Akadēmiskā Dzīve Nr. 55, 2019/2020 – vāks 

Akadēmiskā Dzīve Nr. 55, 2019/2020 – žurnāla pilns teksts 

 

SATURS

Dagnija Lazdiņa

Mežaudžu un meža ekosistēmas atjaunošanas pētījumi Latvijā

25–30 gadu ciklā nu aktuāla ir mežsaimniecības darbu mašinizācija, koku augšanas apstākļu uzlabošana, derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivācija, marginālo platību apmežošana

 

Santa Celma, Kārlis Dūmiņš, Jānis Ozoliņš

Briežu dzimtas populācijas dinamika – izaicinājums kvalitatīvu mežaudžu atjaunošanā Latvijā

Briežu vajadzības saduras ar mežsaimniecības interesēm, it sevišķi meža atjaunošanā, jo ziemošanas periodā briežu dzimtas dzīvnieku barības bāzē egle un priede ir būtiska sastāvdaļa

 

Zigmārs Rendenieks

Meža platību dinamika Latvijas austrumu pierobežā (1967–2015)

Meža masīvu saslēgšanās un jaunu puduru izveidošanās izmaina ainavu ekoloģisko struktūru, kas nevar neietekmēt ekoloģiskās plūsmas un bioloģisko daudzveidību Latvijā

 

Kristaps Makovskis, Dagnija Lazdiņa, Dina Popluga

Ātraudzīgo koku stādījumu izvērtējums, izmantojot AHP metodi

Ekonomiskie faktori ir svarīgākie. Negūstot ienākumus no konkrētā stādījumu veida, zemes īpašnieks, visticamāk, izvēlēsies citu stādījumu vai citu zemes izmantošanas veidu

 

Ilze Pauliņa, Zane Lībiete

Meža ekosistēmu atainojums Latvijas ainavu glezniecībā

Augstais gleznu īpatsvars ar meža ainavas vai meža elementu atainojumu apliecina, kāda nozīme ir meža ekosistēmas kultūras pakalpojumam – mākslas darbu radīšanas iedvesmai

 

Mudrīte Daugaviete

Meži Latvijā laiku lokos un Meža dienu fenomens

Plantāciju mežu platības, sākot ar 2015. gadu, ievērojami augušas un pārsniedz ieaudzēto mežaudžu platības, izvēloties ekonomiski izdevīgu lauku apsaimniekošanas veidu

 

Ginta Elksne

Pieredzes mantojums: mežsaimnieka Ernesta Brieža atmiņas

Pats mežs ir kā vērtība, kas jāatstāj nākamajām paaudzēm. Un tā nav tikai naudas vērtība. Pieredzējušo meža darbinieku atmiņu stāstos pārliecinoša ir meža garīgā vērtība

 

Māra Zirnīte

Paaudžu atmiņu ceļošana: ieskats mutvārdu vēstures avotos

Svarīgi, lai notiek kustība, lai atmiņas tiktu pieprasītas un uzklausītas, un gluži kā prožektora staru kūlis izgaismotu savu laikmetu iepriekšējo paaudžu pieredzes salīdzinājumā

 

Edmunds Šūpulis, Kaspars Zellis

20. gadsimta vēsturiskās paaudzes un to identifikācija Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos

Mēģinām identificēt paaudzes, kas no mutvārdu vēstures perspektīvas ir klātesošas kā kolektīvas balsis Latvijas iedzīvotāju individuālajos dzīvesstāstos, viņu pieredzēs un vērtībās

 

Jānis Pleps

Pirmais Valsts prezidents: vai bija iespējamas alternatīvas

Satversmes sapulces vairākuma atbalstu Saeimas vēlētam Valsts prezidentam ietekmēja apsvērumi par to, kurš iespējamais kandidāts varētu būt vislabāk piemērots šai lomai

 

Andris Kleinhofs

Totalitārisms zem komunisma maskas

Marksisms un ļeņinisms ir divas nesavienojamas pasaules sabiedrības attīstības koncepcijas. Marksisma-ļeņinisma mērķis ir ar komunisma ideāliem maskēt totalitārismu

 

Velga Vēvere

Ētika kā akustiska dzīvesmāksla: Augusts Milts

Visgrūtākais ir pašam demonstrēt ētiku kā īpašu, pašatbildīgu domāšanas/runāšanas/rakstīšanas jeb, citiem vārdiem, – būšanas pasaulē un sabiedrībā mākslu

 

Vita Savicka, Zane Gorškova

Sociāli ekoloģiskā modeļa lietojums uzvedības maiņas komunikācijā

Modelis indivīda, starppersonu, kopienu, organizāciju, politikas mijiedarbības analīzei un vēlamām komunikācijas intervencēm katrā no šiem līmeņiem, lai iniciētu uzvedības maiņu

 

Agris Purviņš

Ģenerālis Pēteris Radziņš par Ukrainas vēsturi, un ko no tās varam mācīties

Ģenerālis lietpratīgi analizē Ukrainas valstisko potenciālu, lomu Eiropā un nozīmi Krievijas ģeopolitiskajām interesēm. Militāro konfliktu radījušas Krievijas bailes par zaudēto ietekmi Ukrainā

 

APSKATI

Ainārs Dimants

Vai karaliene ir kaila?

 

Sergejs Kruks

Saprast visu komunikācijas jomas sarežģītību

 

Beāte Lielmane

Vietas gars identitātes meklējumos

 

Pēteris Špeļs

Vecākā uzruna Austruma 135. gadasvētkos LU Mazajā aulā

 

Valdis Labinskis

In Memoriam Dr. Zigfrīds Zadvinskis

 

HRONIKA

Akadēmiskā vienība Austrums

Akadēmiskā vienība Latviete

Studentu biedrība Fraternitas Rusticana

 

IN THIS ISSUE