Doktorantūras laikā, iespējams, nākas atteikties no kādiem citiem notikumiem un iespējām, bet patiesībā dzīvē viss ir par prioritāšu noteikšanu. Turpinām rubriku “Viens no 0,5 %*”.

* Latvijā 2022. gadā bija 7723 doktori, kas veido 0,5 % no kopējā iedzīvotāju skaita valstī 25–64 gadu vecumā.

 

Sevi izvēlēties par prioritāti

Promocijas darba nosaukums: Šķidrumu robežvirsmas izsmērēšanās un gravitācijas ietekme uz magnētisko mikrokonvekciju

Ko pētījāt savā promocijas darbā?

Darbā pētīta divu šķidrumu – ūdens un magnētiskā šķidruma – samaisīšanās plānā mikrofluīdikas šūnā. Šādā šūnā uz konkrēto šķidrumu sajaukšanās robežas ārējā magnētiskā lauka ietekmē rodas nestabilitāte, kas izskatās kā viļņaini, gareni pirksti. Šo nestabilitāti sauc par magnētisko mikrokonvekciju. Darbā  izpētīta magnētiskā un gravitācijas lauka ietekme uz šīs nestabilitātes attīstības dinamiku. Pētījums ir nozīmīgs šīs nestabilitātes raksturošanai un nepieciešamo eksperimentālo parametru zināšanai, lai iegūtu konkrētu samaisīšanās efektīvitāti mikro-maisītājos.

Kāpēc nolēmāt studēt doktorantūrā? Kas noteica jūsu izvēli?

Brīdī, kad iestājos doktorantūrā, biju nolēmusi savu nākotni saistīt ar akadēmisko vidi. Tāpēc pēc maģistrantūras pabeigšanas tas likās neizbēgami nākamais loģiskais solis.

Kāds bija jūsu ceļš līdz promocijas darbam?

Zigzagā. Doktorantūras laikā personīgi neietekmējamu apstākļu dēļ sanāca nomainīt pētījuma tēmu un darba vadītājus, un nosacīti studiju vidū visu sākt no sākuma. Lai arī ceļš nebija lineārs un viegls, pabeidzot doktorantūru, gandarījums un lepnums par paveikto to atsvēra.

Kādas galvenās atziņas guvāt doktorantūras laikā?

Lai veiksmīgi pabeigtu disertāciju, iedvesmojos no cita doktora ieteikuma - vairāk prioretizēt sevi. Vislielāko progresu doktorantūrā paveicu tieši pēdejā studiju gadā, kad pateicu "nē" dažādiem blakusdarbiem un ar disertācijas rakstīšanu nesaistītām lietām, fokusējoties tīri uz man svarīgo darbu paveikšanu. Pēc dabas esmu izpalīdzīga, un sākumā man ar šo bija grūti, jo biju pieradusi neatteikt un iesaistīties dažādās avantūrās, gan zinātnes popularizēšanas pasākumos, gan arī ārpus darba LU. 

Kā jūs mudinātu nenobīties pārējiem, kas vēl tikai domā par doktorantūras studijām? Atstājiet spēka vārdus nākamajiem doktoriem.

Man nav spēka vārdu, drīzāk vārdi atbildībai pret sevi. Kamēr vēl esat pašā sākumā, vai pirms sākuma, aicinu izsvērt – kāds būs personīgais ieguvums no šīs izvēles? Vai tu pats to vēlies, vai arī tas būs izdevīgi tavam priekšniekam, vecākiem, citiem? Vajag spēku, lai pabeigtu doktorantūru, bet vajag arī nežēlīgu spēku, lai saņemtos un atteiktos no šīs izvēles, ja ceļš jau ir iesākts.

Vēl mudinu cilvēkus domāt par mentālo veselību. Domāju, ka lielai daļai doktorantu paralēli studijām bez pamatdarba institūcijā, kurā veic pētījumu, ir vismaz vēl viens peļņas darbs. Tā bija arī man, un tas bija grūti. Kā jau teicu – vislielāko progresu ieguvu tieši pēdējā gadā, kad atteicos no papildu darbiem un fokusējos tikai uz zinātni.

Ja izdomājat iet doktorantūras ceļu, meklējiet līdzīgi domājošus cilvēkus, draugus un atbalsta grupu starp citiem doktorantiem. Atcerieties regulāri "izvēdināt galvu", socializēties un pasportot.

“Zinātniekam doktora grāds ir svarīgs karjeras izaugsmes iespējām”

Promocijas darba nosaukums: Dzīvsudrabu un arsēnu saturoši starojuma avoti un to izmantošana atomu absorbcijas spektroskopijai

Ko pētījāt savā promocijas darbā?

Savu darbu nosacīti varu sadalīt divās daļās. Pirmkārt, pētīju gaismas avotus, kas tiek izmantoti atomu absorbcijas spektrometros – iekārtās, ko izmanto vides piesārņojuma noteikšanai. Dažādi pētījumi parāda, ka ir svarīgi spēt izmērīt ļoti mazas piesārņojošo vielu koncentrācijas. Un šajās iekārtās viens no veidiem, kā to var panākt, ir pielāgojot un uzlabojot gaismas avotus. Es pētīju dažādus parametrus arsēnu un dzīvsudrabu saturošām augstfrekvences bezelektrodu lampām. Rezultātus tālāk varēs izmantot, lai uzlabotu lampu izgatavošanas tehnoloģiju.

Otrā darba daļa bija par praktisku atomu absorbcijas spektrometra pielietojumu dabas paraugu mērīšanā. Tās ietvaros mērīju dzīvsudraba koncentrāciju melno stārķu olu čaumalās un fēcēs. Melnie stārķi Latvijā ir aizsargājami putni. To ēdienkarte galvenokārt sastāv no zivīm, tādēļ tie ir pakļauti lielākam dzīvsudraba uzņemšanas riskam. Rezultāti parādīja, ka melnajos stārķos ir dzīvsudrabs. Šo metodi tālāk var attīstīt gan, lai pētītu dzīvsudraba ietekmi uz pašiem stārķiem, gan pastarpināti, lai novērtētu apkārtējās vides piesārņojumu.

Kāpēc nolēmāt studēt doktorantūrā? Kas noteica jūsu izvēli?

Tā kā strādāju zinātniskā institūtā, pēc maģistrantūras pabeigšanas studijas doktorantūrā bija loģisks turpinājums. Zinātniekam doktora grāds ir svarīgs karjeras izaugsmes iespējām.

Kāds bija jūsu ceļš līdz promocijas darbam?

Garš – kopumā teju 12 gadi. Finansiālu un ģimenes apstākļu dēļ pa vidu sanāca dažas pauzes, kā arī varēju tam veltīt mazāk laika nekā gribētos.

Kādas galvenās atziņas guvāt doktorantūras laikā?

Šajā laikā esmu ievērojami augusi gan zināšanās, gan prasmēs. Protams, promocijas darba izstrāde paredz arī daudz zinātniskā darba, bet vienlīdz svarīgas ir arī citas prasmes, kā laika plānošana, publiskā uzstāšanās utml.

Iespaidiem bagāti notikumi noteikti bija dalība dažādās konferencēs, bet par pašu neaizmirstamāko tomēr jāsauc promocijas procesa uzsākšanu un to brīdi, kad paņēmu rokās iesieto promocijas darbu. Pēdējais pusgads līdz iesniegšanai bija ļoti intensīvs, kad viss pirms tam izdarītais kā puzles gabaliņi salikās pa vietām, un tajā brīdī sajutu, ka tas beidzot ir izdarīts.

Kā jūs mudinātu nenobīties pārējiem, kas vēl tikai domā par doktorantūras studijām? Atstājiet spēka vārdus nākamajiem doktoriem.

Nevajag baidīties! Protams, ir jābūt kaut kādai motivācijai, kāpēc tiekties pēc tā grāda. No savas pieredzes teiktu, ka labs darba vadītājs ir svarīgs. Un atbalsts gan darba kolektīvā, gan no ģimenes un draugiem. Izbaudiet procesu un tiecieties uz savām virsotnēm!

Jātiecas uz lieliem mērķiem!

Promocijas darba nosaukums: 6.7 GHz Metanola māzeru pētījumi: novērojumu metodes, monitorings un avotu morfoloģija

Ko pētījāt savā promocijas darbā?

Savā doktora darbā pētīju metanola māzeru aktivitāti pie vēl tapšanas stadijā esošajām masīvajām zvaigznēm. Šādas zvaigznes top dziļi miglājos, kur ir teju neiespējami pētīt ar redzamo gaismu. Masīvo zvaigžņu veidošanās vēl joprojām ir aktuāls pētījumu virziens, jo ir grūti izskaidros, kā zvaigznes var kļūt tik masīvas. Metanola māzeri ir atrodami tikai masīvo zvaigžņu veidošanās rajonos, to agrīnās evolūcijas stadijās, veicu to mainīguma monitoringu un loka – milisekunžu (no tribīnēm varētu saskatīt futbolistiem atsevišķus matus) izšķirtspējas struktūras analīzi. Kā būtiskāko rezultātu jāmin, atklāto saistību star atsevišķo māzera mezglu izvietojumu un to mainīgumu.

Darba gaitā piemēroju Irbenes radioteleskopus māzeru līniju novērojumiem, izstrādājot metodiku un programmnodrošinājumu. Izmantojot šo instrumentu veicu 5 gadus ilgu 42 masīvu zvaigžņu metanola māzeru spožuma monitoringu.

Lai veiktu šo pētījumi tika izstrādāta jauna metodika un skripti, kas ir dokumentēti un brīvi pieejami, citi pētnieki vai industrijas pārstāvji, kas ieinteresēti vāju signālu apstrādē un mainīgu signālu pētīšanā, var tos brīvi izmantot.

Kāpēc nolēmāt studēt doktorantūrā? Kas noteica jūsu izvēli?

Mani vienmēr ir interesējusi zinātne, īpaši jau astrofizika. Vēl mācoties skolā izlēmu, ka labāk ir darīt to, kas patīk, un kā jau zināms, pētniecībā doktora grāds ir nepieciešamība.

Kāds bija jūsu ceļš līdz promocijas darbam?

Salīdzinoši ilgs, bet esmu priecīgs, ka beidzot esmu pie mērķa. Jokojot, varētu teikt, ka varētu iegūt vēl vienu Ph. D. par tēmu “Kā neizstrādāt promocijas darbu?”.

Kādas galvenās atziņas guvāt doktorantūras laikā?

Doktorantūras studijas paver durvis uz katras jomas "dziļajiem ūdeņiem", kuros slēpjas jaunas zināšanas un tajos būt ir patiešām interesanti. Apguvu daudzas prasmes, kas būs noderīgas turpmākajos darbos. Ļoti pieauga arī paziņu loks, ja iepriekš zināju tikai cilvēkus no Latvijas, tad tagad man ir sadarbības partneri no visas pasaules.

Kā jūs mudinātu nenobīties pārējiem, kas vēl tikai domā par doktorantūras studijām? Atstājiet spēka vārdus nākamajiem doktoriem.

Jātiecas uz lieliem mērķiem!

Dalīties

Saistītais saturs

Zināt un saprast. Jauno doktoru stāsti
12.04.2024.

Zināt un saprast. Jauno doktoru stāsti

Iespēja apzināt savus slēptos talantus. Jauno doktoru stāsti
05.04.2024.

Iespēja apzināt savus slēptos talantus. Jauno doktoru stāsti

Ieguldījums zinātnē. Jauno doktoru stāsti
05.02.2024.

Ieguldījums zinātnē. Jauno doktoru stāsti

Varēt un darīt. Jauno doktoru stāsti
22.01.2024.

Varēt un darīt. Jauno doktoru stāsti

Viens no 0,5 %. Jauno doktoru stāsti
05.12.2023.

Viens no 0,5 %. Jauno doktoru stāsti

Viens no 0,5 %. Jaunie doktori par ticību saviem spēkiem
13.10.2023.

Viens no 0,5 %. Jaunie doktori par ticību saviem spēkiem

Viens no 0,5 %. Jauno doktoru stāsti
06.10.2023.

Viens no 0,5 %. Jauno doktoru stāsti