Foto no Dž. Kērtlijas privātā arhīva

Ar "Fulbright" stipendiju programmas atbalstu​ un veiksmīgā sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību Latvijā katra gada nogalē Latvijas Universitātē (LU) noris studējošo aptauja, aicinot noteikt zinātnes nozares, kurās studenti labprāt apgūtu izvēles kursus vēlākos studiju posmos. Saskaņā ar studējošo interešu aptaujas rezultātiem pavasara semestrī LU Juridiskajā fakultātē ieradīsies profesore Džeina Kērtlija - "Fulbright" programmas stipendiāte, kas docēs kursus mediju tiesībās un ētikā.

2015. gadā "Fulbright" stipendiju saņēmusi un pavasara semestrī fakultātē ieradīsies profesore Džeina Kirtlija (Jane Kirtley). Profesore strādā Minesotas Universitātē Amerikas Savienotajās Valstīs un viņas zinātniskās intereses visvairāk saistītas ar vārda brīvības un mediju tiesību problēmjautājumiem.  Dž.Kirtlija izstrādājusi un Juridiskās fakultātes studentiem piedāvās obligātās izvēles ("B" daļas) studiju kursus "Ievads ASV mediju tiesībās" un "Ievads mediju ētika", angļu valodā.​ Studiju kursi iekļauti Profesionālā maģistra studiju programmas "Tiesību zinātne" studiju plānā, bet tiem var reģistrēties arī bakalaura līmeņa studenti, kas nodarbību laiku spēj saskaņot ar savu lekciju grafiku. Citu fakultāšu studenti var reģistrēties kursa apguvei "C" daļā. Interesenti, kas nav studenti, kursu apguvei var reģistrēties klausītāja statusā. Papildu informācija par izstrādātajiem kursiem:

Ievads ASV mediju tiesībās

4 kredītpunkti
Nodarbības noris: pirmdienās 14:30-16:00 un trešdienās 10:30-12:00, 40.auditorijā, Raiņa bulv. 19
Kursa izstrādes mērķis ir iepazīstināt studējošos ar Amerikas Savienotu Valstu mediju tiesību pamatiem. Ko patiesībā nozīmē  ASV Konstitūcijas pirmais grozījums un kādā veidā tajā noteiktā aizsardzība atšķiras no tās, kas pastāv Eiropas Savienībā un citu reģionu valstīs, piemēram, Āzijā un Āfrikā. Kā atšķiras paražu tiesību tradīcija no valstīm ar civiltiesībām. Īsumā tiks aplūkotas regulatorās/ administratīvās tiesības un to ietekme uz medijiem ASV. Kursa apguves gaitā tiks aplūkota arī digitālās komunikācijas (interneta) ietekme uz mediju tiesisko regulējumu. Kursa apguves gaitā studējošie iepazīs Amerikas Savienoto Valstu pieeju preses un vārda brīvības jautājumiem.  Tas palīdzēs studentiem orientēties savstarpēji saistītajā masu komunikāciju pasaulē, kā arī formulēt pašiem savas viedokli par to, kāda varētu būt labākā politika mediju aizsardzības un regulēšanas jomā gan Latvijā, gan viņpus tās.

Ievads mediju ētikā

4 kredītpunkti
Nodarbības noris: otrdienās 16:30-18:00 un ceturtdienās 14:30-16:00, 40.auditorijā, Raiņa bulv. 19
Kursa apguves gaitā studenti iemācīsies definēt mediju ētikas principus un izvērtēt, kā šie principi veido mediju rīcību. Studenti attīstīs spēju pieņemt pamatotus, ētiskus lēmumus tādos sarežģītos apstākļos, ar kādiem žurnālistikas un stratēģiskās komunikācijas profesionāļi saskaras ikdienā.  Tiks apskatītas filozofiskās teorijas un tas, kā tās laika gaitā attīstījušās un adaptētas, lai izveidotu modernus ētikas kodeksus un vadlīnijas, kuras  izmanto brīvprātīgas profesionāļu apvienības,  atsevišķas ziņu un komunikāciju organizācijas, kā arī regulatori citās valstīs. Sākot no filozofiskajiem pamatiem, kursa ietvaros tiks apsvērts jautājums, kā iespējams izmantot ētikas vērtības, principus un procesus, lai  noskaidrotu ētiskās dilemmas un pieņemtu loģiskus un pamatotus spriedumus sarežģītās situācijās, ņemot vērā iespējamās sekas. Kursa ietvaros tiks skatīti un analizēti fragmenti no klasiskām un dokumentālajām filmām, kā arī tiks diskutēts par konkrētu gadījumu analīzi.  Kursa apguves gaitā studenti gūs izpratni par mediju ētikas nozīmi, nodrošinot brīvu presi un labi informētus pilsoņus,  tāpat arī viņi spēs efektīvi atpazīt ētikas dilemmas un tās risināt, apzinoties, ka iespējamas vairākas, ne tikai viena "pareizā" atbilde. Studenti spēs labāk kritiski novērtēt mediju standartus, kā arī būs zinošāki mediju patērētāji un/ vai profesionāļi. Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciālisti Madaru Mariju Osi (madara.ose@lu.lv, 67034466).

Dalīties