Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē

Projekta „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē”
Vienošanās Nr. 2009/0138/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/004
LU reģistrācijas Nr. ESS2009/77

Latvijas Universitātē no 2009. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30.jūnijam tika realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē”.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  ir 22 498 472 EUR.


Projekts „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē” sniedza finansiālu atbalstu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem mācību un pētniecības procesa nodrošināšanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Projekta ietvarā tika piešķirtas mērķstipendijas doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem visās izglītības tematiskajās grupās, pilna vai nepilna laika studijās valsts budžeta finansētajās vai maksas studiju vietās. Doktora studiju kvalitātes uzlabošanai finansējums tika piešķirts arī kvalitātes atbalsta pasākumiem - mobilitātei, vieslektoru atlīdzībai un semināru izmaksu segšanai doktorantu grupai jaunu pētniecības metožu apgūšanai un lietošanai praksē. Projektā finansiālais atbalsts tika piešķirts arī promocijas darba vadītājiem, kuri bija līdzatbildīgi par mērķstipendijas ieguvēja individuālā plāna izstrādi un tā kvalitatīvu izpildi, padziļinātu zinātnes nozares teorētisko disciplīnu apguvi un jaunākās metodoloģijas prasmju pilnveidošanu saistībā ar zinātnes nozares specifiku.

Projekts „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē” sekmēja LU studējošo motivāciju pieteikties doktorantūras studijās, veicināja viņu sociālo nodrošinājumu, savukārt kontroles sistēma radīja priekšnosacījumus doktorantūras studiju efektivitātes palielināšanai. Palielinot mobilitātes finansējumu, pieauga doktorantu starptautiskā konkurētspēja un palielinājās pieredze, kuru turpmāk būs iespējams izmantot visa veida (t.sk. ārvalstu) finansējuma piesaistei.
 

Paldies visiem projekta dalībniekiem, kā arī IZM un VIAA speciālistiem par  atbalstu  un sadarbību!

 

Projekta vadītāja

Elmīra Zariņa