Projekta nosaukums: Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai

Projekta līguma numurs: 1.1.1.5/21/A/001

Projekta ieviešanas sākuma datums: 01.10.2021. 

Projekta ieviešanas beigu datums: 30.09.2023.

Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši  

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējās izmaksas 152 202,24 EUR, no tām ERAF atbalsta apjoms ir 129
371,90 EUR jeb 85 %, valsts budžeta finansējums 22 830,34 EUR jeb 15%.

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta  pētnieks (Dr.) Maksym Pogorielov, e-pasts:maksym.pogorielov@lu.lv

Projekta administratīvais vadītājs: Jeļena Blazarene, e-pasts: jelena.blazarene@lu.lv 

Projekta mērķis: panākt progresu Listeria monocytogenes noteikšanā ar optiskiem biosensoriem, pamatojoties uz fotoluminiscējošām nanostruktūrām.

Projekta uzdevumi:

  •  izveidot stabilu mAb bioselektīvo slāni fotoluminiscences ZnO un ZnO-Au nanostruktūrās;
  •  veidot molekulāro imprintpolimēru (MIP) slāni Listeria monocytogenes noteikšanai;
  •  izpētīt bioselektīvā slāņa veidošanās un mijiedarbības ar mērķa molekulām ietekmi uz ZnO-Au nanostruktūru optiskajām īpašībām;
  •  izpētīt termodinamiskos (adsorbcijas izotermi, Gibsa potenciāls), jutīgos (noteikšanas diapazons un noteikšanas robeža) un kinētiskos parametrus Listeria monocytogenes noteikšanai ar divām dažādām metodēm (mAb un MIC);
  •  veicināt efektīvu zināšanu nodošanu starp projekta īstenotāju un uzņēmēju bioloģijas, mikrobioloģijas, imunoloģijas, optikas, elektroķīmijas un fizikas jomā.
  •  iesniegt 7 zinātniskus rakstus žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kas citēti SCOPUS vai Web of Science; divi no tiem - recenzētos brīvpieejas žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no vidējā citēšanas indeksa attiecīgajā zinātnes nozarē;
  •  sagatavot Bioselektīvā slāņu veidošanas metodes aprakstu;
  •  sagatavot 2 virssliekšņa novērtētus starptautisku projektu pieteikumus;
  •  sagatavot 1 nacionālās programmas projekta pieteikumu.

M.Pogorielova vizīte uz Umea Universitāti (Zviedrija) 

No 2022. gada 20. janvāra līdz 4. februārim LU ASI pētnieks Maksym Pogorielov, apmeklēja Umea Universitāti (Zviedrija) ERAF projekta "Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" 1.1.1.5/21/A/001 ietvaros. Vizītes galvenais mērķis bija Listeria Monocitogenes izolēšanas apmācība ar sekojošu baktēriju antigēnu sagatavošanu. Projekta ietvaros tiek plānots izgatavot optiskos sensorus, kuru pamatā ir MIP (Molecular Imprinting Polymer) tehnoloģija un augstas kvalitātes antigēni, kas nepieciešami MIP selektīvā slāņa veidošanai. Mikrobioloģiskās apmācība veikta Medicīniskās bioķīmijas un biofizikas katedrā.
Papildus galvenajiem vizītes uzdevumiem Maksym Pogorielov iesaistījās apmācībā par transmisijas elektronu mikroskopiju. Jaunas ZnO un ZnO-Au nanodaļiņas, kā arī ZnO-PAD-PANI kompozītmateriāli, kas analizēti Umea Universitātes TEM objektā.
Vizītes laikā uzsāktā jauna sadarbība un MSCA-RISE projekts, kas iesniegts vienu mēnesi pēc vizītes. Projekts ir veltīts jaunas nanostrukturētas platformas izstrādei bakteriālo infekciju profilaksei un ārstēšanai, īpašu uzmanību pievēršot rezistentiem klīniskiem celmiem. (publicēts 27.04.2022)

 

 

Publicitāte

Projekta vadītājs Dr. Maksym Pogorelov 2021. gada 2. septembrī LU ASI iknedēļas zinātniskajā seminārā pirms projekta uzsākšanas iepazīstina ar projekta plāniem. Prezentācija (publicēts 07.04.2022.)

Projekta vadītājs  Dr. Maksym Pogorielov LU 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē prezentēja projektā veiktās un plānotās zinātniskās aktivitātes (publicēts 14.02.2022.)

M.Pogorielova seminārs Medicīnas fakultātes Anatomijas un histoloģijas katedras darbiniekiem (publicēts 29.04.2022.)

Pēdējās izmaiņas veiktas