Uzņemšanas kārtība rezidentūrā

Piesakoties studijām rezidentūrā, jāiesniedz:

1. Aizpildīta noteikta parauga veidlapa;

2. Personu apliecinoša dokumenta kopija, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods, vienlaikus uzrādot šī dokumenta oriģinālu;

3. Iepriekšējās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija, kas apliecina ārsta grāda iegūšanu, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus.

4. Motivācijas vēstule;

5. Dzīves gājuma apraksts (CV);

6. Internista sertifikāts vai augstskolas rakstisks apliecinājums par internās medicīnas programmas apguvi un absolvēšanu 2018. gadā (līdz  30.09.2018.), pretendējot uz sekojošām specialitāšu programmām: alergoloģija, endokrinoloģija, gastroenteroloģija, infektoloģija, kardioloģija, nefroloģija, pneimonoloģija, reimatoloģija);

***** attiecas tikai uz tiem pretendentiem, kuri  jau apguvuši rezidentūras programmu internā medicīnā

7. Pediatra sertifikāts vai augstskolas rakstisks apliecinājums par pediatrijas programmas apguvi un absolvēšanu 2018. gadā (līdz 30.09.2018.), pretendējot uz programmu neonatoloģijā;

8. Internista, dermatovenerologa, ģimenes ārsta, otolaringologa, pediatra vai pneimonologa sertifikāts vai augstskolas rakstisks apliecinājums par iepriekšminēto programmu apguvi un absolvēšanu 2018. gadā (līdz 30.09.2018.), pretendējot uz programmu alergoloģijā;

9. jebkuras pamatspecialitātes sertifikāts, pretendējot uz osteopātijas programmu;

10.  1 (vienu) rekomendāciju, norādot reflektanta izvēlēto specialitāti, kuru izsniegusi medicīnas jomā kompetenta persona (ārstniecības iestādes vadītājs, ārsts, augstskolu mācībspēki u.c.), profesionālās organizācijas vai augstskolu katedras, docētāju grupas (ja tādas ir);

11. Tālākizglītību medicīnas jomā apliecinošu sertifikātu, apliecību un citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus (ja tādi ir), kas iegūti pēdējo trīs gadu laikā;

12. Zinātniskā darba aktivitātes medicīnas jomā apliecinoši dokumenti (kopskaitā 3 pēc pretendenta izvēles):

  • 12.1.Zinātniski-pētniecisko publikāciju saraksts medicīnas jomā (norādot publikācijas precīzu nosaukumu, autora vārdu, līdzautoru(s), izdevuma nosaukumu, izdošanas laiku, lappušu skaitu (ja tādi ir));
  • 12.2. Citi zinātniskā darba aktivitātes apliecinoši dokumenti medicīnas jomā: darbība pētniecībā, darbība studentu zinātniskajos pulciņos, profesionālajās asociācijās u. c. (ja tādi ir);

13. Vienošanās (nodomu līgums) ar pašvaldību un/vai valsts vai pašvaldības ārstniecības iestādi ārpus Rīgas par darba uzsākšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē ārpus Rīgas pēc rezidentūras studiju absolvēšanas (ja tāda ir);

Rezidentūras studijās iestājpārbaudījumus (intervijas) organizē Latvijas Universitāte (LU) noteiktajā kārtībā apstiprināta Uzņemšanas komisija rezidentūras studijām.

Reģistrējoties studijām, pretendentam jāparaksta līgums par studijām LU.

Pieņemšanas laiks: 10.00–13.00; 14.00–16.00. 

Reģistrācijas maksa veicama Raiņa bulv. 19, 125. telpa (Studentu servisā) vai interneta bankā. Maksājuma dokuments (čeks/bankas izdruka) jāuzrāda, piesakoties studijām.