Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte piedalās projekta WaterAct īstenošanā. Projekts tiek realizēts Interreg V−A Igaunijas−Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.−2020. gadam ietvaros.

Aktualitāte

Projekta ietvaros turpināsies cieša sadarbība starp upju baseinu apsaimniekošanas plānu sagatavošanā iesaistītajām Igaunijas un Latvijas organizācijām, lai uzlabotu kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanas efektivitāti pārrobežu teritorijā. Kopīga pārrobežu Gaujas-Koivas un Salacas-Salatsi upju baseinu apsaimniekošana nepieciešama abām valstīm ES ūdens politikas prasību īstenošanai (Ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EK).

Projekts ir nozīmīgs Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības nostiprināšanai. Tas nodrošinās harmonizētu pieeju pazemes ūdens resursu pārvaldībai un pazemes ūdensobjektu stāvokļa novērtēšanai Latvijas - Igaunijas pārrobežas reģionā, attiecīgi ilgtermiņā nodrošinot ilgtspējīgu galvenā dzeramā ūdens resursa - pazemes ūdeņu - pārvaldību un aizsardzību.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdens resursu apsaimniekošanu pārrobežu teritorijā. Mērķis tiks sasniegts (1) izstrādājot vienotu pieeju pazemes ūdens objektu stāvokļa novērtēšanai, (2) to ieviešot un pārbaudot Latvijas-Igaunijas pārrobežu Gaujas-Koivas un Salacas-Salatsi upju baseinu apgabalos, (3) veidojot vispārējo izpratni institūcijām, kas netieši darbojas pazemes ūdeņu apsaimniekošanas jomā, par no pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu apsaimniekošanu, (4) paaugstinot sabiedrības informētību un ieinteresētību par pazemes ūdeņu apsaimniekošanu un to aizsardzību.

Galvenie projekta uzdevumi:

 1. Vispārējās kompetences paaugstināšana caur zināšanu un labo pārvaldības prakšu apmaiņu starp projekta partneriem un ekspertiem no citā ES valstīm.
 2. Kopīgo pazemes ūdeņu resursu novērtējums Gaujas-Koivas un Salacas-Salatsi upju baseinos, lai ilgtermiņā uzlabotu pazemes ūdeņu apsaimniekošanu un nodrošinātu saistošo ES direktīvu ieviešanu.
 3. Informācijas izplatīšanas un informēšanas darbības, lai veicinātu sabiedrības un atbildīgo organizāciju izpratni par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzību.

Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

 • Pieredzes apmaiņa starp projekta partneriem un zināšanu bāzes uzlabošana analizējot ES ūdens politikas prasības un citu ES dalībvalstu pieredzi (tajā skaitā starptautisku konferenču apmeklēšana)
 • Apsaimniekošanas vajadzībām nepieciešamo rīku izveide un apmācības to lietošanai (izmantojot R programmēšanas valodu).
 • Pārrobežu pazemes ūdensobjektu stāvokļa novērtējums izmantojot harmonizētus principus un rīkus, kas izstrādāti projekta ietvaros.
 • Pārrobežu pazemes ūdeņu monitoringa stratēģijas izveide Gaujas-Koivas un Salaca-Salatsi upju baseiniem.
 • Avotu monitoringa optimizācija un sateces baseinu modelēšana.
 • Vadlīniju izstrāde biotopu ekspertiem no pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai (tajā skaitā vadlīniju aprobācija lauka apstākļos)
 • Sabiedriskā avotu monitoringa ieviešana un tiešsaistes platformas izveide (tajā skaitā sociālo kampaņu organizēšana sabiedrības iesaistei).

Projekta rezultāti tiks izmantoti 3.perioda Upju baseinu apgabalu pasaimniekošanas plānu sagatavošanai (2022. - 2027.gadam). Projekta izstrādātā stratēģija turpmākai pazemes ūdeņu apsaimniekošanai tiks izmantotas nacionālo pazemes ūdeņu monitoringa programmu Igaunijā un Latvijā plānošanai. Projekta rezultāti tiks izplatīti projekta partneru interneta mājaslapās un sociālajos tīklos.

Projekta partneri:

 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Hidroģeoloģijas nodaļa (vadošais partneris) (LV)
 • Igaunijas Republikas Vides ministrija (Keskkonnaministeerium) (EE)
 • Igaunijas Ģeoloģijas dienests (Eesti Geoloogiateenistus) (EE)
 • Tallinas Universitāte, Ekoloģijas institūts (Tallinna Ülikool) (EE)
 • Dabas aizsardzības pārvalde, Dabas aizsardzības departaments (LV)
 • Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (LV)
 • Vidzemes plānošanas reģions (LV)
 • Igaunijas Vides aģentūra (Keskkonnaagentuur) (EE)

Kopējais projekta finansējums ir 411 764.76 EUR, tai skaitā Interreg V - A Igaunijas - Latvijas programmas 2014. - 2020. gadam finansējums 350 000 EUR un partneru finansējums 61 764.76 EUR. Projekta Nr. Est-Lat155.

Projekta ilgums ir 24 mēneši (01.06.2020.-31.05.2022.)

Projekta vadītājs Latvijas Universitātē: Jānis Bikše (janis.bikse@lu.lv)

Projekta vadītāja un kontaktpersona no vadošā partnera puses: Inga Retiķe (inga.retike@lvgmc.lv)

WaterAct projektu finansē Interreg V - A Igaunijas - Latvijas programma 2014.  -2020.gadam. Sīkāka informācija par programmu pieejama www.estlat.eu.

"Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu."