Zinātniskās publikācijas

Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas (ziņojumi starptautiskajā zinātniskajā konferencē Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija 2015. gada 15., 16. un 17. decembrī Liepājā). Autoru kolektīvs K. Jarinovskas zinātniskajā redakcijā. VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti, 1. sēj. Rīga, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2015, elektroniskais izdevums, 696 lpp. ISBN 978-9934-8587-1-0.   Jansons, R. LPSR drošības iestāžu darbība 1944. – 1956. (ziņojumi starptautiskajā zinātniskajā konferencē Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija 2015. gada 15., 16. un 17. decembrī Liepājā). Autoru kolektīvs K. Jarinovskas zinātniskajā redakcijā. VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti, 2. sēj. Rīga, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2016, elektroniskais izdevums, 300 lpp. ISBN 978-9934-8587-3-4 «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO: VDK un tās piesegstruktūras» (ziņojumu starptautiskajā konferencē «Lielais Brālis Tevi Vēro: VDK un tās piesegstruktūras» 2016. gada 11., 12., 13. augustā pirmā daļa). VAutoru kolektīvs Dr. iur. Kristīnes Jarinovskas zinātniskajā redakcijā. VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti 3. sēj. Rīga, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2016, elektroniskais izdevums. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija ziņojumu kopsavilkumi starptautiskajai zinātniskajai konferencei 2015. gada 15., 16. un 17. decembrī Liepājā, Rīga, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2015, 202 lpp. Ābiķe-Kondrāte, Agija. “LPSR Valsts drošības komitejas un represīvo institūciju darbība radošo profesiju pārstāvju veselības aprūpes, radošā darba un atpūtas nodrošināšanā: «Strādājošajiem – veselīgu atpūtu!»   Kad Rīgā un Jūrmalā – saule zenītā!”. VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti 1. sējums. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. 21 lpp. Bambals Ainārs. “PSRS VDK un IeM represīvo iestāžu dokumenti Latvijas, Lietuvas un Igaunijas arhīvos”/ Documents of the Repressive Institutions of the KGBand the Ministry of the Interior of the USSRin the Archives of Latvia, Lithuania and Estonia./ Latvijas Vēstures institūta žurnāls. – 2015., Nr.1 (94), 119. – 156. lpp. Pieejams internetā: Bambals, Ainārs. “Vokiečių kareiviai Latvijos SSR karo belaisvių lageriuose: problemos atspindys sovietų represinių struktūrų dokumentuose.” Genocidas ir rezistencija. – 2015., Nr. 2 (38 Brūnava, Madara. "Reliģijas kontrole Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā: baptistu un septītās dienas adventistu piemēri (1944–1953)", VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti. 3. sējums. Lielais Brālis Tevi Vēro: VDK un tās piesegstruktūras. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016, 40. lpp. Brūnava, Madara. "Reliģijas kontrole Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā: mazo kristīgo konfesiju piemērs (1956 – 1959)", VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti 1. sējums. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. 37 lpp. Cerūzis, Raimonds. "Pieredzes apzināšana Centrāleiropas un Austrumeiropas represīvo iestāžu darbības izpētē un izvērtēšanā." VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti 1. sējums. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. 37 lpp. Dātavs, Mārtiņš. "Staļina kritikas atspoguļojums Latvijas Padomju Sociālistiskā Republikas drošības iestāžu 1953. gada martā ierosinātajās krimināllietās", Daukste-Silasproģe, Inguna. Latvijas Miera aizstāvēšanas komiteja (1951–1990): izveide, struktūra, darbības virzieni. VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti. 3. sējums. Lielais Brālis Tevi Vēro: VDK un tās piesegstruktūras. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016, 87. lpp. Jarinovska, Kristīne. "Drafting the Preamble for the Satversme: A New Approach to one of the Oldest Still-Functioning Republican Basic Laws",  Vienna Journal on International Constitutional Law, Vol. 9, 2/2015, p. 253-271. https://www.icl-journal.com/download/e5d37a1d44ae23a1207e3986f5763e7c/ICL_2_Jarinovska.pdf Jarinovska, Kristīne. "The Preamble of the Satversme: the New Approach to Constitutional Self-Restraint", Acta Juridica Hungarica 55, No 4, pp. 351-366 (2014). Krūmiņa-Koņkova, Solveiga. "Sadarbība starp Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas drošības iestādēm un PSRS Reliģisko kultu lietu padomes pilnvaroto Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā (1944 – 1954)", VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti 1. sējums. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. 63 lpp. Ķeruss, Jānis. "Bēgšana zvejnieku traleros no Liepājas kolhoza “Boļševiks” (1952 – 1957): motīvi, norise, varas īstenotāju reakcija.", VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti 1. sējums. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. 40 lpp. Liepiņš, Gatis. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva fonda «PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta pārbaudes un filtrācijas punktos un nometnēs ieslodzīto Latvijas iedzīvotāju personas lietas» dokumentu analīze. VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti. 1. sējums. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. 44 lpp. Lipša, Ineta. "Privātās dzīves uzraudzīšana un kontrole LPSR (1944 – 1953), izmantojot valsts represīvos mehānismus", VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti. 1. sējums. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. 41 lpp. Muciņš, Linards. "Represēto personu tiesiskā reabilitācija Latvijā pēc 1990. gada: tās rezultāti un perspektīva". 1941. gada 14. jūnija deportācijas - noziegums pret cilvēci: starptautiskas konferences materiāli 2001. gada 12.-13. jūnijā. Rīgā: 2002, Latvijas vēstures institūta apgāds, 128. - 134. lpp. Raudive, Signe. “Latvijas Padomju rakstnieku savienība: no rakstnieku kluba līdz Literatūras propagandas birojam: «Jaunais autors» versus «Jaunais padomju autors». Latvijas Padomju rakstnieku savienības Jauno autoru darba organizēšanas komisijas un jauno literātu apvienību darbība (1945 – 1968)”, VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti 1. sējums. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. 23 lpp. Ruhocka, Agnija. "LPSR Valsts drošības komitejas Bauskas rajona nodaļas darbība un iedzīvotāju nevardarbīgā pretošanās (1954 – 1985)." VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti 1. sējums. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. 22 lpp. Smirnova, Anastasija. "Latvijā iebraukušo etnisko minoritāšu pārstāvju nevardarbīgā pretošanās padomju režīmam LPSR Valsts drošības komitejas krimināllietu atspoguļojumā (1956 – 1968). Pretpadomju propaganda un aģitācija." VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti. 1. sējums. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. 22 lpp. Starostina, Marta. Padomju ideoloģijas un propagandas izpausmes Vissavienības akciju sabiedrības «Intūrists» Rīgas nodaļā darbā ar latviešu trimdas tūristiem (1957 – 1985). VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti. 1. sējums. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. 40 lpp. Starostina, Marta. Padomju ideoloģijas un propagandas izpausmes Vissavienības akciju sabiedrības «Intūrists» Rīgas nodaļā kā VDK piesegstruktūrā darbā ar tūristiem no 1971. gada līdz 1985. gadam. VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti. 3. sējums. Lielais Brālis Tevi Vēro: VDK un tās piesegstruktūras. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016, 54. lpp.  Stukāns, Juris. "Tiesu nolēmumu analīze lietās par sadarbības ar Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komiteju fakta konstatēšanu." Zelmenis, Gints. "1983. gada politiskās represijas okupētajā Latvijā." Latvijas Arhīvi. 2014, Nr.3/4, 163. - 203.lpp. http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/Gints_Zelmenis.pdf Zelmenis Gints. "Kā tiesāja Gunāru Astru". Gunārs Astra. Un citi. [b.v.]: Gunāra Astras piemiņas fonds, 2015, 25. - 49.lpp. Zelmenis, Gints. "Valsts drošības komiteja un divdesmitā gadsimta astoņdesmito gadu politiskās represijas okupētajā Latvijā: izpētes iespējas." VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti. 1. sējums. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. 46 lpp. Žvinklis, Artūrs. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas darbinieku Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas nomenklatūras kadru personas lietu analīze. VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti 1. sējums. Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. [elektroniskā versija] Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. 37 lpp.