Projekta nosaukums: Šķidru alumīnija sakausējumu degazēšanas intensifikācija no izšķīdušā ūdeņraža ar argona mikroburbuļiem, kurus rada ar intensīvu turbulentu šķidrā metāla strūklu, izveidojot to ar bezkontakta elektromagnētisku maisītāju

Projekta identifikācijas numurs: KC-PI-2017/72

Projekta īstenošanas termiņš:

Projekta I. kārta: no 29.01.2018. līdz 28.07.2018.

Projekta II. kārta: no 28.09.2018.līdz 27.09.2021.

Specifiskā atbalsta mērķis/ pasākuma nosaukums: 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta kopējais finansējums II. kārtā: 308000,00 EUR, atbalsta finansējuma apmērs (90%): 277200,00EUR, LU finansējums (10%): 30800,00 EUR.

Projekta zinātniskais vadītājs:

LU FI vadošais pētnieks Imants Kaldre, e-pasts: imants.kaldre@lu.lv (līdz 30.04.2019.)

No 01.05.2019. LU FI vadošais pētnieks Andris Bojarevičs, e-pasts: andris.bojarevics@lu.lv

Projekta administratīvais vadītājs: LU FI izpilddirektors Gints Rieksts, e-pasts: gints.rieksts@lu.lv

Projekta mērķis – komercializēt izstrādāto bezkontakta degazācijas tehnoloģiju

Projekta galvenie rezultāti:

DARBĪBA NR.1. “EKSPERIMENTĀLĀS IZSTRĀDNES”:

- EM tehnoloģijas mērogošana (TRL 6),

Darbības rezultāts: Pētniecības atskaites ar definētajiem nepieciešamajiem parametriem- 1 (viena) gab.;

- Industriālā prototipa konstruēšana (TRL 6),

Darbības rezultāts: Rasējumu komplekts prototipa izgatavošanai- 1 (viens) gab.;

- Detaļu izgatavošana un iekārtas salikšana (TRL 6),

Darbības rezultāts: Izgatavots tehnoloģijas prototips,  ar kuru var pētīt un demonstrēt tehnoloģijas darbību ražošanai pietuvinātos apstākļos- 1 (viens) gab.;

- Tehnoloģijas testi ar prototipa iekārtu (TRL 7),

Darbības rezultāts: Tehnoloģijas testu atskaites ar kvantitatīviem rezultātiem, kas apstiprina tehnoloģijas priekšrocības darbībā- 1 (viena) gab.;

- Saražotā materiāla (Al stieņi)  ķīmiska sastāva analīze  (TRL 7),

Darbības rezultāts: Veikto analīžu rezultāti/atskaites- 1 (viens) komplekts;

DARBĪBA NR.2 “PATENTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANA”,

Darbības rezultāts: Sagatavoti un iesniegti Latvijas un PCT patentu pieteikumi- 1 (viens) komplekts;

DARBĪBA NR.3 “IZSTĀŽU/KONFERENČU UN INDIVIDUĀLO VIZĪŠU APMEKLĒJUMI UN PROTOTIPA DEMONSTRĒJUMI”,

Darbības rezultāti: Dalība vismaz 4 (četrās) konferencēs/izstādēs un vismaz 4 (četras) tikšanās ar potenciāliem sadarbības partneriem;

DARBĪBA NR.4 “KOMERCIALIZĀCIJAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA”,

Darbības rezultāti: tehnoloģiskais piedāvājums- 1 (komplekts);

DARBĪBA NR.5 “PROJEKTA VADĪBA UN ADMINISTRĀCIJA”,

Darbības rezultāts: īstenots 1 (viens) projekts;

DARBĪBA NR.6 “LICENCES LĪGUMA SAGATAVOŠANA”,

Darbības rezultāts: vismaz 1 (viena) licences līguma un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošana;

 

PROJEKTA ĪSTENOŠANA:

1.   28.09.2018-31.12.2019. Šajā projektā ir plānots būvēt un testēt jaunu ražošanas sistēmu alumīnija sakausējumiem, tāpēc projekta pārskata periodā aktīvi darbus uzsāka projekta komanda pie eksperimentālajiem pētījumiem. Pārskata periodā uzsākts pētīti tehniskos aspektus un izmantojamība, lai pielāgotu rūpniecisko lietošanas metodi. Projekta komanda piedalījās rūpniecības gadatirgū “Aluminium 2018”,Vācijā (Diseldorfā), lai labāk izprastu nozares vajadzības un prasības. Uzsākts strādāt aktīvi pie laboratorijas prototipa, uzsākot virkni eksperimentu, lai noteiktu bezkontakta elektromagnētiskā dekodētāja darbību. Pārskata periodā projekta darba grupas dalībnieki Vācijā no 09.10.2018 līdz 11.10.2018 ņēma dalību izstādē "Aluminium 2018".  Komandējuma laikā 3 dienas tika apmeklēta izstāde “Aluminium 2018”. Papildus pētīti potenciālie tirgi un gala lietotāju prasības, lai komercializācijas piedāvājums būtu pēc iespējas pievilcīgāks galapatērētājam un lietotājiem.

 

2.   01.01.2019- 30.03.2019. Turpināts darbs pie eksperimentālajiem pētījumiem. Veikti maza mēroga eksperimenti. Eksperimenti veikti uz maza mēroga iekārtām. Izveidots un testēts eksperimentālais modelis 1/3 mērogā pret industriālo prototipu procesa hidrodinamikas izpētei istabas temperatūras šķidra metāla sakausējumā. Eksperimenta rezultāti pārrunāti ar potenciālajiem partneriem un industriālajiem uzņēmumiem, lai izprastu tehnoloģijas pielietojamību industriālajiem apstākļiem un industrija apstiprinātu šīs tehnoloģijas pielietojamību viņu ražošanas procesā. Sagatavots rasējuma komplekts keramiskajai prototipa daļai. Pārskata periodā ir izstrādāti gandrīz visi rasējumi prototipa mehāniskajai daļai. Šobrīd tiek gatavots materiālu detalizēts saraksts, lai steidzami iegādātos nepieciešamās preces. Meklēti risinājumi eksperimentālajos nolūkos gala prototipu testēt ārvalstīs industriālajā vidē, lai nodrošinātu tehnoloģijas pilnīgu validāciju un industrijas pozitīvo apstiprinājumu. Turpinātas iestrādnes komercializācijas piedāvājuma sagatavošanā. Izskatīti visi esošie materiāli un uzsākta materiālu sagatavošana. Papildus pētīti potenciālie tirgi un gala lietotāju prasības, lai komercializācijas piedāvājums būtu pēc iespējas pievilcīgāks galapatērētājam un lietotājiem. Degazācijas iekārta, alumīnijam ir piedāvātas Hertwich Engineering GmbH Austrijā, Altek Europe Ltd. Lielbritānijā un Metallco AS Norvēģijā, un All Recycling Latvijā. Uzsāktas pārrunas ar šiem uzņēmumiem

 

3.   01.04.2019.-30.04.2019. Pārskata periodā pastiprināta uzmanība pievērsta maza mēroga pētījumiem un preču iepirkumu organizēšanai, kā arī sarakstu sagatavošanai preču iegādei un eksperimentālo darbu veikšanai. Organizētas sapulces un darba grupas tikšanās- pārrunājot eksperimentālo norisi mazajos mērogos un koncepciju izstrādi industriālajā mērogā. 2019. gada 12. un 13. aprīlī Rīgā norisinājās otrā starptautiskā Magnetic Latvia Tehnoloģiju konference “Deep Tech Atelier”, kuras ietvaros notika tīklošanās pasākums “Hidden Treasures in Public research institutions”, ko organizēja LIAA Tehnoloģiju departamenta Zinātnes komercializācijas nodaļa. Konference "Deep Tech Atelier" vienkopus pulcēja zinātniskos jaunuzņēmumus, pētniecības organizācijas, industriju un valsts pārvaldes pārstāvjus, kā arī tehnoloģiju interesentus. No projekta gan projekta dalībnieki, gan eksperts- produkta komercializators ņēma dalību šajā pasākumu pārrunājot savas idejas gan ar ekspertiem, gan ar industrijas pārstāvjiem. Dalība un konsultācijas ar ārvalstu ekspertiem, kā arī savas komercializācijas pasākuma plāna izpildes pārrunāšana ar piesaistītajiem ārvalstu ekspertiem. Plašāku informāciju par pasākuma norisi skatīt LU rakstā “Meklējot komercializācijas dārgumus starp zinātniskajām idejām” (http://sadarbiba.lu.lv/jaunumi/meklejot-komercializacijas-dargumus-starp-zinatniskajam-idejam).

 

4.  01.05.2019.-27.06.2019. Pārskata periodā turpināts darbs pie eksperimentālajiem pētījumiem. Veikti detalizētāki maza mēroga eksperimenti ar eksperimentālo modelis 1/3 mērogā pret industriālo prototipu procesa hidrodinamikas izpētei istabas temperatūras šķidra metāla sakausējumā. Veikti eksperimenti ar šķirā metāla caurteci ārējā lokā, kas ir tuvēki industriālajam procesam. Periodā iegūti pirmie rezultāti no sistēmas skaitliskajiem aprēķiem, t.sk. laikā mainīgā modeļa, iegūstot pat pārsteidzoši labu atbilstību eksperimentālajiem datiem. Eksperimenta rezultāti pārrunāti ar potenciālajiem partneriem un industriālajiem uzņēmumiem, lai izprastu tehnoloģijas pielietojamību industriālajiem apstākļiem un industrija apstiprinātu šīs tehnoloģijas pielietojamību viņu ražošanas procesā. Iepriekšējā periodā uzsāktās sarunas arī vainagojās ar rezultātiem - 8.-10. jūlijā pie projekta komandas viesosies Austriešu uzņēmuma "Hertwich Engeneering" pārstāvji, kas izrādīja interesi turpmākā sadarbībā. Pārskata periodā turpināts strādāt un izdiskutēt par izveidojamā industriālā prototipa detaļām un mezgli, kā arī vadības un elektronikas detaļām un vadības algoritma kopumā. Sagatavots rasējuma komplekts keramiskajai prototipa daļai. Pārskata periodā ir izstrādāti gandrīz visi rasējumi prototipa mehāniskajai daļai. Pārskata periodā turpinājās darbs pie tehniskās dokumentācijas sagatavošanas. Meklēti risinājumi eksperimentālajos nolūkos gala prototipu testēt ārvalstīs industriālajā vidē, lai nodrošinātu tehnoloģijas pilnīgu validāciju un industrijas pozitīvo apstiprinājumu. Turpinātas iestrādnes komercializācijas piedāvājuma sagatavošanā. Izskatīti visi esošie materiāli un uzsākta materiālu sagatavošana. Papildus pētīti potenciālie tirgi un gala lietotāju prasības, lai komercializācijas piedāvājums būtu pēc iespējas pievilcīgāks gala patērētājam un lietotājiem. Degazācijas iekārta alumīnijam ir piedāvātas Hertwich Engineering GmbH Austrijā, Altek Europe Ltd. Lielbritānijā un Metallco AS Norvēģijā, un All Recycling Latvijā. Uzsāktas pārrunas ar šiem uzņēmumiem.

 

5. 28.06.2019.-30.09.2019. Pārskata periodā turpināts darbs pie eksperimentālajiem pētījumiem. Turpināti maza mēroga eksperimenti ar eksperimentālo modeli 1/3 mērogā pret industriālo prototipu procesa hidrodinamikas izpētei istabas temperatūras šķidra metāla sakausējumā, kur notestēta iespēja sistēmu darbināt horizontāli. Pārskata periodā turpināti eksperimenti ar šķirā metāla caurteci ārējā lokā, kas ir tuvāki industriālajam procesam. Turpināti sistēmas skaitliskie aprēķini īpaši laikā mainīgā modeļa, iegūstot laikā un telpā detalizētāku ainu. Pārskata periodā turpināts aktīvs darbs pie prototipa izveides un darba grupā veiktas pārrunas par izveidojamā industriālā prototipa detaļām un mezgliem, kā arī vadības un elektronikas detaļām, kā arī prototipa vadības algoritmu kopumā. Turpināts darbs pie patenta melnraksta. Pārskata periodā projekta darba grupas dalībnieki devās komandējumā uz izstādi "Gifa 2019 (Vācija, Diseldorfa). Konferencē piedalījās plenārlekcijās, kā arī projekta tematikai atbilstošākajos referātu lasījumos. Komandējuma laikā dalībnieki tikās ar uzņēmuma "Altek Europe" pārstāvjiem, turpinot iepriekšējā komandējuma laikā iesāktās sarunas par bezkontakta degazācijas sistēmas iespējamiem industriālajiem testiem kādā no Altek sadarbības partneriem, visdrīzāk Avon metals. Turpinātas iestrādnes komercializācijas piedāvājuma sagatavošanā. Izskatīti visi esošie materiāli un uzsākta materiālu sagatavošana. Papildus pētīti potenciālie tirgi un gala lietotāju prasības, lai komercializācijas piedāvājums būtu pēc iespējas pievilcīgāks gala patērētājam un lietotājiem. Degazācijas iekārta alumīnijam ir piedāvātas Hertwich Engineering GmbH Austrijā, Altek Europe Ltd. Lielbritānijā un Metallco AS Norvēģijā, un All Recycling Latvijā. Uzsāktas pārrunas ar šiem uzņēmumiem. Tuvākajā laikā paredzētas vizītes pie potenciālajiem rūpnieciskajiem partneriem un sākt industriālo iekārtas prototipa izveidi, ņemot vērā industriālās līnijas specifiku , ko plānots arī atsevišķi pārrunāt vizišu laikā. Plānots ņemt dalību no 04.11.2019 līdz 08.11.2019. starptautiskā konferencē LightMAT-2019 ar referātu "Electromagnetic method for Aluminium degassing".

 

6. 04.11.2019-08.11.2019. Pārskata periodā projekta dalībnieks ņēma dalību Apvienotā karalistē, Mančestrā, starptautiskā konferencē un izstādē LightMAT-2019 ar referātu " Electromagnetic method for Aluminium degassing". Konferencē piedalījās plenārlekcijās, kā arī projekta tematikai atbilstošākajos referātu lasījumos. Konferences ietvaros uzstājās ar mutisku referātu "Electromagnetic method for Alumnium degassing". Konferences ietvaros piedalījās arī dažādās neformālās diskusijās par alumīnija liešanas tehnoloģijām un ražošanas procesa atšķirībām atkarībā no sakausējuma.

7. 15.12.2019-17.12.2019. Pārskata periodā projekta dalībnieki ņēma dalību Austrijas uzņēmumā "Hertwich Engeneering" piedaloties degazācijas procesa ūdens modeļa eksperimentos. Dalībnieki tikās ar uzņēmuma vadošajiem inženiertehniskajiem darbiniekiem, lai pārrunātu izstrādājamā elektromagnētiskā alumīnija degazātora prototipa tehniskā risinājuma detaļas un nianses izstrādes procesā. Tā pat dalībnieki tikās ar uzņēmuma administratīvo vadītāju Stefanu Peleču, pārrunājot perspektīvas šajā darbības jomā.

8.  18.12.2019 - 08.03.2019. Pārskata periodā turpināts darbs pie eksperimentālajiem pētījumiem un komercializācijas pasākumu īstenošanas. Veikti detalizētāki maza mēroga eksperimenti ar eksperimentālo modeli 1/3 mērogā pret industriālo prototipu procesa hidrodinamikas izpētei istabas temperatūras šķidra metāla sakausējumā. Turpināti eksperimenti ar šķirā metāla caurteci ārējā lokā, kas ir tuvāki industriālajam procesam, kā arī veikti darbi pie industriālā prototipa projektēšanas. Veikti modelējošie eksperimenti. Modelēta gan šī silšana, gan tās ietekme uz pašas iekārtas hidrodinamisko efektivitāti. Jāatzīmē, ka atsevišķi eksperimenti arī aizkavējās dēļ izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ, jo vairākiem projekta dalībniekiem radās nepieciešamība ievērot stingrākus darba apstākļus un strādāt attālināt, tāpēc atsevišķi eksperimenti ir pārcēlušies pēc COVID-19 ārkārtas pandēmijas beigām, tas ir, tiks mainīti un atviegloti darbinieku pārvietošanās kustība, it sevišķi atsevišķām vecuma grupām. Eksperimentus aizkavēja arī atsevišķu materiālu un komponenšu piegādes aizkavēšanās par vairāk kā mēnesi, īpaši saistībā ar mērīšanas sistēmu. Turpināta salīdzinoši intensīva komunikācija ar dažiem nozares uzņēmumiem, konsultējoties par to, kāda būtu optimālā keramiskās daļas konstrukciju un šķidrā metāla un argona plūsmas ietilpība un koncentrācija. Uzsākts darbs pie magnētiskās daļas un iekārtas kopumā elektriskās daļas projektēšanas, izstrādājot vispirms vadības algoritmu magnētiskajai daļai, un paredzot tās savietošanu ar kopējo sistēmu.  Pārskata periodā turpinājās darbs pie tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, un atsevišķu iepirkumu specifikācijas sagatavošanas. Pārskata periodā uzsākta paša magnētiskā rotora izgatavošana - magnētu izpakošana no transportēšanas iepakojuma, to salikšanas sistēmas izstrāde un gatavošanās magnētiskās sistēmas salikšanai.

9. 28.03.2020.-27.06.2020. Pārskata periodā turpināts darbs pie eksperimentālā modeļa izstrādes. Šķidra metāla laboratorijas modelī eksperimentālo pētījumu turpinājumā veikti detalizēti ierosinātās kustības un radītā integrālā spiediena mērījumi, lai gūtu nepieciešamo parametru sasniegšanas apliecinājumu pilna mēroga šķidra alumīnija degazatora prototipā. Būtisks eksperimentālajos pētījumos gūtais atzinums ir iekļauts prototipa uzbūves risinājumā - ferromagnētisko koncentrātoru izmantošana rotējoša magnētiska induktora konstrukcijā samazina nevajadzīgus siltuma zudumus un palielina degazācijai nepieciešamo hidrodinamisko parametru lielumu - šķidrā alumīnija plūsmas ātrumu un radīto integrālo spiedienu. Turpināti eksperimenti ar šķirā metāla caurteci ārējā lokā, kas ir tuvāki industriālajam procesam. Turpināta salīdzinoši intensīva komunikācija ar dažiem nozares uzņēmumiem, konsultējoties par to, kāda būtu optimālā keramiskās daļas konstrukciju un šķidrā metāla un argona plūsmas ietilpība un koncentrācija. Uzsākts darbs pie magnētiskās daļas un iekārtas kopumā elektriskās daļas projektēšanas, izstrādājot vispirms vadības algoritmu magnētiskajai daļai, un paredzot tās savietošanu ar kopējo sistēmu.  Pārskata periodā turpinājās darbs pie tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, un atsevišķu iepirkumu specifikācijas sagatavošanas. Pārskata periodā uzsākta paša magnētiskā rotora izgatavošana. Pārskata periodā notika attālinātas tikšanās ar Austrijas partneriem Hertwich Engineering GbmH un Lielbritānijas uzņēmumu Altek Ltd. Europe. Pasākumu norises un plānus pārtrauca COVID-19 epidēmija visā pasaulē, kas ietekmēja cilvēku pārvietošanās kustību, publisko pasākumu atcelšanu uz nenoteiktu laiku un ierobežoja ļoti daudziem cilvēkiem darba apstākļus, t.sk., dalība klātienē , tikšanās ar ārvalstu partneriem. Plānots projekta uzraugošajai iestādei ierosināt projekta grozījumus par projekta īstenošanas termiņa izmaiņām.

10. 28.06.2020.-27.09.2020. Pārskata periodā turpināts darbs pie eksperimentālajiem pētījumiem un komercializācijas pasākumu īstenošanas. Pārskata periodā turpināts aktīvs darbs pie rasējumu izstrādes industriālajam modelim. Saskaņoti gala rasējumi un sagatavots rasējuma komplekts gala industriālajai iekārtai. Atrasti visoptimālākie risinājumi no izgatavošanas un montāžas viedokļa industriālās iekārtas prototipam. Turpināts darbs pie eksperimentālā darba, veikti detalizētāki plūsmas mērījumi ar ultraskaņas doplera anemometru. Veikti mazi eksperimenti, pārbaudot atsevišķu mezglu darbību un izturību. Turpināti arī atsevišķu elementu modelējošos eksperimenti (gaisa dzesēšana).  Turpināta atsevišķu mezglu izgatavošana un salikšana. COVID-19 epidēmijas ietekmē, neviens pasākums klātienē nenotika. Vairākas attālinātās tikšanās tika organizētas ar Austrijas, Anglijas un Norvēģijas industrijas pārstāvjiem. Turpināts darbs pie patenta un veiktas sarunas ar patentu pilnvarotajiem par turpmākajiem soļiem zinātības patentēšanā.

11. 28.09.2020.- 27.12.2020.Pārskata periodā turpināts darbs pie eksperimentālajiem pētījumiem un komercializācijas pasākumu īstenošanas. Pārskata periodā turpināts aktīvs darbs pie industriālā prototipa rotējoša pastāvīgo magnētu (PM) elektromagnētiskā lauka induktora  detaļu izgatavošanas, ieskaitot liela mēroga PM bloka salikšanas. Izstrādāti tehniskie risinājumi PM rotora balansēšanai un nepieciešamās gaisa dzesēšanas optimizācijai. Veikts darbs pie industriālā prototipa nesošā rāmja konstrukcijas mobilitātes un gabarītu optimizācijas, samazinot iekārtas kopīgo masu un minimizējot feromagnētiska tērauda detaļu izmantojumu. Turpināts darbs pie patenta pieteikuma, t.sk. veikts tulkošanas darbs. Pārskata periodā apzināta aktuālā situācija ar visiem iepriekš sakontaktētiem potenciālajiem partneriem. Noskaidrots, ka situācija būtiski nav mainījusies, aktīvāka darbība, t.sk. pētniecības un attīstības jomā plānota 2021. gada pirmajā ceturksnī.

12. 28.12.2020-27.03.2021. Pārskata periodā turpināts aktīvs darbs pie eksperimentiem, veikti lielāka mēroga un mazāka mēroga laboratorijas eksperimenti. Darbs pie magnēta rotora un elektriskās sadaļas. Veikti aprēķini un stiprības mērījumi. Veikti papildus izvērtējumi un aprēķini degazatora noslēgtā kamerā elektromagnētiski inducētā spēka noslogojumam uz centrbēdzes sūkņa sienām. Turpināti stiepes izturības pārbaudes un eksperimenti ar alumīnija lējumiem. Veikti pārrēķini programmatūrā. Pārskata periodā piegādāta no SIA Level pro izgatavotā industriālās iekārta, atbilstoši pasūtījumam. Pētnieki un tehniskais personāls veica magnētiskās un elektroniskās sadaļas pārbaudi un magnētu salikšanu, atbilstoši rotācijas virzienam un nepieciešamajai spēkā plūsmai. Pārskata periodā izveidots tehnoloģiskais prototips “Bezkontakta elektromagnētiskais maisītājs: Degasser As-ly”.Turpināts darbs pie patenta pieteikuma un veiktas sarunas ar patentu pilnvarotajiem par turpmākajiem soļiem. Izskatītas iespējas Eiropas patentēšanā dažādās ES valstīs. COVID-19 epidēmijas ietekmē joprojām pasākums klātienē nenotika. Turpināts uzturēt kontaktu ar Austrijas (Hertwich), Anglijas (Altek) un Norvēģijas (CMP Raufoss, Metallco) industrijas pārstāvjiem. Tomēr pēc būtības nākamās reālās sarunas būs iespējamas pēc prototipa testiem un demonstrācijas, kas plānotas augustā, kad attiecīgi arī tiks atsākta intensīvākas sarunas un organizētas vizītes. Veiktas sarunas par industrijas vajadzībām, to specifiku un prasībām, lai uzrunātu plašāku industrijas loku.

13. 28.03.2021.- 27.06.2021. Veikti atsevišķi maza mēroga testēšanas darbi LU Fizikas institūtā. Izskatītas iespējas testēšanu veikt ārpus institūta industriālos apstākļos. Turpināts darbs pie patenta pieteikuma. Veikta tehnoloģijas pamatojošās informācijas papildus iestrāde, izskatīti līdzvērtīgie patenta pieteikumi un to nianses. Veiktas pārrunas ar patentpilnvarotajiem. COVID-19 epidēmijas ietekmē joprojām pasākumi klātienē nenotika. Izstādes/ konferences ir atliktas uz vēlākiem laikiem un neviena tematikai atbilstoša izstāde/konference nenotika šajā laika periodā. Turpināts uzturēt kontaktu ar Austrijas (Hertwich), Anglijas (Altek) un Norvēģijas (CMP Raufoss, Metallco) industrijas pārstāvjiem. Notika tiešsaistes apspriede ar Hertwich Engeneering. Saņemta informācija par interesi arī par pastāvīgo magnētu sūkņiem metāla transportam, ne tikai degazācijai. Pārskata periodā tupināts projekta administrēšanas un vadības process. Organizēts darba norise COVID -19 pandēmijas laikā, t.sk., dokumentu aprite un informācijas digitāla apmaiņa. Attālinātā tikšanās un visu ierobežojošo pasākumu procesu ievērošana. Finanšu kontrole un darbu izpildes uzraudzība. Dalība atsevišķas sēdēs par komercializācijas jautājumiem  un to virzību. Turpināts darbs pie komercializācijas piedāvājuma un ar to saistīto dokumentu izstrādes.

Pēdējās izmaiņas veiktas