Programma

Parādīt 2018. gada programmu Parādīt 2017. gada programmu Parādīt 2016. gada programmu Parādīt 2015. gada programmu

2018. gada konferences programma

11. janvāris, 2018

15:00 - 16:30
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Plenārsēde "Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Lauris Liepa

Tiks nodrošināts tiešsaistes video Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Sanita Osipova
Baltijas valstis kā kultūrtelpa tiesību vestures diskursā (Meklējot Baltijas valstu tiesību identitāti)

Manuels Gucans (Manuel Guţan)
Definējot Rumnānijas postkomunisma tiesību sistēmu: juridiskā identitāte bez juridiskās tradīcijas vai juridiskā tradīcija bez juridiskās identitātes (?!)

Pjotrs Fedorčuks (Piotr Fiedorczyk)
Laulāto mantisko attiecību režīmi Centrāl- un Austrumeiropā: tradīcija un identitāte?

Zdeneks Kūns (Zdenĕk Kühn)
Centrāleiropas konstitucionālās tiesu varas augšupeja un noriets

15. janvāris, 2018

13:20 - 17:00
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "Kritiskā domāšana un tās iespējas: filozofijas skatpunkts. 2. daļa." Norāde
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (FSI)
Vadītāji: Māra Kiope, Inese Runce

 

Igors Gubenko
Postmodernisms un kritiskā domāšana.

Uldis Vēgners
Laika pieredzes traucējumu daudzdimensionāla analīze.

Aīda Rancāne
Laika strukturēšana gada rituālajām praksēm: vēsture un mūsdienu pieredze.

Māra Grīnfelde
Ķermeņa fenomenoloģija un slimības pieredzes dimensijas.

Andrejs Balodis
Cik uzticamas ir atmiņas? Kritiskās domāšanas perspektīva.

Maija Jankovska
Pamatotības prasības robežas racionālā komunikācijā.

Solveiga Krūmiņa-Koņkova
Reliģiskā pieredze un inovācijas: pētniecības iespējas Latvijā.

Māra Kiope
Prāta kritika inovāciju nepieciešamības kontekstā: reliģiski antropoloģiskās intelektualitātes aktualizācija.

Māris Kūlis
Kritiskās domāšanas loma un iespējas modernā džihādisma propagandas un digitālās globalizācija apstākļos.

Inese Runce
Rēzeknes ebreju kopienas un sinagogas atdzimšana.

16. janvāris, 2018

10:00 - 13:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Aktuālie civiltiesību jautājumi teorijā un praksē I" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Jānis Kārkliņš

 

Kalvis Torgāns
Tiesneša atsevišķās domas - tiesneša varoņdarbs vai nepilnība tiesas darbā

Jānis Rozenfelds
Dalītais īpašums un piespiedu noma

Jānis Kārkliņš
Noilgums piespiedu nomas attiecībās komerctiesībās

Aivars Lošmanis
Noilguma komercdarījumos tiesiskais regulējums un tā piemērošana tiesu praksē

Erlens Kalniņš
Civillikuma 1714. panta piemērojamība ekspromisoriskam galvojumam

Jānis Kubilis
Solidāras atbildības noteikšana Latvijas deliktu tiesībās

Edijs Brants
Vainas pakāpju ideja un nozīme civiltiesībās

Annija Kārkliņa, Ēriks Krēsliņš
Darbinieka un darba devēja interešu līdzsvarošana darba tiesībās

Evija Novicāne
Valdes locekļa civiltiesiskās atbildības priekšnoteikumi

13:00 - 16:15
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Aktuālie civiltiesību jautājumi teorijā un praksē II" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Vadims Mantrovs

 

Ilma Čepāne
Ietekmes uz vidi novērtējuma tiesiskā regulējuma piemērošanas aktuāli jautājumi

Silvija Meiere
Sabiedrības līdzdalības princips transporta infrastruktūras projektu īstenošanā

Daina Ose
Apbūves tiesību izpratne un to piemērošanas problēmas

Vadims Mantrovs
Apdrošināšanas atlīdzības atteikumu regulējums Latvijā

Kristīne Zīle
Mantojuma pieņemšanas termiņi; uzaicinājuma mantojuma lietā nozīme un sekas

Baiba Broka
Privātās kriptovalūtas un patērētāju tiesību aizsardzība

Mārcis Krūmiņš
Valsts nodevas piemērošana lietās, kurās atlīdzība tiek prasīta pēc tiesas ieskata

Gaidis Bērziņš
Kreditoru tiesību nodrošināšana strīdos maksātnespējas procesā

Martins Osis
Pretrunu aizliegums tiesas nolēmumos civilprocesā

Gunvaldis Davidovičs
Trešo personu prasības pret apdrošinātāju

Zanda Dāvida
Latvijā noteikto tiesisko aizsardzības līdzekļu pieejamības un efektivitātes atbilstība Eiropas Savienības prasībai par augsta līmeņa patērētāju aizsardzības nodrošināšanu negodīgas komercprakses gadījumos

19. janvāris, 2018

09:30 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 701. telpā

Sekcijas sēde "Vides izglītība un Latvijas tautsaimniecības izaicinājumi" Norāde
Vides zinātne
Vadītājs Iveta Šteinberga

 

13:00 - 15:00
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 902. aud., Akadēmijas laukumā 1

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. Slāvu valodniecības sekcija (sadarbībā ar Latvijas Nacionālo slāvistu komiteju) "Balto-Slavica: baltu un slāvu valodu mijiedarbība un paralēlas"" Norāde
Valodniecība
Vadītājs Igors Koškins

 

Igors Koškins
Slāvu un baltu valodu mantoto vārdu un aizguvumu norobežošanas problemātika

Anna Stafecka
Valodu kontaktu atspoguļojums Baltu valodu atlantā

Anatolijs Kuzņecovs
No lietvārda atkarīgi norādāmie vietniekvārdi Zografas evaņģēlijā

Tatjana Stoikova
Frazeoloģismi ar somatismiem slāvu un baltu valodās: lingvokulturoloģiskais aspekts

Žanna Bormane
Vācu valodas divkomponentu frazeoloģismi un to tulkošana krievu valodā

Jeļena Koroļova
Latgales vecticībnieku izloksnes vārdnīca (vārdnīcas sastādīšanas pieredze)

Jūlija Gabranova
Baltkrievu vārdnīcas Latvijā: jautājuma pašreizējais stāvoklis

Anna Mohova-Kosarevska
Krievu un latviešu kultūrkontakti Latvijas brīvvalsts laikā (1918–1940) un to atspoguļojums krievu publicistikā

25. janvāris, 2018

10:00 - 11:00
Visvalža ielā 4a, 402.telpa

Diskusija "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Anglistikas nodaļas un Lietišķās valodniecības centra sekcijas sēdes paneļdiskusija" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Gunta Roziņa

 

Helmūts Ancāns, Latvijas Bankas Personālpārvaldes vadītājas vietnieks
Apzinātība mūsdienu darba vietā

11:00 - 12:20
Visvalža ielā 4a, 402.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Anglistikas nodaļas un HZF Lietišķās valodniecības centra sekcija "Valoda un komunikācija: angļu valodā studējošo rakstīto akadēmisko tekstu korpusu izpēte" Norāde
Valodniecība
Vadītājs Gunta Roziņa

 

Vineta Apse, Monta Farneste
Studentu domrakstu kļūdu analīze

Zigrīda Vinčela
Valodas apguvēju korpusa strukturālais marķējums

Tatjana Bicjutko
Akadēmiskās rakstības formalitātes dinamika

Līga Beļicka, Ruta Svētiņa
Terminoloģijas starpkultūru aspektu apguve, izmantojot Latvijas aktualitātes atbilstoši nozaru svešvalodas programmai.

Laimdota Ločmele
Eiropas Savienības Tiesas spriedumi kā hibrīdteksti

Ilze Ruža
Latvijas Universitātes starptautisko studentu lingvistiskās un komunikāciju problēmas angļu valodas apguves kursā

Inta Līsmane
Starpkultūru kompetence atvērtas izglītības telpas ietvaros

12:20 - 12:35
Visvalža ielā 4a, 402.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Anglistikas nodaļas un HZF Lietišķās valodniecības centra sekcija "Valodu mijiedarbība latviešu valodas juridiskās terminoloģijas veidošanās procesā" Norāde
Valodniecība
Vadītājs Gunta Roziņa

 

Laura Karpinska, Dace Liepiņa, Rasma Mozere
Valodu mijiedarbība latviešu valodas juridiskās terminoloģijas veidošanās procesā

12:35 - 13:30
Visvalža ielā 4a, 402.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Anglistikas nodaļas un HZF Lietišķās valodniecības centra sekcija "Valoda kā etnokultūras piederība ekolingvistikas skatījumā" Norāde
Valodniecība
Vadītājs Gunta Roziņa

 

Indra Karapetjana, Gunta Roziņa
Ekolingvistikas paradigma profesionālās valodas lietojuma analīzei

Vita Kalnbērziņa
Daudzvalodības standarta ieviešanas process Latvijā

Margarita Spirida
Ekolingvistiskais marķējums mediju diskursa

Jana Kuzmina
Laika-aspekta formu lietojums Cordis projektu pārskatos

Jekaterina Čerņevska
Kultūras ietekme uz studentu rakstveida saziņu esejās

15:00 - 17:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Impact of Globalization to National Economies and Business" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Baiba Šavriņa

 

Kristin Robinson-Haug
Analysis of interaction between business process management and cultural behaviour in organizations

Adam-Alexander Manowicz
Empirical evaluation of connected remote services – findings from the German auto-motive market

Thomas Corinth
Effects of Behavioural Economics and their Influence on Price- and Product Policy

Dominikus Stadler
Driving customer equity by optimizing the distribution channel mix

Jānis Supe
Nacionālās ekonomiskās drošības dimensijas divdesmit pirmajā gadsimtā

Daira Barānova
Employment policy targets in Latvia and EU countries

Nitin Veer
Store preference criteria and loyalty behaviour

Jessica Angela Dames
The harmonization of the Corporate governance Codex between the member states of the European Union

Kirsten Suckow
Measurement and Control for Cost of Conflicts in the financial sector in case of cost reduction due to staff redundancies

Michael Nendwich
Comparison of acceptance models in the context of brick and mortar retailers and omnichannel retailers and implementing a new model

Ann-Kathrin Teltz
The Impact of Digitalization on the Success of Internationalization referred to Small and Medium Sized Enterprises

26. janvāris, 2018

09:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 324./325.aud.

Sekcijas sēde "Lietišķā ģeoloģija" Norāde
Ģeoloģija
Vadītāji: Andis Kalvāns, Jānis Bikše, Jānis Karušs, Aija Dēliņa

 

Iveta Teibe
Pazemes ūdeņu aizsardzība un tās iespējamā attīstība nākotnē

Kristaps Caune
LVĢMC funkcijas un īstenotie procesi pazemes ūdeņu izmantošanai un aizsardzībai

Inga Retiķe
Pazemes ūdens kvalitātes grupas kā pamats ķīmiskā sastāva fona vērtību noteikšanai pazemes ūdensobjektos

Andis Kalvāns
Stabilo izotopu metodes pazemes ūdens monitoringam Latvijā

Ieva Braņicka
Prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem

Ainis Lagzdiņš
Lauksaimniecības noteču monitoringa aktivitātes pazemes ūdeņu izpētē

Jānis Bikše, Inga Retiķe, Aija Dēliņa
Pirmie rezultāti par nitrātu pētniecisko monitoringu gruntsūdeņos projekta “Nitra” ietvaros

Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Ināra Lāce
Pazemes ūdens plūsmu barošana, tranzīts un atslodze

Aija Dēliņa, Konrāds Popovs
Bārbeles sēravota hidroģeoloģiskais modelis

Pēteris Džeriņš, Andis Kalvāns, Jānis Bikše
Ģeoķīmiskie sālsūdens intrūzijas izcelsmes indikatori Akmens tilta novērojumu postenī

Viesturs Zandersons, Jurijs Ješkins, Jānis Karušs
Latvijā veikto gravitācijas lauka mērījumu savietojamība

Linda Āboliņa, Aivars Markots, Jānis Karušs
Latvijā veiktās seismiskās izpētes rezultātu izmantošanas iespējas ģeoloģiskos pētījumos

Jānis Karušs, Kristaps Lamsters, Māris Krievāns, Agnis Rečs
Radiolokācijas pētījumi Islandes ledājos no 2014. līdz 2017. gadam

Ansis Zariņš, Gunārs Silabriedis
Vertical deflection measurements on Gauja valley traverse

Laura Pundure, Māris Krievāns
Baldones apkārtnes glacigēno nogulumu pārkonsolidācijas koeficienta variācijas

Valērijs Ņikuļins
Stenda referāts. Cryoseisms of the East-Baltic region in december 1908

Valērijs Ņikuļins
Stenda referāts. Spectral criteria for identification of nuclear explosion at large distances by the example of the Bavsen network

Valērijs Ņikuļins
Stenda referāts. Radon anomalies as indicator of the geodynamic activity of the Olaine-Incukalns fault

Aija Dēliņa, Jānis Bikše
Stenda referāts. Termālās kameras pielietojums Dzērves – Bērziņu avotu izpētē

Katrīna Pavlovska, Māris Krievāns
Stenda referāts. Mālaino grunšu bīdes pretestības noteikšana lauka un laboratorijas apstākļos

Jurijs Ješkins, Jānis Karušs, Viesturs Zandersons
Stenda referāts. Mikroseismiskā monitoringa tīkla izveide dolomīta karjeru apkārtnē Latvijā

Agnese Kukela, Valdis Segliņš
Stenda referāts. Apļveida akmens krāvumu kultūrvēsturiski pieminekļi un to eksponēšana meža ainavā

Agnese Kukela, Valdis Segliņš
Stenda referāts. Apļveida akmens krāvumi Polijas ziemeļos

Aigars Kokins
Stenda referāts. Krāsu zemju atradņu (Kazuleja, Lunkeči, Ābeļmuižas) izvērtējums – ģeotelpiskais apraksts, minerālais sastāvs – izstrādes iespējas

09:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Vides tehnoloģijas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana" Norāde
Vides zinātne
Vadītāji: Māris Kļaviņš, Agnese Kukela

 

Ilmārs Kangro, Ērika Teirumnieka, Edmunds Teirumnieks
Matemātiskā modelēšana smago metālu koncentrācijas noteikšanai kūdrā

Diāna Arāja, Sigita Čulkstena
Dabīgā minerālūdens izmantošanas potenciāls

Jorens Kviesis, Linards Kļaviņš, Lauris Arbidans, Māris Kļaviņš
Vaccinum ģints sīkkrūmu augļa hemotaksonomiskie pētījumi gāzu hromatogrāfijā

Raivo Damkevics
Atkritumu un RDF izejvielas apjomi Latvijas atkritumu saimniecības sektorā

Dmitrijs Poršņovs, Valdis Bisters, Juris Burlakovs, Māris Kļaviņš
Small Scale Gasification Application and Perspectives in Circular Economy

Valdis Bisters
Maza mēroga koģenerācijas iekārtu pielietošanas iespējas industriālam pašpatēriņam

Juris Kalvišs, Raivo Damkevics
Eksperimentālās iekārtas tehnoloģiskie risinājumi mainīga rakstura degvielas gazifikācijas procesa izstrādei

Edmunds Teirumnieks, Kārlis Pīgožnis, Ērika Teirumnieka, Inese Bernāne, Inese Jakovele
Stenda referāts. Šķiedraugu izmantošana kompozītmateriālu izgatavošanā

Sintija Augule, Inese Bernāne, Ērika Teirumnieka
Stenda referāts. Riebiņu novada lielāko virszemes ūdens resursu kvalitātes izpēte

Linards Kļaviņš, Jorens Kviesis, Lauris Arbidāns
Stenda referāts. Latvijā savvaļā augošu un kultivētu ogu virsmas vasku sastāva izpēte

Egija Kitija Meijere, Linards Kļaviņš
Stenda referāts. Lipīdu sastāva izpēte krūmmelleņu (Vaccinum Corymbosum) kultivāros un citās Vaccinum ģints ogās

11:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 319. aud.

Sekcijas sēde "Ģeogrāfijas izglītība" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Gunta Kalvāne

 

27. janvāris, 2018

11:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 319.t.

Sekcijas sēde "Ģeogrāfijas izglītība II" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Gunta Kalvāne

 

29. janvāris, 2018

10:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Plenārsēde "Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana" Norāde
Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana (ĢZZF)
Vadītājs Oļģerts Nikodemus

 

Rūta Ozola, Māris Kļaviņš, Juris Burlakovs
Mālu modifikācijas risinājumi jaunu izmantošanas iespēju attīstībai

Olga Mutere
LUMBI pētījumi par atjaunojamo resursu mirkobioloģisku pārstrādi rūpniecībā un vides biotehnoloģijās

Viesturs Melecis, Gunta Spriņģe
Latvija Eiropas ilgtermiņa ekosistēmu pētījumu tīkla kontekstā

Olga Ritenberga
Putekšņu pētījumi un sabiedrības veselība klimata mainības ietekmē

Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Māris Krievāns, Agnis Rečs, Raimonds Kasparinskis, Olga Mutere, Edyta Kalińska-Nartiša
Ģeofizikālie, mikrobioloģiskie un augšņu pētījumi Islandē

Oļģerts Nikodemus
Sasniegumi un jauni izaicinājumi LU prioritārās pētniecības tēmas “Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” īstenošanā

10:00 - 12:00
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde "Zinātņu vēsture un muzeoloģija: 1.sēde "Muzeju attīstības aktualitātes"" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Iveta Gudakovska, Dr.paed.

 

Jānis Garjāns, Dr.philol.
Latvijas muzeju nozares attīstības tendences

Jana Šakare, Mg. art.
Muzeja kritika - tradīcijas, noteiksmes un attīstība

Anna Balandina, Mg.sci.soc.
Muzeju stratēģiskās attīstības tendences Latvijā un pasaulē

Rita Burceva, Mg.paed.
Muzejs un sabiedrība: tradīciju pārvērtēšana

Ginta Gerharde-Upeniece, Dr.art
Eiropas muzeju starptautiskā platforma (20.gs.20.-30.gadi) un mērķu pārmantojamība

Aīda Krūze, Dr.paed
Muzejpedagoģija teorijā un praksē: Pedagoģijas muzeja piemērs

Agrita Ozola, Mg.hist.
Daži krājuma komplektēšanas aspekti: Tukuma muzeja piemērs

10:30 - 14:30
Visvalža ielā 4a, 402. aud.

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Romānistikas nodaļas Franču valodas un kultūras katedras un Itāļu valodas un kultūras centra sekcija "Runa un mutvārdu reprezentācija mūsdienu romāņu valodās"" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Jeļena Vladimirska

Sekcijas sēdes darba valodas – franču un itāļu

Dina Šavlovska
Mutvārdu mijiedarbības uzdevumu izveidošana CALL-SLT platformā

Irina Kalinina
Metaforas osteopātijas terminoloģijā - izaicinājums tulkotājam

Olga Billere
Sakāmvārds kā viens no mutiskās literatūras veidiem

Olga Ozoliņa
Frankofonija Latvijā

Simona Sofija Valke
Izsauksmes vārdu polisēmija Morisa Māterlinka teātrī

Džulio Lo Bello (Giulio Lo Bello)
Konfabulācijas epistēmiskā sarežģītība. Semantisko, sintaktisko un pragmātisko kļūdu novērtēšana

Jeļena Vladimirska
Citādība un patiesība: diskursa marķieru «en verité», «à la verité» et «à vrai dire» analīze

Jeļena Gridina
Diskursīvie marķieri franču valodas ka svešvalodas apguvē profesionālā kontekstā

Ludmila Ļozova
Korpusa sastādīšana diskursa marķieru pētījumam spontānajā runā franču un latviešu valodā

Daina Turlā-Pastare
Aproksimācijas marķieri daudzvalodu perspektīvā : franču un latviešu valodu korpusa analīze

Ludmila Gorelkina
Daudzvalodu reklāmas diskurss Latvijas kontekstā

11:00 - 15:00
Zeļļu ielā 23, SIIC, 610. telpa

Sekcijas sēde "Dabaszinātņu didaktika" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Inese Dudareva

 

Andris Broks
Dabaszinātnisko izglītības priekšmetu satura vispārīgais kodols

Gunta Kalvāne
Klimata izglītība skolās: projekts “Klimata valoda”

Jeļena Volkinšteine
Skolotāja kompetence organizēt pētniecisko darbību ķīmijā

Dace Bērtule
Kognitīvās darbības dziļums bioloģijas uzdevumos 9. klasei diagnosticējošos darbos dabaszinātnēs

Rita Birziņa, Dagnija Cēdere, Līva Pētersone
Dabaszinātņu I kursa studentu adaptācija studijām

Inese Dudareva
Izglītotāju digitālās kompetences novērtēšanas rīki

Jāzeps Logins
Informācijas tehnoloģijas formatīvajā vērtēšanā

Dace Namsone
Kā vērtēt dabaszinātņu skolotāju pamatprasmes?

Pāvels Pestovs
Kā valsts līmeņa dabaszinātņu pārbaudes darbos vērtēt prasmi zinātniski interpretēt datus un pierādījumus?

Ilze France, Līga Čakāne
Skolēnu matemātikā apgūto prasmju darbā ar grafisku informāciju  lietojums dabaszinātnēs dziļā kognitīvā līmenī

Līga Čakāne
Kompleksa snieguma mērīšana valsts līmeņa dabaszintņu un matemātikas parbaudes darbos.

Karine Oganisjana
Kompetencēs balstītās mācības: iespējas un izaicinājumi

11:50 - 18:00
Raiņa bulv. 19, 4.stāva gaitenis

Sekcijas sēde ""Zinātņu vēsture un muzeoloģija: plakātu sesija" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Iveta Gudakovska, Dr.paed.

 

Vija Hodireva,Dr.geol.
Stenda referāts. LU Ģeoloģijas muzeja augšdevona dolomītu kolekcijas paraugi kā identificētie analogi pirms restaurācijas pētītajiem Rīgas pils pamatu dolomītiem

Ilgonis Vilks, Dr.paed.
Stenda referāts. Ieskats mazāk zināmu Latvijas Universitātes astronomijas studentu (1920 – 1947) dzīvesstāstos

Māris Rudzītis, Mg. geol.
Stenda referāts. Mamuta fosilijas LU Ģeoloģijas muzejā

Jēkabs Raipulis, Dr.biol.
Stenda referāts. Ģenētiķis un zoologs Jānis Lūsis

Indulis Zvirgzdiņš, Mg.hist.
Stenda referāts. LU absolvents, arhitekts Pēteris Ārends (1900-1960) - Pieminekļu valdes darbinieks

Alīda Zigmunde, Dr.paed.
Stenda referāts. LU mācībspēks Indriķis Saule-Sleinis (1888-1953)

12:40 - 14:20
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde "Zinātņu vēsture un muzeoloģija: 2.sēde "Kolekcijas kā unikālas laikmeta liecības un pētniecības avoti" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Aīda Krūze, Dr.paed.

 

Vija Hodireva, Dr.geol.
LU Ģeoloģijas muzeja krājuma jauniegūtās minerālu kolekcijas izpētes aspekti: muzeoloģiskais un mineraloģiskais

Viesturs Vintulis, Dr. biol., Madars Bergmanis, Mg. biol.
LU Zooloģijas muzeja eksotisko putnu kolekcija - vēsture un izaicinājumi

Lelde Neimane, Mg. hist.
Videoliecību krājums Latvijas Okupācijas muzejā

Mudīte Rudzīte, Dr. biol., Māris Rudzītis, Mg. geol.
LU Goda doktora, prof. A. Mēdera ieguldījums Latvijas pērļu ieguves vēstures izpētē

Angelīna Zabele, Mg.geol.
Otto Birzgaļa fotokolekcija - ierosme ģeoloģijas attīstības atspoguļojumam attēlos 100 gadu garumā

Ilga Mantiniece, Mag.sci.soc.
LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkas pirmskara perioda inventāra grāmatas kā vēsturiskās informācijas avots

14:50 - 17:15
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde ""Zinātņu vēsture un muzeoloģija: 3.sēde "Zinātņu vēsture laikmetu griežos"" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Ilgonis Vilks, Dr.paed.

 

Māris Baltiņš, Dr.habil.med.
Latvieši augstskolās līdz 1918. gadam un dažas Latvijas Universitātes izveides grūtības

Arnis Vīksna, Dr. med.
Latvijas medicīnas izglītība klasiskās universitātes spogulī

Ivans Griņevičs, Mg.sc.ing., Оļga Vaļkova, Dr. habil. hist.
Latvijas Republikas Izglītības ministrijas Mazākuma tautību departamenta Poļu izglītības pārvaldes pirmais priekšnieks Jāzeps Rončevskis (1864-1921)

Sarma Kļaviņa Dr. philol.
Jānis Endzelīns Latvijas Universitātē:darbs, mantojums,piemiņa

Ilgonis Vilks, Dr.paed.
Četru astronomu tikšanās 1912. gada Saules aptumsumā

Uģis Piterāns, Andris Piterāns
LU Zooloģijas muzeja loma Latvijas entomoloģijas izpētes vēsturē

Alfons Piterāns, Dr.biol., Irēna Berga
Heinriha Skujas zinātniskā darbība un vēsturiskais mantojums

Uldis Krēsliņš Dr.hist.
LVU pētnieku līdzdalība PSRS militāra rakstura pētījumos un izstrādēs 1960.-1980. gados: pēc LVU Pirmās nodaļas materiāliem

Daina Gavare, Mg.sc.soc.
LU Rakstu sērijas "Zinātņu vēsture un muzejniecība" izveide un raksturojums laika posmā no 2001. līdz 2017. gadam

Ilgonis Vilks, krājuma atbildīgais redaktors
Rakstu krājuma “Zinātņu vēsture un muzejniecība” 15.sējuma prezentācija

15:00 - 17:00
Jūrmalas gatvē 76, -A 309

Sekcijas sēde "Innovations in Higher Education Research and Practice" Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītāji: Anna Stavicka, Indra Odiņa

 

Oksana Kozhevnikova
Psychosemantic Approach to Studying Academic Adjustment Process of Sophomore Students

Tatjana Bicjutko
Mācīšanās vajadzību sākotnējā novērtējuma izaicinājumi augstskolas angļu valodas kā svešvalodas programmās/Challenges of Initial Assessment of Learning Needs in University EFL Programmes

Sandra Kalniņa, Anna Stavicka
21st Century Skills in ESP Material Design

Anna Stavicka
Multilingvālā un multikulturālā universitāte: sagatavošanas platforma starptautiskiem studentiem/Multilingual and Multicultural University: Preparation Platform for Prospective University Students

Anna Sedova
On the Latvian Language Learning Among Mandarin Chinese Speaking Undergraduates

Indra Odiņa, Ilze Miķelsone
Building up New Teacher Education System: How Novice Teachers of Different Education Backgrounds Perceive Their Professional Identity

Indra Odiņa, Julia Stefanie Mödritscher, Simone Schlemitz
Discussion on Improving Students’ Learning Experience in Higher Education

Patricia Arancibia A., Fernando Toledo Montiel
The Impact of Preparation Courses for Applicants on the Results of the University Entrance Examination in Chile

30. janvāris, 2018

09:00 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Botānikas un ekoloģijas sekcija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Guntis Tabors

 

Aigars Indriksons, Elīna Levinska
Ārstniecības augu sastopamība dažāda vecuma parastās priedes (Pinus sylvestris L.) audzēs damakšņa meža augšanas apstākļu tipā.

Aigars Indriksons, Elmārs Bušujevs
Ar sakņu trupi (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) inficēto parastās egles (Picea abies (L.) Karsten) koku noteikšanas iespējas un izvietojumu ietekmējošie faktori mežaudzēs.

Viesturs Šulcs, Biruta Cepurīte, Ieva Rūrāne
Latvijas vaskulārās floras dzimtu latvisko nosaukumu nomenklatūra.

Aigars Indriksons, Reinis Andersons
Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) augstuma pieaugumu analīze jaunaudzēs.

Aigars Indriksons, Māris Ivanāns
Parastās egles (Picea abies (L.) Karsten) paaugas sastopamība, vecums un kvalitāte damakšņa un vēra meža augšanas apstākļu tipos.

Guntis Brūmelis, Anna Voiceščuka, Sandra Ikauniece, Anna Artistova, Agita Treimane, Iluta Dauškane, Didzis Elferts
Platlapju mežu sukcesija un apsaimniekošana.

Anna Artistova, Guntis Brūmelis, Zigmārs Rendenieks
Nemorālo lakstaugu sugu izplatība platlapju mežos un to ietekmējošie faktori.

Zigmārs Rendenieks, Guntis Brūmelis, Oļģerts Nikodemus
Ozola mežaudžu telpiskās izplatības likumsakarības Latvijā.

Iluta Dauškane, Dace Kļaviņa, Dagnija Šmite, Didzis Elferts, Annija Kārkliņa, Paula Štrāla
Reto augu sugu demogrāfiskie un ekoloģiskie pētījumi: Cypripedium calceolus, Ligularia sibirica, Prunella grandiflora.

09:30 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 621.telpa

Sekcijas sēde "Apvārsnis 2020 projekta 778157-CanBioSe seminārs “Nanomateriāli sensoru pielietojumiem”" Norāde
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli (ĶFI)
Vadītāji: Asoc.prof. Donāts Erts, Dr.Roman Viter

 

Rector of University of Latvia prof. Indriķis Muižnieks
Opening

Mikhael Beshelany, University Montpellier, France
Design of 1D nanomaterials using Atomic Layer Deposition and Electrospinning

Roman Viter, Donats Erts, Una Riekstina, University of Latvia
Synthesis, properties and sensor applications of ZnO nanowires and ZnO/Al2O3 nanolaminates

Martin Järvekülg, MATECC, Estonia
Nanoparticles and their related applications in MATECC and University of Tartu

Igor Iatsunskyi, Poznan University, Poland
Experimental techniques for investigation of structural, chemical and electrical properties of 1D nanostructures

Alexander Tamashevski, Harmaza Y., Dubovskaya L., Institute of Biophysics and Cell Engineering, Belarus
Zinc oxide nanostructures for detection of human leukemic cells: Biophysical aspects

Almira Ramanaviciene, Vilnius University, Lithuania
Development of biosensor: immobilization of antibodies on different surfaces

G. Gottardi, G. Pucker and L. Lorenzelli Kessler Foundation, Italy
Surface functionalization by low pressure plasma processes, materials characterization and development of microfluidic systems: facilities, competences and research activities in Fondazione Bruno Kessler

Lucie Vyslouzilova, Adela Coufalova, Nanopharma AS, Czech Republic
Developing Multi-Purpose Electrospinning solutions for specific needs of healthcare and industry

M. Turemis, E.Greco, G. Basile, M.T. Giardi, Biosensor S.R.L., Italy
Portable optical biosensors based on novel photonic nanomaterials for cancer monitoring

10:00 - 13:00
Aspazijas bulv. 5, 305. aud.

Sekcijas sēde "Mārketings un loģistika" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Anda Batraga

 

Anda Batraga, Aija Legzdiņa, Jeļena Šalkovska, Līga Brasliņa, Ilgvars Rukers
Inovāciju ideju identificēšanas procesa un pieejas klasifikācija

Anda Batraga, Aija Legzdiņa, Jeļena Šalkovska, Santa Bormane, Ilgvars Rukers
Patērētāju rīcību ietekmējošie faktori uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanā Ziemassvētku periodā

Andžela Veselova
Latvijas uzņēmumu darbības vērtējums atbilstoši Eiropas biznesa izcilības modeļa kritērijiem un apakškritērijiem

Andrejs Liberts
Uzņēmuma zīmola nozīme farmācijas nozares slimnīcu segmenta "bizness biznesam" sektorā

Aleksandrs Kotļars
Transportēšanas nozares attīstība Latvijā un uz zināšanām balstītie pakalpojumi

Sergejs Volvenkins, Biruta Sloka
Development of internet marketing: main findings from recent company survey

Elīna Radionova-Girsa
No pircēja līdz partnerim: kā izveidot ilgtermiņa attiecības ar patērētāju interneta vidē

Ronalds Skulme
Sociālā tīkla Facebook izmantošanas ietekme uz pūļa finansēšanas kampaņām

Kaspars Vīksne, Elīna Gaitniece, Anda Batraga
Produkta atpazīstamības un attieksmes veidošanas noteicošie faktori

Ieva Pūķe
Marketing needs and processes in young exporting smes

Laila Stabulniece, Agnese Kadakovska
Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģērbu un apavu tirgū

Santa Bormane
Creation of sustainable product assortment at Latvian food retail chains in the context of Latvian regulatory framework

10:00 - 14:00
Aspazijas bulv. 5, 324. aud.

Sekcijas sēde "Organizāciju vadīšanas aktualitātes" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Andris Deniņš

 

Kārlis Purmalis
Darbaspēka pieprasījuma prognožu izmantošana organizāciju vadīšanā

Jūlija Žakemo
Vadītāja padoto attiecību kvalitātes nozīme organizācijas inovētspējas veidošanā

Andrejs Cekuls
Uzņēmumu informatīvā nodrošinājuma noteicošie faktori

Dzintra Gasūne
Korporatīvās pārvaldības organizācijas pilnveidošana Latvijas valsts kapitālsabiedrībās

Kaspars Mucenieks
Tirdzniecības uzņēmumu apvienošanas un pārņemšanas procesu vadīšanas pilnveidošana

Kintija Barloti
Koučings kā inovatīva pieeja organizācijas izaugsmes un darbības efektivitātes paaugstināšanā

Daina Beļicka
Public services delivery models

Juris Dzelme
Koherentās ekstrapolētās gribas izmantošanas iespējas mākslīgā intelekta vadības nodrošināšanai

Džineta Dimante
Organizāciju vadīšana aprites ekonomikas kontekstā

Diāna Arāja
Farmācijas biznesa stratēģijas tendencies

Elīna Gaile-Sarkane
Tehnoloģiju pārneses uzņēmumu vadīšanas aktualitātes

Konstantins Didenko, Natālija Skakuna, Irina Voronova
Latvijas uzņēmumu izdzīvošanas potenciāla novērtējums

Andris Deniņš
Uzņēmumu vadīšanas aktuālās problēmas

Tatjana Volkova
Jaunākās pieejas inovāciju vadīšanā

Filips Lipmans
Inovatīvas ražošanas vadīšana akciju sabiedrībā "Grindeks"

Jānis Zakovics
Eiropas Savienības preču un pakalpojumu tirgus vadīšana

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Sekcijas sēde "Cilvēka ģeogrāfija" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Zaiga Krišjāne

 

Elīna Apsīte-Beriņa
Izaicinājumi un iespējas jauniešu mobilitātes pētījumiem

Sigita Šulca
Latvijas mūsdienu emigranta demogrāfiskais profils – reģionālās atšķirības

Ženija Krūzmētra, Dina Bite
Vietas resursos sakņota attīstība: Straupes, Druvienas un Kaldabruņas piemēri

Ivars Matisovs
Latgaliskās identitātes vaicājumi

Zaiga Krišjāne, Māra Zīra
Rīgas aglomerācija – vai tikai iedzīvotāju mobilitāte?

Toms Skadiņš
Aglomerācijas un to noteikšana. Rīgas piemērs

Līga Feldmane
Latvijas lielo pilsētu iedzīvotāju apmierinātība ar personīgo dzīves līmeni

Anastasija Smoļakova
Exploring de-industrialization processes in Post-soviet Daugavpils

Margarita Kairjaka
Sarukšanas izpausmes Ventspils pilsētvidē

Antons Berjoza
Reģionalizācijas pazīmes Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības preču starptautiskajā tirdzniecībā

Laila Kūle
Jauni aspekti Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa izpētē

Kristers Kalniņš
Iedzīvotāju migrācijas procesu struktūra un dinamika piepilsētā: Ozolnieku novada piemērs

Krista Annija Samcova
Iedzīvotāju mobilitātes iezīmes kopā braukšanas fenomena izpētei Latvijā

Ineta Grīne
Amatciema un Vecozolu ciemu veidošana Cēsu pilsētas tuvumā

Inese Mieze, Ineta Grīne
Suburbanizācijas izpausmes Pierīgā pēc 2000.gada: Babītes pagasta piemērs

Toms Zvirbulis
Bebru pagasta iedzīvotāju struktūras un apdzīvojuma izmaiņas 1990. gadu sākumā.

Evita Muižniece-Treija
Iedzīvotāju līdzdalība smaku identificēšanā un aptaujas rezultāti par traucējošām smakām Rīgas administratīvajā teritorijā

Jānis Krūmiņš, Guido Sechi
Ģeogrāfiskās mobilitātes iezīmes un dzīves vides pievilcības vērtējums post-sociālistiskajā pilsētā: Rīgas piemērs

Māris Bērziņš, Guido Sechi, Zaiga Krišjāne
Socio-demographic challenges for large housing estates in Riga

10:00 - 17:00
Jelgavas iela 1, 335./336.t.

Sekcijas sēde "Vides piesārņojums: novērojumi un risinājumi" Norāde
Vides zinātne
Vadītāji: Olga Ritenberga, Iveta Šteinberga

 

Olga Ritenberga
Dabas rādīts gaisa “piesārņojums” – problēmas un risinājumi

Liāna Ļebedeva
Gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu efektivitātes kvantitatīvais novērtējums ielu kanjonos

Liene Šustere
PM piesārņojuma līmeņa sektoriālais novērtējums

Natālija Suhareva
Zivs vecuma – metālu satura normalizācijas tehnikas izstrāde Baltijas jūras un Rīgas līča piesārņojuma novērtēšanai

Raimonda Soloha
Zivju apstrādes uzņēmuma vides piesārņojuma izpēte

Oskars Janavs
Iekštelpu vides kvalitātes vērtēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti

Ilze Kornete
Mikroklimata un bioloģiskā piesārņojuma novērtējums sporta centros Cēsīs un Priekuļu novadā

Vivita Priedniece
Vienģimenes māju gaisa baseina piesārņojuma samazināšana

Einārs Cilinskis
Klimats un energosistēmas

Iveta Šteinberga
Transporta plūsmu strukturālo izmaiņu ietekme uz gaisa kvalitāti Rīgas centrā

Gerda Paula Kalniņa
Stenda referāts. Vides tiesību analīze un novērtējums Latvijā

Liene Cīrule
Stenda referāts. Nodarbinātības iespējas Latvijas Universitātes vides zinātņu studiju absolventiem

Tince Balode
Stenda referāts. Gaisa kvalitātes aprīkojuma izmantošana putekšņu pētījumos

Olga Ritenberga et al.
Stenda referāts. Personalizētā putekšņu alerģijas prognozēšanas sistēma (PASYFO) Latvijā un Lietuvā: mobilās aplikācijas ieviešana

Olga Ritenberga et al.
Stenda referāts. Sezonālās putekšņu slodzes prognozēšana Dienvideiropā: olīvkoku piemērs

Oskars Janavs et al.
Stenda referāts. Iekštelpu gaisa kvalitātes novērtējums dažāda tipa izglītības iestādēs Rīgā

Iveta Šteinberga et al.
Stenda referāts. Dispersijas modeļu izmantošana gaisa kvalitātes zonu identificēšanai Rīgas aglomerācijā

Iveta Šteinberga et al.
Stenda referāts. Cieto daļiņu noturības un frakcionārā sadalījuma novērtējums smēķēšanas procesa laikā

10:00 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 701. telpā

Sekcijas sēde "Jauno zinātnieku pētījumi vides zinātnē" Norāde
Vides zinātne
Vadītājs Zane Vincēviča-Gaile

 

Inga GRĪNFELDE, William HOGLAND, Juris BURLAKOVS, Rūta OZOLA, Zane VINCĒVIČA-GAILE
Triple Helix loma efektīvas sadarbības veidošanā zinātniski lietišķajos pētījumos

Dmitrijs PORŠŅOVS, Māris KĻAVIŅŠ
Gazifikācijas un pirolīzes tehnoloģijas sadzīves un rūpniecības atkritumu pārstrādei: pasaules prakse un tehniskie risinājumi

Dmitrijs PORŠŅOVS, Viesturs OZOLS, Māris KĻAVIŅŠ
Baltijas valstu atgūto degvielu ķīmiskais sastāvs un termiskās sadalīšanas īpatnības

Marta JEMEĻJANOVA, Rūta OZOLA, Māris KĻAVIŅŠ, Linards KĻAVIŅŠ
Mālu minerālu un antociānu kompozītmateriālu fizikāli ķīmisko īpašību izpēte un izmantošanas iespējas

Eva KRĒMERE
Galvenie izaicinājumi Centrālās Āzijas valstu ūdens resursu efektīvai izmantošanai

Zane KALVĪTE, Zane LĪBIETE
Meža meliorācijas sistēmu novadgrāvju sedimentācijas dīķu efekta ietekmes novērtējums ūdens kvalitātes kontekstā

Edgars JŪRMALIS, Mārtiņš LŪKINS, Zane LĪBIETE
Meža nekoksnes produktu potenciālais nodrošinājums: piemērs no apsaimniekotas meža teritorijas

Ivars KĻAVIŅŠ, Zane LĪBIETE, Arta BĀRDULE
Biogēno elementu koncentrāciju izmaiņas augsnes ūdenī pēc atjaunošanas cirtes priežu un egļu audzēs: atcelmošanas ietekme

Linda OSE
Tiešraides kameru izmantošana apdraudēto putnu sugu izpētē

Krista PĒTERSONE
Mazie ainavas elementi intensīvas lauksaimniecības teritorijās

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība" Norāde
Bioloģija
Vadītāji: Ivars Druvietis, Agnija Skuja, Maija Balode, Māris Plikšs

 

Alfons Piterāns
Aļģu pētniekam Heinriham Skujam – 125.

Ivars Druvietis
Hloromonādaļģes Gonyostomum semen (Ehrenberg) Diesing Pierīgas ezeros.

Dāvis Ozoliņš, Agnija Skuja, Linda Uzule, Madara Medne
Aģes un Rūsiņupes ekoloģiskā stāvokļa novērtējums pēc bioloģiskās kvalitātes elementiem

Dāvis Gruberts, Jana Paidere, Ivars Druvietis
Pavasara palu dreifa ekspedīcijas Daugavas vidustecē 2007.-2017. gadā – atskats uz 10 gados paveikto.

Laura Grīnberga, Ivars Druvietis
Makrofīti un fitoplanktons kā vides kvalitātes rādītāji Augstrozes Lielezerā.

Linda Uzule, Laura Grīnberga, Andris Viesturs Urtāns, Ilga Kokorīte, Dāvis Ozoliņš, Jolanta Jēkabsone
Makrofītu sugu sastāva un sastopamības temporālā mainība: Salacas upes piemērs.

Ivars Druvietis, Ilga Kokorīte, Linda Dobkeviča
Latvijā biežāk sastopamās makroskopiskās aļģes kā tekošu ūdeņu vides kvalitātes indikatori.

Uvis Suško, Irēna Skrinda, Egita Zviedre, Laura Grīnberga
Nozīmīgākie 2015. – 2017. gada reto ūdensaugu atradumi Latvijas ezeros.

Elmīra Boikova
Protozooloģijas un mikrobiālās ķēdes komponentu pētījumi Latvijā.

Astra Labuce, Solvita Strāķe
Rīgas līcī dominējošo kopepodu populāciju dinamikas atšķirības saistībā ar nārstošanas stratēģijas īpatnībām.

Andris Viesturs Urtāns, Loreta Urtāne
Ūdeņu funkcionalitātes nodrošināšanai atbilstoša apsaimniekošana kā paņēmiens klimata izmaiņu ietekmju mazināšanai

Loreta Urtāne, Andris Viesturs Urtāns
Videi draudzīgas meliorācijas risinājumi klimata izmaiņu ietekmju mazināšanai intensīvas lauksaimniecības apstākļos

Elmīra Boikova, Vita Līcīte, Uldis Botva
Mikrobiālās ķēdes komponentu raksturojums Rīgas un Pierīgas hidroekosistēmās.

Žanna Gribānova, Maija Balode
Farmakoloģisko vielu izplatība hidroekosistēmās un to potenciālā ietekme uz ūdens organismiem.

Normunds Kadiķis
Industriālo ārkārtas situāciju ietekmes uz vidi, t.sk. dabas ūdeņiem, novērtēšanas metodoloģiskie aspekti - atkritumu novietnes ugunsgrēka Slokā piemērs un dioksīnu piesārņojuma problemātika.

Kaspars Abersons, Jānis Bajinskis un Jānis Birzaks
Valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas vai pārbūves darbu ietekme uz zivju faunu un iespējas tās samazināšanai.

Ivars Putnis, Jānis Gruduls, Solvita Strāķe
Rīgas līča barības ķēdes analīze: izaicinājumi un iespējas.

Mārtiņš Plikšs, Māris Plikšs
Ihtiocenožu struktūras novērtējums Salacgrīvas piekrastē.

Diāna Poppela, Arkādijs Poppels
Stenda referāts. Airvaboles Cybister lateralimarginalis De Geer, 1774 sastopamība Pierīgas ezeros.

Irīna Kuļikova, Elmīra Boikova, Uldis Botva
Stenda referāts. Urbāno hidroekosistēmu makrofītu biomarķieru aktivitāte.

Aija Brakovska, Jana Paidere
Stenda referāts. Zooplanktona sugu skaits un dinamika Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas ūdenskrātuvēs.

Jolanta Jēkabsone, Marina Čičendajeva
Stenda referāts. Virszemes ūdensobjektu tipi un to saistība ar ūdeņu apsaimniekošanu.

Jana Paidere, Aija Brakovska, Linda Bankovska
Stenda referāts. Svešzemju sānpeldes P. robustoides populācijas struktūras un reproduktīvo parametru salīdzinājums ar citām sānpeldēm Daugavā un tās ūdenskrātuvēs (2016-2017)

Ineta Liepiņs, Mintauts Jansons, Anda Ikauniece
Stenda referāts. Metālu saturs Rīgas plānošanas reģiona piekrastē izskalotajā makrofitobentosā 2017. gada augusta-septembra periodā

31. janvāris, 2018

09:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija" Norāde
Bioloģija
Vadītāji: Kristaps Vilks, Ainārs Auninš

 

Piterāns U.
Latvijas blakšu (Heteroptera) faunas izpētes vēsture un stāvoklis mūsdienās

Kagainis U.
Astoņas jaunas bruņērču (Acari: Oribatida) sugas Latvijas faunai – dažādas piezīmes

Salmane I.
Augsnes sīkposmkāji (Acari, Collembola) Rīgas pilsētā

Gluhovs A., Ozols J., Ozola M.
Ģints Monochamus sastopamība un daudzveidība Latvijā

Pilāte D., Jakubāne I., Dreijers E.
Pumpurgliemežu (Vertigo) monitorings Natura 2000 teritorijās no 2015. – 2017.gadam

Dreijers E., Stalažs E.
Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris izplatība Latvijā un tā populācijas raksturojošo lielumu noteikšana un aprēķini pēc Džollija-Sebera metodes Dobeles populācijā

Ozoliņa Z., Deksne G.
Gaismas ietekme uz Alaria alata olu embrioloģisko attīstību un šķilšanās sekmēm

Vilks K., Saulītis J., Ķibilda N.
Saproksilo vaboļu daudzveidību ietekmējošie ekoloģiskie faktori egļu mežu atvērumos

Troice-Neilande I., Spuņģis V.
Pirmie pētījumu par nekrofāgu faunu un sugu sukcesijām uz cūkas līķa lauku apvidū Jelgavas novadā

Blese D.
Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus Boh.) attīstības cikls 2017. gada veģetācijas sezonā

Juceviča E., Melecis V.
Stenda referāts. Kolembolu (Collembola; Hexapoda) pētījumu Latvijā 95 gadi

Kagainis U., Cera I., Juceviča E., Karpa A., Salmane I., Saulītis J., Spuņģis V., Teļnovs D., Melecis V., Jankevica L.
Stenda referāts. IBULC - Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta posmkāju etalonu kolekcija

Petrova V., Strode L., Jankevica L.
Stenda referāts. Nacionālajā Botāniskajā dārzā introducēto koku un krūmu tripšu fauna

Ķerus V.
Ceļā uz aizsardzībai un izpētei prioritāro putnu sugu noteikšanu

Žunna A., Bagrade G., Ornicāns A., Done G., Lūkins M., Šuba J., Stepanova A., Howlett S.J., Ozoliņš J.
Aktualitātes vilka Canis lupus aizsardzībā saistībā ar populācijas stāvokļa vērtējumu Latvijā

Avotiņš A., Auniņš A.
Apodziņa Glaucidium passerinum sastopamību noteicošie faktori un aizsardzībai prioritārās teritorijas

Stīpniece A.
Engures ezera dabas parka ligzdojošo putnu atlants

Pilāts V., Pilāte D.
Atrašanās uz areāla robežas – kā tas ietekmē susuru monitoringu

Avotiņš A. jun., Ignatjevs V., Avotiņš A. sen., Auniņš A.
Pūču barības atlieku pielietojamība sīko zīdītāju sastopamības pārmaiņu noskaidrošanā

Zorenko T., Atanasov N.
Prenatālā stresa ietekme uz Hartinga strupastes Microtus hartingi lydius uzvedību atklātā lauka testā.

Keišs O.
Rudenī migrējošo putnu ilgtermiņa skaita svārstības Papē (1992-2017)

Boiko D.
Peļkājītes Prunella modularis migrācijas dinamika 2017.gada rudenī Birzgales apkārtnē

Janaus M.
Ūdensputnu medības Latvijā

Strazds M.
Fotoslazdu datu izmantošana netiešu mērījumu veikšanai melnajam stārķim

Matrozis R.
Paugurknābja gulbju (Cygnus olor) mikropopulācijas Rīgā un tās apkārtnē

Millers K.
Jūras kraukļi (Phalacrocorax carbo) ar krāsu gredzeniem Latvijā

Vīgants V., Keišs O., Sutcliffe L.M.E., Batáry P., Auniņš A.
Stenda referāts. Eiropas Kopējās lauksaimniecības politikas “zaļināšanas” pasākumu ietekme uz putnu daudzveidību divās dažādās Latvijas lauku ainavās

09:00 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 319.t.

Sekcijas sēde "Rūpniecības un transporta ģeogrāfija" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Juris Paiders

 

Maija Bumbiere, Zane Lauva
Pasta un sakaru sistēmas attīstība Latvijā no 1950. līdz 1970. gadam

Jānis Dumpis, Kārlis Bernāns
PSRS militārā infrastruktūra Latvijā pēc Otrā Pasaules kara

Jūlija Jeršova, Aivis Sudars
Liecības par ostu un kuģniecības attīstība Liepājā Aukstā kara laikā ASV Centrālas izlūkošanas pārvaldes materiālos

Emīls Mortuļevs, Ieva Ābeltiņa, Marta Sparāne
Latvijas dzelzceļa attīstība no 1950. līdz 1970. gadam

Alise Kokare, Andra Beķere
Latvijas civilās aviācijas attīstība no 1950. līdz 1970. gadam

Ieva Immure, Jānis Ivanovs
Iedzīvotāju dzīves līmenis Latvijā no 1950. līdz 1970. gadam

Juris Paiders
Vācu tehnoloģiju pārnese Latvijas rūpniecībā pēc Otra pasaules kara

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 223.t.

Sekcijas sēde "Klimata mainība un tā ietekme uz vidi" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītāji: Agrita Briede, Elga Apsīte

 

Gunta Grūbe, Laimdota Kalniņa, Jānis Dreimanis, Reinis Bitenieks
Nogulumu sastāva izmaiņas ziemeļu Garezerā

Normunds Stivriņš
Platlapju koku īpatsvara ietekme uz meža ugunsgrēku dinamiku klimata sasilšanas laikā holocēnā

Nameda Belmane, Zanda Penēze, Agrita Briede, Jolanta Gūža
Latvija ceļā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām

Ilga Kokorīte, Jānis Bikše
Engures ezera ūdens CO2 plūsmu mērījumi ar pašizgatavotām sensoru sistēmām

Zanita Avotniece, Agrita Briede, Māris Kļaviņš, Svetlana Aņiskeviča
Pērkona negaisiem raksturīgās iezīmes attālinātajos novērojumos Latvijā

Līga Klints, Ilze Rudlapa, Kristaps Pāps
2017. gada augusta nogales lietus uzplūdu Daugavas baseinā analīze

Līga Klints, Ilze Rudlapa
Hidroloģiskās prognozēšanas sistēma Latvijas upju baseiniem

Ilze Kārkliņa
Meža augsnes ielabošanas pasākumu īstermiņa ietekme uz ūdens ķīmiskajiem parametriem

Artūrs Veinbergs
Vizualizācijas rīka pielietojums klimata mainības un potenciālo ietekmju raksturošanā

Jānis Dumpis
Ķīšezera ūdens līmeņa izmaiņu raksturojums novērojumu stacijā ,,Ķīšezers” (1929 - 2017)

Ainis Lagzdiņš
Klimata mainības ietekme uz lauksaimniecības noteču kvalitāti un kvantitāti

Linda Grinberga
Gaisa temperatūras ietekme uz noteces attīrīšanu mākslīgajās mitrzemēs

Edgars Maļinovskis
Mūsdienu klimatisko normu izmaiņas pret references perioda vērtībām

Inga Grīnfelde
Konceptuālā hidroloģiskā modeļa METQ izmantošana klimata mainības un urbanizācijas kumulatīvās ietekmes uz hidroloģisko režīmu izvērtēšanā

Elīna Deksne, Ivars Strautnieks, Laimdota Kalniņa, Kristaps Kiziks, Līga Paparde
Viskūžu salas nogulumu sastāva izmaiņas kā paleoģeogrāfisko apstākļu un paleoklimata mainības indikatori

Svetlana Aņiskeviča
Stenda referāts. Vēja enerģijas resursa telpiskā sadalījuma modelēšana Latvijas teritorijā

Līga Paparde, Ivars Strautnieks, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Ilze Loze, Kristaps Kiziks, Oskars Purmalis
Stenda referāts. Paleoklimata izmaiņu ietekme uz nogulumu uzkrāšanās apstākļiem Lubānas akmens laikmeta apmetnēs

Arta Indriksone, Alise Ķepīte, Inga Doniņa, Aija Ceriņa, Laimdota Kalniņa, Līga Paparde, Jānis Dreimanis
Stenda referāts. Paleoklimatisko apstākļu izmaiņas holocēnā Talsu pilskalna apkārtnē

Andra Štube, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa
Stenda referāts. Liecības par paleoģeogrāfiskām izmaiņām Usmas ezera Z līcī pie Košķēniem

Līga Lauma Pļavniece
Stenda referāts. Urbāno ūdenstilpņu ūdens kvalitāti ietekmējošie faktori

Kristīne Valujeva
Stenda referāts. Zemes izmantošanas iespēju novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā

Jovita Pilecka
Stenda referāts. Sniega ūdens kvalitāte Jelgavas pilsētā

Jovita Pilecka
Stenda referāts. Lauksaimniecības un notekūdeņu ietekme uz atklāto ūdenstilpņu ūdens kvalitāti

Olga Frolova
Stenda referāts. Lauksaimniecības gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazinošo pasākumu izvērtējums

Laima Bērziņa
Stenda referāts. SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisijas izvērtējums bioloģiskajās un konvencionālajās lauksaimniecības sistēmās

10:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 324./325.aud.

Sekcijas sēde "Vietu un ainavu kultūrģeogrāfijas" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Anita Zariņa

 

Edmunds Valdemārs Bunkše
Dzejnieku īstenības uztvere 'gaisos, ūdeņos, un vietās'. Česlava Miloša (Czeslaw Milosz) 'Mirdzošās lietas'

Ivars Matisovs
Valodu kontakti Latgales reģiona lingvistiskajā ainavā

Andris Klepers
Latvijas lauku viensēta un ainavas kvalitāte dabas daudzveidības kontekstā

Kārlis Lakševics
Dabas skaitīšana: īpašuma apsaimniekošana, eko-zināšanas un vērtību režīmu sadursmes

Maija Bumbiere
Dzīvošana Alsungas vēja parka ainavā: vietējo iedzīvotāju pieredzes stāsti

Kristīne Krumberga
Padomju postmilitārās ģeogrāfijas Latvijā: performativitāte un ainavu veidošanās

Mārtiņš Lūkins
Senie meži: kartēšana un daudzveidības novērtējums

Kristīne Āboliņa, Margarita Žukova
Vieta ģimenes dārziņiem Latvijas lielākajās pilsētās

Dāvis Valters Immurs
Vai labāk vienmēr ir labāk? Stāsti no Daugavmalas

Artis Zvirgzdiņš
Staļina laikmeta pilsētainava Latvijā: 20. gs. 50. gadu jaunizveidoto rajonu centri

Margarita Vološina, Anita Zariņa
Aktivitāte "Ainavu dārgumi": ideja, izaicinājumi un veikumi

Anita Zariņa, Anu Printsmann, Ivo Vinogradovs
Post-padomju ainava?

Agnese Reķe
Stenda referāts. Ielu tīkla transformācijas: Āgenskalna jaunās un izzudušās ielas

Miķelis Rikveilis
Stenda referāts. Vidzemes draudzes skolu ģeogrāfija

10:00 - 18:30
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Sekcijas sēde ""Apakšsekcija: Apvārsnis 2020 programmas projekta Nr.777926 “Nanostructural surface development for dental implant manufacturing”" seminārs" Norāde
Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika (ASI)
Vadītāji: Dr. Roman Viter, Asoc.prof. Donāts Erts

"Cell engineering facilities in University of Latvia", Roman Viter, University of Latvia

"Biological evaluation of biomaterials: microbiological research and animal models", Maksym Pogorielov, Konstantyn Kyrychenko, Sumy State University

"Biomaterials testing with cells, microfluidics and bioreactors", Gwendolen Reilly, Cecile Perrault, University of Sheffield

"Applications of LIPSS based surface treatments", Leonardo Orazi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

"Biomaterials and impant coatings in MATECC and University of Tartu", Martin Järvekülg, MATECC

"Developing Multi-Purpose Electrospinning Solutions for Specific Needs of Healthcare", Vysloužilová Lucie, Adéla Coufalová, AS "Nanopharma"

“Dental implant development”, Oleg Mischenko, Kazimerz Kowalski, OSTEOPLANT

13:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 319.t.

Sekcijas sēde "Vides pārvaldība un piekrastes ilgtspējīga attīstība" Norāde
Vides zinātne
Vadītāji: Raimonds Ernšteins, Jānis Brizga

 

J.Brizga
Resursu plūsma Latvijā: bioekonomikas efektivitātes novērtējums

I.Kudreņickis, R.Ernšteins, Ē.Lagzdiņa, A.Lontone
EU BONUS Baltcoast project on coastal governance: approaches, results and products

A.Percovs, L.Urtāne
Uzlabota mājsaimniecības notekūdeņu attīrīšana kā iespēja Baltijas jūras piesārņojuma slodžu samazināšanai un eitrofikācijas ierobežošanai

L.Urtāne
Integrētas piekrastes pārvaldības attīstība: metode piekrastes multi-funkcionālo vērtību sākotnējam izvērtējumam un izmantošanas interešu saskaņošanai

J.Brizga, R.Ernšteins, J.Kauliņš, I.Kudreņickis
Videi draudzīgu rīcību attīstība Latvijā: mājsaimniecību anketēšanu rezultāti

D.Trukšāns
Vides pārvaldības attīstība izglītības iestāžu vides ietekmju mazināšanā: Ekoskolu labā prakse pārtikas atkritumu apsaimniekošanā

Ē.Lagzdiņa, R.Ernšteins
Vides komunikācijas pārvaldība un piekrastes pašvaldību attīstības plānošana un prakse

Z.Krūkle, R.Bendere
Vides trokšņa pārvaldība: aktualitātes un tendences Latvijā

D.Trukšāns, R.Ernšteins, L.Bieziņa, J.Brizga
Municipālās vides komunikācijas novērtējums un rīcībpolitikas attīstība

R.Ernšteins, J.Kauliņš, I.Kudreņickis
Inovatīvu vides pārvaldības instrumentu attīstības iespējas pašvaldību attīstības pārvaldībā

I.Paredne
Klimata pārmaiņu adaptācija Latvijas lauku attīstībā: nozaru ietekmes un pielāgošanās novērtējums

K.Grundmane, A.Rage
Pašvaldību vides pārvaldības attīstības kopnovērtējums un salīdzinājums: Rojas novads un Jūrmalas pilsēta

D.Āriņa, R.Bendere
Bioloģisko atkritumu pārstrādes produktu gala statusa novērtējums un prasības

S.Ancāne, G.Kalniņa
Vides pārvaldības pārskata pieejas attīstība Valmieras pašvaldībā: priekšlikums un novērtējums

L.Apsēna, Z.A.Zvaigzne
Stenda referāts. Municipālās vides pārvaldības instrumentu finansiālais nodrošinājums Madonas un Jelgavas novados piemēri

1. februāris, 2018

09:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 223.t.

Sekcijas sēde "Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija" Norāde
Ģeoloģija
Vadītāji: Māris Krievāns, Ervīns Lukševičs

 

Niks Supe, Māris Krievāns
Glaciālo ezeru izplatība Vidzemes augstienes ziemeļrietumu daļā Vēlā Vislas leduslaikmeta beigu posmā

Vitālijs Zelčs
Latvijas pleistocēna stratigrāfija: pagātnes līkloči un mūsdienas

Aivars Markots
Pirmmasīvpauguru datu bāzes izveide un pielietojums

Edyta Kalińska-Nartiša, Aija Cerina, Tiit Hang, Laimdota Kalniņa, Merle Muru, Māris Nartišs, Līga Paparde, Alar Rosentau
Past storm events as recorded in sand horiozons at the Ģipka site, northern Latvia

Jānis Karušs, Māris Krievāns, Kristaps Lamsters, Agnis Rečs
Mulajegidla pieledāja teritorijas palsu pētījumi ar ģeoradaru

Māris Krievāns, Agnis Rečs
Ālandes ielejas morfoloģija un attīstības aspekti Grobiņas pilsētas teritorijā

Jānis Karušs, Kristaps Lamsters, Jurijs Ješkins, Amanda Stūrmane
Glaciotektoniskās struktūras Rietumkurzemes stāvkrastu posmā Strante - Ulmale

Normunds Stivriņš, Mariušs Galka, Aija Ceriņa
No arktiskās tundras līdz boreāliem mežiem Vidzemes augstienē pirms 14500-9600 gadiem

Reinis Ošs, Kristaps Lamsters, Jānis Karušs
Glaciotektoniskās struktūras Rietumkursas augstienes ZA daļā

Ēriks Ošmjanskis, Juris Soms
Terases veidojošo ledājūdeņu nogulumu granulometriskā sastāva un mikrotekstūru pētījumi Augšdaugavas

Dainis Ozols
Iežu atsegumu biogaroza, tās tipi un sukcesija

Aija Ceriņa, Valdis Bērziņš
Flotācijas iekārtas pielietojums Riņņukalna neolīta apmetnes nogulumu izpētē dabas resursu izmantošanas un vides apstākļu noskaidrošanas nolūkā (pirmie rezultāti)

Juris Soms, Raimonds Sļesarevs, Vitālijs Zelčs
Andrupenes – Maltas osa morfoloģija un ģenēzes jautājumi

Konrāds Popovs, Alise Babre, Māris Krievāns, Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Agnis Rečs
Stenda referāts. Thjorsarjegidla ledāja virsmas δ2H un δ18O vērtības: 2017. gada ekspedīcijas rezultāti

Georgy Konshin, Alexander Savvaitov
Stenda referāts. The main signs confirming stadial advances during retreat of the Last Weichselian Ice Sheet

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 324./325.aud.

Sekcijas sēde "Vietu plānošana un attīstība" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītāji: Pēteris Šķiņķis, Gunta Lukstiņa

 

Anna Kalniņa
Engures ciema publiskās ārtelpas kvalitāte

Silvija Ozola
Liepājas dzīvojamās apbūves teritoriju Zaļā Birze un Jaunā Pasaule arhitektoniski telpiskās vides attīstība atšķirīgu politiski ekonomisko apstākļu ietekmē 20. un 21. gadsimtā

Indra Purs
Ainavu arhitektūra kā ārtelpas mākslas forma Baltijas jūras reģiona pilsētu audumā

Aija Melluma
Āraiši un Slutišķi – divas vietas, divas ainavas

Sandra Treija, Alisa Koroļova, Kristīne Āboliņa
Pagalmu dārzkopības attīstības iespējas un izaicinājumi Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu kontekstā

Krišjānis Rudus
Bioloģiskās daudzveidības uztvere Rīgas ģimenēs: Vecdaugavas ekosistēmas piemērs

Inga Grīnfelde
Vēsturisko stikla rūpniecības zonu revitalizācija pašvaldību attīstības kontekstā: Dienvidzviedrijas piemērs

Diāna Orlovska, Aksels Ruperts
Vietu reģenerācijas intervences – Narvas piemērs

Katrīna Potāpova
Teritorijas urbānā dzīvīguma novērtējums revitalizācijas projekta sagatavošanai: Mūkusalas piemērs

Gunta Lukstiņa, Elīna Sergējeva, Una Kancāne, Jānis Sperga
Torņakalna/Mūkusalas apkaimes “dzīvināšanas” aspekti

10:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Sekcijas sēde "Ilgtermiņa ekosistēmu pētījumi" Norāde
Vides zinātne
Vadītāji: Viesturs Melecis, Gunta Spriņģe

 

I.Druvietis
Rīgas ūdenskrātuves fitoplanktons

L.Dobkeviča, I.Kokorīte, V.Rodinovs
Daugavas hidroķīmiskais sastāvs un tā izmaiņas

Z.Krišjāne, T.Skadiņš, J.Krūmiņš, I.Grīne
Apdzīvojuma izmaiņas Engures reģionā 21gs.

O.Rums, I.Straupe, I.Grīnfelde
Jelgavas gaisa piesārņojuma novērtējums ar lihenoindikācijas metodi

G.Spriņģe, I.Druvietis, D.Ozoliņš, E.Parele, A.Skuja, O.Stoļara
Daugavas ekoloģiskā stāvokļa izpēte

N.Stivriņš, M.Bučana, H.Disbrija, N.Kuosmanena, M.Latalova, M.Slovinskis, S.Veski, H.Seppa
Plašs un epizodisks alkšņu (Alnus) daudzuma samazinājums Eiropā no 7.-10. gs.

L.Uzule, J.Jēkabsone
Virszemes ūdeņu monitoringa datu izmantošana upju ekoloģiskās kvalitātes noteikšanā pēc makrofītiem

A.Bukina
Stenda referāts. Rīgas gaisa piesārņojuma izplatības noteikšana ar bioindikācijas metodi, izmantojot priežu skuju testu

V.Grīna, V.Melecis
Stenda referāts. Augsnes mezofaunas struktūras izmaiņas uz pilsētvides gradienta - centrs piepilsēta Rīgā

M.Ķīvīte, V.Melecis, A.Karpa
Stenda referāts. Ilggadīgās izmaiņas Randu pļavu stiebrmušu cenozēs (Diptera, Chloropidae) uz vides faktoru svārstību fona

E.Magomedova
Stenda referāts. Latgales tradicionāla biškopība un to ilgtspējīga attīstība

I.Melece
Stenda referāts. Nobiru sadalīšanās intensitātes 1 gada pētījuma rezultāti, izmantojot standartizētu substrātu - tējas paciņu metodi (“The TeaComposition” initiative) Engures LTSER parauglaukumos

10:00 - 13:20
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Plenārsēde "sekcijai - Nano, kvantu tehnoloģijas un inovatīvi materiāli tautsaimniecībai" Norāde
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli (ĶFI)
Vadītājs Asoc.prof. Donāts Erts

 

Imants Kaldre
Magnetohidrodinamikas pielietojumi enerģētikā un materiālzinātnē

Gunta Ķizāne, A. Zariņš, J. Čipa, E. Pajuste, L. Baumane, L. Avotiņa
Modificētas litiju saturošas keramikas radiolīze

Guntars Vaivars
Jaunu materiālu iespējas modificējot SPEEK membrānas

Tatjana Glaskova-Kuzmina
Viedo ar oglekļa nanopildvielām modificētu kompozītu un šķiedru plastikātu fizikālās īpašības strukturāliem pielietojumiem

Andrejs Cebers, M. Belovs, G. Kitenbergs, R. Livanovics
Dažas magnētiskas mikrohidrodinamikas problēmas

Vjačeslavs Kaščejevs
Elektronu kvantu stāvokļa tomogrāfija pielietojumiem interferometriskajos sensoros

Ruvins Ferbers
Atomu, molekulu un atomveidīgo struktūru pētījumi LU FMF Lāzeru centrā

Donāts Erts
Nanomateriāli termoelektriķime, sensoriem, nanoelektromehāniskiem slēdžiem

10:00 - 11:30
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Tiesiskās un demokrātiskas valsts atjaunošanas pieredze un mācības Latvijas Republikā pēc suverenitātes atjaunošanas de facto (1990 –1991)" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Jānis Lazdiņš

 

Jānis Lazdiņš
Īpašuma denacionalizācijas problēmu risinājumi tiesu nolēmumos Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas de facto

Diāna Apse
Pamatnormas piemērošanas uzturētāji. Zināmie un nezināmie

Modrīte Mazure-Vucāne
Bāriņtiesa kā bērnu tiesību aizsardzības iestāde: potenciālā efektivitāte

Lauris Liepa
Lustrācija kā sekmīgas tieslietu reformas priekšnoteikums. Ārvalstu pieredze un Latvijas izvēle

Jānis Pleps
Satversmes iztulkošana tiesiskās sistēmas transformācijas procesā

13:00 - 16:00
Kandavas ielā 2, Lektorijā, Botāniskais dārzs

Sekcijas sēde "Augu daudzveidības pētījumi ex situ" Norāde
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība (BF)
Vadītājs Signe Tomsone

 

Inese Nāburga–Jermakova, Maksims Zolovs
Ģeogrāfiskās izcelsmes, dzīves formu un ilgmūžības ietekme uz introducēto lakstaugu pielāgotības pakāpi

Lauma Strazdiņa
Sporaugu stādīšanas eksperimenti LU Botāniskajā dārzā

Mārīte Neperte
Autohori augi LU Botāniskajā dārzā

Madara Lazdāne, Nauris Kalniņš
Elektroniskās datubāzes un projektēšanas programmas AUTOCAD 2015 izmantošana LU Botāniskā dārza kokaugu kolekcijas dokumentēšanā

Inga Apine
Ceļā uz acāliju kolekcijas katalogu

Madara Lazdāne, Jeļena Kalniņa, Lita Zīra
Rododendru kolekcija in vitro

Gunta Jakobsone, Ilze Dubova, Anita Dūda
Dactylorhiza reintrodukcijas iespējas pārejā no in vitro uz in vivo

Dagnija Šmite, Ilze Dubova
Mazā ūdensroze Nymphaea tetragona Georgi Latvijas vaskulāro augu florā

Ieva Rūrāne
Latvijas Sarkanajā grāmatā iekļauto krustziežu dzimtas (Cruciferae Juss.) sugu sastopamības izvērtējums

Dace Kļaviņa, Dagnija Šmite
Ruiša pūķgalves Dracocephalum ruyschiana L. populācijas papildināšana Lielajos Kangaros

Gunta Jakobsone, Dace Kļaviņa, Ilze Dubova, Dagnija Šmite
Ruiša pūķgalve Dracocephalum ruyschiana L. in un ex situ

Signe Tomsone, Asta Klimiene, Audrius Skridaila, Dace Kļaviņa, Gunta Jakobsone
Latvijas un Lietuvas botānisko dārzu potenciāls augu daudzveidības saglabāšanā savvaļā

Māra Pakalne, Līga Strazdiņa
Purvu veģetācijas atjaunošana un augu sugu reintrodukcija LIFE projektā “Mitrāji”

Jānis Haļzovs, Ina Alsiņa
Arbūzu, meloņu un ķirbju ziedu bioķīmiskā sastāva analīze

13:00 - 17:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai" Norāde
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai (FMF)
Vadītājs Vadims Geža

 

K. Bergfelds, M. Pudžs, A. Sabanskis, J. Virbulis
Automatizētas maza mēroga laboratorijas kristālu audzēšanas iekārtas un tās matemātiskā modeļa izveide

K. Surovovs, A. Kravcovs, J. Virbulis
Silīcija audzēšanas no pjedestāla matemātiskā modelēšana ar mērķi palielināt kristāla diametru

Ģ. Zāģeris, V. Geža
Virsmas viļņu parametru ietekme uz piemaisījumu difūziju caur virsmu

P. Bethers, U. Bethers
Klimata kalendārs klimata pārmaiņu izpratnei

V. Frišfelds, U. Bethers, J. Seņņikovs, A. Timuhins
Diurnālās ūdens līmeņa svārstības Rīgas jūras līcī

U. Bethers, V. Frišfelds, J. Seņņikovs, A. Timuhins
Magnija sakausējuma disku ietekme uz automašīnas dinamiku

V. Dzelme, A. Jakovičs, I. Bucenieks
Elektromagnētiskās indukcijas sūkņa ar pastāvīgajiem magnētiem modelēšana

M. Birjukovs, A. Jakovičs
Apgaismojuma sistēmu projektēšana un optimizācija izmantojot staru izsekošanas simulācijas

J. Ratnieks, A. Jakovičs
Mikroorganismu augšanas novērtējums testa ēku jumta konstrukcijā

14:00 - 15:15
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Jaunākās tiesību teorijas un vēstures atziņas" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Jānis Pleps

 

Dina Gailīte
Māteru Juris un pirmais latviešu juridiskais preses izdevums "Tiesu Vēstnesis" (1880-1884)

Māris Aleksandroae
PSRS konstitucionālās tradīcijas ietekme uz demokrātiskas valsts atjaunošanu Latvijas Republikā 20. gs. 90. gados

Zoja Bruģe
Būves patvaļīgās ekspluatācijas jēdziena attīstība

Linards Muciņš
Tiesa, tās neatkarība un finansiālā drošība

14:30 - 17:30
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Nanoelektronika, nanotehnoloģijas radiācijas procesi" Norāde
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli (ĶFI)
Vadītāji: Asoc.prof. Donāts Erts, Dr. Gunta Ķizāne

 

J. Kločans, A. Rossi, J. Timošenko, G. Tettamanzi, V. Kaščejevs
Parazītisko kvantu punktu ietekme uz vienelektrona strāvas etalona precizitāti

A. Žutautas, L. Stankevičius, M. Juodėnas, D. Virganavičius, T. Tamulevičius, S. Tamulevičius
Augstas difrakcijas efektivitātes daudzslāņu dielektrisko režģu modelēšana un eksperimentālā pētīšana 1030 nm viļņa garuma femtosekunžu lāzera modulēto impulsu pastiprināšanas sistēmā

J.Andžāne, G. Kunakova, M. Baitimirova, K. Buks, M. Zubkins, K. Šmits, D. Erts
Bismuta selenīda nanostruktūru sintēze un pielietojumi

G. Ķizāne, A. Zariņš, J. Čipa, E. Pajuste, L. Baumane, L. Avotiņa
Modificētas litiju saturošas keramikas radiolīze

M. Antsov, L. Dorogin, R. Lõhmus, S. Oras, M. Vahtrus, M. Mets, B. Polyakov, S.Vlassov
1D nanostruktūru tribomehāniskās īpašības: ar galīgo elementu metodes simulācijām aprakstīti eksperimentāli mērījumi

J. Kosmača, R. Meija, L. Jasulaņeca, J. Andžāne, A. Livšics, D. Erts
Rezonanses metodes izmantošana nanomateriālu un nanoelektromehānisko ierīču pētīšanai

Ģ. Barinovs, A. Ciniņš, T. Wenz, F. Hohls, V. Kaščejevs
Elektronu sūķni no vienatoma tranzistoriem

J. Prikulis, R. Poplausks, U. Malinovskis, D. Jevdokimovs, D. Erts
Anodēta alumīnija oksīda izmantošana nanostrukturētu pašsakārtotu optisko pārklājumu veidošanai

16:00 - 16:30
Kandavas ielā 2, Lektorijā, Botāniskais dārzs

Sekcijas sēde "Augu selekcija un introdukcija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Signe Tomsone

 

Arvīds Badūns
Baltziedu vasarzaļo rododendru spraudeņu apsakņošanās un pārziemināšana atkarībā no pavairošanas laika

Uldis Kondratovičs
Profesors Rihards Kondratovičs. Rododendru ģints izpētei Latvijā – 60 gadi

Gunita Riekstiņa
2017. gadā starptautiski reģistrētās rododendru šķirnes

2. februāris, 2018

09:00 - 17:00
Aspazijas bulv. 5, 225. telpā

Sekcijas sēde "Arheoloģija Latvijā vakar un šodien" Norāde
Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija (HZF)
Vadītāji: Andris Šnē, Elīna Guščika

 

Mārcis Kalniņš
Silūra slāņu krama izplatība un apstrāde neolītā mūsdienu Latvijas teritorijā

Gunita Zariņa
Pirmie Latvijas seno iedzīvotāju DNS pētījumi

Andrejs Vasks
Akmens vienkāršie (darba) cirvji: tipoloģija, hronoloģija, izplatība

Mārtiņš Vāveris
Romiešu monētas Latvijas arheoloģiskajā materiālā: Austrumbaltijas konteksts

Jānis Ciglis
Gaujas lejtece senākajā un agrajā dzelzs laikmetā

Ēriks Vēmanis
Kultūras pārmaiņas Gaujas baseinā no 8. līdz 11. gadsimtam

Liena Sakne
Kurzemes un Skandināvijas iedzīvotāju kultūrkontakti vēlajā dzelzs laikmetā

Katerina Valentirova (Kateryna Valentyrova)
Kultūras kontakti starp mūsdienu Latvijas un Ukrainas teritorijām viduslaikos

Alise Šulte
Agrās ripas keramikas podu vāki

Elīna Guščika, Uģis Urtāns, Valdis Bērziņš
Kokogļu ieguves vietu izpēte Ropažu novadā: arheoloģiskās apzināšanas un izrakumu rezultāti

Andris Šnē
Kultūrvēsturiskā tradīcija Latvijas arheoloģijā (19.-20. gs.): kultūrpārmaiņu skaidrojumi un identitātes meklējumi

Armands Vijups
Francis Balodis un Latvijas Universitāte

Zenta Broka-Lāce
Arheoloģija nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijas teritorijā (1941-1944)

Aivars Siliņš
Arheoloģisko pieminekļu saraksts agrāk un tagad: Rīgas plānošanas reģiona piemērs

09:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 108. telpā

Sekcijas sēde "Pamatiežu ģeoloģija" Norāde
Ģeoloģija
Vadītāji: Ģirts Stinkulis, Ervīns Lukševičs

 

Vija Hodireva
Rīgas pils pamatu, Doma un Pētera baznīcu būvniecībā pielietoto dabīgo akmens materiālu izpēte un iespējamā aizvietošana ar augšējā devona dolomītiem

Vija Hodireva
Brīvības piemineklī izmantotais travertīns, tā dēdēšana pilsētvidē un restaurācijas iespējas

Vija Hodireva, Juris Kostjukovs
LU Ģeoloģijas muzeja pseidometeorītu kolekcijas mineraloģiski petrogrāfiskā izpēte un sistematizācija

Edgars Klievēns
Devona Pļaviņu svītas nogulumu veidošanās apstākļu atšķirības paleobaseina teritorijā: Riežupes atsegumu un Randātu klinšu piemērs

Ervīns Lukševičs
Pirmais konulāriju atradums augšdevona Tērvetes svītas nogulumos

Marianna Meire-Kārkle, Ģirts Stinkulis
Dolokrēti augšējā devona Amatas svītas nogulumiežos Latvijā

Marianna Agnese Miķelsone, Armands Zālītis, Ģirts Stinkulis
Rupjkristāliskie Pļaviņu svītas dolomīti (apīti), to uzbūve un izplatība

Liene Spruženiece
Liecības par perma apledojumu DA Austrālijā

Liene Spruženiece
Metamorfisms un plātņu tektonika - piemēri no Norvēģijas un Jaunzēlandes

Ģirts Stinkulis
Baltijas devona klastisko nogulu sedimentācijas baseina ūdens dziļuma novērtējums pēc sedimentoloģiskām pazīmēm

Linda Vernera, Ģirts Stinkulis
Kalcīts augšējā devona Daugavas svītas dolomītos Latvijas centrālajā un austrumu daļā

Ervīns Lukševičs, Mikus Daugavvanags
Stenda referāts. Vēlā devona mugurkaulnieku komplekss no Gurovas gravas smilšakmeņiem

Sandijs Mešķis
Stenda referāts. Pēdu fosiliju trīsdimensionāls tīkls Ketleru svītā Pavāru atsegumā

09:15 - 16:30
Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāva sēžu zālē

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Ģermānistikas nodaļas, Rusistikas un slāvistikas nodaļas, LU Latviešu valodas institūta latviešu, ģermāņu un slāvu valodniecības sekcija sadarbībā ar un Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāti - „Jānis Zēvers/Johann Sehwers – 150”" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Juris Baldunčiks, Žanna Bormane, Agnese Dubova, Ilga Jansone, Igors Koškins, Dzintra Lele-Rozentāle, Egita Proveja, Renāte Siliņa-Piņķe

 

Renāte Siliņa-Piņķe
Jāņa Zēvera personība un zinātniskā darbība

Alīda Zigmunde
Jāņa Zēvera pedagoģiskā darbība

Igors Koškins
Johans Zēvers un aizgūtās leksikas pētīšana

Juris Baldunčiks
Avotu daudzveidības nozīme ģermānismu pētniecībā latviešu valodā

Agnese Dubova
Leksisko aizguvumu termini no J. Zēvera līdz mūsdienām: piezīmes un jautājumi

Māris Baltiņš
Terminoloģiskie aizguvumi no vācu valodas: vēsture un tagadne

Egita Proveja
Nu pieņemi to muschatenblum vai muschatu. Jauni jēdzieni un to apzīmējumi pirmajās latviskajās pavārgrāmatās 18. gadsimtā

Anne Arolde (Anne Arold)
Jedes Wasser hat seine Quelle, jeder Baum seine Wurzel. Ieskats vācbaltu vārdnīcas avotos

Dzintra Lele-Rozentāle
Aizguvumi 17. un 18. gs. Vidzemes lauksaimniecības rokasgrāmatās. Aizguvumu cilme un integrācija tekstā

Rēta Bendere (Reet Bender).
Baltijas vācu valoda kā mnemotops: Oto Pīranga Baltijas vietu kvarteta spēle (1947/1951)

Žanna Bormane
Piezīmes vācu un krievu frazeoloģismu kontrastīvajam pētījumam

Baiba Egle
Adījuma raksta pieraksta veids tulkojumos no angļu valodas latviešu valodā

Raivis Bičevskis
Heinca Išreita pētījumi par valodas un tehnikas attiecībām pasaules valodiskas atdarīšanas kontekstā

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 319.t.

Sekcijas sēde "Latvijas biotas un augsnes resursi un to ilgtspējīga apsaimniekošana klimata pārmaiņu kontekstā" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītāji: Raimonds Kasparinskis, Solvita Rūsiņa

 

Raimonds Kasparinskis, Oļģerts Nikodemus, Aldis Kārkliņš
Starptautiskās FAO WRB augšņu klasifikācijas aprobēšana Latvijā 2017. gadā

Aldis Kārkliņš
Latvijas augšņu klasificēšanas iespējas tuvinot to starptautiskām sistēmām

Gunta Čekstere, Anita Osvalde, Andis Karlsons, Vilnis Nollendorfs, Guntars Šnepsts, Māris Laiviņš
Kālija magnēzija mēslojuma efektivitāte dažāda vecuma egļu stādījumos

Līvija Zariņa, Līga Zariņa, Dace Piliksere
Dažu augsnes mikroelementu satura izmaiņas podzolaugsnē augu maiņas ietekmē bioloģiskajā augsekā

Kristaps Auziņš, Oļģerts Nikodemus
Podzolēšanās procesa attīstība Moricsalā un Viskūžu salā

Zane Žīgure, Skaidrīte Rulle, Pēteris Lakovskis
Augsnes kvalitātes rādītāju novērtējums LAP 2014-2020 vides pasākumos atbalstītajās platībās

Zigmārs Rendenieks
Meža teritoriju izmaiņas no 1967. līdz 2015.g. abpus Latvijas-Krievijas robežai

Imants Kukuļs
Lauksaimniecības zemju apmežošanās procesa ietekme uz augsnes humīnskābju īpašībām

Elīna Bārdiņa, Oļģerts Nikodemus
Zemes izmantošanas vēstures un mežaudžu sastāva ietekme uz augsni Bānūža ezera apkārtnē

Linda Beitāne
Zemes izmantošanas maiņa Andrupenes pagastā un tās ietekmējošie faktori

Inga Straupe
Veģetācijas attīstības dinamika parastās priedes Pinus sylvestris L. mežaudzēs ar sēklu kokiem

Līga Liepa
Ekoloģisko koku novērtējums damaksnī Jelgavas mežu novadā

Krišjānis Rudus
Bioloģiskās daudzveidības uztvere Rīgas ģimenēs: Vecdaugavas ekosistēmas piemērs

Rūta Sniedze-Kretalova
Projekta “Dabas skaitīšana” zālāju biotopu kartēšanas pirmie rezultāti

Laura Auliciema
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veida un apsaimniekošanas nozīme medus bites Apis mellifera ganībās augsto purvu masīvu apkārtnē

Solvita Rūsiņa, Zigmārs Rendenieks
Natura 2000 tīkla efektivitāte dabisko zālāju biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzībai Latvijā: ainavekoloģisks skatījums

Santa Rutkovska, Olga Frolova, Kristīne Svirka
Latvijā bīstamāko invazīvo augu sugu izplatība dabas parkā “Daugavas loki”

Laimdota Kalniņa, Māra Pakalne, Jānis Dreimanis, Anete Diņķīte
Augsto purvu veģetācijas sastāva izmaiņas kopš tā izveidošanās līdz mūsdienām

Lauma Gustiņa, Dainis Ruņģis, A.Voronova
Galium L. ģints sugu ģenētiskā daudzveidība intensīvas lauksaimniecības ainavā

Biruta Cepurīte, Ieva Rūrāne
Vairodzeņu ģints (Androsace L.) Latvijas florā

Viesturs Šulcs, Biruta Cepurīte, Ieva Rūrāne
Latvijas vaskulārās floras dzimtu latvisko nosaukumu nomenklatūra

Vita Amatniece, Raimonds Kasparinskis, Oļģerts Nikodemus, Guntis Brūmelis
Stenda referāts. Apmaiņas bāzu saturs ozola Quercus robur mežaudžu augsnēs Latvijā

Alīna Helde, Zanda Penēze
Stenda referāts. Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana mūsdienās Lubes pagastā

Baiba Dirnēna, Raimonds Kasparinskis
Stenda referāts. Podzolēšanās procesa raksturojums dažāda vecuma meža zemju augsnēs Limbažu un Katvaru apkārtnē

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 324./325.aud.

Sekcijas sēde "Telpiskā plānošana un attīstība" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītāji: Pēteris Šķiņķis, Gunta Lukstiņa

 

Neil Adams
Approaches to spatial planning: does context matter?

Pēteris Šķiņķis, Jonas Buechel
Community areas and actions in Riga region

Angelija Bučienė, Jelena Galinienė, Kornelija Šimkutė
The disappeared and disappearing villages in Western Lithuania: study cases of three regional parks

Āris Ādlers
Attīstības programmu atbilstība pārmaiņu radīšanai novadā - Ropažu novada pašvaldības piemērs

Inga Gavena
Stratēģiskā IVN piemērošanas un veikšanas mērķi, saistība ar vides informācijas sistēmu

Edgars Bērziņš
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pretrunas un iespējas ilgtspējīgas telpiskās attīstības veicināšanas kontekstā

Sabīne Zāģere, Rūdolfs Cimdiņš
Rīgas funkcionālās telpas sapratnes evolūcija un risinājumi

Edgars Pudzis
Piekrastes teritoriju ekonomiskās izaugsmes instrumenti - viedā specializācija un "Blue Growth" politika

Anda Ruskule
Ekosistēmu pakalpojumu pieejas nozīme zemes pārvaldībā un telpiskajā plānošanā - Eiropas redzējums un iespējas Latvijā

Ivo Vinogradovs
Ekosistēmu pakalpojumu pieejas potenciāls telpiskajā plānošanā: LIFE VivaGrass piemērs

Sabīne Zāģere, Rūdolfs Cimdiņš
Pakalpojumu sniegums kā investīcija cilvēkkapitālā

10:00 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 545. aud.

Sekcijas sēde "Augu bioloģija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Ģederts Ieviņš

 

A. Karlsons, A. Osvalde, J. Pormale
Augsnes paskābināšanas metodes: priekšrocības un trūkumi

I. Alsiņa, D. Sergejeva, L. Dubova, M. Dūma
Gaismas spektrālā sastāva ietekme uz salātu augšanu un kvalitāti

A. Osvalde, A. Karlsons, G. Čekstere, A. Kursule
Kūdra un minerālaugsne kā krūmmelleņu augšanas vide Latvijā – agroķīmisko rādītāju atšķirības

A. Gailīte
Melleņu (Vaccinium) ģints ģenētisko resursu izpēte

A. Šenberga, L. Dubova, I. Alsiņa
Gumiņbaktēriju celmu efektivitātes pētījumi

I. Alsiņa, L. Dubova
Komerciālo humusvielu preparātu aktivitātes novērtēšana

Z. Vincēviča-Gaile, Ģ. Ieviņš, K. Stankeviča, M. Kļaviņš, D. Žagata
Pelnu izmantošana granulēta augu mēslojuma / augsnes ielabotāja izveidei

K. Rancāns, J. Ņečajeva, Z. Erdmane, L. Gaile, L. Voškāne
Vējauzas ietekme uz vasaras kviešu graudu ražu

S. Zeipiņa, Ģ. Ieviņš
Bioloģiskajai audzēšanai sertificētu komposta un vermikomposta ietekme uz garšaugu augšanu un to fizioloģiskajiem rādītājiem

Z. Landorfa-Svalbe, L.L. Bajāre, M. Vikmane
Vermikomposta klātbūtne augsnē veicina kukurūzas augšanu un efektīvi samazina svina uzkrāšanos augos

L. Ieviņa, K. Brants, Ģ. Ieviņš, M. Kļaviņš
Chrysopogon zizanioides: brīnumaugs vai fizioloģiskā modeļkultūra vides attīrīšanas pētījumiem?

U. Andersone-Ozola, Ģ. Ieviņš
Vai Baltijas piekrastes endēmā suga Alyssum gmelinii ir Ni hiperakumulators?

D. Roze, D. Megre, K. Dokāne, L. Strode
Dižās aslapes Cladium mariscus bioloģijas pētījumi un Latvijas populācijas perspektīva klimata izmaiņu kontekstā

I. Samsone, U. Andersone-Ozola, Ģ. Ieviņš
Jūrmalas zilpodzes Eryngium maritimum Ziemupes populācijas dinamika un sugas stāvokļa vispārējais raksturojums Ziemeļeiropā

L.P. Finke, I. Samsone, Ģ. Ieviņš
Na+ un K+ koncentrācijas sezonālā dinamika augu audos jūras piekrastes mitrājā

Ģ. Ieviņš, S. Meža, A. Karlsons, A. Osvalde
Stenda referāts. Jonu selektīvo elektrodu izmantošanas aprobācija Na+ un K+ koncentrācijas noteikšanai halofītu audos

10:00 - 13:00
Visvalža ielā 4a, 305. aud.

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas Folkloristikas un etnoloģījas katedras sekcija "Tradicionālās kultūras mantojums un tā mūsdienu interpretācijas”" Norāde
Folkloristika
Vadītājs Valdis Muktupāvels

 

Uģis Nastevičs
Latviešu reliģijas redzējums Latvijas simtgadē

Rūta Muktupāvela
Mūsdienu studentu folklora: no anekdotēm pie mēmiem

Katrīna Kūkoja
Tradicionālās Latgales tēls trimdas mākslinieku J. Trūpa un O. Zvīdra mākslā

Austra Celmiņa-Ķeirāne
Latviešu mitoloģijas vizualizācija – mūsdienu interpretācija un tradīcijas

Kristīne Rotbaha
Kā latvietis zemes gribēja jeb 100 pasakas Latvijai

Ginta Pērle-Sīle
F.D. Vāra “Palcmariešu dziesmu krājums” trejādā perspektīvā

Indra Čekstere
Vasaras saulgriežu vainagu darināšanas tradīcijas laiku lokos

Valdis Muktupāvels
Par dažām instrumentālās muzicēšanas inovācijām folkloras kustībā

Jolanta Feldmane
Personvārdu latviskošana tautiskuma gaismā 20. gadsimta 30. gadu beigās un 1940. gada pirmajā pusē

Natālija Abrola
Senindiešu terminu folklorizēšanās Latvijā

Ilze Mileiko
Cilvēku auglības raksturošana saiknē ar dievībām latviešu folklorā

10:00 - 13:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Lāzeru centra pētījumi kvantu un nanotehnoloģiju, kā arī astrofizikas, virzienos" Norāde
Fizika, fotonika
Vadītāji: Mārcis Auziņš, Ruvins Ferbers

 

K. Puķītis, L. Začs, B. Kaminsky, Y. Pavlenko
Zvaigznes HD235858 spektra mainīgums un ķīmisko elementu koncentrācijas

A. Grankina, F. Musaev, B. Kaminsky, Y. Pavlenko, L.Začs
HD161796 augstas izšķirtspējas spektra modelēšana

A. Krūziņš, I. Klincāre, M. Tamanis, R. Ferbers
RbCs molekulas (4)1Pi elektroniskā stāvokļa izpēte izmantojot divpakāpju lāzeru ierosmi: analīze un potenciāla konstruēšana

M. Auzinš, A. Bērziņš, L. Bušaite, R. Ferbers, F. Gahbauers, R. Lazda
Optiski detektējamu magnētisko rezonanšu signālu izpēte slāpekļa - vakanču centros līmeņu krustošanās tuvumā.

M. Auziņš, A. Bērziņš, L. Bušaite, R. Ferbers, F. Gahbauers, R. Lazda
Slāpekļa - vakanču centru dimanta kristālā fluorescences signāla izmaiņa šķērsrelaksāciju ietekmē, iegūto signālu interpretācija

J. Kločans, T. Wenz, F. Hohls, V. Kaščejevs
Elektrostatiski slazdoto elektronu tunelēšanas ātrumu spektroskopija pusvadītāju kvantu punktos

A. Alkauskas, M. Auziņš, A. Bērziņš, L. Bušaite, R. Ferbers, F. Gahbauers, R. Lazda, M. Mackoit, L. Razinkovas, L. Skuja, J. Šmits
Dažas idejas par skābekļa molekulu detektēšanu ar slāpekļa vakanču (NV) centriem dimantā

V. Krūmiņš, A. Znotiņš, A. Krūziņš, I. Klincāre, M. Tamanis, R. Ferbers
Cēzija dimēra A~b kompleksa spektroskopiskie pētījumi ar lāzera inducētās fluorescences metodi

11:00 - 12:45
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Starptautisko privāttiesību aktuālie problēmjautājumi" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Irēna Kucina

 

Inga Kačevska
Šķīrējtiesas līguma spēkā esamība saskaņā ar Ņujorkas konvenciju par ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu atzīšanu un izpildi

Irēna Kucina
Bērnu tiesību aizsardzība pārrobežu ģimenes strīdos

Ingus Meimers
Ārvalstu ieguldītāju aizsardzības enerģētikas nozarē - ģenēze un aktualitātes

Līga Stikāne
Laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamā likuma noteikšana Latvijas un citu Eiropas valstu nacionālajās un Eiropas Savienības starptautiskajās privāttiesībās: salīdzinājums

Baiba Rudevska
Ekvivalences (substitūcijas) teorija starptautiskajās privāttiesībās

Laura Ratniece
Ar ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem interpretāciju saistītie aktuālie problēmjautājumi 30 gadus pēc tās spēkā stāšanās

12:00 - 16:00
Kalpaka bulv. 4, 327. telpa (3. stāvā)

Plenārsēde "SABIEDRĪBAS VESELĪBA, DZĪVES KVALITĀTE UN NĀCIJAS ILGTSPĒJA" Norāde
Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja (SZF)
Vadītājs Aija Zobens

 

Līga Ozoliņa-Molla, Agata Homenko
Kognitīvo procesu ietekme uz stājas stabilitāti gados jauniem un vecākiem cilvēkiem.

Kristīne Vībane
Indivīdu pieredze veselības un sociālo pakalpojumu izmantošanā pēc insulta.

Baiba Bela, Jurijs Ņikišins
Nabadzības un materiālās nenodrošinātības mērīšanas alternatīvs modelis

Zaiga Krišjāne
Rīgas aglomerācijas robežu noteikšana

Juris Krūmiņš, Aleksandrs Dahs
Latvijas iedzīvotāju mirstības teritoriālās diferenciācijas galvenie faktori

Denīze Ponomarjova
Sociāli demogrāfisko procesu etniskā diferenciācija 21.gs.

13:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Uzņēmējdarbības un vadības dažādi aspekti" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Biruta Sloka, Aija Žīgure

 

Aija Žīgure
Recent developments in statistical data production and quality of data

Ansis Grantiņš
Challenges for university management: comparision of approaches in successful universities

Līva Griņeviča, Ligita Āzena, Baiba Rivža
Tautsaimniecības izaugsmes iespēju izpēte

Aija Marcinkeviča, Margarita Dunska
Latvijas radošo industriju uzņēmēju darba procesu standartizācijas iespējas

Ilze Brante
Inovācijas profesionālās izglītības atbilstībā darba devēju prasībām Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā

Armands Kalniņš, Maija Anspoka, Edgars Čerkovskis
Labour demand and offer of higher educational institutions for the enterprises of the field of information and communication technologies

Juris Uzulāns
Riska jēdziena ontoloģiskās, epistemoloģiskās un metodoloģiskās analīzes rezultātu izmantošana projekta risku reģistra izstrādē

Ann-Kathrin Teltz
The Impact of Digitalization on the Success of Internationalization referred to Small and Medium Sized Enterprises

Eduards Gaušis
Fostering civic engagement. Opportunities of digital democracy

Mārtiņš Danusēvičs
Mazumtirdzniecības piesātinājums vecajās un jaunākās ES dalībvalstīs

Sergejs Paramonovs, Ksenija Ijevļeva
Analysis of presence of Baltic Sea region airports on Instagram

Zaiga Ozoliņa
Management aspects for mussel farmer as and ecosystem service provider in the Baltic Sea region

Jānis Reklaitis
Emerging creative technologies

Laura Keršule, Biruta Sloka, Iluta Skrūzkalne
Employees motivation and work performance in telecommunications in Latvia: comparison of results of surveys

Valdis Avotiņš, Biruta Sloka, Ināra Kantāne, Elita Jermolajeva
Challenges for startuper's: comparision of survey results in 2012 and 2018

Evija Rūsīte, Biruta Sloka
Augstskolu reitingu loma augstskolu attīstībā un to stratēģisko mērķu noteikšanā

Algimants Kontauts, Jie Jiang, Biruta Sloka
The letv crisis: a lesson from business overexpansion

Renata Walczak, Biruta Sloka
Generation y expectations – overview of research

13:00 - 16:15
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Nano, kvantu tehnoloģijas un inovatīvi materiāli tautsaimniecībai", Ķīmiskās fizikas institūta un Fizikas un matemātikas fakultātes apvienotā apakšsekcija "Nanoelektronika, nanotehnoloģijas radiācijas procesi" Norāde
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli (ĶFI)
Vadītāji: Asoc.prof. Donāts Erts, Dr. Gunta Ķizāne

 

J. Dzelme
Nanotehnoloģiju un mākslīgā intelekta attīstības iespēju un draudu vērtēšana

R. Meija, S. Signetti, A. Schuchardt, K. Meurisch, D. Smazna, M. Mecklenburg, K. Schulte, D. Erts, O. Lupan, B. Fiedler, Y. K. Mishra, R. Adelung & N.M. Pugno
Individuālu aerografīta tatrapodu mehāniskās īpašības

I. Igaune, E. Pajuste, G. Ķizāne
Plazmas saskares virsmas un tritija uzkrāšanās salīdzinājums berilija ķieģeļos no JET ILW 2011-2012 un 2013-2014 gada darbības periodiem

M. N. Strakova, L. Švinka, K.Buks, J. Andžāne, D. Erts
Dažādās koncentrācijās Sb dopētu Bi2Se3 pārklājumu un nanovadu iegūšana

L. Avotiņa, E. Pajuste, M. Romanova, A. Zaslavskis, J. Dehtjars, G. Ķizāne
Ķīmisko saišu raksturošana silīcija nitrīda nanoslāņos ar FT-IR

E. Kauranens, M. Sjomkane, M. Baitimirova, P. Anšics, J. Andžāne, D. Erts
Ultraplānu Bi2Se3 pārklājumu iegūšana uz dažādām virsmām

K. Vonda, E. Pajuste, A. Zariņš, L. Avotiņa, J. Čipa
Nanostrukturēta alumīnija oksīda ar dažādiem dopantiem izmantošanas iespējas dozimetrijā

J. Blūms, L. Jasulaņeca, R. Meija, A. Livčics, D. Erts
NEM slēdža ieslēgšanas sprieguma samazināšana

J. Čipa, A. Zariņš, A. Zolotarjovs, L. Trinklere, L. Baumane, G. Ķizāne
Rentgenstarojuma izraisīti procesi litiju saturošā tritiju ģenerējošās keramikās

R. Kovaldins, G. Ķizāne
Metadoloģija dažādu radiācijas terapijas un diagnostikas parametru izvērtēšanai in-vitro cilvēka gastrointestinālā trakta mikroorganismu konsīlija un cilvēka prostatas vēža šūnu līniju modeļsistēmās

13:00 - 18:00
Ķīpsalas iela 8, Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”

Sekcijas sēde "Tūrisma attīstības, izglītības un pētniecības aktualitātes Baltijas jūras reģionā" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Kristīne Bērziņa, Ilze Medne, Aija Van der Steina

 

Ilgvars Ābols
Dzīvokļu piedāvājuma salīdzinājums airbnb.com un booking.com platformās 2016. un 2017. gada novembrī Rīgā

Ilze Medne, Kristīne Bērziņa, Aija van der Steina
Tūrisma izglītības programmu izveide interneta vidē projektā Boosted - izglītība tūrisma biznesa izaugsmei

Inese Lūsēna–Ezera, Ilze Grospiņa
Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās kompetences kultūras tūrisma speciālistiem Kurzemes reģionā

Maija Rozīte, Aija van der Steina
Tūrisma galamērķu plānošanas prakse Latvijā - Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības plāna izstrāde

Jūlija Mironova
The Latvian Hotel Industry: Challenges and Trends

Aija van der Steina
Drūmais tūrisms Latvijā: holokausta tūrisma piesaistes objekti

Dace Amsone
Tūrisma galamērķu vadības sistēmas: risinājumi klientu piesaistei

Aija van der Steina, Ilze Medne
Latvijas tūrisma konkurētspēja un izaicinājumi

Ilze Grīnfelde, Linda Veliverronena
Tūrisma uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšana caur augstāko profesionālo izglītību

Armands Muižnieks
Veselības un medicīnas tūrisms - kopīgais un atšķirīgais

Ain Hinsberg
Dealing with Ideological, Strategic and Operational Problems Facing Hospitality Education in the Baltic States

14:00 - 18:00
Zeļļu iela 25, 238. telpa (zāle)

Sekcijas sēde "50 gadi magnētisma pasaulē" Norāde
Fizika, fotonika
Vadītājs Guntars Kitenbergs

Kolokvijs par godu profesora Andreja Cēbera 70 gadu jubilejai

Elmārs Blūms
Magnētisko šķidrumu pētījumi LZA fizikas institūtā (1967 – 1993)

Paul A. Janmey
Magnētisku daļiņu pielietojums šūnu un polimēru tīklu mehāniskās atbildes mērījumos

Konstantin G. Kornev
Kompleksu šķidrumu īpašību pētījumi ar magnētisku rotācijas spektroskopiju

Andrejs Ērglis
Komandas zinātne: medicīnas nākotne. Kardioloģija kā piemērs

Oļģerts Dumbrājs
50 gadi stipro magnētu pasaulē

Andrejs Cēbers
50 gadi magnētisma pasaulē

Pārtraukums
30 min

Guntars Kitenbergs
Magnētiskās mikorkonvekcijas eksperimentāli pētījumi

Sandris Lācis
Magnēti, dzelzs un reoloģija

Rūdolfs Livanovičs
Magnētisko filamentu matemātiskā modelēšana: šībrīža pieredze un nākotnes perspektīvas

Jānis Cīmurs
Atsevišķu magnētisku daļiņu pētījumi magnētiskajā laukā

Oksana Petričenko
Ķīmiķis Magnētiski Mīkstu Materiālu Laboratorijā

Ivars Driķis
Magnētiskā šķidruma piliena veidoto labirintu makroskopiskās īpašības

Artis Brasovs
Mazu koncentrāciju bakteriofāga Pf1 mikroreoloģijas mērījumi ar lāzerpinceti

Kafijas galds
Dzērieni un uzkodas

14:30 - 17:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Starptautisko publisko un Eiropas Savienības tiesību aktuālie problēmjautājumi" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Arnis Buka

 

Arnis Buka
Zaudējumu atlīdzība privātpersonām par valsts veiktiem ES tiesību pārkāpumiem: spoku stāsti un realitāte

Artūrs Kučs
Vispārēju un absolūtu cilvēktiesību ierobežojumu izvērtēšana Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē

Lolita Bērziņa
Samērīguma meklējumos: tiesības tikt aizmirstam un izteiksmes brīvība

Vija Kalniņa
Eiropas Savienības Tiesas atziņas "Uber" lietās

Kristīne Dupate
Rases un etniskās piederības jēdziens Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesībās

Edmunds Broks
Krievijas Ziemeļu jūras ceļa tiesiskais statuss

Māris Lejnieks
Starpvalstu politiskās vienošanās kā starptautisko tiesību avots

Juris Rudevskis
Vai īpašuma tiesības ir galvenās un primārās cilvēktiesības?

Linda Bīriņa
Ierobežojumi viedokļa paušanai – Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse

5. februāris, 2018

14:00 - 17:00
Visvalža ielā 4a, 420.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas sekcija" Norāde
Valodniecība
Vadītājs Andrejs Veisbergs

 

Anete Rosa (Anette Ross)
Romu valodas aprakstīšanas terminoloģija igauņu valodā

Anderss Ulsons (Anders Olsson)
Zviedru valodas situācija Somijā – daži tulkošanas aspekti no somu valodas zviedru valodā

Andrejs Veisbergs
Frazeoloģismi un to vieta parastās divvalodu vārdnīcās

Arvils Šalme
Izglītības terminoloģijas līkloči: transversālā kompetence vs caurviju prasmes

Svetlana Koroļova, Helēna Gizeleza
Tulkošanas projekti un studentu darbs komandā

Gunta Ločmele
Vērtību maiņa reklāmas tulkojumos

Helēna Gizeleza
Tulkošanas rīki un datorprasmes tulkotājiem

6. februāris, 2018

13:00 - 17:00
Kuldīga, Kalna iela 19

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Āzijas studiju nodaļas Orientālistikas sekcija" Norāde
Orientālistika
Vadītājs Leons Taivāns

Sekcijas sēde notiek LU Kuldīgas filiālē

Jānis Priede
Islāmofobija Latvijā Eiropas identitātes kontekstā

Leons Taivāns
Kristīgās un islāma civilizācijas un to galvenās atšķirības, modernās attīstības tendences skaitļos un faktos

Ingrīda Kleinhofa
Arābu sievietes: viduslaiku tradīcijas 21.gadsimtā

Kaspars Kļaviņš
Arābu antropoloģija: dzīve bagātajās un nabadzīgajās arābu valstīs. Imigrantu integrācijas problemātika

Ingrīda Kleinhofa
Islāma radikalizācija Latvijā: vai terors ir iespējams mazpilsētā?.

16:00 - 18:00
Aspazijas bulv. 5, 225. telpā

Plenārsēde "BIZNESS. VADĪBA. EKONOMIKA" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Inna Romānova

 

Inna Šteinbuka
KEY CHALLENGES OF LATVIAN ECONOMIC POLICY IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN SEMESTER

Leonardo Pataccini
ECONOMIC CYCLES, DEMAND TRENDS AND SUSTAINABLE GROWTH IN TIMES OF UNCERTAINTY

Gundars Bērziņš, Juris Binde, Irina Arhipova
ASSESSMENT OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Juris Krūmiņš, Atis Bērziņš un Aleksandrs Dahs
DIVERSE INSIGHTS INTO POPULATION DEVELOPMENT CHALLENGES

7. februāris, 2018

12:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 106. telpa (Magnum)

Sekcijas sēde "Ģeomātika" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītāji: Aivars Markots, Agnis Rečs

 

Arvīds Ozols
Copernicus zemes monitorēšanas serviss: CORINE LAND COVER+

Kristaps Kiziks
Topo10 ceļā uz ĢIS

Anda Juta-Zālīte, Kintija Strazdiņa, Reinis Vāvers
Latvijas robežu attēlojums Latvijas Nacionālās bibliotēkas karšu kolekcijā

Māris Nartišs, Līga Zariņa
Reljefa modeļu caurumu aizpildīšanas metodes

Valdis Karulis
Projekts “Baltic Geodata Marketplace”: vienotas ģeotelpisko datu servisu platformas izveide kā jauna veida pieeja ģeodatu izplatīšanā mūsdienu pasaulē

Aivars Ratkevičs, Armands Celms, Andrejs Veliks
Lāzerskanēšanas tehnoloģiju iespēju izpēte Valsts robežas uzturēšanas darbos

Aivars Ratkevičs, Armands Celms, Vivita Baumane
Valsts robežas demarkācijas darbu ģeoinformācijas nodrošinājuma realizācijas attīstība Latvijā

Pēteris Pētersons
Latvijas digitālā augstuma modeļa aktualizēšana

Jānis Ivanovs
LiDAR un multispektrālo satelītainu izmantošanas iespējas pārmitru meža minerālaugšņu dešifrēšanā

Gunārs Goba
Karte kā mākslas darbs un tautu vēsturiskās atmiņas atspulgojums. Mākslinieces - grafiķes Elitas VILIAMAS devums kartogrāfijas popularizēšanā

Agris Puriņš, Raivis Studens, Dāvis Valters Immurs
Lazaņja satiek nākotni. "Skolu kartes" tehnoloģiskie izaicinājumi: liela datu apjoma ģeoorientēšana un vizualizēšana

Agris Brauns
Dažādu intervālu Sentinel-1 SAR datu interferometriskās koherences

Otīlija Kovaļevska
Dažas pārdomas par viensētu pārdēvēšanu un mazo ciemu likvidēšanu 1599. gada Livonijas revīzijas kontekstā

12:00 - 18:00
Visvalža ielā 4a, 201. aud.

Sekcijas sēde "Vide un identitāte literatūrā un kultūrā" Norāde
Literatūrzinātne
Vadītāji: Irina Novikova, Aleksejs Taube

 

Natālija Abrola
Indijas literatūra Latvijas kultūrvēsturiskajā vidē laikposmā no 19. gs. beigām līdz 1940

Mihails Čebotarevs
Ētikas jautājums Dž. Benvila romānā Mefisto

Randa Grumsle
'Bilanguaging' un identitāte Sandras Cisnerosas romānā Māja uz Mango ielas

Artūrs Kasjanovs
Losandželosa Reimonda Čandlera literārajos darbos

Alina Nidagundi
Mumbajas telpas indiešu kriminālromānos: mazuļa Ganēša detektīvaģentūras romānu sērija

Irina Novikova
Identitātes telpas Ernas Brodbēras romānā 'Luiziāna'

Aija Poikane-Daumke
Afro-vāciešu identitāte: Teodora Vonja Mihaela dzīve nacistiskajā Vācijā

Jūlija Popova
Iesakņoties vietā un pamest to: jēgpilna mobilitāte Kadzuo Išiguro romānos

Anastasija Ropa
Dzimuma telpas un heteronormatīva identitāte zirgu auļošanas stāstījumos

Marija Semjonova
Digitālās telpas lietojumi Johannas Sinisalo romānos (2001 un 2016)

Aleksejs Taube
Mijiedarbība starp personāžiem un telpu K. Išiguro romānā Negūtais mierinājums

Dārta Vinovska
Rozannas identitātes izmaiņas un pastāvība psihiatriskajā slimnīcā Sebastiana Barija romānā "Slepenie raksti"

Darja Voitjuka
Vietas un identitātes veidošana Kventina Tarantino filmā: Bēdīgi slavenie mērgļi

Diāna Zaķe
Mērijas Rovlandsonas identitātes maiņa viņas nebrīves laikā

12:00 - 17:00
Visvalža ielā 4a, 201. aud.

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Anglistikas nodaļas un HZF Dzimtes studiju centra sekcija "Vide un identitāte literatūrā un kultūrā" Norāde
Literatūrzinātne
Vadītājs Irina Novikova, Aleksejs Taube

 

Natālija Abrola
Indijas literatūra Latvijas kultūrvēsturiskajā vidē laikposmā no 19. gs. beigām līdz 1940.

Mihails Čebotarevs
Ētikas jautājums Dž. Benvila romānā Mefisto

Randa Grumsle
'Bilanguaging' un identitāte Sandras Cisnerosas romānā Māja uz Mango ielas

Artūrs Kasjanovs
Losandželosa Reimonda Čandlera literārajos darbos

Alina Nidagundi
Mumbajas telpas indiešu kriminālromānos: mazuļa Ganēša detektīvaģentūras romānu sērija

Irina Novikova
Identitātes telpas Ernas Brodbēras romāna „Luiziāna”

Aija Poikane-Daumke
Afro-vāciešu identitāte: Teodora Vonja Mihaela dzīve nacistiskajā Vācijā

Jūlija Popova
Iesakņoties vietā un pamest to: jēgpilna mobilitāte Kadzuo Išiguro romānos

Anastasija Ropa
Dzimuma telpas un heteronormatīva identitāte zirgu auļošanas stāstījumos

Marija Semjonova
Digitālās telpas lietojumi Johannas Sinisalo romānos (2001 and 2016)

Aleksejs Taube
Mijiedarbība starp personāžiem un telpu K. Išiguro romānā Negūtais mierinājums

Dārta Vinovska
Rozannas identitātes izmaiņas un pastāvība psihiatriskajā slimnīcā Sebastiana Barija romānā „Slepenie raksti”

Darja Voitjuka
Vietas un identitātes veidošana Kventina Tarantino filmā: Bēdīgi slavenie mērgļi

Diāna Zaķe
Mērijas Rovlandsonas identitātes maiņa viņas nebrīves laikā

8. februāris, 2018

08:30 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 106. telpa (Magnum), Magnum

Sekcijas sēde "Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi" Norāde
Astronomija un Ģeodēzija
Vadītāji: Ingus Mitrofanovs, Gunārs Silabriedis

 

Valdis Segliņš
Atklāšanas uzruna

G. Silabriedis
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta zinātniskie pētījumi

K. Morozova
Latvijas Q-ģeoīda uzlabošana

A. Zariņš, G. Silabriedis, K. Balodis, I. Mitrofanovs
Digitālās zenītkameras lietošanas pieredze Q-ģeoīda modeļiem

I. Bargā
Satelītu attēli operatīvai meža informācijas iegūšanai, analīzei un ilgtspējīgu darbību plānošanai plašās meža teritorijās

K. Čabs, M. Cekule, I. Mitrofanovs, K. Balodis
Koksnes produktu tilpuma automātiskā uzmērīšana

Reiner Jäger, Julia Diekert, Shweta Janugade, Mohamed Almagboul
Geodetic Challenges on Positioning & Navigation for Mobile GIS presented along the NAVKA-Disy Project PREGON-X

Burak Akpinar
Development of National Measurement System For Structural Health Monitoring

Lyudmila Gorokhova, N. Akter, R. Jäger, E. Messmer
Model- and Sensor-Integration for an Integrated 3D Geomonitoring in a Modern Data Communication Structure with Applications to the Stuttgart TV Tower

Bulent Bayram
3D shoreline extraction by means of different types of spatial data: A Case Study of Terkos-Istanbul

U. Krutova
Augstas detalizācijas ģeotelpiskās informācijas problēmjautājumi

R. Graurs
Tomware Latvija pieredze un realizētie projekti loģistikas jomā

A. Klūga, J. Klūga
Dinamisko objektu kustības parametru noteikšanas metožu analīze

Dursun Zafer Seker
The Use of Unmanned Aerial Vehicle for Coastal Zone Management: A Case Study of Terkos

J. Ješkins, V. Zandersons, J. Karušs
Atvērtā koda LIDAR sistēmas izveide speleoloģiskiem pētījumiem

J. Zvirgzds
LatPos korekciju centimetru ietvars

Jaanus Metsar
ESTPOS – Estonian National GNSS Reference Station Network

Harli Jürgenson
Iespējamās augstumu precizitātes RTK VRS mērījumos Igaunijā

J. Balodis, I. Vārna, D. Haritonova, M. Normand, I. Jumare
Evaluation of the quality of ellipsoidal heights for GNSS/levelling points

M. Normand
Kosmiskie laika apstākļi un GNSS novērojumi

V. Ņikuļins
Latvijas ģeodinamiskās bīstamības seismotektoniskie priekšnoteikumi

I. Vārna, J. Balodis
Space weather event and earthquake influence on GNSS solutions

M. Kaļinka, J. Kaminskis, L. Goldbergs, K. Krūmiņa
IRBENE RT-32 radioteleskopa 3D uzmērīšana un tās analīze

K. Salmiņš, J. del Pino
SLR stacija Rīga 2017

I. Eglītis, M. Ābele, R. Eglītis, V. Eglīte
Baldones Šmidta teleskopa nākotnes perspektīvas

E. Šarma, M. Ābele, J. Vjaters, J. Treijs
Wide Spectral Band Telescope for Remote Sensing Optical Surveillance with Unmanned Aerial Vehicle

I. Mitrofanovs
Copernicus aktivitātes LU 2018. gadā

12:30 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Grāmatvedības un audita jaunie izaicinājumi" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Ivita Faituša, Ieva Aizsila

 

Jūlija Liodorova, Valērija Fursova
Grāmatvedības tiesu ekspertīze pasaulē: vēsture un aktualitātes

Indra Ozola
Pārvaldība, iekšējā kontroles sistēma, risku vadība

Olga Guza
Lietderības auditi kā rīks ES fondu ietvaros noteikto mērķu sasniegšanai

Ivita Faituša
Iekšējā un ārējā audita sadarbība

Ieva Aizsila
Revīzijas procesā pielietojamā cēloņa-saknes analīzes metode

9. februāris, 2018

08:30 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 621.telpa

Sekcijas sēde "Organiskās ķīmijas sekcija" Norāde
Ķīmija
Vadītājs Edgars Sūna

 

Simonas Balkaitis, Inga Čikotienė
BENZAMĪDU, KARBAMĀTU UN TIOURĪNVIELU N-(3-ARILPROP-2-INIL) ATVASINĀJUMU SINTĒZE UN CIKLIZĀCIJA

Haralds Baunis, Olesja Koleda
PARA-METOKSIBENZOILAIZSARGGRUPAS ELEKTROĶĪMISKA ŠĶELŠANA DDQ IEDARBĪBĀ

Rūdolfs Beļaunieks, Andis Melderis, Uldis Peipiņš, Māris Turks
JAUNU TRITERPENOĪD-1,2,3-TRIAZOLU KONJUGĀTU SINTĒZE

Toms Izmailovs
HETEROCIKLISKU KETONU SINTĒZE

Mantas Jonušis, Kaspars Leduskrasts
DAŽU 2,3,5-TRIAIZVIETOTU TIOFĒNA ATVASINĀJUMU SINTĒZE UN FOTOFIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Zigfrīds Kapilinskis, Armands Sebris, Irina Novosjolova, Māris Turks
N(9)-ALKILĒTU PURĪNA ATVASINĀJUMU SINTĒZE UN FOTOFIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Sindija Lapčinska
LEPADĪNU SINTĒZES METODE

Linda Pudnika
BENZO[b]OKSEPĪN-2-(3H)-ONA ATVASINĀJUMU SINTĒZE

Mikus Puriņš, Māris Turks
BRENSTEDA SKĀBJU KATALIZĒTA 1,2-SILILNOBĪDE PROPARGILSILĀNOS

Mārcis Sējējs
TETRAZOLA HEMIAMINĀLU ENOLĀTU PARALĒLĀ KINĒTISKĀ SADALĪŠANA

Anda Sīpola, Unda Nelda Dubova
MAZMOLEKULĀRU B HEPATĪTA VĪRUSA KAPSĪDU PAŠASOCIĀCIJAS INHIBITORU IZSTRĀDE UN SINTĒZE

Krista Suta, Jevgeņija Lugiņina, Māris Turks
SPIRTU UN TIOLU GLIKOZILĒŠANAS PĒTĪJUMI ŠĶIDRĀ SO2

09:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Sekcijas sēde "Analītiskās un Fizikālās ķīmijas" Norāde
Ķīmija
Vadītāji: Arturs Vīksna, Andris Actiņš

 

Kristīne Meile, Daniela Godiņa, Arturs Vīksna, Aivars Žūriņš
NO BIOMASAS IEGŪTA LEVOGLIKOZĀNA TĪRĪBAS NOTEIKŠANA

Māris Lauberts, Tatjana Dižbite, Arturs Viksna, Gaļina Teliševa
POLIFENOLU IZDALĪŠANA NO DAŽĀDIEM AUGU BIOMASAS PĀRSTRĀDES ATLIKUMIEM AR VIDEI DRAUDZĪGĀM EKSTRAKCIJAS METODĒM UN IEGŪTO PRODUKTU VISPUSĪGA RAKSTUROŠANA

Matīss Pāls, Līga Lauberte, Galina Teliševa, Arturs Viksna, Ilva Nakurte
OLIGOMĒRU PROANTOCIANIDĪNU NOTEIKŠANA KĀRKLU MIZĀS, IZMANTOJOT UPLC-MS/MS

Vladlens Grebņevs, Arturs Vīksna, Oskars Purmalis, Liene Plūduma
HIDROKSILAPATĪTU ANALĪTISKĀ RAKSTUROŠANA

Laura Elina Ikkere, Ingus Pērkons, Vadims Bartkevics
NOTURĪGIE ORGANISKIE PIESĀRŅOTĀJI SALDŪDENS GLIEMENĒS LATVIJAS APKĀRTĒJĀ VIDĒ

Mārtiņš Jansons, Iveta Pugajeva, Vadims Bartkevičs
GLIFOSĀTA IZPLATĪBA ALŪ LATVIJAS TIRGŪ

Estefanija Bogdanova, Irina Rozentale, Iveta Pugajeva, Emeka E. Emecheta, Ingars Reinholds, Vadims Bartkevics
MIKOTOKSĪNU, AKRILAMĪDA UN FURĀNA SASTOPAMĪBA LATVIJĀ RAŽOTAJĀ ALŪ UN RISKA NOVĒRTĒJUMS

Vanda Voikiva, Liga Avotina, Valentina Kinerte, Gunta Kizane, Larisa Baumane
ĶĪMISKO SAIŠU UN BRĪVO RADIKĀĻU ANALĪZE RADIĀCIJAS MODIFICĒTĀ LATVIJAS AITU VILNĀ

Līga Avotiņa, Dāvis Čonka, Andris Leščinskis, Elīna Pajuste, Larisa Baumane, Arnis Supe, Gunta Ķizāne and JET Contributors
PARAMAGNĒTISKO CENTRU ANALĪZE OGLEKĻA DIVERTORA MATERIĀLOS

Anna Lankovska, Līga Avotiņa, Pēteris Mekšs, Valentīna Kinerte, Gunta Ķizāne
RIEPU MATERIĀLU DEVULKANIZĀCIJA PAĀTRINĀTU ELEKTRONU IETEKMĒ

Vitālijs Lazarenko, Zenta Balcerbule, Egita Ērmane
FOSFORA, SĒRA UN SLĀPEKĻA VARIĀCIJAS ĶĒRPJOS ATKARĪBĀ NO TO AUGŠANAS VIETAS

Lauma Buša, Dmitrijs Ponomarjovs, Arturs Viksna
δ15N UN δ13C VĒRTĪBAS KĀ POTENCIĀLI MARĶIERI BIOLOĢISKI UN KONVENCIONĀLI AUDZĒTU GRAUDU ATŠĶIRŠANAI

Valda Valkovska, Agnese Osīte, Vizma Nikolajeva
HIDROTERMISKĀS APSTRĀDES H2O2 KLĀTBŪTNĒ IETEKME UZ STRONCIJU AIZVIETOTU APATĪTU ANTIBAKTERIĀLO AKTIVITĀTI

Ilze Blūma, Agnese Osīte
AROMĀTISKO SVEČU DEDZINĀŠANAS REZULTĀTĀ RADUŠOS AEROSOLU DAĻIŅU ANALĪZE

Elīna Sala, Toms Rēķis, Agris Bērziņš
ĀBOLSKĀBES ENANTIOMĒRU VEIDOTO CIETO ŠĶĪDUMU EKSPERIMENTĀLIE UN TEORĒTISKIE PĒTĪJUMI

Lauma Buša, Krišs Dāvids Labsvārds, Arturs Vīksna
LATVIJAS UN GRUZIJAS MEDUS AUTENTISKUMA NOTEIKŠANAS SĀKOTNĒJIE REZULTĀTI, IZMANTOJOT SIRMS METODI

Ieva Igaune, Elīna Pajuste, Gunta Ķizāne
PLAZMAS SASKARES VIRSMAS UN TRITIJA UZKRĀŠANĀS SALĪDZINĀJUMS BERILIJA ĶIEĢEĻOS NO JET ILW 2011-2012 UN 2013-2014 GADA DARBĪBAS PERIODIEM

Marta Kāne, Deniss Fedorenko, Guntars Vaivars
MODIFICĒTAS SPĒĒK MEMBRĀNAS AR JONU VADĪTSPĒJU

Dārta Ūbele, Liene Plūduma, Kārlis Agris Gross
HIDROKSILJONU KONCENTRĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA TERMISKI SMIDZINĀTOS HIDROKSILAPATĪTA PĀRKLĀJUMOS AR HIDROTERMISKO METODI

Agris Auce, Indulis Andris Horns, C. Ipbüker, Alan H. Tkaczyk
APMĀCĪBU STRUKTŪRA NACIONĀNĀLĀS INDUSTRIJAS SAGATAVOŠANAI DALĪBAI AES BŪVNIECĪBĀ.

Anna Trubača-Boginska, Andris Actiņš, Jānis Švirksts, Anda Prikšāne
ILLĪTU MĀLU MINERĀLU JONU APMAIŅA UN ŠĪS PARĀDĪBAS PIELIETOŠANA PRAKSĒ

Karlis Vonda, Elina Pajuste, Sergey Yu. Sokovnin, Vladislav .G. I’lves, I. Igaune, Arturs Zarins, J. Cipa
Thermally stimulated and photoluminiscence of carbon doped nanostructured alumina powders synthesized by the method of pulsed electron evaporation

10:00 - 12:00
Lomonosova ielā 1a, 309.

Sekcijas sēde "Ilgtspējīga nācijas attīstība un dzīves kvalitāte" Norāde
Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja (SZF)
Vadītājs Aija Zobena

 

Laura Ardava-Āboliņa, Marita Zitmane
Sievietes līderes politiskajā diskursā: nozīmīgāko aktīvistu diskursīvās lomas Atmodas laikā un mūsdienās

Mareks Niklass
Apmierinātība ar darbu Latvijā. ISSP datu analīzes rezultāti

Raivis Vilūns
Tabloidizācijas tendences ASV prezidenta 2016. gada priekšvēlēšanu kampaņas atspoguļojumā Latvijas tiešsaistes medijos

Kristīne Vībane
Indivīdu pieredze veselības un sociālo pakalpojumu izmantošanā pēc insulta.

10:00 - 13:00
Miera 32, Salaspils, Sēžu zāle, Sārmu laboratorija

Sekcijas sēde "Materiālu elektromagnētiskās apstrādes un izpētes metodes" Norāde
Fizika, fotonika
Vadītāji: Imants Kaldre, Linards Goldšteins

 

Imants Bucenieks, L.Goldšteins, O. Mikanovskis, K.Kravalis.
1. Diskveida augstspiediena elektromagnētiskā sūkņa hidraulisko parametru aprēķins un eksperimentālie rezultāti

Rota Brūna
2. Elektromagnētiskās indukcijas rotējošo pastāvīgo magnētu caurteces mērītājs šķidriem metāliem

E. Platacis, E. Blumbergs, S. Ivanovs, K . Kravalis un A Ziks
3. Titāna ražošanas tehnoloģiskā procesa pētniecība

Didzis Berenis
4. Spektrālo metožu efektivitāte matemātiskās fizikas problēmu risināšanā.

Antra Gaile
5. Lokālā ātruma mērījumi šķidros metālos, izmantojot potenciālu zondi.

Antons Kolmičkovs
6. Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumu un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai

Artūrs Brēķis, J.E.Freibergs, A.Gailītis, A.Alemany.
7. Maiņstrāvas MHD ģeneratora parametru novērtējums

Matīss Kalvāns
8. Desmit pastāvīgo magnētu divpusējais sūknis

Mikus Milgrāvis
9. Izturīgu materiāla virsmas pārklājumu veidošana ar termālo izsmidzināšanu

I. Bucenieks, L. Goldšteins, E. Platacis, O. Mikanovskis, K. Kravalis
10. Divu aktīvu rotoru elektromagnētiska indukcjas rotējošo pastāvīgo magnētu sūkņa izstrāde LIEBE sadarbības ietvaros

Reinis Baranovskis
11. Rotējošu pastāvīgo magnētu radītas plūsmas izpēte orientētās kristalizācijas laikā

10:15 - 11:45
Jelgavas iela 1, 335./336.aud.

Plenārsēde "Bioloģija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Īzaks Rašals

 

Tālis Gaitnieks
Sēņu nozīme meža ražības, kvalitātes un veselības nodrošināšanā

Nils Rostoks
Ģenētiski modificētu organismu riska novērtējums un riska vadība Eiropas Savienībā un Latvijā

10:30 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Plenārsēde "Ķīmija" Norāde
Ķīmija
Vadītājs Anda Prikšāne

 

Aleksej Zarkov, Andrius Stanulis, Matas Grigaliunas, Aivaras Kareiva
CHEMICAL SOLUTION DEPOSITION OF FUNCTIONAL OXIDE THIN FILMS

V. Brimiene, R. Skaudzius, M. Misevicius, G. Brimas, E. Brimas, E. Selskis, A. Kareiva
3D RECONSTRUCTION OF SEM IMAGES OF ADIPOSE TISSUE

Guntars Vaivars
JAUNU MATERIĀLU IESPĒJAS MODIFICĒJOT SPEEK MEMBRĀNAS

14:00 - 18:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Inesa Vorončuka, Lilita Seimuškāne, Māris Pūķis

 

Ineta Lakstīgala
Mūsdienu pieeja valsts pārvaldes nodarbināto novērtēšanā

Irēna Matuze-Karabeško, Inesa Vorončuka
Koučinga pielietošana personāla attīstībā publiskās pārvaldes, finansiālās un privātos uzņēmumos

Signe Koritko
Reformas perspektīva iekšējās kontroles sistēmās valsts tiešās pārvaldes iestādēs Latvijā

Lilita Bērziņa, Sandra Jēkabsone
Nodokļu politikas nozīme tautsaimniecības strukturālo izmaiņu kontekstā

Antra Līne
Latvijas arodbiedrību mērķu izvirzīšanas pilnveides iespējas

Viktorija Buraka, Lilita Seimuškāne
Dizaina domāšana kā inovatīva pieeja valsts pārvaldē

Zanda Dāvida
Patērētāju aizsardzības un publiskās pārvaldības īpatnības Latvijā

Inga Šīrante
Nacionālā inovācijas sistēma Latvijā un tās īstenošanas pasākumi

14:30 - 18:00
Jūrmalas gatvē 76, A-309

Sekcijas sēde "Master Students’ Conference: Teacher’s Performance for Personal Well-being and Coherent Development of Society" Norāde
Pedagoģija
Vadītājs Anna Stavicka

 

Rugsara Alizade
EXCHANGE PROGRAMMES TO DEVELOP STUDENTS’ INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN SECONDARY SCHOOL

Agnese Kļaviņa
THE INDUCTION PROGRAMME FRAMEWORK TO REDUCE THE NOVICE TEACHERS’ DROP-OUT RATE

Dina Moldovana
MENTORING TO MAINTAIN NOVICE TEACHERS’ WELL-BEING

Elīna Neilande
CROSS-CURRICULAR APPROACH IN FORM 10 PHYSICS AND INFORMATICS LESSONS

Jana Roderte
EFL SYLLABUS ADAPTATION FOR YOUNG LEARNERS OF NEAR NATIVE LIKE ORAL PROFICIENCY

Inga Rusecka
SELF-DIRECTED LEARNING TO PROMOTE CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ENGLISH AS FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

Marija Šehanova
TEACHERS’ COOPERATION TO FOSTER CROSS-CURRICLUAR LINKS WITHIN SCHOOL 2030 PERSPECTIVE

Jekaterina Srebnaja
WEB-BASED PROJECTS TO DEVELOP TRANSVERSAL SKILLS IN SECONDARY SCHOOL

14:30 - 18:00
Jūrmalas gatvē 76, A224

Sekcijas sēde "Skolotāja darbība personīgajai labizjūtai un sabiedrības saskaņotai attīstībai" Norāde
Pedagoģija
Vadītājs Indra Odiņa

 

Anda Balama
NOVADPĒTNIECĪBAS PROJEKTI SKOLĒNU IZPRATNES VEICINĀŠANAI PAR NOVADA ĢEOGRĀFIJU

Zane Dudare
1.-5. KLAŠU SKOLĒNU PAŠVADĪTAS MĀCĪŠANĀS PRASMJU ATTĪSTĪBA PROGRAMMĒŠANĀ

Everita Kagaine
LINGVODIDAKTISKAIS MATERIĀLS 10. KLASES SKOLĒNU PAREIZRAKSTĪBAS PRASMJU PILNVEIDEI

Lāsma Krastiņa
BIOLOĢIJAS STUNDAS 10.KLAŠU SKOLĒNU ZINĀŠANU KONSTRĒŠANAS PRASMJU PILNVEIDEI

Inese Kukaine
STARPDISCIPLINĀRĀS NODARBĪBAS SKOLĒNU IZZIŅAS INTERESES VEICINĀŠANAI ĶĪMIJAS MĀCĪBU SATURA APGUVĒ

Līva Lāce
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU INTEGRĒŠANA DABASZINĪBU STUNDĀS VIDUSSKOLĀ

Didzis Lapiņš
DINAMISKĀ PAUZE MĀCĪBU PROCESĀ SKOLĒNIEM AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

Marika Melne
SKOLOTĀJA STRATĒĢIJAS SKOLĒNU DZIĻĀS MĀCĪŠANĀS PRASMJU PILNVEIDEI

Liene Ozoliņa
VIZUĀLĀ PRATĪBA ZINĀŠANU KONSTRUĒŠANAI LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURĒ

Līva Puļķe
PĒTNIECISKĀ DARBĪBA SKOLĒNU ORIĢINALITĀTES VEICINĀŠANAI VIZUĀLAJĀ MĀKSLĀ SĀKUMSKOLĀ

Anna Radzihovska
VAJADZĪBU IZVĒRTĒJUMS SKOLAS MĀCĪBU KULTŪRAS PILNVEIDES STRATĒĢIJAS IZSTRĀDEI

Sarmīte Sedliņa
MUZEJPEDAGOĢIJA VIZUĀLĀS MĀKSLAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ 1. - 6. KLASĒ

Marika Rožkalne
Lego klucīšu izmantošana skolēnu matemātisko prasmju nostiprināšanai

14:30 - 17:00
Raiņa bulv. 19, 13. aud.

Plenārsēde "Inovatīvas informācijas tehnoloģijas" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: prof.J. Bārzdiņš, prof.J. Bičevskis

 

Andris Ambainis
Kvantu algoritmi Latvijā un pasaulē

Normunds Grūzītis, Guntis Bārzdiņš
Dziļās mašīnmācīšanās tendences un praktiskā tekstrade

Jurģis Šķilters
Gads uztveres un kognitīvo sistēmu pētniecībā

Ingūna Skadiņa
Latviešu valoda: no valodas līdz tehnoloģijām

Signe Bāliņa
Datorika un informācijas tehnoloģijas Latvijas Universitātē

Jānis Balodis
Lejup uz planētu Zeme

Ilgmārs Eglītis
Astronomija 2017.gadā pasaulē, Latvijā un Latvijas Universitātē

Viesturs Vēzis, Ojārs Krūmiņš
Datorika Latvijas skolās

12. februāris, 2018

11:15 - 12:00
Jūrmalas gatvē 76, -"Baseinā"

Izstāde "Simts" Norāde
Mākslas zinātnes
Vadītāji: Austra Celmiņa-Ķeirāne, Roberts Muzis

LU PPMF un sadarbības partneraugstskolu docētāju radošo darbu izstāde

12:00 - 17:00
Jūrmalas gatvē 76

Sekcijas sēde "Māksla. Dizains. Tehnoloģijas. Izglītība" Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītājs Austra Celmiņa-Ķeirāne

 

Ilmārs Dirveiks
Daugavpils koka arhitektūras mantojuma saglabāšanas iespējamie stratēģiskie virzieni

Inguna Karlsone
Personīgā mācīšanās telpa

Agris Dzilna
Fons tīmekļa dizainā

Ardis Markss
Dizainiska domāšana izglītības vadībā

Ēra Zalcmane
Ieskats Latvijas grafikas mākslas tēlu un simbolu valodā

Aldis Kopštāls
Attīstības tendences 3D datormākslā Latvijā. Paplašinātā realitāte māksliniekiem

Austra Avotiņa
Kultūrkompetences portfolio kā ilgtermiņa inovācija visos izglītības līmeņos

Ilga Leimanis
Zīmēšana kā domāšana

Aina Strode, Natālija Brokāne
Industriālās arhitektūras mantojums mūsdienu kultūrvidē

Līga Kalniņa
Mākslas darbs kā zinātnes pētījuma priekšmets

Janīna Osnovina
Tehniskās grafikas attīstības vēsturiskie posmi

Dace Visnola
Mākslas kopveselumam

Liene Henčele
Projekta piedāvājums mākslas skolā. Tēma „Dievs, daba latviešu tautas dainās”

12:00 - 14:00
Jūrmalas gatvē 76

Sekcijas sēde "Tradicionālais un inovatīvais pirmsskolas pedagoģiskajā procesā." Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītāji: Tija Zīriņa, Līga Ābotiņa

 

Markus Dace
Jauna aptauja bilingvālām ģimenēm: izmēģinājuma rezultāti

Jana Buboviča
Bērns kā pētnieks jaunajā pieejā

Stangaine Inga, Augstkalne Dace
Pirmsskolas vecuma bērnu izziņas interešu veicināšana dialogos ar pieaugušo

Wie Anne Lise
The Jungle Gym of Speech – speech-training in a natural learning arena

Zīriņa Tija
Globalizācijas procesu ietekme uz bērna attīstību 21. gadsimtā

RANDOHA ANTRA, DAGNIJA VIGULE
RAKSTU ELEMENTU APGUVES IESPĒJAS INTEGRĒTĀ MĀCĪBU PROCESĀ PIRMSSKOLĀ

Inese Freiberga
Literārais darbs kā pedagoģisks līdzeklis pirmsskolā – problēmas un risinājumi.

Tauriņa Agrita, Ābele Agita, Rutkovska Aija
Sadarbības ar ģimeni veicināšana pirmsskolas vecuma bērnu drošības saskarsmē un veselīga dzīves veida sekmēšanai

12:00 - 17:00
Jūrmalas gatvē 76

Sekcijas sēde "Tradicionālais un inovatīvais skolas pedagoģiskajā procesā" Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītāji: Indra Odiņa, Anita Petere

 

Jermolajeva Jeļena
Profesijas filozofija skolotāju uzskatos (salīdzinošā pētījuma rezultāti)

Špona Ausma
Skolotāju profesionālās identitātes satura struktūra un pētīšana

Kaļķe Baiba
Integrētās mācības: pagātne pieredze un mūsdienu aktualitātes Latvijā

Krakops Gatis
NKM aktualizēšana un mācību metodikas izvēle pamatskolā

Treimanis Matīss, Ēriks Eglītis
I konjugācijas un nekārtno latviešu verbu slaidrāde

Ērika Lanka
Ētiskās vienaldzības fenomens: vai tuvojamies Japānas hikikomori paaudzei?

Anspoka Zenta
Mūsdienu skola: skolotāja izaicinājumi un iespējas

Garjāne Beatrise, Inese Augškalne
Skolotāj kompetences veidošanās tālākizglītībā

Petere Anita
Integrētās mācības sākumskolā caurviju kompetenču apguvei

Kivleniece Sandra
Angļu dramaturgs V.Šekspīrs Līvānu 1. vidusskolas skolotāju piedāvājumā

Muraškovska Ingrīda
Skolēna pašvirzīta mācīšanās Skola 2030 kontekstā

Ineta Helmane
Skolēnu pētnieciskā darbība matemātikas mācībā sākumskolā

Viziņa-Nīlsena Anita
-

12:00 - 14:00
Jūrmalas gatvē 76

Sekcijas sēde "Augstskolas pedagoģija: jauni izaicinājumi studiju procesā" Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītājs Beatrise Garjāne, Zanda Rubene

 

Melnbārde Helga Ingeborga
Latviešu tautas tradicionālās kultūras vērtību izpratne- nozīmīgs ieguldījums topošo skolotāju izglītības kvalitātē

Stepanova Jelena
Team-Based Learning in Business English and Management

Juris Uzulāns
Unification of Problem Solving and Project Management processes for Project Management study course

Karlsone Inguna
Personīgā mācīšanās telpa

Brigmane Baiba
Pedagoģiskās darbības kompetences augstskolā

Frolenoka Beata
Darba dzīves kvalitāte un personāla adaptācija darba vietā

Lūkins Kristaps
Studentu savstarpēja sadarbība vērtēšanas procesā jūrniecības izglītības iestādē

Indars Kraģis
Radošumu veicinošas iekšējās mācību vides veidošana mākslas izglītības kontekstā

Stavicka Anna
Integration Tools for International Students: the State-of Art and Best Practices

Baranova Sanita, Dace Kazāka
Studiju procesa kvalitātes pilnveides pedagoģiskie un administratīvie izaicinājumi

Urdziņa-Deruma Māra, Šelvaha Lolita
Topošo mājturības un tehnoloģiju skolotāju ārzemju augstskolās iegūtās pieredzes salīdzinājums ar studijām Latvijas Universitātē

12:00 - 14:00
Jūrmalas gatvē 76

Sekcijas sēde "Psiholoģija" Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītājs Malgožata Raščevska, Ivars Austers

 

Koļesovs Aleksandrs
Adapting the Meaning in Life Questionnaire in Latvian

Svence Guna
Dzīvesspēka intervences programmas un to rezultāti dažāda vecuma grupās

Sebre Sandra, Anika Miltuze, Mihails Limonovs
Pusaudžu/jauniešu interneta atkarības riska faktori: hiperaktivitāte, nekonsekventa audzināšana, disociācija un neadaptīvās kognīcijas

Elsiņa Inese, Baiba Martinsone
Children Depression Rating Scale - Revisited (CDRS-R) adaptācija Latvijas pusaudžu klīniskajā izlasē

Vanags Edmunds
Kodola afekta un depresijas, trauksmes, stresa saistība

Ieva Stokenberga, Anda Ķīvīte
Vecāku attieksme un zināšanas par seksuālo izglītību

Oskars Bērziņš, Ieva Stokenberga
Narkotisko vielu lietošanas saistība ar attiecībām ar tēvu bērnībā

Ģirts Dimdiņš, Maria Sandgren, Henry Montgomery
Pasaules uzskati un vēretības kā politiskās orientācijas pamats: Latvijas un Zviedrijas salīdzinājums

12:00 - 17:00
Jūrmalas gatvē 76

Sekcijas sēde "Māksla. Dizains. Tehnoloģijas. Izglītība." Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītājs Ilze Briška

 

Henčele Liene
Projekta piedāvājums mākslas skolā. Tēma ''DIEVS, DABA LATVIEŠU TAUTAS DAINĀS.''

Braumane Renāte
Patriotiskās audzināšanas iespējas skolā pētot, karavīru dzīves atspoguļojumu latvju tautas dainās.

Strode Aina , Natālija Brokāne
Industriālās arhitektūras mantojums mūsdienu kultūrvidē

Kulakova Maija
Mājturība un tehnoloģijas - nākotnes vīzija

Osnovina Janīna
Tehniskās grafikas attīstības vēsturiskie posmi

Jēkabsone Gunta
Kas ir mūsu kastītē?

Avotiņa Austra
Kultūrkompetences portfolio kā ilgtermiņa inovācija visos izglītības līmeņos

Visnola Dace
Mākslas kopveselumam

Pridāne Aija
Skolēnu mācīšanās prasmju pilnveides iespējas mājtrības un tehnoloģju stundās.

Kalniņa Līga
Mākslas darbs kā zinātnes pētījuma priekšmets

Apele Diāna
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesionālā bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” izvērtējums

Kadiķe Ilze
Vizuālo Izteiksmes līdzekļu daudzveidība – izaicinājums mākslas izglītībā

12:00 - 14:00
Jūrmalas gatvē 76

Sekcijas sēde "Valoda un literatūra izglītības kontekstā." Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītājs Elita Stikute, Ilze Kangro

 

Mikeladze Tamar
CHARACTERISTICS OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN NON-FORMAL EDUCATION: A CASE STUDY OF TEACHERS IN RIGA, LATVIA

Grēniņa Aiga
Lasi, domā, jautā: medijpratība izglītībā

Celmiņa Daiga
Iztēle literatūras mācīšanas procesā vidusskolā

Kastiņš Juris Andrejs
Dzejnieka beidzamība, poētikas nebeidzamība. G.Grasa pēdījā grāmata "Par beidzamību"

Kangro Ilze
Kristas Volfas dienasgrāmatas "Viena diena gadā" un "Viena diena gadā jaunajā gadsimtā" vācu valodas skolotāju izglītībā

Ķipure Jeļena, Ilze Kangro
Uz izglītojamajiem orientēts darbs ar tekstiem ģermānistikas studentu un topošo vācu valodas kā svešvalodas skolotāju kompetences

Agte Ināra
Iekšēja attīrīšanās un traumatiskās pieredzes pieņemšana pēc Zigmunda Freida teorijas Kristas Volfas pēdējā darbā “Stadt der Engel oder "

Genese-Plaude Inta
Kultūru hibrīdformu atspoguļojums Augusta Deglava romānā "Rīga"

Pošeiko Solvita
Iegremdēšanās tekstos valodas un valodas jautājumu apguvei: mācību palīglīdzekļa izveides iespējas un izaicinājumi

Silova Ligita
Moderno tehnoloģiju izmantošanas iespējas latviešu valodas un literatūras stundās

Kalve Aija
Vērtības reālo dzīvi tēlojošajā prozā pusaudžiem meiteņu un zēnu skatījumā

Zulmane Linda, Olafs Gūtmanis
Dienasgrāmata kā radoša procesa sastāvdaļa.

Stikāne Ilze
Šausmas un humors brīdinošo stāstu tradīcijā

Sandra Kalniņa, Anna Stavicka
Innovations and Challenges in ESP Material Desing for the 21st Century

Vulāne Anna, Elita Stikute
Elektronisko resursu izmantošanas iespējas latviešu valodas un literatūras mācībās skolāējas

Kuduma Anda
Platona-Kanta kanona filozofisko ideju recepcija Paula Bankovska prozā

12:00 - 14:00
Jūrmalas gatvē 76

Sekcijas sēde "Iekļaujošā izglītība sociālās vienlīdzības sekmēšanai" Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītājs Irina Maslo, Sarmīte Tūbele

 

Šūmane Ilze, Baiba Martinsone, Dita Nīmante, Solvita Umbraško, Malgožata Raščevska
Iesaistītais personāls atbalsta komandā bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijas skolās

Tūbele Sarmīte
Skolotāja logopēda līdzdarbība jaunāko klašu skolēnu lasīšanas un rakstīšanas lietpratības apguvē

Irina Maslo, Kai Pata, Ilona Gehtmane-Hofmane
Communicative ecologies of vulnerable young adults: Latvian case

Ilze Vilka
Spēle koriģējoši attīstošā darbībā pirmsskolas vecuma bērniem ar fonētiski fonemātisko nepietiekamību.

Gehtmane-Hofmane Ilona
Grounded theory methodology in Equine Assisted Learning research

12:00 - 14:00
Jūrmalas gatvē 76

Sekcijas sēde "Pedagoga un skolēna dzīves kvalitāte izglītībā" Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītājs Manuel Joaquín Fernández González, Bernāts Guntars

 

Zeide Inga
Pedagoģijas izaicinājums mācībām darba vietā

Vīgante Rasma
Integrētā skolēna dzīves kvalitāte izglītības iestādē

Gorobeca Paula
Deju pedagoga profesionālās identitātes veidošanās process

Bernāts Guntars
Orķestra diriģentu devums Latvijas simfoniskā orķestra diriģēšanas skolas attīstībā kopš 20. gadsimta sākuma

Manuel Joaquín Fernández González, Pīgozne Tamāra, Surikova Svetlana
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu vadītāju pedagoģiskās līderības aspekti starptautiskā kontekstā

Vugule Ērika, Manuel Joaquín Fernández González
Jēdzienu "raksturs" un "tikums" lietošanas īpatsvars Latvijas vadošo Skolotāju organizāciju izdevējdarbībā (1922-1939)

Strazdiņš Arnis, Ķestere Iveta
Kā stāstīt padomju skolas stāstu starptautiskā auditorijā?

Manuel Joaquín Fernández González
Aristotelian virtue identity: commitment to grow in virtue as a central part of the sense of self

12:00 - 14:00
Jūrmalas gatvē 76

Sekcijas sēde "Māksla. Dizains. Tehnoloģijas. Izglītība.II" Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītājs Ilze Briška, Irina Direktorenko

 

Kadiķe Ilze
Vizuālo Izteiksmes līdzekļu daudzveidība – izaicinājums mākslas izglītībā

Pridāne Aija
Skolēnu mācīšanās prasmju pilnveides iespējas mājturības un tehnoloģiju stundās

Braumane Renāte
Patriotiskās audzināšanas iespējas skolā, pētot karavīru dzīves atspoguļojumu latvju tautas dainās

Apele Diāna
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesionālā bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” izvērtējums

Kulakova Maija
Mājturība un tehnoloģijas - nākotnes vīzija

Jēkabsone Gunta
Kas ir mūsu kastītē?

Urdziņa-Deruma Māra, Kokina-Lilo Mārīte, Treimane Gunta, Šelvaha Lolita
Mājturības un tehnoloģiju izglītības kvalitāte

Jonika Tērvide
Skolēnu radošā darbība mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetā

12:00 - 16:00
Jūrmalas gatvē 76, Dekanāta sēžu zāle, V – 301. auditorija (vecais korpuss)

Sekcijas sēde "Izglītības vadība" Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītājs Andris Grīnfelds, Ilze Ivanova

 

Jenny Tripses
Social Justice School Leaders: An International Perspective

Antra Roskoša, Jūlija Stukaļina
Studiju programmu menedžments kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā kontekstā

Antonina Jemeļjanenko
Risk Management in Educational Sector

Anita Auziņa
Augstskolu mācībspēki kā starptautisku projektu dalībnieki: pieredze, izaicinājumi un iespējas skolotāju izglītības attīstībai

Dita Štefenhagena, Voldemārs Bariss
Augstskolu organizatoriskās struktūras uz rezultātu orientētas vadīšanas kontekstā

Juris Dzelme
Izglītības kvalitātes būtība un sasniegšanas ceļi

Andris Broks
Sistēmu teorija starppriekšmetu saikņu veidošanai mūsdienu izglītības attīstībā

Yan Lu
The Application of the Language Curriculum Design Models to China’s Latvian Language Program Design

Andrejs Mūrnieks
Kompetences 21. gadsimtā - sabiedrības līdzsvarotas attīstības perspektīvā

Kušnere Ilga
Metodes un paņēmieni pedagogu emocionālās atsaucības attīstībai

Normunds Rečs
Līderība skolas vadīšanā

Kiris Kaspars
Skolotāja darbs profesionālās izglītības iestādē. Direktora perspektīva

Jānis Sabābardis, Ilvis Ābeļkalns, Andrejs Gluščuks
Fizisko īpašību testu analīze un izmantošana treniņu procesā dažāda vecuma sportistiem

Ilvis Ābeļkalns
Futbola klases specifika vispārizglītojošajā vidusskolā

Rūdolfs Kalvāns
Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība Latvijā 2007. – 2016 – aprakstošā analīze

Kangro Andris, Rita Kiseļova
Skolēnu kompetence sadarboties OECD PISA pētījuma skatījumā

Čekse Ireta
Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums - ICCS: drošības aspekts

Andris Grīnfelds, Antra Ozola
IEA PIRLS un OECD PISA par skolēnu lasītprasmes un IKT lietošanas paradumu saistību

14:00 - 17:00
Jūrmalas gatvē 76

Sekcijas sēde "Tehnoloģijas un tehnoloģiskie risinājumi izglītībā" Norāde
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (PPMF)
Vadītājs Linda Daniela, Zanda Rubene

 

Birziņa Rita, Pīgozne Tamāra
Tehnoloģijas dabaszinātņu izglītībā: vieds skolotājs un vieds skolēns.

Daniela Linda, Rubene Zanda
Situācijas izvērtējums ar digitālo mācību līdzekļu pieejamību Latvijas skolās un pirmsskolās

Strods Raimonds, Daniela Linda, Rubene Zanda
Topošo skolotāju vērtējums par kompetencēm inovatīvai izglītībai: izglītības digitalizācijas aspekts

Porozovs Juris, Valdemiers Alvis
Pedagoģijas specialitāšu studentu viedoklis par tālmācības izmantošanu pedagoģijas specialitātes apgūšanā

13. februāris, 2018

09:30 - 14:00
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Plenārsēde "Humanitārās zinātnes mums pašiem, valstij, pasaulei" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Ina Druviete

 

Ina Druviete
Humanitārās zinātnes Latvijas Universitātē 2017. gadā

Jānis Krēsliņš
Vai humanitārajām zinātnēm jāatdzimst jaunā veidolā?

Haralds Zoiberts (Seubert)
Filozofiska Eiropas ideja un filozofija mūsdienu pasaulē

Tils Dembeks (Dembeck)
Teksts kā poliglots: daudzvalodība filoloģiskā skatījumā

Solvita Pošeiko
Pilsētas teksti un to lasīšanas iespējas

Janīna Kursīte
Lauku teksti un to lasīšanas iespējas

Merili Metsvahi (Metsvahi)
Nelikumīgās attiecības: sekss starp vācu muižniecību un igauņu zemniecēm agrīnajos Jaunajos laikos

Arnolds Laimonis Klotiņš
Spriedze starp varu un garu Latvijas pēckara staļinismā (mūzikas dzīves aspekts)

Igors Gubenko
Pārvarot iedomātas barjeras: transdisciplinārie risinājumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs

Venta Kocere
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas atbalsts pētniecībai humanitārajās zinātnēs

10:00 - 18:00
Raiņa bulv. 19, 161. telpā

Sekcijas sēde "Mūsdienīgais teoloģijā un reliģijpētniecībā" Norāde
Teoloģija
Vadītāji: Normunds Titāns, Andris Priede

 

Jānis Rudzītis-Neimanis
10.00-10.30 Vecās Derības antropoloģija 21. gadsimtā

Uģis Nastevičs
10.30-11.00 Latviešu reliģija – dievturība?

Elizabete Taivāne
11.00-11.30 Solārā simbolika Tibetas reliģiskajā atribūtikā

Līva Fokrote
12.00-12.30 Krievu Pareizticīgās teoloģijas sofioloģija: pētniecības aktualitātes

Olga Petrova
12.30-13.00 Pašnāvības uztvere islāmā un islāmismā: ierindas HAMASa islāmistu kaujinieku un HAMASa priekšnieku uztvere par pašnāvību

Jānis Nīcmanis
13.00-13.30 Taisnīguma atjaunošana un Kristus starpniecība: teoloģijas ideju mantojums mūsdienu krimināltiesībās

Ralfs Kokins
14.00-14.30 Kristus nāves interpretāciju problemātiskie aspekti

Juris Cālītis
14.30-15.00 Kāpēc ateisms nav iespējams?

Nils S. Konstantinovs
15.00-15.30 Dievs tevi skaistu radījis! Pozitīvs ķermeņa paštēls un estētiskā teoloģija

Ingus Barovskis
16.00-16.30 Politiķis kā maģiskais glābējs vēlēšanu reklāmās un runās

Diāna Lozko
16.30-17.00 Reliģijas tēmas aktualitāte komiksu un videospēļu izstrādē

Ņikita Andrejevs
17.00-17.30 Reliģija virtuālajā telpā: ainas, mijiedarbība, nākotne

14. februāris, 2018

10:00 - 11:30
Raiņa bulv. 19, 161. telpā

Sekcijas sēde "Zinātnes un reliģiju dialogs" Norāde
Teoloģija
Vadītājs Normunds Titāns

No 10.00-11.30 Teoloģijas fakultātes referāti
No 12.00 līdz beigām Zinātnes un reliģijas dialoga (ZURD) grupas 10. gadu pastāvēšanai veltīts seminārs

Jānis Krievkalns
10.00-10.30 Rūdolfa Šteinera antropozofija kā reliģijas un zinātnes sintēzes mēģinājums

Atis Sinka
10.30-11.00 Epifenomenoloģiskā apziņas izpratne un dvēseles koncepcija reliģijā

Normunds Titāns
11.00-11.30 Kognitīvā reliģijzinātne un teisma pamatotības debates

10:00 - 12:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Mūsdienu krimināltiesību un kriminālprocesa attīstības galvenās tendences. Krimināltiesību aktuālās attīstības tendences un problēmas." Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Diāna Hamkova

Tiks nodrošināts tiešsaistes video Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Uldis Krastiņš
Nolūka (mērķa) saistība ar vainu krimināltiesībās

Diāna Hamkova
Citu interešu apdraudējums kā būtiska kaitējuma elements

Evija Vīnkalna
Cēloņsakarības nozīme vairāku personu izdarītos noziedzīgos nodarījumos

Ilona Kronberga
Starpinstitūciju sadarbības loma nepilngadīgo noziedzības prevencijā

Valentija Liholaja
Daži noziedzīgu nodarījumu pret dzīvību un veselību kvalifikācijas problēmjautājumi

Džena Andersone
Identitātes zādzība kā patstāvīgs noziedzīgs nodarījums

Juris Janums
Jaunas kriptovalūtas emisija un tās kolektīvās finansēšanas krimināltiesiskie aspekti

12:00 - 16:00
Raiņa bulv. 19, 161. telpā

Sekcijas sēde "Zinātnes un reliģijas dialoga grupas (ZURD) 10 gadu jubilejai veltīts seminārs" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Dainis Zeps

 

Dainis Zeps
12.00-12.30 LU Zinātnes un Reliģijas dialoga grupas darbība kopš 2007. gada

Enoks Biķis
12.30-13.00 Liecības Ījaba grāmatā par neparastiem pasaules pirmlaiku dzīvniekiem paleontoloģijas zinātnes skatījum

Aivars Kalniņš
13.00-13.30 Reliģija, ekoloģija, nākotnēšana

Kaspars Kļaviņš
13.30-14.00 Dziedināšanas un medicīnas saikne ar personības psiholoģiskās transformācjas praksi Austrumos un Rietumos

Aigars Atvars
14.30-15.00 10 gadi kopā ar Zinātnes un Reliģijas dialoga grupu

Irēna Pundure
15.00-15.30 Kristietība un latviskā dievestība

Dzintars Bušs
15.30-16.00 Divi līdzvērtīgi zināšanas attīstības ceļi evolucinārajā epistemoloģijā: zinātne un reliģija

12:30 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 324. aud.

Sekcijas sēde "Inovācijas Latvijas uzņēmumu un nozaru konkurētspējas paaugstināšanai globalizācijas apstākļos" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Ramona Rupeika-Apoga, Solveiga Krūmiņa-Koņkova

 

Terēze Balode-Boluža
Jaunākās tendences komercbanku uzraudzībā: Latvijas pieredze

Ramona Rupeika-Apoga
Latvian smes' alternative financing as a critical part of the EU competitiveness enhancement

Madara Apsalone
Organizational Culture and Innovation – Enhancing Small Business Competitiveness in Global Context

Irina Solovjova
Rīgas starptautiskā finanšu centra konkurētspējas paaugstināšanas virzieni: nozaru ekspertu viedokļu analīze

Annija Apsīte, Ilona Baumane-Vītoliņa
Inovāciju ekosistēmu pārvaldība Baltijas valstīs

Alina Dibrova
Non-banking lending companies in Latvia

Svetlana Saksonova
The Role of Innovation as a Key Factor for Competitive Success and Increasing the Value of the Company

Irina Japparova
Konkurences novērtējums Latvijas banku sektorā

Jeļena Luca
Inovatīvo uzņēmumu darbības jomu daudzdimensiju analīze

Ligita Landzmane
Cilvēka-datora kompetences un veiktspējas organizēšanai un vadīšanai paredzēts konceptuālais modelis

Inese Rozenbaha
Mākslīgā intelekta metožu izmantošana bankrota prognozēšanā – inovācijas finansēs

Astrīda Rijkure
Globālās ekonomikas ietekme uz konteineru pakalpojumu sniegšanas izmaksām un pārvadājumu koridoriem

Inna Romānova, Marina Kudinska
Fintech: innovations in payments

Nataļja Točelovska
Corporate bonds issuance as the alternative source of funding for financial sector companies in Latvia

Kristīna Bojāre, Kristīne Petrovska
The truth behind: incentives for excessive bank risk taking and resulting outcomes – institution specific and systemic view

12:30 - 16:00
Jūrmalas gatvē 76, V214.

Diskusija "Zīmēšana kā domāšana" Norāde
Mākslas zinātnes
Vadītāji: Ilga Leimanis, Austra Avotiņa

Zīmēšanas meistardarbnīca

14:00 - 16:15
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Mūsdienu krimināltiesību un kriminālprocesa attīstības galvenās tendences. Kriminālprocesa un kriminālistikas aktuālās problēmas." Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Kristīne Strada- Rozenberga

 

Kristīne Strada-Rozenberga
Mīlestības koncepts kriminālprocesā

Armands Smans
Procesuālās līdztiesības principa izpratne kriminālprocesā

Ārija Meikališa
Izmeklēšanas efektivitāte Latvijā – problēmas un iespējamie risinājumi

Jānis Maizītis
Vienkāršoto procesu apvienošanas tendences

Gunārs Kūtris
Cilvēka tiesību ievērošana mantiskajos jautājumos kriminālprocesā

Jānis Rozenbergs
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas aktuālie problēmjautājumi

Juris Balodis-Bolužs
Elektroniskā pierādījuma norobežošana no citiem pierādījumu veidiem Kriminālprocesa likuma perspektīvā

Elita Nīmande
Kriminālistiskās taktikas īpatnības

16:00 - 20:00
Aspazijas bulv. 5, 510. telpā

Sekcijas sēde "STĀSTS PAR KĀDĀM DZĪRĒM: PLATONS, RENESANSE, MŪSDIENAS" Norāde
Filozofija
Vadītāji: Maija Kūle, Ginta Vēja

 

Krišjānis Lācis
M. Fičīno un platonisma jaunatklāšana: mīlestības tēma Florences renesansē

Velga Vēvere
Poētiskais prāts pret poētisko neprātu

Ilze Andresone
Platons un mīts par Sievišķo

Ginta Vēja
Vai ikviena mīlestība ir skaista? Pausanija un Simonas de Bovuāras atbildes

Olga Senkāne
Eriksimaha divu Erotu ideja J.V.Gētes "Fausta" kultūras koncepcijā

Māra Rubene
Aristofans un estētika

Reinis Vilciņš
Mīlestības jēdziena analīze ar atsauci uz L. Vitgenšteinu un Platona "Dzīrēm"

Alise Buligina
Mīlestība un transcendence

Raivis Bičevskis
Platons Nāves kalnā: Heidegers un patiesība

15. februāris, 2018

18:00 - 20:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Uz nestriktas loģikas balstītas matemātiskas struktūras: teorētiskie aspekti un pielietojumi" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: Aleksandrs Šostaks, Svetlana Asmuss

 

Mārtiņš Kokainis
Uz B-splainiem balstīta modificēta F-transformācija

Māris Krastiņš
Nestriktu kopu izmantošana risku novērtēšanas procesos

Reinis Lāma
Optimizācijas uzdevumi ar t-normās balstītiem nosacījumiem

Aleksandrs Eļkins
L-M-vērtīgas raupjās kopas

16. februāris, 2018

09:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud., Aeris

Sekcijas sēde "Cilvēka fizioloģija un uztvere" Norāde
Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika (ASI)
Vadītāji: Gatis Ikaunieks, Gunta Krūmiņa

 

A. Antoņuka, V. Karitāns
Stiklveida ķermeņa apduļķojumu detektēšana

M. Bambāne, J. Šķilters, B. Pinna, G. Krūmiņa
Vienlaicīga formas un krāsas uztvere latviešu un krievu valodā

N. Barviķe, J. Šķilters, I. Ceple, G. Krūmiņa
Acu kustību iekārtu IViewX HiSpeed, RED500 un Viewpoint USB 220 salīdzinājums

B. Beķere, V. Karitāns
Gaismas izkliedes un aberāciju mijiedarbība

I. Cehanoviča, I. Ceple, G. Krūmiņa
Sakādisko acu kustību adaptācija dubultsoļa stimuliem

R. Dorošenko, S. Fomins, R. Trukša, A. Turko, M. Ozoliņš
Dinamiskās optiskās lēcas izstrādes pieredze

K. Dumberga, K. Detkova, A. Petrova, E. Kassaliete
Asaru osmolaritātes izmaiņas dažādos vides apstākļos

L. Eglīte, K. Detkova, E. Kassaliete, A. Petrova
Vides faktoru ietekme uz acs priekšējām struktūrām

E. Eldmane, C. Adami, V. Liakhovetskii, G. Krūmiņa
Stereosliekšaņa novērtēšana ar jaunu globālo stereotestu

S. Fomins, M. Ozoliņš
Dabiskās gaismas sezonālā plūsma

A. Gulbe, C. Adami, V. Liakhovetskii, G. Krūmiņa
Jauna lokālā stereotesta izveide un stereosliekšņa novērtēšana

G. Ikaunieks, K. Mieze
Briļļu lēcu klājumu ietekme uz acī noklīdušo gaismu

J. Janena, V. Karitāns
Aberāciju mērīšana, izmantojot punkta izplūdes funkciju mērījumus

K. Kalniča, S. Valeiņa, A. Švede
Specializēto datorspēļu izmantošana ambliopijas ārstēšanā

E. Kliesmete, K. Detkova, A. Petrova, E. Kassaliete
Acu komprešu un plakstu masāžas nozīme meiboma dziedzeru funkciju uzlabošanā

G. Krūmiņa, B. Prezzi
Dažādu faktoru ietekme uz radzenes endotēliju

G. Krūmiņa, J. Šķilters, A. Gulbe, V. Liakhovetskii
Labroču un kreiļu mentālās rotācijas uzdevumu izpilde

J. Lisovska, K. Detkova, A. Petrova
Kontaktlēcu pacientu līdzestība un nelīdzestības iemesli Latvijā

S. Līduma, G. Krūmiņa
Redzes asuma, refrakcijas un radzenes biezuma izmaiņas dažādās keratokonusa stadijās pēc kroslinkinga operācijas

I. Loča, K. Detkova, A. Petrova
Asaru plēvītes stabilitāte datora lietotājiem atkarībā no mirkšķināšanas kvalitātes

Z. Marcinkevičs, U. Rubīns, V. Zamaldinova, A. Caica, A. Grabovskis
Neliela apjoma audu arteriālās oklūzijas ietekme uz okludētās gultnes kapilāro asiņu bioķīmiskajiem rādītājiem un ādas hiperspektrāliem parametriem

S. Matulēviča, J. Šķilters, G. Krūmiņa
Attāluma ietekme uz "slēpto" objektu pamanīšanu

M. Ozoliņš
Periodiskums redzes stimulos

L. Pāvulēna, I. Timrote, G. Krūmiņa
Muzikālās izglītības nozīme redzes uztverē

T. Pladere, V. Konošonoka, K. Panke, G. Krūmiņa
Vizuālā attāluma uztvere uz volumetriska daudzplakņu ekrāna

I. Rumjanceva, A. Kučika, K. Detkova, A. Švede
Redzes pārbaudes kabineta izmēru ietekme uz pacienta redzes asuma noteikšanas precizitāti

E. Šerpa, R. Consonni, G. Krūmiņa
Sintonika un acs akomodācija

V. Štokmane, K. Panke, T. Pladere, G. Krūmiņa
Pētījumu pārskats – akomodācijas darbība pirms un pēc tuvuma darba slodzes

R. Trukša
Viendimensionāla krāsu redzes testa izveide

P. Vinogradova, A. Švede
Verģences darbība dažādu apgaismojumu apstākļos

10:00 - 16:00
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde ""LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām. LU LVI vēstures, arheoloģijas un etnoloģijas sekcijas sēde." Norāde
Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija (HZF)
Vadītājs Guntis Gerhards

 

Tatjana Bogdanoviča
Sakrālās mākslas loma Inflantijas iedzīvotāju rekatolizācijā

Klāvs Zariņš
Vācu militārās pārvaldes sociālā politika un civiliedzīvotāju stāvoklis okupētajā Kurzemes guberņā (1915 - 1918)

Inna Gīle
Medicīnas nozare no pacienta redzes punkta: komponista Jāņa Straumes sūdzība 1916. gadā

Aiga Bērziņa
Galvenā cietumu valde Neatkarības kara laikā: struktūra, personāls un galvenie darbības virzieni

Viktors Dāboliņš
Livonijas monētu viltotāji (15. -17 .gs)

Ieva Pīgozne
Zaļās krāsas ienākšana latviešu apģērba tekstilijās

Zenta Broka-Lāce
Latvijas arheoloģiskā mantojuma popularizēšana 19.-21.gs.

Inga Doniņa, Alise Ķepīte, Arta Indriksone, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa
Ūdens līmeņa svārstības Vilkmuižas un Talsu ezerā un to korelācija ar kapulauku: līdzšinējie pētījumi un problēmas

Eduards Plankājs
Suņu līdzapbedījumi lībiešu kapulaukos vēlajā dzelzs laikmetā un to izpētes problemātika

Dita Auziņa
Pirms-spāņu perioda uzkalniņu un petroglifu arheoloģiskais komplekss Aguas Buenas, Nikaragvā

Dardega Legzdiņa
Stabilo izotopu lokālā variācija: teorētiskie iemesli un piemēri arheoloģijas literatūrā

10:00 - 15:00
Šķūņu ielā 4, 4. stāvā, - auditorijā

Sekcijas sēde "Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika" Norāde
Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika (ASI)
Vadītājs Jānis Spīgulis, Atis Skudra, Jānis Alnis

1. U. Rubīns, Z. Marcinkevičs. Bezkontakta fotopletizmogrāfijas signālu salīdzinājums, izmantojot zemtrokšņu kameru un parastu video kameru.
Comparison of remote photoplethysmography signals acquired by ultra-low noise camera and conventional camera during physiological tests.

2. I.Ošiņa, J.Spīgulis, U.Rubīns, E.Kviesis-Kipge, K.Lauberts. Trīs līdz piecu ādas hromoforu RGB ekspress-kartēšana.
Express RGB mapping of three to five skin chromophores.

3. I.Kuzmina, E.Borisova, Ts.Genova, P.Troyanova, J.Spīgulis. Virzoties uz in-vivo ādas vēža noteikšanu, izmantojot krāsu parametrus.
Towards in-vivo skin cancer detection by colour parameters.

4. I.Kuzmina, U.Rubīns, I.Saknīte, J.Spīgulis. Rosacea novērtējums pēc eritēmas indeksa un galveno komponentu analīzes segmentācijas kartēm.
Rosacea assessment by erythema index and principal component analysis segmentation maps.

5. B.Cugmas, J.Spīgulis. Izaicinājumi automātiskai rekapilarizācijas laika noteikšanai suņiem.
Challenges for automated estimation of capillary refill time in dogs.

6. A.Ļihačovs, E. V. Ploriņa, A. Derjabo, M. Lange, I. Ļihačva. Ādas patoloģiju novērtējums, izmantojot autofluorescences RGB attēlošanu
Evaluation of skin pathologies by RGB autofluorescence imaging.

7. M.Lange, K.Boločko, D.Bļizņuks, E.Ploriņa, I.Ļihačova. Portatīva optiska ierīce ādas jaunveidojumu diagnostikai.
Portable optical device for diagnostics of skin malformations.

8. M. Osis, J. Latvels, V. Lukinsone, J. Spīgulis. Ādas izkliedes kinētikas mērījumi pikosekunžu lāzera ierosmē.
Measurements of skin scattering kinetics at excitation by picosecond laser.

9. U.Rubīns, A.Miščuks, M.Lange. Bezkontakta asinsrites monitoringa ierīces prototips.
Prototype device for non-contact monitoring of blood circulation.

10. I.Ošiņa, U.Rubīns, K.Lauberts, E.Kviesis-Kipge, J.Spīgulis. Prototipa ierīces monohromatisku spektrālu attēlu iegūšanai.
Prototype devices for obtaining monochromatic spectral images.

11. I.Ļihačova, E.V.Ploriņa, K.Boločko, A. Ļihačovs. Multispektrālās attēlošanas un ādas autofluorescences metožu kombinēšana jaunveidojumu klasifikācijai.
Combination of multispectral imaging and skin autofluorescence methods for malformation classification.

12. I.Kuzmina, A.Ļihačovs, D. Bļizņuks. ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai” rezultāti.
Results of the ERDF project “Portable device for early non-contact diagnostics of skin cancer.

13. A.Grabovskis, U.Rubīns, S.Kazūne. ERAF projekta „Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” rezultāti.
Results of the ERDF project “Optical non-invasive hybrid method for early diagnostics and therapy management of sepsis”.

14. I. Bērsons, R.Veilande. Divi 3D solitoni ar perpendikulāru polarizāciju.
Two 3D solitons with a perpendicular polarization.

15. T. Kirova, I. I. Beterov, M. Auzins, I. A. Yu. Dipola-dipola mijiedarbības spēka un dipola blokādes rādiusa aprēķini, izmantojot Forstera rezonanses Rb atomos.
Calculations of dipole-dipole interaction strength and dipole blockade radius using Förster resonances in Rb atoms.

16. Z. Gavare, M. Ziņģe, A. Skudra, E. Bogans. Elektronu temperatūras noteikšana bismuta bezelektrodu gaismas avotos pašmodulācijas režīma laikā.
Electron temperature determination of Bismuth containing electrodeless light sources during self-modulation regime.

17. Z. Gavare, G. Rēvalde, A. Ābola, A. Skudra, N. Zorina. Talliju saturošu augsfrekvences bezelektrodu lampu pētījumi.
Studies of thallium containing high-frequency electrodeless lamps.

18. M. Ziņģe, Z. Gavare, A. Skudra. Rotācijas un elektronu temperatūras noteikšana argona un ūdeņraža augstfrekvences bezelektrodu lampās.
Rotational and electron temperature determination in argon and hydrogen containing high-frequency electrodeless lamps.

19. K. Grundšteins, G. Revalde, J. Alnis, A. Skudra. Iekšrezonatora dzišanas spektrometrija izelpā slimību diagnostikai.
Cavity ring down spectrometry in exaled air for disease diagnostics.

20. I. Brice, J. Alnis. Čukstošās galerijas modas rezonatora plānotā stabilizēšana uz rubīdija atomu 5S-5P pārejas.
Towards whispering gallery mode resonator stabilization on the 5S-5P transition in rubidium atoms.

21. I. Brice, A. Pirktina, A. Ubele, K. Grundsteins, A. Atvars, R. Viter, J. Alnis. Optiskie ČGM rezonatori biosensoriem.
Optical WGM resonators for biosensors.

22. A. Atvars, I. Brice, J. Alnis. Čukstošās galerijas modas rezonatoru modelēšana ar COMSOL Wave Optics programmatūru.
Whispering gallery mode resonator simulation with COMSOL Wave Optics package.

23. A. Pirktiņa, I. Brice, J. Alnis. Optiskās šķiedras kušanas temperatūras noteikšana, izmantojot Planka likumu un difrakcijas režģa spektrometru.
Optical fiber melting temperature estimation from the Planck’s law using a grating spectrometer.

24. D. Bērziņa, A. Geske. EK Horizon2020 programmas ietekme uz Baltijas un Ziemeļvalstu universitāšu pētnieciskajiem sasniegumiem.
Impact of the Horizon2020 programme on research and innovation development in Baltic-Nordic Universities.

25. J.del Pino, A.Raja-Halli, K.Salmins, J.Naranen. Vienlaicīga skaidras debess statistika starp SLR stacijām Rīgā un Metsahovi.
Simultaneous Sky Clarity Statistics between the SLR stations Riga and Metsahövi.

26. I. Eglītis, M. Ābele, R. Eglītis, V. Eglīte. Baldones Šmidta teleskopa optiskās sistēmas pilnveidošana.
Baldone Schmidt telescope optical system perfection.

27. A. Cinins, T. Kirova, M. Auzinsh, Y. H. Chen, I. A. Yu. Teorētisks pētījums par Ridberga EIC parādību siltos Rb atomos.
Theoretical study of Rydberg-EIT in thermal Rb atoms.

28. M. Ziņģe, Z. Gavare, A. Frīdmane. Bismuta augstfrekvences bezelektrodu gaismas avotu spektroskopiskie pētījumi.
Spectroscopic studies of Bismuth containing high frequency electrodeless light sources.

pievienot jaunu referātu

10:30 - 12:00
Jelgavas iela 1, 335./336.t.

Sekcijas sēde "Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība" Norāde
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība (BF)
Vadītājs Guntis Brūmelis

 

Ģederts Ieviņš
Bioloģijas apakšnozaru komplimentaritāte bioloģiskās daudzveidības pētījumos: iespējas un perspektīvas

Īzaks Rašals
Savvaļas populāciju ģenētiskā analīze

Oskars Keišs, Antra Stīpniece, Māra Janaus, Māris Strazds
Putnu faunas pārmaiņas Latvijas ainavā un to cēloņi pēdējo 50 gadu laikā

Zane Metla, Monika Maurhofer
Mikroorganismu asociāciju loma meža kaitēkļu patogēnu attīstībā un bioloģiskajā kontrolē

Signe Tomsone
Augu ex situ pētījumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas kontekstā

14:00 - 16:00
Lomonosova ielā 1a, 316. auditorija

Sekcijas sēde "Politikas zinātne" Norāde
Politoloģija
Vadītājs prof. Juris Rozenvalds

 

Harijs Kārkliņš
Balsošanas metožu ietekme un vēlēšanas

Sigita Struberga
Krievvalodīgā minoritāte Soānijā: zaudētā diaspora vai daļa no "Krievu pasaules"?

Imants Frederiks Ozols
PSRS un ASV konkurence kultūras diplomātijas jomā: Sīrija, Pakistāna, Indija, Irāna.

Inese Āboliņa
Valsts prezidenta līderība lēmumu pieņemšanā politiskajā pārvaldībā Latvijā

14:30 - 17:00
Raiņa bulv. 19, 13. aud.

Sekcijas sēde "Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: prof.J. Bārzdiņš, prof.J. Bičevskis

 

Uldis Straujums
Dažas jēdzienu attēlošanas pieejas

Rihards Rūmnieks
Ceļā uz zināšanu apgūšanas metamodeli

Aleksandrs Rivošs, Kamil Khadiev
Vai tās slavenās sarežģītās skaitļošanas problēmas patiešām ir tik sarežģīti izrēķināt?

Reiholds Zviedris (DF), Jānis Bikše (ĢZZF), Jurijs Ješkins (ĢZZF)
LoRaWAN - zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma bezvadu sensoru tīkla izmantošana pētniecībā

J. Vīksna, E. Celms, K. Čerāns, K. Freivalds, P. Ķikusts, L. Lāce, M. Opmanis, K. Podnieks, D. Rituma, P. Ručevskis, D. Rukliša
Proteīnu koncentrāciju prognozēšana dažādu tipu audos

Andris Ambainis, Mārtiņš Kokainis, Krišjānis Prūsis, Jevgēņijs Vihrovs
Kvantu algoritmi ceļojošā tirgotāja problēmai

Kamil Khadiev
Quantum Online Streaming Algorithms with Advice

Darja Solodovņikova, Laila Niedrīte
Datu noliktavas adaptācija lielo datu lietojumiem

Ivo Odītis, Zane Bičevska, Ģirts Karnītis
Datu noliktavu NoSQL risinājums

20. februāris, 2018

10:30 - 13:30
Visvalža ielā 4a, 409.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF KFASN Klasiskās filoloģijas katedras, Hellēnistikas centra un Latīniskā kultūrmantojuma centra sekcija "Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa: ἐλευθερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (Aesch. Lib. 808–809) Skatīt brīvības spožo gaismu. Aishils" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Gita Bērziņa

Sekcijas "Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa: ἐλευθερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (Aesch. Lib. 808–809)" 1.daļa "Latvijas dimensija"

Brigita Cīrule, Ilona Gorņeva
Antīkā teorētiskā doma un Livonijas enkomijs: recepcijas aspekti

Anna Strode
Mīta recepcija Livonijas laika okazionālajā dzejā

Roberts Šestaks
Lūkas evaņģēlija oriģinālteksta un tā latgaliskā tulkojuma sastatījums: semantiskās prioritātes

Vents Zvaigzne
Homēra "Odisejas" pirmie latviešu izdevumi

Eduards Skvireckis
Sapfo recepcija Latvijā: tulkojumi, ietekmes un perspektīvas

Vita Paparinska
Senā Grieķija un Latvija: Aspazijas redzējums

Mārīte Saviča
Profesora E. Felsberga mantojums atmiņas institūcijās

Anna Fanigina
VERBA - antīkās kultūras iedvesmots mūsdienu Latvijas dizains

22. februāris, 2018

18:00 - 20:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Matemātiskā modelēšana un diferenču vienādojumi" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs Uldis Strautiņš

 

Ilmārs Kangro
2-D filtrācijas problēmas matemātiskā modelēšana porainā aksiāli simetriskā vidē

Harijs Kalis, Maksims Marinaki
Par degšanas procesa matemātisko modelēšanu.

Shraddha Christian
Volterra vienādojuma atrisinājuma eksistence un unitāte laika skalā

Līva Ozola
Biomasas degšanas procesa modelēšana, izmantojot ANSYS

Agnese Šuste
k-tās kārtas diferenču vienādojuma ar eksponenti atrisinājumu lokālā stabilitāte

Maruta Avotiņa
Diferenču vienādojumi ar bezgalīgi daudz atrisinājumiem ar periodu 2

23. februāris, 2018

09:00 - 10:30
Jelgavas ielā 1, 106. telpa (Magnum), 106

Plenārsēde "Opening and Plenary Sessions of the International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Mārcis Leja, Gustavs Latkovskis, Jan Bornschein

Keynote lectures:

Keynote from the Parliament of the Republic of Latvia
Introduction of State Mandatory Health Insurance as a Step Forward Out of the Deep Financial Crisis in the Latvian Healthcare System.

Romualds Ražuks, Member of Parliament, Chairman of the Public Health Subcommittee
From Biobanking to Precision Medicine: an Estonian example.
Andres Metspalu, Director of the Centre of Excellence for Genomics and Translational Medicine, University of Tartu, Estonia.

What Can We Learn from and about the Microbiota of the Iceman Ötzi from 5300 years ago.
Peter Malfertheiner, Otto-v.-Guericke-University, Germany.

Complex approach for understanding the spread of antimicrobial resistance in hospitals (15min). Uga Dumpis, University of Latvia.

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

10:00 - 16:00
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde "Astronomijas sekcija" Norāde
Astronomija un Ģeodēzija
Vadītāji: Ilgmārs Eglītis, Kalvis Salmiņš

 

I. Eglītis
LU Astronomijas institūts 2017.gadā

J. Kalvāns
Kosmiskie stari silda putekļus: kā tas ietekmē starpzvaigžņu miglāju sastāvu?

I. Šmelds, A. Aberfelds, K. Bērziņš, Vl. Bezrukovs, A. Orbidans
Molekulāro kosmisko radiolīniju novērojumi ar Ventspils radio teleskopiem 2017. gadā.

I.Eglītis, M.Ābele, R.Eglītis, V.Eglīte
Ceļā uz ideālu optisko teleskopu

K. Salmiņš, V. Bespaļko, A. Veršiņins
Laika intervālu mērītāja RTS 2006 modernizācija

J.Freimanis
Par polarizēta starojuma pārneses vienādojuma cilindriski simetriskajām īpašfunkcijām

B.I. Rjabovs, A.Vrubļevskis
Augšupvērsta plazmas plūsma Saules plankuma malā ar blakus esošām magnētiskā lauka arkādēm

D. Bezrukovs, B. Rjabovs
Saules apgabalu ar pazēminato spožuma temperatūru mikroviļņu noverojumi ar VSRC RT-32 radioteleskopu

I. Pundure
Arturs Balklavs un «Zvaigžņotā Debess»

I. Vilks
Latvijas Universitātes astronomijas studenti-absolventi 1925 – 2017 ​

K. Šķirmante, N. Jēkabsons, K. Salmiņš
Papildinoši SLR VLBI novērojumi ar VIRAC radioteleskopiem RT32, RT16 un SLR sistēmu Rīga 2017. gadā

10:30 - 13:30
Jelgavas ielā 1, 334., 335.aud.

Sekcijas sēde "Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Jānis Liepiņš

 

Jānis Liepiņš
Jaunumi no FEMS

Elīna Anna Brauna, Astra Zaļuma, Alise Valdēna, Lauma Brūna, Tālis Gaitnieks
Lielās pergamentsēnes attīstība ar bioloģisko preparātu ‘Rotstop’ apstrādātos egļu celmos

Lelde Grantiņa-Ieviņa, Nils Rostoks, Velta Evelone, Solvita Berga, Baiba Ieviņa, Lilija Kovaļčuka, Ieva Petrovska, Alise Jakovele
Eksperimentāls ĢMO ekspozīcijas novērtējums augu sēklu un dzīvnieku barības paraugos

Irēna Meistare, Juris Ķibilds, Lāsma Eglīte, Laura Alksne, Jeļena Avsejenko, Svetlana Makarova, Madara Streikiša, Jūlija Trofimova, Lelde Grantiņa-Ieviņa, Ieva Rodze
Dažādas izcelsmes Campylobacter spp. izolātu antibiotiku rezistences un MLST tipu salīdzinājums

Lelde Grantiņa-Ieviņa, Juris Ķibilds, Artjoms Mališevs, Genadijs Konvisers, Svetlana Makarova, Daina Pūle, Olga Valciņa
Prokariotu un eikariotu daudzveidība dzīvojamo ēku karstā ūdens cirkulācijas sistēmas cauruļu bioplēvēs.

Laura Alksne, Svetlana Makarova, Jūlija Trofimova, Jeļena Avsejenko, Madara Streikiša, Olga Valciņa
Meticilīnrezistento Staphylococcus spp. diagnosticēšana klīniskajos izolātos izmantojot MALDI-TOF

Sintija Valucka, Matīss Paiders, Māris Seņkovs
Pārtikas atkritumu mikroorganismu degvielu šūnu komponenti

Elīna Ažēna, Līga Apermane, Inese Grigāne, Gaļina Makarenkova
Stenda referāts. Šitakē sēnes polisaharīdu frakcijas ietekme D. melanogaster organismā CuSO4 izraisītas toksicitātes un bakteriālas infekcijas gadījumā.

Laura Okmane, Gaļina Makarenkova, Valda Balode, Dzintra Zaļā, Elīna Ažēna, Linda Rozenfelde, Aleksandrs Rapoports
Stenda referāts. Lentinula edodes pielietošana rapšu salmu biokonversijā

Kristīne Kalneniece, Olga Mutere
Stenda referāts. Daži metodiskie risinājumi pienskābo baktēriju fizioloģiskās aktivitātes pētīšanā

Jūlija Gaidelene, Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Māris Krievāns, Agnis Rečs, Olga Mutere
Stenda referāts. Mikrobioloģiskās aktivitātes salīdzinājums Mulajegidla izvadledāja pieledāja ezeru nogulumos, centrālā Islande

Alīna Rimkus, Laura Žorža, Olga Mutere
Stenda referāts. Baktēriju un rauga kultūru mijiedarbības pētījumi toksisko savienojumu klātbūtnē

A.Kigitovics, S.Djachenko, V.Sarichev, A.Shevchik, U. Balodis, P.Bankovskis, A.Zukovs, J.Valjavins, J.Galimbovska, I.Bankovskis
Stenda referāts. Daudzkanālu bioreaktora izstrāde ar neinvazīvu augšanas kontroli aerobos (izmēģinājumi ar E.coli, S.cerevisia) un anaerobos (izmēģinājumi ar Lactobacillus) apstākļos

A.Kigitovics, S.Djachenko, V.Sarichev, A.Shevchik, U. Balodis, P.Bankovskis, A.Zukovs, J.Valjavins, J.Galimbovska, I.Bankovskis.
Stenda referāts. Hipohlorīta un sulforafāna ietekmes uz lactoseven mikrobiomu izpēte, izmantojot RTS-8 bioreaktoru.

Kristiāna Kovtuna, Lidija Aksjonova, Rita Ščerbaka, Armands Vīgants
Stenda referāts. 2-feniletanola biosintēze ar raugu Kluyveromyces lactis laktozi saturošos substrātos

10:30 - 12:00
Jelgavas iela 1, 546.audit.

Sekcijas sēde "Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Līga Ozoliņa-Molla

 

Zane Šmite, Līga Plakane
Atkārtota išēmiskā prekondicionēšana kā potenciāla metode asinsvadu funkciju uzlabošanā

Elīza Švampe
Augstas intensitātes intervālu treniņu un mērenas intensitātes aerobu treniņu izraisītie efekti uz ķermeņa audu kompozīciju cilvēkiem ar palielinātu kopējo tauku masu

Baiba Švalbe
Sigma-1 receptora nozīme seksuālajā funkcijā

Irina Jožikova, Zbigņevs Marcinkevičs, Uldis Rubīns, Anastasija Caica, Andris Grabovskis
Hemoglobīna koncentrācijas un piesātes ar skābekli fotospektrometriska noteikšana mazā kapilāro asiņu paraugā

10:50 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 301. telpa, 3. stāvs

Sekcijas sēde "Basic Medical Sciene - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Baiba Jansone, Una Riekstiņa

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Basic Medical Science - International Scientific Conference on Medicine at the UL

10:50-11:10 Modra Murovska (State-of-Art): INVOLVEMENT OF PERSISTENT VIRAL INFECTIONS IN THE DEVELOPMENT OF NERVOUS SYSTEM DISEASES.

11:10-13:00 Oral presentations

1. CLINICAL PHARMACOLOGIST IN THE FIELD OF POPULATION PHARMACOKINETICS (Aurelija Radzevičienė, Silvijus Abramavičius, Edgaras Stankevičius, Franck Saint-Marcoux, Edmundas Kaduševičius)
2. HARMFUL AND POTENTIALLY HARMFUL EXCIPIENTS IN MEDICINES FOR HOSPITALIZED NEONATES (Inese Sviestiņa, Dzintars Mozgis)
3. IN VITRO STUDY TO ASSESS THE SAFETY PROFILE OF CONIFER NEEDLE EXTRACTIVES FOR POTENTIAL TOPICAL APPLICATIONS (Ilona Vanaga, Uģis Klētnieks, Jānis Ancāns, Ilze Blāķe, Jerzy Gubernator, Baiba Jansone)
4. ANTIOXIDANT AND ANTIDIABETIC EFFECTS OF FIVE VACCINIUM SPP. BERRY EXTRACTS (Reinis Rembergs, Kaspars Jekabsons, Kristine Saleniece, Zane Dzirkale, Linards Klavins, Maris Klavins, Ruta Muceniece)
5. IMPACT OF ANTHOCYANIDINS ON THE DIFFERENTIATON CAPACITY OF HUMAN ADIPOSE MESENCHYMAL STEM CELLS (Liga Saulite, Kaspars Jekabsons, Una Riekstina, Maris Klavins, Ruta Muceniece)
6. BIOSENSOR DEVELOPMENT FOR ONCOLOGIC MARKER DETECTION USING ZnO NANOPARTICLES (Karlis Pleiko, Roman Viter, Andris Sutka, Una Riekstina)
7. HUMAN DENTAL PULP STEM CELL-DERIVED EXOSOMES ADMINISTERED INTRANASALLY CAN CROSS THE BLOOD-BRAIN BARRIER IN RATS (Karina Narbute, Vladimirs Pilipenko, Augustas Pivoriunas, Baiba Jansone, Vija Klusa)
8. LOW AND MODERATE DOSE OF DIAZEPAM IMPROVES LEARNING, PREVENTS NEUROINFLAMMATION AND NORMALIZES CHOLINERGIC ACTIVITY IN ALZHEIMER’S DISEASE MODEL-RATS (Vladimirs Pilipenko, Karina Narbute, Juris Rumaks, Jolanta Pupure, Baiba Jansone, Vija Klusa)
9. PRE-CLINICAL MODELS OF CLOSED HEAD INJURY (Baiba Zvejniece, Liga Zvejniece, Baiba Svalbe, Gundega Vikmane, Edijs Vavers, Einars Kupats, Maija Dambrova)
10. CTX-M PRODUCING ESCHERICHIA COLI SUSCEPTIBILITY TO TEMOCILLIN, NITROFURANTOIN, COLISTIN, AND FOSFOMYCIN (Laura Pereckaitė, Marius Virgailis, Agnė Giedraitienė)
11. METHOD DEVELOPMENT FOR THE DETERMINATION OF 1,1-DIMETHYLHYDRAZINE BY THE HPLC-MS/MS TECHNIQUE (Igors Susinskis, Peteriss Mekšs, Juris Hmeļnickis)


Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

11:00 - 12:30
Jelgavas ielā 1, 106. telpa (Magnum)

Sekcijas sēde "Patient safety and organizational research - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Juris Bārzdiņš (Latvia), John Tingle (United Kingdom)

11:00-11:20 John Tingle (State-of-Art): REVERSE INNOVATION AND THE WORLD PROBLEM OF PATIENT SAFETY: SHARING THE UK EXPERIENCE

11:20-12:30 Oral presentations:

1. RELIGIOUS AND CULTURAL BELIEFS: THE POTENTIAL FOR PATIENT SAFETY TO BE COMPROMISED IN THE UNITED KINGDOM (Clayton Ó Néill)
2. THE ROLE OF THE TREATMENT RISK FUND IN PATIENT SAFETY CULTURE (Agnese Bankava, Evija Palceja)
3. MEDICATIONS WITHOUT HARM’: EXPLORING MEDICATION EXPERTISE, KNOWLEDGE-BUILDING AND FAKERY (Morgan Shimwell,)
4. MEDICAL ERROR REPORTING SYSTEM IMPLEMENTATION POSSIBILITIES IN TWO LATVIAN HOSPITALS (Līva Stupele)
5. PARTICIPATION OF PATIENT’S FAMILY MEMBER(S) IN HOSPITAL CARE AS PATIENT’S RIGHT AND PATIENT SAFETY ISSUE (Solvita Olsena)
6. THE ROLE OF REGULATORY FRAMEWORK IN REPORTING AND LEARNING (Evija Palceja, Agnese Bankava)
7. ETHICAL ASPECTS OF REGISTRY-BASED MEDICAL RESEARCH IN LATVIA (Signe Mežinska)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

11:00 - 11:55
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Basic Medical Science (poster sessions) - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Immanuels Taivāns, Ieva Tolmane, Kristīne Ducena

1. ENTEROCYTE IRON TRANSPORT AND HOMEOSTASIS: ROLE OF INTRACELLULAR COMPARTMENTS (Jurijs Markovs, Gundega Knipse, Dzanna Krumina, Agate Galuza)
2. IN-PATIENT BENZODIAZEPINE DETOXIFICATION: PECULIARITIES OF CONSUMPTION AND DEMOGRAPHY (Gabija Valauskaite, Deima Eitmontaite, Robertas Badaras)
3. BACKGROUND LEVEL OF DNA DAMAGE DETERMINED IN WHOLE BLOOD AND LYMPHOCYTES OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS (Vitālijs Borisovs, Elīna Ļeonova, Jolanta Kalnina, Natalia Mjagkova, Nikolajs Sjakste)
4. STUDIES OF IMMUNOMODULATORY EFFECTS OF VISCUM ALBUM IN IN VITRO MODELS (Arta Denina, Una Riekstiņa)
5. THE IN VITRO EFFICACY COMPARISON OF TWO HERBAL FORMULATIONS USED FOR CHRONIC WOUND HEALING (Baiba Zandersone, Somit Kumar, Valdis Pirags, Iveta Liduma, Arnolds Jezupovs, Agnese Zvaigzne, Sujith Subash Eranezath, Tatjana Tračevska)
6. 4-PHASE- RHINOMANOMETRY DATA IN DIFFERENT AGES AND ITS CORRELATION WITH AGE AND ANTHROPOMETRIC PARAMETERS (Mārtiņš Blumbergs, Līga Akmeņkalne, Laura Grava, Dārta Nīmane, Kaspars Peksis, Klaus Vogt)
7. VISUAL ACUITY AND INTRAOCULAR PRESSURE CHANGES AFTER CONVENTIONAL AND FEMTOSECOND LASER–ASSISTED CATARACT SURGERY (Dārta Nīmane, Laura Grava, Igor Solomatin)
8. DRY EYE SYNDROME DEVELOPMENT AFTER LASIK REFRACTIVE SURGERY (Jūlija Meščerjakova, Dārta Nīmane, Jana Gertnere, Igor Solomatin)
9. CORRELATION BETWEEN SUBJECTIVE AND OBJECTIVE VISUAL ACUITY AFTER PHACOEMULSIFICATION (Marta Jasa, Vita Lāčplēse, Guna Laganovska)
10. THE EFFICACY OF DISINFECTANTS AGAINST MULTIDRUG RESISTANT MICROORGANISMS (Iveta Līduma, Elza Dzērve, Elza Vazdiķe, Aija Žileviča, Arnolds Jezupovs, Tatjana Tračevska)
11. ENDOMETRIOSIS NODE IN GYNEACOLOGICAL SCARS (Katrīna Bandere, Līna Lazdiņa, Marta Paeglīte, Sergejs Isajevs)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

11:00 - 11:50
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Oncology (poster sessions) - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Sergejs Isajevs

1. EVALUATION OF CLINICAL, MORPHOLOGICAL AND PROGNOSTIC CHARACTERISTIC OF BASAL CELL CARCINOMA (Margarita Tatičeka, Sergejs Isajevs)
2. THE ASSOCIATION OF LUNG CANCER HISTOLOGICAL SUBTYPES WITH AIRFLOW LIMITATION AND BEHAVIOUR (Selga Savčenko, Viktorija Krēgere, Alvils Krams, Sergejs Isajevs)
3. TREATMENT EVALUATION OF OLAPARIB IN PATIENTS WITH BRCA MUTATION POSITIVE OVARIAN CANCER IN ONCOLOGY CENTRE OF LATVIA (Zane Munkena, Unda Druska, Zanete Zvirbule, Alinta Hegmane, Evita Gasenko, Signe Plate)
4. THE HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA (Tatjana Zablocka, Elza Dzērve, Elza Vazdiķe, Zenta Lakovica, Sergejs Isajevs)
5. CORRELATION OF THE FREQUENCY OF SARCOMA RECURRENCE WITH THE PATIENT'S AGE (Dana Cmaka, Jūlija Blaževiča, Sigita Hasnere)
6. ROLE OF DYNAMIC CONTRAST ENHANCED IMAGES IN mpMRI PROTOCOL FOR PROSTATE CANCER AND EXTRACAPSULAR EXTENSION DETECTION (Katrina Brauna, Mara Tirane, Maija Radzina, Peteris Prieditis, Egils Vjaters, Karlis Miculis)
7. UPGRADING AND DOWNGRADING OF GLEASON SCORE IN PATIENTS WITH PRE-OPERATIVE BIOPSY AFTER RADICAL PROSTATECTOMY (Andris Romašovs, Egīls Vjaters, Edgars Vasiljevs)
8. INCREASED CD9A EXPRESSION IN PROSTATE CANCER COMPARED TO BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA (Kristofs Folkmanis, Janis Eglitis, Valdis Folkmanis, Sergejs Isajevs)
9. CAN THE METABOLIC ATTRIBUTION OF LESIONS ACQUIRED FROM PET/CT PREDICT THE PRIMARY TREATMENT OUTCOME OF HODGKIN LYMPHOMA? (Laura Žilevičė, Donatas Vajauskas)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

11:00 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 108. telpā

Sekcijas sēde "Cardiovascular medicine - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Andrejs Ērglis, Rimantas Benetis, Gustavs Latkovskis

11:00-11:20 Rimantas Benetis (State-of-Art): MODERN CARDIAC SURGERY AND ITS SYMBIOSIS WITH INTERVENTIONAL AND CLINICAL CARDIOLOGY.

11:20-13:00 Oral presentations:

1. BIOCHEMICAL DIAGNOSTIC METHODS AS EARLY PREDICTORS OF ANTHRACYCLINE-CONTAINING CHEMOTHERAPY INDUCED LEFT VENTRICLE SYSTOLIC AND DIASTOLIC FUNCTION CHANGES ON ECHOCARDIOGRAPHIC FOLLOW-UP (Alla Chapule, Marina Berzina, Gustavs Latkovskis)
2. LATVIAN CARDIOLOGY CENTRE EXPERIENCE OF SYROLIMUS COATED BIORESORBABLE SCAFFOLDS. REAL-LIFE REGISTRY DATA OF THREE MONTHS CLINICAL FOLLOW UP (Ieva Briede, Inga Narbute, Indulis Kumsars, Karlis Trusinskis, Dace Sondore, Andis Dombrovskis, Sanda Jegere, Gustavs Latkovskis, Kristine Dombrovska, Ainars Rudzitis, Aigars Lismanis, Aleksandrs Jegorovs, Karlis Strenge, Agnese Strenge, Alona Grave, Andrejs Erglis)
3. EFFICIENCY OF CASCADE SCREENING TO DETECT ASYMPTOMATIC CORONARY ATHEROSCLEROSIS IN THE LATVIAN REGISTRY OF FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA (Georgijs Nesterovics, Vita Saripo, Ligita Zvaigzne, Dainus Gilis, Arta Upena-Roze, Andrejs Erglis, Gustavs Latkovskis)
4. ISCHEMIA MODIFIED ALBUMIN AS BIOMARKER OF CARDIAC ISCHEMIA (Tatiana Timercan, Artiom Jucov)
5. CLINICAL CHARACTERISTICS AND 6-MONTH OUTCOMES OF ACUTE CORONARY SYNDROME PATIENTS (Alberts Bērziņš, Elizabete Tērauda, Kārlis Trušinskis)
6. HOSPITAL OUTCOMES OF BIFURCATION LESIONS IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTIONS (Evija Camane, Arnis Laduss, Andrejs Erglis, Karlis Trusinskis, Gustavs Latkovskis, Dace Sondore, Inga Narbute, Kristine Dombrovska, Andis Dombrovskis, Ieva Briede, Aigars Lismanis, Ainars Rudzitia, Sanda Jegere, Indulis Kumsars)
7. LIMITED AVAILABILITY OF FAMILIAL AND PERSONAL HISTORY IN PROBANDS OF THE LATVIAN REGISTRY OF FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA AS A POTENTIAL OBSTACLE TO CORRECT DIAGNOSIS (Georgijs Nesterovics, Muhammad Faraz Syed, Vita Saripo, Ligita Zvaigzne, Dainus Gilis, Arta Upena-Roze, Andrejs Erglis, Gustavs Latkovskis)
8. PREVALENCE OF FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA AMONG PATIENTS WITH CORONARY ARTERY ATHEROSCLEROSIS (Marita Tīmane, Fabian Wieser, Gustavs Latkovskis)
9. THE INFLUENCE OF ANTHRACYCLINE-CONTAINING CHEMOTHERAPY ON THE RIGHT VENTRICLE SYSTOLIC FUNCTION, USING TWO-DIMENSIONAL ECHOCARDIOGRAPHY (Alla Chapule, Marina Berzina, Gustavs Latkovskis)
10. SUBJECTIVE PATIENT DATA AND OBJECTIVE CLINICAL PARAMETERS RELATED TO RECEIVING ANTHRACYCLINE-CONTAINING CHEMOTHERAPY (Alla Chapule, Marina Berzina, Gustavs Latkovskis)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

11:00 - 12:30
Jelgavas ielā 1, 109. telpā

Sekcijas sēde "Gastroenterology, Gastrointestinal microbiota & H. Pylori - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Peter Malfertheiner, Mārcis Leja

11:00-11:20 Jan Bornschein (State-of-Art): GASTROINTESTINAL MICROBIOTA - OPENING THE BLACK BOX

11:20-12:30 Oral presentations:

1. THE ASSOCIATION BETWEEN PEPSINOGEN LEVEL AND H. PYLORI STATUS: A POPULATION-BASED STUDY (Olga Sjomina, Jelizaveta Pavlova, Ilva Daugule, Pavel Janovic, Alina Ivanova, Alise Lielause, Ilze Kikuste, Aigars Vanags, Ivars Tolmanis, Dace Rudzite, Inese Polaka, Ilona Kojalo, Inta Liepniece-Karele, Sergejs Isajevs, Daiga Santare, Valdis Pirags, Jelena Pahomova, Vilnis Dzerve, Lilian Tzivian, Andrejs Erglis, Marcis Leja)
2. PREVALANCE OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN KAZAKHSTAN (Linda Mežmale, Anna Krīgere, Dace Rudzīte, Aiga Rūdule, Ilze Kikuste, Sergejs Paršutins, Agris Tolčanicins, Altynbek Tazedinov, Niyaz Malayev, Dmitrij Musinksij, Darhan Samentaev, Ramis Samsutdinov, Tatjana Belihina, Nurbek Igissinov, Mārcis Leja)
3. STUDY ON THE LOCAL PREVALENCE OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN RESIDENTS OF KYRGYZSTAN WITH RISK FACTORS OF GASTRIC CANCER (Mariia Moldobaeva)
4. THE PREVALENCE OF DECREASED PEPSINOGENS IN KAZAKHSTAN (Anna Krīgere, Linda Mežmale, Dace Rudzīte, Aiga Rūdule, Ilze Kikuste, Sergejs Paršutins, Agris Tolčanicins, Altynbek Tazedinov, Niyaz Malayev, Dmitrij Musinksij, Darhan Samentaev, Ramis Samsutdinov, Tatjana Belihina, Nurbek Igissinov, Mārcis Leja)
5. THE EVALUATION OF AZATHIOPRINE THERAPY RISK FOR PATIENTS DIAGNOSED WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE (Polina Zalizko, Inese Jargane, Viktorija Mokricka, Evija Tropina, Zane Dzirkale, Ineta Popena, Karina Narbute, Tatjana Jirgensone, Ulrika Beitnere, Aldis Pukitis)
6. FIRST CASE SERIES OF FECAL MICROBIOTA TRANSPLANTATION FOR RECURRENT CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTION IN BALTIC COUNTRIES (Rolandas Gedgaudas, Vytenis Petkevicius, Gediminas Kiudelis, Laimas Jonaitis, Juozas Kupcinskas, Limas Kupcinskas, Mindaugas Urba)
7. CORRELATION OF FAECAL MICROBIOTA WITH LIVER STEATOSIS RISK FACTORS IN PATIENTS WITH NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES MELLITUS (Semanur Gündogdu, Ilze Birka, Valdis Pīrāgs, Linda Zaharenko, Ilze Elbere, Vita Rovīte, Jānis Kloviņš)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

11:00 - 12:45
Jelgavas ielā 1, 301. telpa, 3. stāvs

Sekcijas sēde "Paediatrics - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Ilva Daugule

11:00-11:20 Inguna Ebela (State-of-art): VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND THE INTERNATIONAL OBLIGATIONS OF THE STATE AND PHYSICIANS

11:20-12:45 Oral presentations:

1. CAUSES OF SKULL FRACTURES, COMPLICATIONS AND TREATMENT OPTIONS FOR CHILDREN, 2010-2018 YEAR (Ritvars Kalniņš, Leila Geibijeva, Daina Kalniņa, Bassel Yaacoub Wehbe, Dāvis Ozoliņš)
2. IMPACT OF NEONATAL EARLY-ONSET SEPSIS CALCULATOR ON ANTIBIOTIC USE IN NEWBORNS WITH SUSPECTED INFECTION (Lauma Vasiļevska, Ilze Meldere).
3. THE ASSOCIATION BETWEEN SERUM LEVEL OF VITAMIN D AND DISEASE ACTIVITY IN JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS (Marta Laizāne, Ieva Saulīte, Ingrīda Rumba-Rozenfelde)
4. ASTHMA ASSESSMENT USING STEP UP AND STEP DOWN THERAPY AMONG PEDIATRIC PATIENTS (Ilze Dambe, Silvija Remberga, Ingrīda Rumba Rozenfelde)
5. FACTORS AFFECTING EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT AND HEALTH (Anna Voitkeviča, Ilze Grope)
6. SLEEP HYGIENE AMONG LATVIAN ADOLESCENTS (Johanna Wojdyla, Marta Celmiņa, Anna Romanova, Egija Mičule, Ilva Daugule)
7. PREVALANCE OF PATHOGENIC ESCHERICHIA COLI IN STOOLS FROM HEALTHY CHILDREN AND ASSOCIATION WITH DURATION OF BREASTFEEDING AND ALLERGIES (Egija Mičule, Ilva Daugule, Aiva Brūmane, Marita Tīmane, Dmitrijs Perminovs, Silvija Remberga, Daiga Kārkliņa, Ingrīda Rumba-Rozenfelde)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

12:00 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Internal Medicine & Infectious Disease (poster sessions) - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Gunta Strazda, Jeļizaveta Sokolovska

1. THROMBOSIS RELATED ABO, F5, MTHFR, AND FGG GENE POLYMORPHISMS IN MORBIDLY OBESE PATIENTS (Kristina Kupcinskiene, Martyna Murnikovaite, Greta Varkalaite, Simonas Juzenas, Darius Trepenaitis, Ruta Petereite, Juozas Kupcinskas, Almantas Maleckas, Andrius Macas)
2. ANTIBIOTIC RESISTANCE FEATURES OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN VILNIUS HOSPITALS FROM 2015 TO 2017 (Lina Kapleriene, Agne Kirkliauskiene)
3. COMPARISON OF COMPLICATED URINARY TRACT INFECTIONS AND ACUTE PYELONEPHRITIS IN MEN AND WOMEN (Viktorija Pogodina, Egils Vjaters)
4. ASSOCIATION BETWEEN MAGNESIUM INTAKE AND CLINICAL OUTCOMES IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS (Ilze Valaine, Lolita Vija Neimane)
5. ASSOCIATION BETWEEN BODY MASS INDEX AND BRONCHIAL HYPERREACTIVITY TO METHACHOLINE (Krista Luīze Bicāne, Gunta Strazda, Normunds Jurka, Valentīna Gordjušina, Immanuels Taivans)
6. CHANGES OF ANKYLOSING SPONDYLITIS(AS) ACTIVITY AS A RESULT OF THE TREATMENT OF BIOLOGICAL MEDICINAL PRODUCTS (Aļina Ašmane, Olga Leitāne, Laura Grava, Martiņš Blumbergs, Daina Andersone)
7. EVALUATION OF NASAL VENTILATION OF PATIENT WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (Kristīne Jakone, Gunta Strazda, Normunds Jurka, Kaspars Peksis, Valentīna Gordjušina, Immanueks Taivans)
8. VITAMIN D LEVEL IN BLOOD FOR CARDIOVASCULAR RISK GROUP PATIENTS IN OUTPATIENT HEALTH CARE (Inita Iļičuka, Dagnija Gulbe)
9. CORRELATION BETWEEN ROSACEA AND SYSTEMIC CHRONIC INFLAMATION (Milena Jakuba, Mara Rone-Kupfere)
10. ANALYSIS OF SURFACE MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION IN LATVIAN HOSPITALS (Marina Bogdanova, Angelika Krūmiņa)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

12:00 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Surgery, Anaesthesiology & Intensive Care (poster sessions) - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Arnolds Jezupovs, Igors Ivanovs

1. SURGICAL WAIT TIME AND 30-DAY MORTALITY FOR PATIENTS WITH HIP FRACTURE (Jānis Jukonis, Sergejs Zadorožnijs, Unda Kaļķe, Pēteris Jukonis)
2. MORTALITY IN PATIENTS WITH NON-TRAUMATIC AMPUTATIONS (Kirills Fokins, Aleksandra Panova, Madara Kalniņa)
3. THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF DEEP VEIN THROMBOSIS OF LOWER EXTREMITIES WITH PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY AND STENTING (Anna Ūdre, Aina Kratovska, Sanita Ponomarjova, Patrīcija Ivanova)
4. MANAGEMENT AND FACTORS PREDICTING THE RECURRENCE OF SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX: A RETROSPECTIVE TERTIARY CENTRE STUDY (Rugilė Strobeikaitė, Žymantas Jagelavičius)
5. LAPAROSCOPIC AND OPEN REPAIR SURGERY COMPARISON OF THE PERFORATED GASTRODUODENAL ULCERS (Mārtiņš Blumbergs, Laura Grava, Dārta Nīmane, Olga Leitāne, Aļina Ašmane, Igors Ivanovs)
6. EVALUATION OF BARIATRIC SURGERY PATIENT’S WEIGHT REDUCING EXPERIENCE (Guna Bīlande, Maksims Mukāns, Igors Troickis, Egons Liepiņš, Oļegs Kozlovskis, Juris Žarinovs, Guntars Selga)
7. EXPERIENCE REMOVAL OF XANTHELASMA PALPEBRARUM USING THE METHOD OF PLASMA SUBLIMATION (Ingrida Ritina, Silvestrs Rubins, Andris Rubins)
8. ELEVATION OF THE POSTOPERATIVE LEVEL OF ANALGESIA AFTER N. ISCHIADICUS BLOCK WITH MULTIMODAL PAIN PROTOCOL IN LOWER EXTREMITY SURGERIES (Arnija Reihmane, Aleksejs Miščuks, Iveta Golubovska, Rota Vēciņa, Svens Rubulis)
9. PREDICTION OF DIFFICULT TRACHEAL VIDEOLARYNGOSCOPIC INTUBATION USING EL-GANZOURI RISK INDEX (Antons Zakalkins, Sigita Kazūne)
10. BARRIERS HINDERING EARLY MOBILIZATION IN CRITICALLY ILL PATIENTS IN PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL’S INTENSIVE CARE UNIT (Līva Jasote, Inese Kokare, Ilze Hāznere, Ilze Valaine, Anita Trokša, Jevgēnijs Šusts)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

12:30 - 12:45
Jelgavas ielā 1, 106. telpa (Magnum)

Sekcijas sēde "Public Health (poster presentations) - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Solvita Olsena, John Tingle

1. OCCUPATIONAL DISABILITY IN MUSCULOSKELETAL DISEASES – EXPLORATORY ANALYSIS OF PERSONALISED SOCIAL SECURITY DATA (Juris Bārzdiņš, Rita Konstante)
2. NATIONAL STUDY ON AGE, AGING AND WORKABILITY – VALIDATION OF STUDY QUESTIONNAIRES (Natalja Karpova, Inga Priede, V. Folkmanis, Lilian Tzivian)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

13:00 - 13:50
Jelgavas ielā 1, -1. stāvs

Sekcijas sēde "Cardiovascular Medicine, Gastroenterology (poster presentations) - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītāji: Gustavs Latkovskis, Andrejs Ērglis (Cardiovascular medicine), Ivars Tolmanis (Gastroenterology)

Cardiology:

1. AUTOLOGOUS BONE MARROW MONONUCLEAR STEM CELL INTRACORONARY TRANSPLANTATION: EXPERIENCE IN LATVIAN CARDIOLOGY CENTER (Ieva Briede, Emma Sokolova, Inga Narbute, Indulis Kumsars, Dace Sondore, Karlis Trusinskis, Sanda Jegere, Gustavs Latkovskis, Andis Dombrovskis, Kristine Dombrovska, Ainars Rudzitis, Karlis Strenge, Agnese Strenge, Kristine Spalva, Raimonds Mikijanskis, Eriks Jakobsons, Liene Patetko, Simona Krapse, Baiba Rupaine, Kristaps Erglis, Martins Erglis, Andrejs Erglis)
2. EFFECT OF NORDIC WALKING ON CARDIOVASCULAR INDICATORS (Jānis Kangars, Jūlija Boļšakova, Inese Pontaga)
3. OXIDATIVE STRESS PARAMETERS, DEPRESSION SYMPTOMATICS AND QUALITY OF LIFE LEVEL IN PATIENTS WITH PRIMARY AND RECURRENT STABLE CORONARY HEART DISEASE (Tarass Ivascenko, Vladimirs V. Voicehovskis, Julija G. Voicehovska, Andrejs Skesters, Oskars Kalejs, Ketija Apsite, Julija Grigorjeva)

Gastroenterology:

1. PERCUTANEUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY – RETROSPECTIVE CASE ANALYSIS (Diāna Riekstiņa, Eduards Krustiņš)
2. AN ANALYSIS OF PATIENTS DATA OF THE END STAGE LIVER DISEASE REGISTRY (Eva Cine, Jeļena Ivanova, Aiga Stāka, Poļina Zaļizko, Nora Aleksīna, Elizabete Liniņa, Edīte Beķere, Aldis Puķītis)
3. RESULTS OF URSODEZOXYСHОLIC ACID USE IN GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (Maryna Shcherbynina, Victoria Gladun)
4. FACTORS INFLUENCING QUALITY OF BOWEL PREPARATION FOR COLONOSCOPY (Nora Aleksīna, Eduards Krustiņš, Aldis Puķītis)
5. DIABETES MELLITUS RISK FACTORS IN CHRONIC PANCREATITIS PATIENTS (Nora Aleksīna, Imanta Ozola – Zālīte, Eva Cine, Jeļena Ivanova, Aldis Puķītis)
6. ASSESSMENT OF TWO PLASMA ANTIBODY TESTS AND STOOL ANTIGEN TEST FOR DETECTION OF HELICOBACTER PYLORI IN MIDDLE-AGED CAUCASIAN POPULATION WITH DECREASED PEPSINOGEN LEVELS (Sabine Skrebinska, Ilva Daugule, Daiga Santare, Sergejs Isajevs, Inta Liepniece-Karele, Dace Rudzite, Ilze Kikuste, Aigars Vanags, Ivars Tolmanis, Juris Atstupens, Jin Young Park, Rolando Herrero, Marcis Leja)
7. THE IMPACT OF TUMOUR INVASION DEPTH AND DIFFERENTIATION ON MEDIAN SURVIVAL IN PATIENTS WITH STAGE IV GASTRIC CANCER (STAGE IV GASTRIC CANCER (Renāte Kaminska, Unda Kaļķe, Sigita Hasnere)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

13:00 - 17:00
Raiņa bulvāris 29, 413. aud.

Sekcijas sēde "Parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmu sekcija" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs Felikss Sadirbajevs

 

S. Atslēga
Hilla funkcija tīklu modeļos

A. Barišņikovs, F. Sadirbajevs
Par parametriska rezonansa problēmām.

E. Brokāns
Trīstūra regulējama matrica tīklu aprakstam diferenciālajā sistēmā

A. Gricāns, I. Jermačenko
Par vienu konservatīvu asimptotiski linearu sistēmu

A. Kiričuka
Robežproblēmu, kas satur vienādojumu x''= - a x + b x^2, atrisinājumi un Jakobi eliptiskās funkcijas.

A. Lepins, N. Vasiļjevs.
Par nosacījumiem Dirihlē problēmas atrisināmībai.

V. Mihailovs
Racionālas kārtas nelineāras robežproblēmas.

D. Ogorelova
Gomperca sigmoidāla funkcija 2- komponentu tīkla modelī

V. Sengilejevs
Par dilstošo sigmoidālu funkciju.

N. Sergejeva
Piezīmes par kādu Fučika tipa problēmu

S. Smirnovs
Par sakarību starp trešās kārtas diferenciālvienādojumiem un Hamiltona sistēmām

14:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 106. telpa (Magnum)

Sekcijas sēde "Surgery, Anaesthesiology & Intensive Care - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Viesturs Boka, Armands Sīviņš

14:00-14:20 Viesturs Boka (State-of-art): SAFE SURGERY SAVES LIVES - GLOBAL PATIENT SAFETY CHALLENGE

14:20-16:00 Oral presentations:

1. MANAGEMENT OF PANCREATIC CANCER IN A SPECIALIZED HEPATO-PANCREATO-BILIARY CENTER, SHORT AND LONG TERM OUTCOMES (Anna Udre, Haralds Plaudis, Antons Rudzats, Evita Saukane, Elina Liepina)
2. RISK FACTORS AND PREVENTION OF ANASTOMOTIC LEAKAGE AFTER RECTAL RESECTIONS IN CANCER PATIENTS (Sabina Dranova, Sergejs Januškevičs)
3. LATE RESULTS OF COLON CANCER RESECTIONS IN OBESE PATIENTS (Mantas Jodinskas, Donatas Danys, Eligijus Poškus)
4. MONITORING OF HYPERCOAGULABILITY BY THROMBOELASTOGRAPHY IN BARIATRIC SURGERY (Kristina Kupcinskiene, Darius Trepenaitis, Ruta Petereit, Juozas Kupcinskas, Rita Gudaityte, Almantas Maleckas, Andrius Macas)
5. EFFICIENCY OF THE NEW METHOD OF INTRAABDOMINAL TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE (INTAP) BLOCK IN LAPAROSCOPIC INGUINAL HERNIA REPAIR (Artūrs Triščenkovs, I. Ivanovs, M. Rikmane, S. Boka, V. Folkmanis, B. Mamaja, G. Pupelis)
6. FFRCT ROLE IN PREOPERATIVE EVALUATION OF PATIENT WITH PERIPHERAL ARTERY DISEASE UNDERGOING ELECTIVE SURGERY (Kristiāna Ulme, Edgars Zellāns, Dainis Krieviņš, Gustavs Latkovskis, Indulis Kumsārs)
7. RESULTS OF POPLITEAL ARTERY STENT PATENCY RATES IN ASSOCIATION WITH PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE TIBIAL RUN-OFF SCORE (Aina Kratovska, Andrejs Bernšteins, Sanita Ponomarjova, Patrīcija Ivanova)
8. CALORIC INTAKE EVALUATION IN BURN PATIENTS (Māra Melnalksne, Arnolds Jezupovs)
9. RISK FACTORS AND MANIFESTATIONS IN DIABETIC FOOT ULCERS (Daina Kalniņa, Svjatoslavs Kistkins, Sintija Sauša, Arnolds Jezupovs)
10. OPTICAL 3D SCANNING IN ASSESSMENT OF SOFT TISSUE DEFECTS (Jānis Fridrihsons, Arnolds Jezupovs)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

14:00 - 15:20
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Paediatrics (poster presentations) - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Inguna Ebela, Sarmīte Kupča

1. FACTORS ASSOCIATED WITH GHRELIN LEVELS AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH OVERWEIGHT AND OBESITY (Ieva Strauhmane, Ilva Daugule, Irēna Rinkuža, Ingrīda Rumba-Rozenfelde)
2. INFANT BREAST MILK COMPOSITION AND ASSOCIATED FACTORS (Laura Lagzdiņa, Līga Broka, Ilva Daugule, Inga Ciproviča, Ingrīda Rumba-Rozenfelde)
3. AUTOIMMUNE INDICATORS IN PEDIATRIC ARTHRITIS PATIENTS (Liene Maulica, Sandra Feierābende, Ieva Saulīte, Ilva Daugule, Ingrīda Rumba-Rozenfelde)
4. COMPARISON OF EFFICACY OF THE MONTESSORI THERAPY AND APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS THERAPY IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS (Aleksandrs Vasiļonoks, Marija Namestnikova, Nina Šakele, Ņikita Šakels, Valdis Folkmanis, Lilian Tzivian)
5. PREVELANCE OF IGE-RELATED ALLERGY AND ASSOCIATION WITH RISK FACTORS IN A GROUP OF LATVIAN CHILDREN WITH FOOD ALLERGY (Marija Namestnikova, Ilva Daugule)
6. QUALITY OF LIFE IN OVERWEIGHT AND OBESE CHILDREN IN LATVIA (Madara Rudzāte, Kristīne Kurtiša, Irēna Rinkuža, Ingrīda Rumba-Rozenfelde)
7. PEDIATRIC INTRA-ABDOMINAL ABSCESS MANAGEMENT IN CHILDREN’S HOSPITAL, AFFILIATE OF VILNIUS UNIVERSITY HOSPITAL SANTAROS KLINIKOS (Diana Maldžiūtė, Raminta Martinaitytė, Jonas Puodžius, Kęstutis Trainavičius)
8. COMPARISON OF CHILDREN RECEIVING ANTIBIOTIC THERAPY WITH CHILDREN UNDERGOING APPENDECTOMY FOR TREATMENT OF ACUTE APPENDICITIS (Leila Geibijeva, Ritvars Kalniņš, Lilian Tzivian, Valdis Folkmanis, Paulis Laizāns)
9. MATERNAL RISK FACTORS FOR STILLBIRTH: POPULATION BASED STUDY (Irisa Zile, Inguna Ebela, Valdis Folkmanis, Ingrida Rumba-Rozenfelde)
10. CONSERVATIVE AND OPERATIVE TREATMENT OF PANCREATIC INJURY IN CHILDREN’S HOSPITAL, AFFILIATE OF VILNIUS UNIVERSITY HOSPITAL SANTAROS KLINIKOS (Agnė Matuolytė, Rūta Vilija Dagilytė, Kęstutis Trainavičius)
11. ATTACHMENT STYLE AND ILLNESS BEHAVIOUR IN MIDDLE CHILDHOOD PRIMARY CARE ATTENDERS WITH FUNCTIONAL SOMATIC SYMPTOMS (Andis Užāns, Gunta Užāne, Vija Siliņa)
12. THE ROLE OF ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY IN HEALTH CARE SYSTEM (Inta Zīle, Valdis Folkmanis, Lilian Tzivian)
13. THE MOST FREQUENT VISUAL APPARATUS DISEASES AMONG PATIENTS WITH CLEFT LIP AND/OR PALATE (Arina Tupīte, Artjoms Tupīts)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

14:00 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Psychiatry & Neurology (poster presentations) - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Ligita Smeltere, Marina Loseviča

1. DEPRESSION AND QUALITY OF LIFE AMONG LATVIAN DIABETIC PATIENTS: A CROSS-SECTIONAL STUDY (Veronika Jakupceviča)
2. THE FREQUENCY OF PSYCHIATRIC DISORDERS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN RIGA MATERNITY HOSPITAL (Linda Rubene, Elmārs Rancāns)
3. COMORBIDITY OF ANXIETY, DEPRESSION AND HYPOCHONDRIASIS IN GASTROENTEROLOGICAL PATIENTS (Lukas Aranauskas, Deima Eitmontaitė)
4. PSYCHE AND THE SKIN: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH (Andreia Esteves Morete, Silvestrs Rubins)
5. OCCIPITAL NEURALGIA TREATMENT EFFECTIVENESS USING NERVE BLOCK TECHNIQUE: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 44 PATIENTS (Raimondas Juškys, Gytis Šustickas)
6. FREQUENCY OF HLA-DRB1 GENE HAPLOTPES IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS IN LATVIAN POPULATION (Gundega Kauke, Dace Ziemele, Lana Vainsteine, Gundega Gulbe, Evija Gutmane, Guntis Karelis, Viktorija Kenina, Angelika Krumina, Andrejs Millers)
7. RELATIONSHIP BETWEEN 25-HYDROXYVITAMIN D LEVEL AND DISEASE ACTIVITY IN PATIENTS WITH RELAPSING-REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS (Aleksandra Jeņičeka)
8. BACK PAIN AMONG MEDICAL STUDENTS (Zanda Arājuma, Anna Romanova, Juris Dzenis)
9. DIFFERENCES IN CLINICAL AND RADIOLOGICAL CRITERIA BETWEEN SURVIVORS OF SPONTANEOUS INTRACEREBRAL HEMMORRHAGE AND LETHAL CASES (Zanda Arājuma, Juris Dzenis)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

14:00 - 15:40
Jelgavas ielā 1, 109. telpā

Sekcijas sēde "Gastroenterology & Gastrointestinal oncology (ESDO endorsed) - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Lilian Tzivian (Latvia), Nurbek Igissinov (Kazakhstan)

14:00-15:40 Oral presentations:

1. EPIDEMIOLOGY OF GATRIC CANCER IN LATVIAN POPULATION (Jelizaveta Pavlova, Olga Sjomina, Evita Gasenko, Gunits Ancans, Ilze Kikuste, Aigars Vanags, Ivars Tolmanis, Dace Rudzite, Inese Polaka, Ilona Kojalo, Lilian Tzivian, Inta Liepniece-Karele, Sergejs Isajevs, Daiga Santare, Marcis Leja)
2. TRENDS OF STOMACH CANCER INCIDENCE IN KAZAKHSTAN (Nurbek Igissinov, Mārcis Leja, Niyaz Malayev)
3. GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE COMPLICATED BY BARRETT'S ESOPHAGUS IN YAKUTIA (Elena Verkhoturova, Aitalina Golderova, Anna Romanova)
4. THE FIRST RESULTS OF ENDOSCOPIC SURVEILLANCE OF GASTRIC PRECANCEROUS LESIONS IN LATVIA (Zane Dzērve, Ilze Kikuste, Ivars Tolmanis, Arnis Kiršners, Inese Poļaka, Aigars Vanags, Dans Stirna, Olga Sjomina, Mārcis Leja)
5. CHARACTERISTICS OF EPSTEIN-BARR VIRUS-POSITIVE GASTRIC CANCER IN LATVIA (Evita Gasenko, Sergejs Isajevs, M. Constanza Camargo, G. Johan Offerhaus, Inese Polaka, Margaret L. Gulley, Roberts Skapars, Armands Sivins, Ilona Kojalo, Arnis Kirsners, Daiga Santare, Jelizaveta Pavlova, Olga Sjomina, Elina Liepina, Liliana. Tzivian, Charles S. Rabkin, Marcis Leja)
6. GASTROPANEL RESULTS IN CAUCASIAN PATIENTS WITH GASTRIC CANCER (Jelizaveta Pavlova, Olga Sjomina, Evita Gasenko, Gunis Ancans, Armands Sivins, Ilze Kikuste, Aigars Vanags, Ivars Tolmanis, Dace Rudzite, Inese Polaka, Ilona Kojalo, Lilian Tzivian, Inta Liepniece-Karele, Sergejs Isajevs, Daiga Santare, Marcis Leja)
7. REPEATABILITY OF MEASUREMENTS AND CONFOUNDING FACTOR STUDY OF SNIFFPHONE E-NOSE DEVICE PROTOTYPE (Edgars Vasiļjevs, Liene Zvaigzne, Ance Ozola, Inese Poļaka, Lelde Lauka, Carsten Jaeschke, Mārcis Leja, Hossam Haick)
8. THE INFLUENCING FACTORS OF PAIN IN CHRONIC PANCREATITIS PATIENTS (Alise Lielause, Imanta Ozola-Zālīte, Agnese Ūdre, Aldis Puķītis)
9. POST ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY PANCREATITIS PREVENTION IN DAILY PRACTICE (Aldis Puķītis, Imanta Ozola – Zālīte, Veit Phillip, Alexey Epstein, Alexander Hapfelmeier, David Haf, Miriam Schwab, Jonas Rosendahl, Albrecht Hofmeister, Andreas Weber, Ekin Demir, Hana Algül)
10. FACTORS ASSOCIATED WITH BEING UP-TO-DATE WITH COLORECTAL CANCER SCREENING IN THE LATVIAN POPULATION (Danute Razuka-Ebela, Irisa Zile, Lilian Tzivian, Daiga Santare, Inese Polaka, Sergei Parshutin, Inguna Ebela, Raul Murillo, Jin Young Park, Rolando Herrero, Marcis Leja)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

14:00 - 15:50
Jelgavas ielā 1, 223. aud.

Sekcijas sēde "Internal Medicine & Infectious Disease - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Uga Dumpis, Jeļizaveta Sokolovska

14:00-14:20 Juozas Kupčinskas (State-of-Art): FECAL MICROBIOME TRANSPLANTATION - C. DIFFICILE AND BEYOND

14:20-15:50 Oral presentations:

1. FACTORS ASSOCIATED WITH ACHIEVEMENT OF GUIDELINE - DEFINED TREATMENT TARGETS IN LATVIAN PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES (Sabīne Skrebinska, Leonora Pahirko, Zane Dzērve, Laura Sviklāne, Jānis Valeinis, Valdis Pīrāgs, Jeļizaveta Sokolovska)
2. THE IMPACT OF WEIGHT GAIN, HBA1C, ARTERIAL PRESSURE ON TYPE 1 DIABETES IN PREGNANCY (Unda Kaļķe, Kristīne Ducena, Jānis Jukonis)
3. MISDIAGNOSIS OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS FOR PATIENTS WITH LATENT AUTOIMMUNE DIABETES IN ADULTS IN LATVIA (Jūlija Zavorikina, Vita Rovīte, Liene Ņikitina-Zaķe, Jānis Kloviņš)
4. ASSOCIATION BETWEEN AGE OF THE TRANSPLANT RECIPIENTS AND RENAL TRANSPLANT FUNCTION AFTER THREE YEARS OF FOLLOW UP (Elina Glaudina, Lilian Tzivian, Seda Arutjunana, Kristofs Folkmanis, Inese Folkmane)
5. AN OPEN-LABEL, CROSSOVER PILOT STUDY OF ULTRA-LONG ACTING ß2-AGONIST OLODATEROL AND SHORT-ACTING ß2-AGONIST SALBUTAMOL BRONCHODILATOR EFFECT AFTER INHALATION IN PATIENTS WITH ASTHMA AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (Māris Bukovskis, Marvin Dittmann, Olga Madaja, Normunds Jurka, Gunta Strazda)
6. THE NEW RIGA AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL CONSENSUS CONFERENCE ON NASAL AIRWAY FUNCTION TESTS AND ITS CONSEQUENCES (Klaus Vogt, Gregor Bachmann-Harildstad)
7. INVASIVE DISEASE CAUSED BY STREPTOCOCCUS PNEUMONIA IN PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL (Haakon Vevatne Øverland, Solvita Sederliņa, Uga Dumpis)
8. THE IMMUNOLOGIC RESPONSE TO HEPATITIS B VACCINATION IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS (Olga Barbara Krammer, Anna Silda)
9. COMPLICATED URINARY TRACT INFECTION AND ACUTE PYELONEPHRITIS: COMPARISON BETWEEN FERTILE AND POSTMENOPAUSAL WOMEN (Viktorija Pogodina, Egils Vjaters)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

14:00 - 19:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Ženija Roja, Dr.med., Asoc. profesore, Henrijs Kaļķis, Dr.sc.admin., Asoc. profesors

Konferences sekcija tiek organizēta, lai iegūtu pieredzi zinātniski praktiskajos pētījumos par darba vidi, ergonomiskajiem riskiem darba vidē, kas ir cieši saistīta ar mūsdienās nepieciešamajām inženierijas zinātnēm. Tas noteikti interesēs topošos bakalaura studiju programmas "Industriālās inženierijas vadības" studentus, kā arī profesionālās maģistra studiju programmas "Darba vides aizsardzība un ekspertīze". Cilvēka faktoram ir būtiska nozīme, lai veicinātu organizāciju attīstību Latvijas tautsaimniecībā.

Ieva Tetere, Henrijs Kaļķis, Ženija Roja
DARBA STRESS UN BIOMEHĀNISKIE RISKA FAKTORI PROFESIONĀLAJĀ SPORTĀ

Kristīne Juhņeviča
AIZSARDZĪBAS UN PROFILAKTISKO PASĀKUMU IZSTRĀDĀŠANA SIA KNAUF

Kristīne Bokše, Henrijs Kaļķis, Artis Ruiss
ERGONOMISKO RISKU ANALĪZE APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMĀ X

Dagnis Garais
VAI ERGONOMIKA IR EKONOMISKI IZDEVĪGA?

Gita Vlasova, Henrijs Kaļķis
ERGONOMISKIE RISINĀJUMI RAŽOŠANAS UZŅĒMUMA DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANĀ

Jolanta Maņihina
TRAUMATISMA RISKA FAKTORI PĀRSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORU DARBĀ, TO SAMAZINĀŠANAS IESPĒJAS LEAN SISTĒMAS IETVAROS

Liene Berga
VESELĪBAS APRŪPĒ NODARBINĀTO INFICĒŠANĀS DARBA VIDES RISKI, AR TIEM SAISTĪTIE NELAIMES GADĪJUMI DARBĀ UN TO NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

Artis Ruiss, Henrijs Kaļķis, Ženija Roja, Kristīne Bokše
ERGONOMISKIE RISKI BIROJA DARBINIEKIEM UN TO SAMAZINĀŠANAS IESPĒJAS UZŅĒMUMĀ X

Henrijs Kaļķis, Ženija Roja, Irina Rezepina
LEAN PIEEJA ERGONOMIKĀ

Uldis Karlsons
DARBA VIDES SPECIFIKA LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTĒ AKADĒMISKAJAM PERSONĀLAM

Ināra Roja, Ženija Roja, Jānis Zaļkalns
BOSINGS – PSIHOSOCIĀLS ARODRISKS DARBVIETĀ

Ansis Ventiņš, Henrijs Kaļķis
CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA ORGANIZĀCIJĀ X UN TĀS PILNVEIDOŠANAS IESPĒJAS

14:30 - 17:00
Raiņa bulv. 19, 13. aud.

Sekcijas sēde "Kognitīvā zinātne" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs prof. Jurģis Šķilters

 

Artis Luguzis, Jurģis Šķilters, Līga Zariņa
Demogrāfisko faktoru ietekme krāsu kategorizācijā

Aigars Kokins
Vizuālās uztveres un telpas iespaids uz krāsas noteikšanu Mansela krāsu sistēmā, pretstatā instrumentālam mērījumam.

Dace Visnola
Krāsu stāsti mākslas terapijā

Anaastasija Ņikiforova
Vizuālās metaforas vizuālās uztveres kontekstā

Līga Zariņa, Jurģis Šķilters
Formu preferences un topoloģisko un ģeometrisko faktoru atšķirības telpisko attiecību uztverē

Kārlis Podnieks
Ko modeļ-bāzētā izziņas modelī nozīmē izskaidrot un saprast?

Jurģis Šķilters, Līga Zariņa
RCC+F un attiecību 'starp' uztvere

Velta Skolmeistare, Jurģis Šķilters, Līga Zariņa
Gramatiskuma vērtējumi Latviešu valodā

Gurjit Theara, Līga Zariņa, Jurģis Šķilters, Juris Borzovs
Santa Barbaras virziena izjūtas tests un tā analīze izglītības profilu kontekstā

Olga Matrosova
Bērni telpā

Dyachenko Y., Soloviov O., Skarga-Bandurova I.
Autonoma, ar intelektu apveltīta, aģenta kognitīvās arhitektūras izveides pieejas

15:00 - 15:40
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Gynaecology (poster presentations) - International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia" Norāde
Medicīna
Vadītājs Margarita Puķīte

1. SLEEP DEPRIVATION AND ASSOCIATION WITH DEPRESSION SYMPTOMS AMONG PREGNANT WOMEN IN LATVIA (Ņina Šakele, Ņikita Šakels, Jūlija Meščerjakova, Larisa Tomkoviča)
2. DATA COMPARISON BETWEEN PHARMACOLOGICAL INDUCTION OF LABOUR AND SPONTANEOUS DELIVERY (Santa Ūdre,Viktorija Šalajeva, Darja Arīna Miškina, Pāvels Srebnijs, Zane Krastiņa)
3. CONTRACEPTIVE UNDERSTANDING AMOUNG YOUNG FEMALE ADOLESCENTS (Kristiāna Čačka, Līga Gaisiņa, Evelīna Korsaka , Dainis Balodis)
4. ENDOMETRIOSIS NODE IN ECTOPIC PELVIC ORGANS (Katrīna Bandere, Līna Lazdiņa, Marta Paeglīte, Sergejs Isajevs)
5. USE OF HORMONAL CONTRACEPTIVES AND PREMENSTRUAL SYMPTOMS IN THE POPULATION OF FEMALE STUDENTS STUDYING IN RIGA, LATVIA (Aylin Memis, Valdis Folkmanis, Lilian Tzivian)

Registration: luconf.lu.lv/event/3/

Detailed programme: www.mf.lu.lv/lu-konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

26. februāris, 2018

09:00 - 12:15
Raiņa bulv. 19, 40. aud.

Sekcijas sēde "Valststiesību aktualitātes teorijā un praksē" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Annija Kārkliņa

 

Jautrīte Briede
Sabiedrības dalība tiesnešu atlasē: Ukrainas pieredze

Ringolds Balodis
Valsts tradicionālo reliģisko organizāciju juridiskais statuss pret jauno reliģisko organizāciju darbības ierobežojumiem

Anita Rodiņa
Ex tunc nolēmums Satversmes tiesā. Atsevišķi praktiski jautājumi

Annija Kārkliņa
Satversmes 73.pantā noteikto tautas nobalsošanas ierobežojumu robežas

Edvīns Danovskis
Ierēdņa tiesības uz pastāvīgu civildienestu

Anita Kovaļevska
Konstatējošs administratīvais akts

Gunārs Kusiņš
Gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta paketes izvērtējums Satversmes tiesā

Māris Ruķers
Personas datu aizsardzības speciālista statuss un funkcijas Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā

Simona Krastiņa
Valsts prezidenta ietekmes robežas, nododot likumu otrreizējai caurlūkošanai - teorija, prakse un vērtējums

Elīna Freimane
Publiskas personas nepamatotas komercdarbības radītās sekas un to novēršanas iespējas

Jānis Priekulis
Valsts atbildība kā viens no juridiskās atbildības veidiem

Aleksandrs Potaičuks
Administratīvā procesa regulējuma eiropeizācija

14:15 - 16:00
Visvalža ielā 4a, 323.telpa-

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas somugristikas sekcija" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Ivars Orehovs

 

Silārds Tots (Szilárd Toth)
Vēlreiz par ungāru aizguvumiem latviešu valodā: cilvēks un viņa amats (maģārs, haiduks, huzārs, honveds, kučieris, ments u.c.)

Anete Rosa (Anette Ross)
Daudzvalodība Igaunijā: Igaunijas romu valodas lietojuma piemērs

Ērika Krautmane
Gramatiskā evidencialitāte igauņu un lībiešu valodā

Ivars Orehovs
Autobiogrāfiski vides vērojumi, kā arī igauņu un latviešu sportistu dalības aizsākumi olimpiskajā kustībā – Karla Luka 1912. gada dienasgrāmatā

Marija Semjonova
Starp globālo un lokālo: neomitoloģismi un virtuālā laikmeta ietekmes Emmi Iterantas romānā „Ūdens atmiņa” (2012)

27. februāris, 2018

15:00 - 17:00
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde "Biomedicīna, farmācija (MF)" Norāde
Biomedicīna, farmācija (MF)
Vadītājs Una Riekstiņa

 

Baiba Jansone, Jolanta Upīte, Vladimirs Piļipenko, Karīna Narbute, Līga Saulīte, Kārlis Pleiko, Kaspars Jēkabsons, Jana Namniece, Zane Dzirkale, Kristīne Saleniece, Jolanta Pupure, Juris Rumaks, Ilva Nakurte, Ruta Muceniece, Una Riekstiņa
Dabas vielu un to sintētisko analogu farmakoloģisko īpašību pētījumi

Mārcis Leja, Daiga Šantare, Ilva Daugule, Inese Poļaka, Ilona Kojalo, Arnis Kiršners, Dace Rudzīte, Sergejs Isajevs, Ilze Kikuste, Evita Gašenko,Jolanta Vamze-Liepiņa, Petra Kriķe, Sergejs Paršutins, Aigars Vanags, Inta Liepniece-Karele, Valdis Folkmanis, Jeļizavete Pavlova, Olga Sjomina, Zane Dzērve, Sabīne Skrebinska
Biomarķieru pētījumi onkoloģijas, infekciju slimību un preventīvās medicīnas jomā

Ilva Nakurte, Rihards Klūga, Egdars Sūna
Dabasvielu analogu sintēze un analīze

Jeļizaveta Sokolovska, Juris Stefanovičs, Sabīne Skrebinska, Nikolajs Sjakste, Kristīne Ošiņa, Alise Dekante, Mārīte Cirse, Valdis Pīrāgs
Cukura diabēta komplikāciju molekulāro, ģenētisko un dzīvesveida faktoru izpēte

Natalia Paramonova, Kristīne Dokāne, Kristīne Ošiņa, Elina Leonova, Natālija Novikova, Vitālijs Borisovs, Nikolajs Sjakste
Proteasomu gēnu struktūras, ekspresijas un farmakogenomikas pētījumi

Kārlis Purmalis, Jurģis Kalniņš
Helikobaktērijas eradikācijas izmaksu efektivitātes novērtēšana

Artis Lapsiņš, Normunds Jurka, Gunta Strazda, Immanuels Taivans
Plaušu vēža marķieru meklējumi izelpas gaisā

28. februāris, 2018

09:00 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud., Aeris

Plenārsēde "Latvijas Universitāte: Zinātne industrijas attīstībai" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Juris Šteinbergs

 

Prof. Valdis Segliņš, prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā
Atklāšanas uzruna

Mārtiņš Borodušķis, KID TPN vecākais eksperts, BF pētnieks,
Aktuālākais sadarbībā ar Latvijas Universitāti

Uldis Iltners, A/S MADARA Cosmetics līdzīpašnieks un valdes loceklis
“Cik izmaksā būt inovatīvam uzņēmumam Latvijā?”

Rihards Blese, Dynamic University, projektu vadītājs
”Augstskolu un industrijas sadarbības priekšnoteikumi”

Anna Ramata-Stunda, start-up Alternative Plants līdzdibinātāja, BF pētniece
“Biotehnoloģija kuru mīl investori!”

Mihails Ščepanskis, start-up CENOS līdzdibinātājs
“Jaunuzņēmuma un Latvijas Universitātes sadarbība tehnoloģiski ietilpīga produkta izstrādē”

Dace Reihmane, KRMI vadošā pētniece, Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Universitātes efektīvās sadarbības projekta zinātniskā pētījuma vadītāja
“Komanda - ambiciozu projektu virzītājspēks”

Kristaps Bergfelds, pētnieks LU Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija, Ārējās komunikācijas speciālists LU Fizikas nodaļas valdē
“Datormodelēšanas iespējas industrijas tehnoloģisko problēmu risināšanā”

Jānis Priede, asoc. prof. BVEF
"Distances jeb "ātro kredītu" izmantošana Latvijā : cilvēku lēmumu atbildības paaugstināšana šajā jomā”

Aigars Atvars, vadošais pētnieks, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, kvantu optikas laboratorija.
“LU ASI pieredze sadarbībā ar uzņēmumiem. Iespējas un izaicinājumi”

Anastasija Aleksejeva
"Latvijas Universitātes Biobankas attīstīšana turpmākiem pētījumiem sadarbībā ar industriju – KPMI pieredze"

Andris Anspoks, vadošais pētnieks, Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija
“Aci pret aci ar industriju”

14:30 - 17:30
Visvalža ielā 4a, 422.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Ģermānistikas nodaļas sekcija „Literatūra–kultūra–mediji (vācu valodas telpā)”" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Tatjana Kuharenoka

 

Ieva Blumberga, Inga Probsta (Inga Probst)
Vācu valodas kā svešvalodas apmācība kultūras, vēstures un ekonomikas jomā un literatūras didaktika kā „kultūras studijas”? Aptaujas rezultātu prezentācija

Ivars Orehovs
Baltijas 20. gadsimta sākuma dzīves vides tēlojums kā autobiogrāfisks vērojums – Vernera Bergengrīna prozas darbu fragmentos

Nataļja Poļakova
Eduards fon Keizerlings un Zigmunds Freids

Dmitrijis Golonovs
Vīrišķība kā tēma Paula Klē autobiogrāfiskajā rakstībā

Tatjana Kuharenoka
Mūzika–deja–ritms kā mākslinieku dienasgrāmatas teksta formveidojošie elementi

Ināra Agte
Austrumvācu identitātes

Sandija Iesalniece
Ernsta Jandla telefona sarunas ar Klausu Zibļevski: uzrakstīts, ierunāts

1. marts, 2018

09:00 - 14:30
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne" Norāde
Bibliotēkzinātne
Vadītāji: Daina Pakalna, Mārīte Saviča

 

Ilona Vēliņa Švilpe
Studiju programmu informacionālā nodrošinājuma analīze LU Bibliotēkā: situācija, viedokļi, rekomendācijas

Asnāte Pūcēna
LU Bibliotēkas lietotāju paradumi Dabaszinātņu bibliotēkā

Emīls Mārtiņš Riekstiņš
LU Bibliotēkas pakalpojumi – ārvalstu studentu redzējums

Sandra Cīrule
Bibliotekāra darba īpatnības nelielā kopienā

Aldona Volkova
LU Bibliotēkas pieredze informācījpratības veicināšanā

Baiba Holma
Izaicinājumi ikdienas informācijpratības apguvē

Santa Lozda
Patentu informācijas lietotprasme

Daina Pakalna
Studentu pētnieciskie darbi Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā

Viesturs Zanders
“Latvju enciklopēdija" (1950-1962): tapšana un atbalsis

Vēsma Klūga
Ieraksti Jēkaba Lautenbaha kolekcijas grāmatās

Ilga Mantiniece
Jēkaba Lautenbaha manuskripti LU Bibliotēkas krājumā

Ojārs Lāms
Jēkabs Lautenbahs un akadēmiskās latvistikas sākotne

Rita Kurele
Daiļliteratūras lasīšana drukātā un elektroniskā formātā

13:30 - 17:30
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Human Resources and Social Policy" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Mihails Hazans

 

Oļegs Krasnopjorovs
Why is Education Performance so Different Across Latvian Schools?

Olga Rajevska
Minimum pensions: Latvia as the black sheep of Europe

Olena Zhukova
Attraction, recruitment, development, and retention of the most effective and talented novice teachers in Latvian schools

Mihails Hazans
Pricing nostalgia

Anna Pļuta, Anna Zasova
Minimum income scheme reform in Latvia: impact on the income redistribution and poverty reduction

Irina Možajeva
Who Cares? Informal and Formal Long-Term Care Use in Estonia

14:00 - 17:00
Raiņa bulvāris 29, 413. aud.

Sekcijas sēde "Datorlingvistika" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Normunds Grūzītis

 

Guntis Bārzdiņš, Didzis Goško, Renārs Liepiņš
No SUMMA līdz dBaby projektam

Normunds Grūzītis, Pēteris Paikens, Lauma Pretkalniņa
Līdzsvarota daudzslāņu tekstu korpusa izveide: koki, freimi, entitātes

Uldis Bojārs
Kultūras mantojuma semantiskā anotēšana

Roberts Darģis, Kristīne Levāne-Petrova
Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss 2018

Gunta Nešpore-Bērzkalne, Laura Rituma, Baiba Saulīte
Latviešu valodas FrameNet izveide

Raivis Skadiņš
Boti un mākslīgais intelekts

Matīss Rikters
Neirontulkojumu atkļūdošana

Ilze Auziņa, Roberts Darģis, Kristīne Levāne-Petrova
Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide

Inguna Skadiņa
CLARIN Latvijā: no priekšdarbiem pie darbiem

18:00 - 20:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Matemātiskā statistika" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs Jānis Valeinis

 

Māra Vēliņa
Sensoru lielo datu analīze

Artis Luguzis
Jaukta tipa daudzdimensiju datu analīze

Leonora Pahirko
Divu izlašu datu problēmas izdzīvošanas analīzē

Svetlana Aņiskeviča
Meteoroloģisko novērojumu datu statistiskās analīzes pamatprincipi

Juris Breidaks
Izlases kļūdu novērtēšana ar programmas R bibliotēku vardpoor

2. marts, 2018

10:00 - 15:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Starptautiskā mārketinga iespējas konkurētspējas stiprināšanai" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Biruta Sloka, Remigijs Počs, Anita Villeruša

 

Daiga Behmane, Anita Kokarēviča, Uldis Berķis, Anita Villeruša
Implementation of the EU cross-border health care requirements as a condition for the competitiveness of health sector in Latvia

Līva Griņeviča, Ligita Āzena, Baiba Rivža
Analysis of Economic Growth Opportunities

Aija van der Steina
Mārketings kā Latvijas tūrisma konkurētspējas faktors

Evija Rūsīte
Role of the Rankings of Higher Education Institutions in the Development and Definition of their Strategical Goals

Zaiga Ozoliņa
Management aspects for mussel farmer as ecosystem service provider in the Baltic Sea region

Sergejs Volvenkins, Biruta Sloka, Kate Čipāne
Consumer Choice Determinants for Shopping in Internet Shops

Kate Čipāne, Biruta Sloka
Role of Social Networks in Promotion of Campaigns and Increase in International Competitiveness

Klinta Krauze, Biruta Sloka
Support and Challenges of Organisations for Higher Education Export in Latvia

12:30 - 16:00
Visvalža ielā 4a, 402. aud.

Sekcijas sēde "Bizantijas etīdes" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Ojārs Lāms, Mārtiņš Laizāns

 

Ojārs Lāms
Bizantija latviešu kultūrapziņā: pirmsākumi

Mārtiņš Laizāns
Bizantijas bizantiskums tulkojumā

Eduards Skvireckis
Panagia Gorgoepikoos: Bizantijas spogulis

Ieva Kalnača
Zelta mirdzumā: mozaīkas Bizantijas arhitektūrā un to nozīme Eiropā neostilu kontekstā (19.gs. otrā puse - 20.gs.sākums)

Visi dalībnieki
Kommandarijas etīde

6. marts, 2018

10:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 500

Sekcijas sēde "Filozofija mūsdienu pasaulē: novietojums, iespējas, mērķi" Norāde
Filozofija
Vadītājs Raivis Bičevskis

 

Raivis Bičevskis
Filozofija starp metafilozofiju un antifilozofiju

Toms Stepiņš
Intuīcijas un zinātnes metodoloģisks konflikts apziņas filozofijā

Māra Rubene
Pēc-tecība un pro-gramma

Līva Rotkale
Kas ir mūsdienu analītiskā metafizika?

Aija Priedīte-Kleinhofa
Filozofija un intelektuālā vēsture: Latvijas konteksts

Ēriks Heinzbergs
Izziņa: filozofijas un zinātnes robežas

Raivis Bičevskis
Integrēta filozofija

Artis Svece
Filozofija, medijpratība un caurviju kompetences

Igors Gubenko
Vai dekonstrukcija ir antifilozofija?

Viesturs Ābelis
Sistemātiska savstarpēja nepiekrišana

Krišjānis Lācis
Filozofijas kritika luterismā

Reinis Vilciņš
Antifilozofija mūsdienu analītiskajā filozofijā

Edgars Narkēvičs
Filozofija un izglītība

7. marts, 2018

10:30 - 15:00
Visvalža ielā 4a, 202. aud.

Plenārsēde "Latvistikas plenārsēde "Mūžības skartais "Dvēseļu putenis" laikmetu griežos"" Norāde
Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija (HZF)
Vadītājs Ojārs Lāms

 

10.30.-11.00. Ieva Kalniņa
Divi kara romāna tipi 20. gadsimta 20.–30. gados – K. Štrāla “Karš” un A. Grīna “Dvēseļu putenis”

11.00.-11.30. Kaspars Zellis
“Dvēseļu putenis” kā latviešu strēlnieku kultūratmiņas sastāvdaļa

11.30.-12.00. Anna Vulāne
Krāsu gamma “Dvēseļu putenī”. Lingvistisks skatījums

12.00.-12.30. Līga Ulberte
“Dvēseļu puteņa” komercpotenciāls Latvijas simtgades kultūras programmas kontekstā

12.30.- 13.00 pārtraukums
pastaigām un atelpai

13.00.-13.30. Jānis Šiliņš
Aleksandrs Grīns karavīra gaitās un portāls "Dvēseļu putenis"

13.30.-14.00. Janīna Kursīte
Ieskats “Dvēseļu puteņa” mitoloģijā

14.00.-14.30. Sigita Kušnere
A. Grīna romāns "Dvēseļu putenis" recenzijās un preses pieminējumos

14.30.-15.00. Mārtiņš Laizāns
"Melnās Bertas" intermēdijas

8. marts, 2018

10:00 - 12:30
Visvalža ielā 4a

Plenārsēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas sekcijas "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā 2" plenārsēde" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Ludmila Sproģe

 

Jeļena Gluhova (Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūts, Krievija)
Andreja Belija traktāta „Glossolalija” lingvistiskās īpatnības

Valērijs Grečko (Kobes Universitāte, Japāna)
Sergeja Tretjakova daiļrade un 1920. gadu sociālbioloģiskās utopijas

Marija Djendješi (Slāvu un baltu filoloģijas institūts, Lorānda Etveša Univeristāte, Ungārija)
A. Bloka „Divpadsmit” uztvere Vācijā (no 1920. gadu sākuma līdz mūsdienām)

Nataļja Veršiņina (Pleskavas Valsts universitāte, Krievija)
„Rīgas teksts” F.Bulgarina ceļojuma aprakstā „Brauciens no Livonijas uz Samogītiju, caur Kurlandi, 1829.gada vasarā (Vēstule Grečam)”

Venta Kocere (LU Akadēmiskā bibliotēka)
Krievu rakstnieku rokraksti Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājumā

10:30 - 15:00
Visvalža ielā 4a, 409.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF KFASN Klasiskās filoloģijas katedras, Hellēnistikas centra un Latīniskā kultūrmantojuma centra sekcija "Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa: ἐλευθερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (Aesch. Lib. 808–809). „Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος» Ν. Καζαντζάκης Neko neceru, nekā nebaidos, esmu brīvs. Niks Kazandzakis" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Gita Bērziņa

Sekcijas "Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa: ἐλευθερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (Aesch. Lib. 808–809)" 2.daļa "Hellēņu dimensija"

Irīna Rudenko (Latvija)
Cerība un liktenis sengrieķu sakāmvārdos Suda leksikonā

Katrīna Narbute, Ilze Rūmniece (Latvija)
Kustības brīvības izteiksme Alkaja un Sapfo valodā

Līva Rotkale (Latvija)
Kas ir Aristoteļa dievs?

Olimpija Tahopulu/Olympia Tachopoulou (Kipra)
Prasība pēc brīvības: mīts, primitīvisms un kultūridentitāte grieķu sirreālismā

Karina Reina/Kaarina Rein (Igaunija)
Kazandzaka tulkojumi igauņu valodā

Elžbieta Banīte/Elžbieta Banyte (Lietuva)
Niks Kazandzakis, arvien. Tulkojumi no netulkotajiem grieķu tekstiem

Valda Čakare (Latvija)
Platona teksta audiovizuālā manifestācija „Dzīru” skatuves versijā Jaunajā Rīgas teātrī

Mārtiņs Laizāns (Latvija)
Viņi. Latvijā, XXI gadsimtā

13:30 - 17:00
Visvalža ielā 4a

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas sekcija "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā 2"" Norāde
Folkloristika
Vadītājs Svetlana Pogodina

 

Jūlija Krašeņiņņikova (KZA Urālu zinātniskā centra Komi valodas, literatūras un vēstures institūts, Krievija)
Kāzu "prigovory" tradiconālajā krievu kāzu paražā VS mūsdienu kāzu paražā (kopīgais un specifiskais poētikā un funkcionēšanā)

Jūlija Krašeņiņņikova, Svetlana Nizovceva (KZA Urālu zinātniskā centra Komi valodas, literatūras un vēstures institūts, Krievija)
Materiāli par Komi Republikas krievu rūpniecisko ciematu toponīmiju (21. gs. pieraksti)

Vladislavs Proscevičus (G. Skovorodas Harkovas Nacionālā pedagoģiskā universitāte, Ukraina)
„Sāc runāt, lai es tevi redzētu!”: vārds un brīnums brīnumpasakā

Tamāra Pivovarčika (J.Kupalas Grodņas Valsts universitāte, Baltkrievija)
Provinces pilsētas ikdiena tradicionālajos un mūsdienu plašsaziņas līdzekļos

Marina Zagiduļļina (Čeļabinskas Valsts universitāte, Krievija)
"Žurlor": mūsdienu plašsaziņas līdzekļu transformācija folkloras komunikācijas aktoros

Irina Antanasijeviča (Belgradas Universitāte, Serbija)
Popkultūra un kara zīmes

13:30 - 18:00
Visvalža ielā 4a, 214. aud.

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas sekcija "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā 2" Norāde
Literatūrzinātne
Vadītāji: Ludmila Sproģe, Iveta Narodovska

 

Irina Juhņeva (N.Lobačevska Nižegorodskas Valsts universitāte, Krievija)
A.Puškina „zaķīša mētelītis” krievu literatūrā: jautājums par tēla pastāvēšanas specifiku

Aleksejs Kozlovs (Tartu Universitāte, Igaunija)
D.Ahšarumova „1812. gada kara vēsturiskais apraksts”: jautājums par žanra evolūciju un koncepciju

Tatjana Tjernova (Voroņežas Valsts universitāte, Krievija)
M.Ļermontova daiļrade kā mākslinieciskās recepcijas priekšmets A. Marijengofa lugā „Dzejnieka piedzimšana”

Larisa Horeva (Krievijas Valsts humanitārā universitāte)
Pasakas naratīvās stratēģijas mūsdienu novelēs (par piemēru ņemot Krievijas un Argentīnas literatūru)

Irina Martjanova (A.Hercena Valsts pedagoģiskā universitāte, Krievija)
Klasiskās un mūsdienu prozas attīstības anomālijas: izteikuma un teksta dialektika

Dmitrijs Žatkins, Olga Durina (Krievijas Valsts Sociālā universitāte, Penzas Valsts Tehnoloģiskā universitāte, Krievija)
1910.–1920. gadu sākuma poētisko tulkojumu vēsture: D. Rossetti T. Klado tulkojumos

Nadežda Akulova (Berdjanskas Valsts pedagoģiskā universitāte, Ukraina)
Kinodetektīva ikonogrāfija un faktūra 1920.gadu Ukrainas prozā

Nataļja Šroma (Latvijas Universitāte), Nataļja Mihaļenko (Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūts, Krievija)
Eiropa vs Krievija: utopiskie teksti Padomju Savienības un Latvijas 1920.gadu izdevumu lappusēs

Marina Ļebedeva (Baltkrievijas Valsts universitāte)
„Lauku prozas” komunikatīvā paradigma (A.Solžeņicina „Matrjonas sētas” un V.Šukšina „Stiprā vīra” mūsdienu lasījums)

Oksana Borisa (Ļvovas Valsts fiziskās kultūras universitāte, Ukraina)
„Ukrainas hata”: literārās kritikas modernizācijas pieredze

13:30 - 16:30
Visvalža ielā 4a, 215A.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas sekcijas sēde "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā 2" Norāde
Valodniecība
Vadītājs Igors Koškins

 

Boriss Vinogradskis (Ļvovas Fiziskās kultūras Valsts universitāte, Ukraina)
Aktuālas problēmas sporta šaušanas terminoloģijas attīstībā

Tatjana Savčuka (Baltkrievijas Valsts universitāte, Baltkrievija) Semantiskās
Semantiskās un pragmatiskās kļūdas zinātniskajā argumentācijā (krievu un baltkrievu humanitāro zinātņu tekstu materiāls)

Margarita Hazanova (Krievijas Valsts Humanitārā universitāte
Feminutīvi mūsdienu ukraiņu valodā: norma un ūzuss valodas nesēja acīm

Nadežda Kopoloveca (Latvijas Universitāte)
Krāsu apzīmējumi krievu un čehu valodiskajā pasaules redzējumā

Natalija Ostrovska (Novosibirskas Valsts universitāte, Krievija)
Krievu valodas un runas variatīvuma izpētes problēma vēsturiskā un pragmatiskā aspektā

Dmitrijs Poļakovs (Krievijas Valsts Humanitārā universitāte, Krievija)
Afiksoīdu funkcionešanas aktīvās tendences mūsdienu slāvu valodās

Valentīna Zrazikova (Baltkrievijas Valsts universitāte, Baltkrievija)
Slāvu valodu leksikoloģijas un leksikogrāfijas izpēte mūsdienu baltkrievu slavistikā

16:30 - 18:30
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Algebra un diskrētā matemātika" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs Jānis Buls

 

Ansis Ozoliņš
Dinamiskās programmēšanas pieeja "Open shop" problēmai

Kārlis Adetu
Spēles ekstensīvajā formā

Arnis Katkevičs
Īss ievads C*-algebru teorijā

Insa Krēmere
Sakārtojumi Rikarta gredzenos

Aigars Valainis
Divreiz divi substitūciju sistēmas un pārklājumu problēmas

Mārtiņš Puķītis
Tālizpētes attēlu klasifikācija: klasisko un uz nestriktās loģikas balstīto metožu salīdzinājums

Mārtiņš Puķītis
Tālizpētes attēlu klasifikācija: klasisko un uz nestriktās loģikas balstīto metožu salīdzinājums

9. marts, 2018

10:00 - 16:00
Rūpniecības ielā 10, -Konferenču zāle, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

Sekcijas sēde "Saprašanās māksla" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Ineta Kivle

LU Akadēmiskās bibliotēkas sekcijā "SAPRAŠANĀS MĀKSLA"uzstāsies četru Latvijas augstskolu: Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Biznesa augstskolas „Turība”, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pētnieki. Kādas atziņas, kādu ceļu uz saprašanos ir izvēlējušies valodas, mākslas, politikas, komunikāciju, psiholoģijas, medicīnas, kultūras pētnieki? Katrs no viņiem veicinās dialogu dažādu zinātņu nozaru, atšķirīgu kultūru, paaudžu un mākslu vidū.

Ina Druviete
Verbālā valoda: vai notiek antievolūcija cilvēku komunikācijā?

Gunta Ancāne
Labestības trūkums attiecībās - emocionālo traucējumu sekas un cēlonis

Līga Mirlina
Politiskā komunikācija sociālajos tīklos kā valsts pārvaldes dialogs ar sabiedrību: vai politiskais diskurss kļūst par sabiedrības diskursu?

Venta Kocere
Kultūru dialogs – tilts starp tautām

Viktors Urvačovs
Ukraiņu integrācijas process Latvijā: LU Akadēmiskās bibliotēkas Ukrainas Informācijas centra pieredze

Inta Līsmane
Starpkultūru kompetence un saprašanās atvērtās izglītības telpas kontekstā

Ilze Ruža
Neverbālās komunikācijas problēmas un starpkultūru vide Latvijas Universitātē

Margarita Želve
Esperanto kā lingvistiskā taisnīguma garants daudzvalodu pasaulē

Gunta Jaunmuktāne
Dzejnieki Astrīde un Ivars Ivaski saskarsmē ar pasaules kultūru

Zane Prēdele
JāzepsVītols un latviešu himnu jautājums

Ineta Kivle
Filosofijas un mākslas pieredze: Kā citādajam saprasties ar tradicionālo?

10:00 - 17:00
Visvalža ielā 4a, 214.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas literatūrzinātnes sekcija "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā" Norāde
Literatūrzinātne
Vadītāji: Ludmila Sproģe, Linda Eltermane

 

Jekaterina Bolnova (N.Lobačevska Nižegorodskas Valsts Universitāte, Krievija)
Orfiskais mīts Marinas Cvetajevas dzejā

Valentīna Borbonjuka (Harkovas Valsts Dizaina un mākslas akadēmija, Ukraina)
„Sižets nelielam stāstam”: I. Franko novele “Sīļa spārns” A. Čehova daiļrades kontekstā

Oksana Paško (Nacionālā universitāte „Kijevas-Mogiļanskas akadēmija”, Ukraina)
Solomona Reisera 1920.gadu pierakstu grāmatas: interpritācijas pieredze

Jurijs Sidjakovs (Latvijas Universitāte)
Jaunlatgales tēma 1920.–1930.gadu Latvijas krievu periodikā

Nataļja Pitirimova (Pleskavas Valsts universitāte, Krievija)
M.Kločkova biogrāfijas viena epizode

Tatjana Barišņikova, Iveta Narodovska (Latvijas Universitāte)
F.Dostojevska „Idiots” latviešu tulkojumos

Ilona Motejunaite (Pleskavas Valsts universitāte, Krievija)
Mājas ideja padomju un postpadomju literatūrā: par piemēru ņemot V.Železņaka stāstu ‘Putnubiedēklis” un J. Katišonokas romānu „Kad aiziet cilvēks”

Anna Frolova (Voroņežas Valsts universitāte, Krievija)
Izstumtības estētika mūsdienu bērnu literatūrā

Anastasija Vedela (Latvijas Universitāte)
Marginālijas Raiņa un Aspazijas bibliotēkas grāmatās krievu valodā

Tomašs Kuprjanovičs (Kristiešu Teoloģijas akadēmija, Polija)
Protoprezistors Georgijs Šavelskis (1871–1951) – priesteris, kurš atdzīvināja Baltijas kultūras floti

Aleksandrs Žiteņevs (Voroņežas Valsts universitāte, Krievija)
„Nākotnes” koncepcija 20.gs. krievu literatūrā kā salīdzināmā pētījuma priekšmets

Ludmila Korņejeva (N.Gogoļa Ņežinskas Valsts universitāte, Ukraina)
Mazo žanru tīkla dzeja (порошки, пирожки, артишоки) kā krossopusa mākslinieciskā pasaule

Irina Stoļarova (A.Hercena Valsts Pedagoģiskā Universitāte)
Rīgas jaunības atbalss P.Vaila un A.Genisa daiļradē

10:00 - 12:30
Visvalža ielā 4a, 215A.telpa

Sekcijas sēde "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas valodniecības sekcija "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā 2" Norāde
Valodniecība
Vadītājs Nadežda Kopoloveca

 

Aļesja Ševcova (A.Kulešova Mogiļovas Valsts universitāte, Baltkrievija)
Baltkrievijas reklāmas diskurss, raugoties caur globalizācijas prizmu: salīdzinošais aspekts

Jūlija Kukļa (Bohumas Rūras universitāte, Vācija)
Krievu valoda Vācijā un krievu-vācu divvalodības īpatnības

Jeļena Kartušina (A.Puškina Valsts universitāte, Krievija)
Lokālā balss daudzvalodības globālajā kontekstā

Vitālijs Jemeļjaņenkovs (Marijas Kīri-Sklodovskas Universitāte, Polija)
Baleta terminoloģija slāvu valodās: sintēze un atšķirības

Olga Goricka (Minskas Universitāte, Baltkrievija)
Krievu valoda postpadomju telpā: diskusijas par terminiem

Rozanna Kurpniece (Latvijas Universitāte)
„Viltus ziņa”: aktuālas kolokācijas diskurss

17:00 - 19:00
Lomonosova ielā 1a, 203. aud.

Sekcijas sēde "Politiskās komunikācijas procesi Latvijā Saeimas vēlēšanu gadā" Norāde
Komunikācijas zinātne
Vadītājs Ojārs Skudra

Komunikācijas zinātnes sekcijas apakšsekcija.

17:00 - 19:00
Lomonosova ielā 1a, 203. aud.

Sekcijas sēde "SABIEDRĪBAS VESELĪBA, DZĪVES KVALITĀTE UN NĀCIJAS ILGTSPĒJA Komunikācijas zinātnes sekcijas apakšsekcija Politiskās komunikācijas procesi Latvijā Saeimas vēlēšanu gadā" Norāde
Komunikācijas zinātne
Vadītājs LU SZF Komunikācijas studiju nodaļas asoc.prof. Ojārs Skudra

 

Jānis Krēķis
Teorētiskās un metodoloģiskās pieejas politiskās varas pētniecībai politiskās komunikācijas laukā Latvijā (2010 – 2018)

Mārtiņš Pričins
Politisko partiju stratēģiskie naratīvi Latvijas medijos 13.Saeimas vēlēšanu kontekstā (2017.g. jūnijs- 2018.g. februāris)

Ojārs Skudra
Mediju iekšējās un ārējās politiskās dažādības aspekti žurnālistu un politiķu tekstos Latvijas nacionālajos drukātajos medijos (2017-2018)

Anastasija Tetarenko
Drošības telpu konstruēšana Latvijas interneta ziņu portālos: SputnikNewslv.com; Delfi.lv; LA.lv (2018)

14. marts, 2018

12:00 - 15:00
Zeļļu ielā 25

Sekcijas sēde "Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: Maruta Avotiņa, Agnese Šuste

 

Maruta Avotiņa
Jauna pieeja skolēnu gatavošanai Novada matemātikas olimpiādei

Elīna Buliņa
Maksimālie polimondi

Andrejs Cibulis
Lielās idejas matemātikā un kompetenču pieejas projektā

Sarmīte Černajeva, Anna Vintere
Studentu starptautiskā matemātikas olimpiāde - kompetencē balstīta mācīšanas pieeja

Romualda Gavšina, Irina Vingre, Viktors Šticko
Skolēnu kļūdas, risinot dažādas grūtības pakāpes uzdevumus

Vanda Jeļinska-Platace
Formatīvā vērtēšana. Atgriezeniskās saiknes veidošanas paņēmieni

Agnese Šuste
Skolas uzdevums matemātikas olimpiādē - vai labākais formāts?

Aina Vanaga, Mikus Vanags
Inovācijas matemātikas saturā, pamatojoties uz matemātikas sintaksi un semantiku

Annija Varkale
LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas konkursu dalībnieki

Ilze Veinberga
Skolēni toreiz un tagad - konkurss "Tik vai… Cik?" 4. klašu skolēniem

15. marts, 2018

10:00 - 16:00
Bērzaines iela 34, Cēsis, aktu zāle

Sekcijas sēde "Sociālo prasmju sekmēšana pirmsskolas un sākumsskolas vecuma bērniem." Norāde
Pedagoģija
Vadītāji: Mārīte Raudziņa, Ieva Bite

Darbnīcas vadīs : Mg.Psych. Baiba Griščuka, Iveta Lukjanova, Zinta Biseniece un LU pētniece Irēna Trubina.

10:30 - 12:40
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "Kritiskā domāšana un tās iespējas: filozofijas skatpunkts. 1. daļa" Norāde
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (FSI)
Vadītāji: Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Māra Grīnfelde

 

Maija Kūle
Kritiskās domāšanas nostādņu daudzveidīgie filosofiskie rakursi.

Jānis Nameisis Vējš
Kritiskā, argumentatīvā domāšana Airisas Mērdokas filozofiskajās esejās.

Reinis Vilciņš
Vitgenšteina kritiskā filozofija.

Andris Hiršs
Vēstures filozofijas pieeju attīstība.

Rinalds Zembahs
Domāšana, globalizācija un kopība.

Rihards Kūlis
Globalizācija kā 21. gadsimta utopija.

16. marts, 2018

11:00 - 14:20
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "Mutvārdu vēstures avotu kritika un migrācijas naratīvi" Norāde
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (FSI)
Vadītāji: Māra Zirnīte, Kaspars Zellis

 

Vieda Skultāne
Ko iegūstam pielāgojot kritiski teorētisko pieeju dzīvesstāstiem?

Kaspars Zellis
Mutvārdu vēsture avotu kritikas skatījumā.

Dagmāra Beitnere-Le Galla
Pašizpratne: maksimālās un minimālās konsekvences princips.

Dace Bormane
Domāt un vēstīt: dzīvesstāsta prakses.

Edmunds Šūpulis
Dzīvesstāstos reprezentētā atmiņa: personiskais, populārais un dominējošais.

Maruta Pranka
“Vai esmu latvietis?” Etniskās piederības jautājums trimdas latviešu otrās paaudzes dzīvesstāstos.

Ginta Elksne
Iekļaušanās vai norobežošanās – pirmās izceļotāju paaudzes pieredze dzīvesstāstu intervijās.

Maija Krūmiņa
“Palikt nevar aizbraukt”: bēgšanas/palikšanas motivācija trimdas un Latvijas latviešu dzīvesstāstos.

Māra Zirnīte
Vērtību pārvērtēšana pārceļotāju dzīvesstāstos.

15:00 - 16:40
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "Mūsdienu sabiedrības attīstības tendences: novērojumi un kritiska analīze" Norāde
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (FSI)
Vadītāji: Ilze Koroļeva, Laine Kristberga

 

Ilze Koroļeva
Studentu dzīves sociālās un ekonomiskās dimensijas salīdzinošā analīze: novērojumi, tendences un sociālo diferenciāciju ietekmējošie faktori.

Laine Kristberga
Millenium paaudze un kritiskā domāšana: pedagoģiskā prakse un secinājumi.

Inese Šūpule
Latvijas augsti kvalificētu speciālistu migrācijas izpēte: migrācijas lēmumu pieņemšanas process un to ietekmējošie faktori.

Vladislavs Volkovs
Stapetniskās komunikācijas loma etnisko minoritāšu identitātes akcentēšanā Latvijā.

23. marts, 2018

10:20 - 13:20
Visvalža ielā 4a, 402.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Romānistikas nodaļas Ibēristikas studiju katedras sekcija „Spāņu valoda starpkultūru komunikācijā" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Alla Placinska

Darba valodas – spāņu un latviešu

Alla Placinska (Latvija)
Spāņu valodas starptautiskā dimensija. Policentrisma un valodas standartizācijas jautājums

Migels Anhels Peress Sančess/Miguel Ángel Pérez Sánchez (Latvija)
Spānijas negatīvā valsts tēla veidošana starptautiskajā telpā mūsdienās un pagātnē

Alberto Torress Fernandess/Alberto Torres Fernández (Latvija)
Kubas kultūras atspoguļojums Lino Novasa Kalvo stāstos

Ruimans Peress Ramoss/Ruyman Perez Ramos (Spānija)
Literāra teksta izmantošana starpkultūru kompetences veidošanā

Sabīne Geka/Sabina Geck (Spānija)
Jūtu un maņu atspoguļojums spāņu valodas frazeoloģijā

Ana Lopesa Kerala/Ana López Queral (Spānija)
Gastronomija spāņu valodas nodarbībās kopā ar Karlosu Arginjano

Justīne Jansone (Latvija)
Valodas politikas loma izglītības jomā. Situāciju salīdzinājums Latvijā un Spānijā

Modris Dranka (Latvija)
Kultūras reālijas Mario Vargasa Ljosas darbos

14:00 - 18:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Demogrāfijas zinātne un prakse" Norāde
Demogrāfija
Vadītājs Juris Krūmiņš

 

Sandra Jēkabsone, Irina Skribāne
Darbaspēka produktivitātes paaugstināšanas izaicinājumi Latvijā

Silvija Kristapsone
Labklājība - Latvija Eiropas Savienībā

Pēteris Zvidriņš
Latvijas iedzīvotāju valstiskā piederība

Zaiga Krišjāne
Kas dzīvo Rīgas apkaimēs: iedzīvotāju skaita un sastāva dinamika

Ilze Mileiko
Vientuļie vecāki kā specifiska grupa, individuālās izdzīvošanas stratēģijas un izaicinājumi valsts politikā

Sigita Šulca
Migrācijas novērtēšanas un migrantu profilēšanas metodes

Kristīne Lece, Anna Kluša, Denīze Ponomarjova
Mācību valodas izvēle etniski jauktās ģimenēs Latvijā

Ilmārs Mežs
Vai 1914. gadā Latvijā bija virs 2,5 miljoniem iedzīvotāju?

Jānis Krūmiņš
Iekšzemes migrācijas reģionālie aspekti Latvijā

Atis Bērziņš
Iedzīvotāju novecošanās tendences Latvijā

13. aprīlis, 2018

10:00 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 108. telpā

Sekcijas sēde "Doktorantūras studiju programmas stipendiātu zinātniskā sesija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Valdis Segliņš

 

10:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 108. telpā, 108

Sekcijas sēde "LU fonda mecenātu atbalstīto doktorantūras studiju programmas stipendiātu zinātniskā sesija" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Valdis Segliņš

Stipendiātus atbalsta SIA „Mikrotīkls”, Māris Vainovskis un Alfrēda Raistera piemiņas ziedojums. Ziedojumus administrē LU fonds.

Inga Jonāne
Vara molibdāta lokālās struktūras un funkcionālo īpašību pētījumi

Dita Pelnēna, Marina Makrecka-Kūka, Jānis Stāvusis, Baiba Lāce, Inna Iņaškina
Lī sindroma mutācijas m.9185T>C un m.13513G>A saturošu citoplazmatisko hibrīdu šūnu līniju raksturošana

Guna Krieķe
Kristalizācija un erbija jonu luminiscence oksifluorīdu stikla keramikās

Aleksandrs Potaičuks
Administratīvo procesa tiesību eiropeizācija

Poļina Zaļizko
Unificēta terapeitiskā zāļu uzraudzības modeļa izveide, pielietojot imunoloģiskās, farmakoģenētikas un morfoloģiskās metodes pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām

Jānis Leitāns
Ogļskābes anhidrāžu strukturālie pētījumi

Jūlija Perveņecka
Fotoluminiscences un Pastiprinātās Spontānās Emisijas pētījumi Organisko lāzera krāsvielu molekulu veidotajās amorfajās plānajās kārtiņās

Ilze Elbere, Ineta Kalniņa, Ivars Silamiķelis, Liene Gulbinska, Ilze Konrāde, Linda Zaharenko, Ilze Radoviča-Spalviņa, Dāvids Fridmanis, Dita Gudrā, Valdis Pīrags, Jānis Kloviņš
Metformīna ierosinātas izmaiņas zarnu mikrobioma sastāvā veseliem indivīdiem un jaundiagnosticētiem 2.tipa cukura diabēta pacientiem

Andrejs Česnokovs
Elektronu lokalizācijas efekti ar Tb dopētajā CeO2

Karīna Narbute
Cilvēka zoba pulpas cilmes šūnu eksosomas reversē gaitas traucējumus Pārkinsona slimības modeļdzīvniekiem

Elīna Černooka
Jaunatklātu DNS bakteriofāgu genomu raksturošana un to kodēto proteīnu strukturāla un funkcionāla izpēte

Mārcis Sējējs
Enolātu paralēlā kinētiskā sadalīšana diastereoselektīvā tetrazola hemiaminālu funkcionalizēšanā

Meldra Ķemere
Enerģijas pārneses pētījumi ar Dy3+ un Eu3+ joniem aktivētos oksifluorīdu stiklos un stikla keramikās