Interreg Baltic Sea Region Projekts: Laboratoriju tīkla izveidošana MVU izstrādāto elektronikas produktu testēšanai, raksturošanai un atbilstības novērtēšanai (angliski: Laboratory network for testing, characterisation and conformity assessment of electronic products developed by SMEs) Akronīms: TEST-4-SMI Projekta mērķis ir izveidot inovāciju atbalsta tīklu Baltijas jūras reģionā (BJR), lai nodrošinātu MVU izgatavotās elektronikas produkcijas testēšanu un konsultēšanu par tās atbilstību starptautiskajiem standartiem agrīnās produktu izstrādes laikā. Vadošais partneris: Tartu Universitātes Tartu Observatorija (Igaunija) Projekta dalībvalstis: Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija un Somija Kopējais budžets: 1,775300.00 eiro Latvijas partneri: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte un Ventspils Augstskola Latvijas Universitātes budžets: 150 000 eiro. Projekta LU daļas vadītāja Dr. biol. Dace Grauda (dace.grauda@lu.lv) LU BI projekta grupa: Dr. sc. ing. Lada Bumbure, Dr. hab. biol. Dalius  Butkauskas, Dr. biol. Antons Kolodinskis, Msc Nikole Krasņevska and Msc Andra Miķelsone Plānotais projekta īstenošanas laiks: 25.05.2017. – 01.01.2021. Projekta izpildes laikā Baltijas jūras reģionā tiks izveidots kompetences centru tīkls, MVU inovatīvo produktu, kas saistīti ar elektronikas precēm, dažādu parametru testēšanai un konsultēšanai, ar mērķi nodrošināt produktu atbilstību starptautiskajiem standartiem to agrīnas izstrādes laikā. Tas savukārt sekmētu to veiksmi globālajos tirgos, kur nepieciešama to pierādīta atbilstība standartiem, kas parasti prasa plašu produktu prototipu testēšanu. Testēšana agrīnā izstrādes stadijā dos iespēju izvairīties no neveiksmēm vēlākos posmos, un līdz ar to tā var būt ārkārtīgi rentabla. TEST-4-SME tīkla dalībnieki ir ērti izvietoti BJR, un tiem ir pieredze dažādās testēšanas metodēs, kas nepieciešama ar elektroniku saistītām izstrādnēm. Tīkla dalībnieki konsultēs un apmācīs MVU darbiniekus atbilstoši standartiem. Mēs arī dalīsimies zināšanās visā tīklā, lai uzlabotu testēšanas kvalitāti un efektivitāti un lai paātrinātu MVU produktu izstrādes procesu. Projekta ietvaros septiņi izmēģinājuma MVU pārbaudīs tīkla pakalpojumus. Tiks analizēta iespēja, iesaistīt izveidotajā tīklā citus reģionā esošos elektronikas testēšanas pakalpojumu sniedzējus. TEST-4-SME veido 15 partneri, no kuriem 7 ir pētniecības organizācijas. Izveidotie kompetences centri spēj veikt testēšanu 11 kategorijās, kas attiecas uz elektronikas ražojumiem. Projektā iesaistītās laboratorijas tika atlasītas ņemot vērā to pieredzes savstarpējo papildināmību, tā nodrošinot tīkla spēju sniegt visaptverošus testēšanas pakalpojumus, kas vajadzīgi visā produktu attīstības ķēdē. Laboratorijas un to testēšanas kompetences: - klimatiskie testi: Tartu Observatorija (TO), Centria (Somija, Pielietojamo Zinātņu universitāte) - EMC testēšana (Elektromagnētiskā saderība): TO, Centria - materiāls un kompozicionālais raksturojums, testēšana un analīze: RTU (Rīgas Tehniskā universitāte) - materiālu elektrovadītspēja/pretestība: TO, Wismar (Pielietojamo Zinātņu, Tehnoloģiju Biznesa un Dizaina universitāte), RTU, ProTech (Lietuva) - ražošanas procesu verifikācija: RTU, Centria - bateriju, saules bateriju un elektrosistēmu raksturojums un testēšana: Wismar, RTU, ProTech, Centria - skaņas un trokšņa raksturojums un modelēšana: RTU - termisko īpašību raksturojums un testēšana: TO, RTU - mehānisko un strukturālo īpašību raksturojums un testēšana: TO, RTU, Centria - skaņas un trokšņa raksturojums un modelēšana: RTU - radiometrisko sensoru spektrālā atbildība: TO - optisko sistēmu kalibrēšana, raksturošana un mērījumi: TO, Wismar, RTU, ProTech - bioelektromagnētiskais raksturojums un testēšana: LU Attēli:
  1. Projekta TEST-4-SME sanāksmes dalībnieki Ŗīgas Tehniskajā Universitātē 2018. gada 27 un 28. martā.
  1. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta projekta izstrādes grupa. 
 

Interreg Baltic Sea Region project:

Project name: Laboratory network for testing, characterisation and conformity assessment of electronic products developed by SMEs Acronym: TEST-4-SME Leading partner: University of Tartu, Tartu Observatory (TO) (Estonia) Countries involved: Estonia, Latvia, Lithuania, Germany and Finland Total budget: 1,775300.00 euro Partners from Latvia: Institute of Biology, University of Latvia (UL), Riga Technical University (RTU) and Ventspils University College (VUC) University of Latvia budget in the project: 150 000 euro. Time of project implementation: 25.05.2017. – 01.01.2021. Project UL lieder Dr. biol. Dace Grauda (dace.grauda@lu.lv), UL project group: Dr. sc. ing. Lada Bumbure, Dr. hab. biol. Dalius  Butkauskas, Dr. biol. Antons Kolodinskis, Msc Nikole Krasņevska and Msc Andra Miķelsone The project is aimed to initiate an innovation support network in the BSR to provide testing and consultation for electronics SMEs on how to demonstrate conformity with international standards during early product development. No electronic product can be successfully placed in global markets if conformity to standards is not proven, which typically requires extensive testing of product prototypes. Early stage testing can also help avoid failures in later stages and thus can be extremely cost-effective as well. TEST-4-SME network members are conveniently located in the BSR and have expertise in a wide range of testing methods needed by electronics producers. Network members will advise and train SME staff in conforming to standards. We will also share knowledge across the network to improve the quality and efficiency of testing in order to speed up the process of product development for electronics SMEs. In scope of the project, seven pilot SMEs will test the network's services. We shall also analyze the landscape to identify what other electronics testing providers exist in the region to see if they can be included in our network via referrals or in the future. The partnership in the network: TEST-4-SME is made up of 15 partners, 7 of which are research organisations that operate labs capable of carrying out a wide range of testing in 11 categories relevant for electronics SMEs. These labs were selected due to the complementarity of their expertise, so that our network will be able to provide comprehensive testing services needed throughout the product development chain. Furthermore, most services can be provided by more than one lab, that will enable us to distribute customers throughout the network to keep queues and thus wait times shorter. The labs and their testing competencies are: -Climatic testing: TO, Centria (Centria University of Applied Sciences Ltd) -EMC testing (Electromagnetic Compatibility): TO, Centria -Material and compositional characterization, testing and analysis: RTU -Electroconductivity/resistivity of materials: TO, Wismar, RTU, ProTech (Applied Research Institute for Prospective Technologies) -Manufacturing processes verification: RTU, Centria -Characterisation and testing of batteries, solar cells and electrical systems: Wismar (Hochschule Wismar, University of Applied Sciences:Technology, Business and Design), RTU, ProTech, Centria -Sound and noise characterisation and modelling: RTU -Thermal characterisation and testing: TO -Mechanical and structural characterisation and testing: TO, RTU, Centria -Spectral responsivity of radiometric sensors: TO -Calibration, characterization and measurements of optical systems: TO, Wismar, RTU, ProTech -Bioelectromagnetic characterisation and testing: LU Foto 1. Participants of TEST-4-SME Project Meeting in Riga Technical University (27-28 March 2018.) Foto 2. UL project group