Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros apstiprināts projekts Nr. LLI-533 “Latvijas–Lietuvas pārrobežu upju un ezeru ūdensobjektu vienota pārvaldība” (TRANSWAT)

No 2020. gada 1. oktobra Latvijas Universitāte sadarbībā ar vadošo partneri Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, kā arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR, Lietuvas Enerģētikas institūtu (Lietuvos Energetikos Institutas) un Dabas pētījumu centru (Gamtos tyrimų centras) uzsāk īstenot INTERREG Latvijas-Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projektu “Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju un ezeru ūdensobjektu vienota pārvaldība” TRANSWAT LLI-533.

Projekta TRANSWAT mērķis ir nodrošināt vienotu pārrobežu upju un ezeru ūdensobjektu novērtēšanu un apsaimniekošanu, kuru hidromorfoloģiskā un ekoloģiskā kvalitāte rada risku nesasniegt ES Ūdens struktūrdirektīvā noteiktos mērķus.

Projekta teritorijā ietilpst trīs pārrobežu upju baseini (Venta, Lielupe un daļa no Daugavas baseina), kuros daudzi ūdensobjekti nesasniedz labu ekoloģisko kvalitāti. Daži upju ūdensobjekti projekta teritorijā tiek klasificēti kā stipri pārveidoti, jo tajos atrodas hidroelektrostaciju (HES) kaskādes, kuru darbība izmaina upju dabisko hidroloģisko režīmu. Ezeru ūdensobjekti pārrobežas teritorijā pārsvarā ir izdalīti kā atsevišķi ūdensobjekti tikai Latvijā. Tā rezultātā ezeru ūdens kvalitātes monitorings un slodžu analīze šiem ūdensobjektiem tiek veikti tikai Latvijas teritorijā.

Projekts ietver divus galveno virzienus: (1) HES kaskāžu novērtēšanu un pārvaldību (2) pārrobežu ezeru ekoloģiskās kvalitātes un ekosistēmas veselības novērtēšanu un pārvaldību.

Pirmajā virzienā aktivitātes tiks veiktas, lai novērtētu ekoloģisko caurplūdumu (E-flow) pārrobežu upēs, kas regulētas ar HES kaskādēm, un ierosinātu grozījumus valsts tiesību aktos par HES kaskāžu darbību. Šī uzdevuma izpildīšanai pētījumi tiks veikti  trijās Ventas pietekās. Varduvas upē Lietuvā tiks pētīti 5 HES, bet Latvijā Ciecerē tiks apsekoti 3 HES un Losī – 2 HES. Šo upju ekosistēmas būtiski ietekmē hidroelektrostaciju kaskāžu darbība. Atsevišķos upju posmos tiek plānoti lauka pētījumi, lai iegūtu hidromorfoloģiskos un zivju datus, kas nepieciešami ekoloģiskā caurplūduma modelēšanai. Ekoloģiskais caurplūdums tiks novērtēts katrai HES uz šīm upēm, izmantojot E-flow modeļa MesoHABSIM tīmekļa platformu. Šī metode  tika izstrādāta Latvijas-Lietuvas Interreg projektā "ECOFLOW" un ir atbilstoša Ūdens struktūrdirektīvas prasībām. Pamatojoties uz ekoloģiskā caurplūduma novērtēšanas rezultātiem, tiks veikta HES darbības kaskādē modelēšana, izmantojot HEC-RAS modeli, lai nodrošinātu ekoloģiskā caurplūduma režīmu lejpus katra HES aizsprosta. Projekta rezultāti un ieteikumi valsts ūdens tiesību aktu izmaiņām ļaus nodrošināt ilgtspējīgu ūdens resursu apsaimniekošanu attiecībā uz HES kaskādēm pārrobežu upju baseinos un uzlabot arī šo ūdensobjektu ekoloģisko kvalitāti.

Otrajā virzienā tiks novērtēta piecu pārrobežas ezeru kvalitāte Lielupes (Garais ezers) un Daugavas (Galiņu, Kumpinišķu, Lauceses un Skirnas ezeri) upju baseinu apgabalos. Trīs ezeri – Galiņu, Kumpinišķu un Lauceses – atrodas NATURA 2000 teritorijā. Ezeros tiks veikts ūdens kvalitātes un kvantitātes monitorings, detalizēti bioloģisko kvalitātes elementu (tai skaitā zivju) pētījumi. Izmantojot iegūtos ezeru izpētes rezultātus, kā arī virszemes un gruntsūdeņu mijiedarbības analīzi un piesārņojuma avotu sadalījuma modelēšanas rezultātus, tiks novērtēts ezeru ekoloģiskais stāvoklis. Ezeru ekosistēmas veselības stāvokļa novērtēšanas metodika tiks izstrādāta un izmēģināta pilotteritorijā – Garā ezera baseinā. Projekta laikā tiks izstrādātas kopīgas ūdens kvalitātes monitoringa un pasākumu programmas Latvijas un Lietuvas pārrobežu ezeru apsaimniekošanai. Tās nodrošinās projekta rezultātu ilgtspēju un ūdeņu kvalitātes turpmāku uzlabošanos.

TRANSWAT projektu finansē Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam

Kopējais projekta finansējums ir 607 466,51 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85% apmērā (516 346,53 EUR)

Projekta ilgums ir 24 mēneši (01.10.2020.–30.09.2022.)

Informācija par Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam.

Eiropas Savienības oficiālā tīmekļvietne.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latvijas Universitāte un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.