Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Mazā Lubānas ielā 11, Rīgā

Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/032

Projekta īstenošanas termiņš: no 28.02.2019. līdz 27.05.2020. (15 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1057850,00 Eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 85% jeb 899172,50 Eur apmērā un valsts budžeta finansējums 15% jeb 158677,50 Eur.

Projekta vadītājs: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītājs Mikus Miķelsons

Projekta koordinatore: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītāja asistente, e-pasts: kristine.zarina@lu.lv

Projekta mērķis un rezultāti: Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Latvijas Universitātes ēkā Mazā Lubānas ielā 11, Rīgā.

 1. plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas ir ne mazāks kā 294,63 MWh/gadā (40,27 %/gadā);
 2. plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 51,18 kWh/m2 gadā;
 3. plānotais CO2 emisiju samazinājums 87024 kg/gadā;
 4. No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda 0,05 MW.

Projektā plānotās aktivitātes ir pamatotas ar aprēķinu rezultātiem, plānotie finanšu ieguldījumi ir efektīvi attiecībā pret nākotnes ietaupījumu, tāpat arī tiks mazināta ietekme uz vidi un uzlabota pilsētvide, kā arī pagarināts ēkas lietošanas termiņš. 

Projekta īss kopsavilkums:

Saskaņā ar energoauditu un ēkas tehnisko apsekošanu, ēkā plānots īstenot šādus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus:

1. Norobežojošās konstrukcijas:

 • Fasāžu siltināšana, izmantojot apmestās fasādes pieeju;
 • Starplogu pildījumu nomaiņa;
 • Sarkano ķieģeļu pilastru siltināšana;
 • Logaiļu siltināšana no ārpuses pa visu perimetru, t.sk. zem palodzēm (kur tas ir fiziski iespējams);
 • Veco pagraba logu nomaiņa pret PVC logiem ar stikla paketi ar selektīvo.
 • Veco durvju nomaiņa pret ugunsdrošām siltinātām metāla durvīm;
 • Cokola siltināšana;
 • Jumta siltināšana ;
 • Balkonu demontāža, kas novērsīs to pieslēgumu termiskos tiltus.

2. Karstā ūdens sistēma:

 • Saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai (ar papildus akumulācijas tvertni un pieslēgumu pie esošās sistēmas);
 • Uzstādīt dušas paneļus ar regulējamām pjezo pogām ar maksimālo laiku klausules plūsmas ierobežošanai un gaisa pievienošanai.

3. Ventilācija:

 • Gaisa pieplūdes vārstu ar antibakteriālo filtru ārpusē montāža uz esošajiem istabu logiem.

4. Inženiersistēmas:

 • Atsevišķu siltuma skaitītāju apkures un karstā ūdens patēriņiem, kā arī elektroenerģijas skaitītāju ventilācijas iekārtas patēriņa uzskaitei uzstādīšana.

Projekta mērķa grupa:

Valsts ēkas Mazā Lubānas ielā 11, Rīgā lietotāji – Latvijas Universitātes studenti un darbinieki.
Pēc projekta īstenošanas mērķa grupām būs šādi ieguvumi:

 • būtiski samazināsies siltumapgādes izmaksas;
 • uzlabosies telpu komforts, tādējādi pozitīvi ietekmējot studējošos un darbiniekus;
 • tiks atjaunots ēkas estētiskais izskats, kas pozitīvi ietekmēs apkārtējo teritoriju iedzīvotājus;
 • mazināsies kaitējums videi.

Informācija sagatavota un publicēta 28.05.2019.

Projekta gaitas atskaites:

Projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Mazā Lubānas ielā 11, Rīgā”, vienošanās numurs Nr. 4.2.1.2/18/I/032 2019.gada 15.aprīlī ar būvdarbu veicēju SIA “Abora” noslēgts līgums Nr.6012-A219/22 par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu, kura ietvaros ir sagatavoti un Rīgas pilsētas būvvaldē apstiprināti šādi projekti:

 • Ēkas fasādes apliecinājuma karte – “Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Mazā Lubānas iela 11, Rīgā, Latvija. Saules kolektori. ID:LU2018/35_ERAF”, akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē – 04.07.2019;
 • Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvei – “Dienesta viesnīcas zibens aizsardzība. Rīgā, Mazā Lubānas iela 11, LV-1019”, akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē – 04.07.2019;
 • Ēkas fasādes apliecinājuma karte – “Dienesta viesnīcas vienkāršotā fasādes atjaunošana”, akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē – 03.07.2019.

Ar jūliju ir uzsākti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai ēkā Mazā Lubānas ielā 11, Rīgā.

Informācija sagatavota un publicēta 23.08.2019.

Projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Mazā Lubānas ielā 11, Rīgā”, vienošanās numurs Nr. 4.2.1.2/18/I/032 jūlijā uzsāktos būvdarbus, SIA “Abora” veiksmīgi turpinājusi rudens mēnešos, veicot:

 • Fasāžu siltināšanu, izmantojot apmestās fasādes pieeju;
 • Starplogu pildījumu nomaiņu;
 • Sarkano ķieģeļu pilastru siltināšanu;
 • Logaiļu siltināšana no ārpuses;
 • Veco pagraba logu nomaiņa pret PVC logiem;
 • Jumta siltināšana;
 • Balkonu demontāža;
 • Saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai ;
 • Dušas paneļu ar regulējamām pjezo pogām uzstādīšana;
 • Atsevišķu siltuma skaitītāju apkures un karstā ūdens patēriņiem uzstādīšana;

Informācija sagatavota un publicēta 26.11.2019.

Projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Mazā Lubānas ielā 11, Rīgā”, vienošanās numurs Nr. 4.2.1.2/18/I/032 jūlijā uzsāktos būvdarbus SIA “Abora” veiksmīgi ir noslēgusi 2019.gada decembrī.

Ir radies ietaupījums, ko plānots novirzīt, lai ēkas centrālajā ieejā nomainītu esošās PVC (Polivinilhlorīds) durvis pret jaunām alumīnija durvīm. Jaunas durvis nodrošinās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, ilgmūžību kā arī tiks atjaunots ēkas estētiskais izskats.

Informācija sagatavota un publicēta 28.02.2020.

Projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Mazā Lubānas ielā 11, Rīgā”, vienošanās numurs Nr. 4.2.1.2/18/I/032 jūlijā uzsāktos būvdarbus SIA “Abora” veiksmīgi ir noslēgusi 2019. gada decembrī, bet pavasara mēnešos ir noritējis darbs pie būvdarbu un projekta izpilddokumentācijas. Sekmīgi ir ieviestas visas projektā plānotās aktivitātes, savukārt. ēkas centrālā ieeja nākotnē tiks atjaunota no Latvijas Universitātes pašu līdzekļiem. 

Informācija sagatavota un publicēta 28.05.2020.