Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Tālivalža 1b, Rīga

Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/035

Projekta īstenošanas termiņš: no 22.11.2019 līdz 21.02.2021 (15 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējās izmaksas 1 238 085,42 Eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 85% jeb 1 052 372,61 Eur apmērā un valsts budžeta finansējums 15% jeb 185 712,81 Eur. 

Projekta vadītājs: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītājs Mikus Miķelsons

Projekta koordinatore: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītāja asistente, e-pasts: kristine.zarina@lu.lv

Projekta mērķis un rezultāti: Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Latvijas Universitātes ēkā Tālivalža 1b, Rīgā.

1) plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas ir ne mazāks kā 336,43 MWh/gadā (40,94%/gadā);

2) plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 30,9 kWh/m2 gadā (reālā enerģijas nepieciešamība iekštelpu temperatūras nodrošināšanai iekļauj arī būtisku siltuma plūsmu no karstā ūdens sistēmas).

3) plānotais CO2 emisiju samazinājums 98 057 kg/gadā; 

Projektā plānotās aktivitātes ir pamatotas ar aprēķinu rezultātiem, plānotie finanšu ieguldījumi ir efektīvi attiecībā pret nākotnes ietaupījumu, tāpat arī tiks mazināta ietekme uz vidi un uzlabota pilsētvide, kā arī pagarināts ēkas lietošanas termiņš.  

Projekta īss kopsavilkums:
Saskaņā ar energoauditu un ēkas tehnisko apsekošanu, ēkā plānots īstenot šādus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus:
1) Norobežojošās konstrukcijas:

 • Fasāžu siltināšana, izmantojot apmestās fasādes pieeju;
 • Logaiļu siltināšana no ārpuses pa visu perimetru, t.sk. zem palodzēm (kur tas ir fiziski iespējams);
 • Logu nomaiņa pret PVC logiem ar stikla paketi ar selektīvo.
 • Veco durvju nomaiņa pret ugunsdrošām siltinātām metāla durvīm;
 • Cokola siltināšana;
 • Papildus beramās siltuma izolācijas vates iestrāde uz bēniņos esošā siltumizolācija slāņa vietās, kur tā ir bojāta vai tās biezums ir samazināts;
 • Lokāls jumta seguma remonts, lai nodrošinātu siltumizolācijas aizsardzību pret bojājumiem nākotnē.

2) Karstā ūdens sistēma:

 • Saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai (ar papildus akumulācijas tvertni un pieslēgumu pie esošās sistēmas);
 • Uzstādīt dušas paneļus ar regulējamām pjezo pogām ar maksimālo laiku klausules plūsmas ierobežošanai un gaisa pievienošanai.

3) Ventilācija:

 • Gaisa pieplūdes vārstu ar antibakteriālo filtru ārpusē montāža uz esošajiem istabu logiem.

4) Inženiersistēmas:

 • Atsevišķu siltuma skaitītāju apkures un karstā ūdens patēriņiem, kā arī elektroenerģijas skaitītāju ventilācijas iekārtas patēriņa uzskaitei uzstādīšana.

Projekta mērķa grupa:
Valsts ēkas Tālivalža 1b, Rīgā lietotāji – Latvijas Universitātes studenti un darbinieki. 
Pēc projekta īstenošanas mērķa grupām būs šādi ieguvumi:

 • būtiski samazināsies siltumapgādes izmaksas;
 • uzlabosies telpu komforts, tādējādi pozitīvi ietekmējot studējošos un darbiniekus;
 • tiks atjaunots ēkas estētiskais izskats, kas pozitīvi ietekmēs apkārtējo teritoriju iedzīvotājus;
 • mazināsies kaitējums videi.

Informācija sagatavota un publicēta 21.02.2020.

Projekta gaitas atskaites:

Projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Tālivalža 1b, Rīga”, Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/035 būvdarbu veicējs SIA “Abora” 2020.gada oktobrī noslēdzis būvdarbus un sekmīgi īstenojis visas projektā plānotās aktivitātes.

Šobrīd turpinās projekta vadības darbs pie sagatavošanās projekta noslēguma pārbaudei.

Informācija sagatavota un publicēta 22.02.2021.

Projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Tālivalža 1b, Rīga”, Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/035 ar būvdarbu veicēju SIA “Abora” noslēgts līgums Nr.6012-A219/55 par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu, kura ietvaros ir sagatavoti un Rīgas pilsētas būvvaldē apstiprināti šādi projekti:

 • Ēkas fasādes apliecinājuma karte “Vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekts – dienesta viesnīcā”, akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē 01.04.2020;
 • Paskaidrojuma raksts  “Dienesta viesnīcas zibensaizsardzība” – akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē 07.05.2020;

Maijā tiks uzsākti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai ēkā Tālivalža ielā 1b, Rīgā.

Informācija sagatavota un publicēta 22.05.2020.

Projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Tālivalža 1b, Rīga”, Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/035 ar būvdarbu veicēju SIA “Abora” īsteno būvdarbus veicot:

 • Fasāžu siltināšana, izmantojot apmestās fasādes pieeju;
 • Logaiļu siltināšana;
 • Logu nomaiņa pret PVC logiem un veco durvju nomaiņa;
 • Cokola siltināšana;
 • Papildus beramās siltuma izolācijas vates iestrāde uz bēniņos;
 •  Lokāls jumta seguma remonts;
 • Saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai;
 • Dušas paneļu uzstādīšana ar regulējamām pjezo pogām; u.c.

Informācija sagatavota un publicēta 21.08.2020.

Projektā Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Tālivalža 1b, Rīga”, Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/035 būvdarbu veicējs SIA “Abora” 2020. gada oktobrī noslēdzis būvdarbus un sekmīgi īstenojis visas projektā plānotās aktivitātes.

Šobrīd turpinās darbs pie būvdarbu un projekta izpilddokumentācijas sagatavošanas.

Informācija sagatavota un publicēta 22.11.2020.