Finanšu un vadības kursu uzņēmēju un speciālistu tālākizglītībai (Latvijā, Lietuvā un Bulgārijā) attīstība un aprobācija, izmantojot inovācijas pārnesi” (LLP-LdV/TOI/2008/LV/004)

2010. gada 30.septembrī veiksmīgi noritēs divgadīgais Leonardo da Vinči programmas projekts „Finanšu un vadības kursu uzņēmēju un speciālistu tālākizglītībai (Latvijā, Lietuvā un Bulgārijā) attīstība un aprobācija, izmantojot inovācijas pārnesi” (LLP-LdV/TOI/2008/LV/004).

Projektu īstenoja pētnieki un speciālisti no Latvijas Universitātes, Vytautas Magnus Universitātes (Lietuva), Latvijas darba devēju konfederācijas (Latvija), Profesionālo finanšu menedžeru institūta (Lielbritānija), Bulgārijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (Bulgārija) un HAAGA-HELIA Universitātes (Somija).

No Latvijas Universitātes, kā vadošā projekta partnera, projektā piedalījās: asociēta profesore Svetlana Saksonova (projekta vadītāja un pētnieks), profesore Inta Brūna (pētnieks), LU kanclers Gundars Bērziņs (pētnieks), Santa Jastrebova (vadītāja asistente) 

Projekta dalībnieki no Latvijas Universitātes, kā ari citām partnerinstitūcijām,  piedalījās finanšu un vadības sfēras kursu vajadzības izpētē, konsultēšanā, izstrādē, aprobācijā, novērtēšanā.

Rezultātā tika izstrādāti desmit kursi, kuri aptver aktuālās tēmas uzņēmējiem un speciālistiem, kas ir kopīgas visās Eiropas Savienības valstīs: 

  • Stratēģiskā vadīšana
  • Stratēģiskā plānošana
  • Finanšu tirgi
  • Biznesa finansēšanas modeļi un instrumenti
  • Investīciju analīze un portfeļu vadība
  • Uzņēmumu iekšējais audits un kontrole
  • Finanšu vadība
  • Finanšu pārskatu starptautiskie standarti
  • Vadības grāmatvedība finanšu lēmumu pieņemšanai
  • Uzņēmuma saimnieciskā un finanšu stāvokļa analīze

Kursiem ir inovatīvs saturs, tie tiks pasniegti, izmantojot inovatīvas mācību metodes.

Izstrādātie kursi veiksmīgi aprobēti Latvijā, Lietuvā un Bulgārijā. Kursu aprobācijas laikā klausītāji augsti novērtēja kursus, to inovatīvo un profesionālo saturu.

Izstrādāti kursi ir pieejami latviešu, lietuviešu, bulgāru un angļu valodā e-apmācības platformā, kā arī drukātā veidā. 

Projekta realizācija veicināja sadarbību starp partneriem, kas ir vērsta uz uzņēmēju un speciālistu profesionālās tālākizglītības pilnveidošanu.

Veiksmīga sadarbība, kas ir  izveidojusies projekta norises laikā starp partneriem -institūcijām un projekta dalībniekiem, tiks turpināta arī pēc projekta beigām.