GORWIND – GULF OF RIGA AS A RESOURCE FOR WIND ENERGY

Rīgas jūras līcis – vēja enerģijas resurss

Finansētājs: Igaunijas – Latvijas programma, Eiropas Savienība

Projekta periods: 01.11.2010.- 30.10.2012.

Projekta mērķi

Sniegt lēmumu pieņēmējiem un vēja parku attīstītājiem Rīgas jūras līcī uzticamu informāciju par jūras vēju, kas iegūta no augstas izšķirtspējas attālinātu mērījumu datiem, krasta vēja mērījumiem, kā arī reģionālajiem klimata modeļiem. Papildus tiks sagatavota informācija par roņu izplatības vietām, kā arī putnu ziemošanas, migrēšanas un vairošanās apvidiem. Vēja parkiem piemērotu atrašanās vietu atlasē tiks iesaistīti vietējie iedzīvotāji un pašvaldības, kartējot attieksmi un ņemot vērā pašvaldību prasības potenciālajiem atjaunojamās enerģijas apvidiem.

Situācijas apraksts

Enerģētikas tirgum atveroties ES, ar enerģētiku saistītā uzņēmējdarbība iegūst starptautisku raksturu. ES atbalsta atjaunojamās enerģijas avotu attīstību. Rīgas jūras līča reģionā vislielākais potenciāls ir vēja enerģijai – attīstot šeit vēja parkus, labuma guvējas būtu kā Latvija, tā Igaunija. Plānojot vēja parkus, jāņem vērā, ka Rīgas jūras līci apdzīvo jūras zīdītāji un putni, jo vēja parku darbība ietekmēs vidi jūras līcī. Nepieciešama arī precīza informācija par ledus apstākļiem, jo ledus veidošanās un pārvietošanās var apdraudēt vēja parku būvniecību un ekspluatāciju jūrā. Savukārt iedzīvotāji raizējas, ka ar vēja parku būvniecību varētu pasliktināties dzīves kvalitāte.

Kopumā, lēmumi par Rīgas jūras līča vēja enerģijas izmantošanu būtu jāpieņem, balstoties izpētē un jāsaskaņo abās līča pusēs.

Projekta partneri

Projekta partneri ir pētniecības institūcijas Igaunijā un Latvijā. Partnerība nodrošina saskaņotas aktivitātes visā Rīgas jūras līča teritorijā, apvienojot un savstarpēji papildinot iesaistīto institūciju un ekspertu kompetences jomas. 

Projekta vadība – Tallinas tehnoloģijas universitāte, Jūras sistēmu institūts.

Partneri:

Tartu universitāte

Igaunijas Dabaszinātņu universitāte

Latvijas Universitāte

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Latvijas Dabas fonds

Igaunijas Dabas fonds

Aktivitātes

Visas projekta aktivitātes tiks īstenotas Rīgas jūras līča teritorijā. Zemes novērošanas – attālinātā monitoringa vēja un ledus fotogrāfisko datu apstrāde un piekrastes meteoroloģisko staciju datu analīze, tiks izmantota, lai iegūtu dinamiskas jūras un krasta vēja un ledus kartes periodam no 2001. līdz 2012. gadam.

Jūras vēja lauku informācija tiks papildināta izmantojot vēja modeļus, kas balstīti klimata prognožu modeļu kopumā periodam līdz 2100. gadam.

2011. / 2012. gadā paredzēta migrējošo un ziemojošo putnu, kā arī vairojošos roņu areālā skaitīšana. Notiks arī ievākto un vēsturisko datu (laika periods – no 2001. gada) saskaņošana, lai radītu dažādu putnu un roņu populācijas dinamiskās kartes.

Tiks sagatavots pārskats par iedzīvotāju reakciju uz vēja parku attīstību jūrā un piekrastē – šim nolūkam tiks sagatavotas, izplatītas un analizētas aptaujas anketas. Tāpat tiks analizēti Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldību stratēģiskie un tematiskie plāni, kas ietver atjaunojamās enerģijas patēriņu. Tādējādi, izmantojot telpiskās plānošanas metodes, tiks sagatavots instruments lēmumu pieņemšanai. 

Projekta ietvaros tiks organizēti arī forumi, kuros piedalīsies ieinteresētās puses un sabiedrības pārstāvji.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks sagatavota zinātniskos pētījumos balstīta, politikas veidotājiem noderīga informācija par vēja enerģijas laukiem, dzīvnieku un putnu populāciju, kurus ietekmētu vēja parku attīstība, sabiedrības reakcijām un ekonomiskajām priekšrocībām visā Rīgas jūras līča apvidū kopumā.

Tiks radīts instruments lēmumu pieņemšanai, kas balstīts telpiskās plānošanas metodoloģijā un veidots ģeotelpiskās informācijas sistēmas vidē, - tas atvieglos kopīgu vēja enerģijas izmantojuma plānošanu Rīgas jūras līča teritorijā.

Tiks izstrādātas vēja enerģijas, ledus stāvokļa, migrējošo un ziemojošo putnu populācijas un roņu apdzīvoto teritoriju dinamiskās kartes periodā no 2001. gada, ievērojot arī nākotnes klimata prognozi.

Instrumentā lēmumu pieņemšanai tiks iestrādāti projekta gaitā sagatavotie, telpiskajai plānošanai paredzētie indikatori par iedzīvotāju attieksmi pret vēja parku attīstīšanu un vietējo atjaunojamās enerģijas patēriņa plānu realizāciju.

Projekta rezultāti dos ieguldījumu politikas, vides un sociāli ekonomisko risinājumu rašanā, kas saistīti ar atjaunojamās enerģijas izmantošanu pārrobežu līmenī.

Sīkāk par projektu:

www.modlab.lv/GORWIND