Projekta nosaukums: „Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai”

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1./19/A/102

Projekta partneris: SIA “Hydrokapillar Tech”

Projekta īstenošanas termiņš: 01.11.2020.–31.10.2023. (36 mēneši)

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 648 648,00 EUR (ERAF 374 918,54 EUR (57,80%); Valsts budžeta finansējums 225 080,85 EUR (34,70 %); līdzfinansējums, t.sk., ieguldījums no privātām investīcijām 48 648,61  EUR (7.5%)), LU daļa: 389 188,80 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes vadošais pētnieks Andris Jakovičs (andris.jakovics@lu.lv)

Projekta administratīvais vadītājs: Liene Bandeniece, e-pasts: liene.bandeniece@lu.lv

Projekta mērķis: izstrādāt un eksperimentāli pārbaudīt kompleksu metodiku atbilstošo fizikālo procesu izpētei un  starojuma kapilāro siltummaiņu sistēmu optimālas projektēšanas pilna cikla realizācijai, nodrošinot arī efektīvu to vadību ar viedo ēku programmatūru.

Projekta galvenie rezultāti:

 1. oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;
 2. zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa;
 3. tehnoloģiju tiesības – patents;
 4. tehnoloģiju tiesības – aprēķinu modeļi;
 5. tehnoloģiju tiesība – prototipi;
 6. tehnoloģiju tiesības – intelektuālā īpašuma licence;
 7. citi pētījuma specifikai atbilstoši projekta rezultāti – dažādi pārskati, modelēšanas metodikas dokumentācija, metodiski apraksti, prezentācijas par iegūtajiem rezultātiem, protokoli un referāti no zinātniskajām konferencēm.

Galvenās projekta darbības rūpniecisko pētījumu ietvaros:

 1. Projekta zinātniskā pārvaldība.
 2. Līdzšinējā problēmas stāvokļa padziļināta analīze, piemērotu risinājumu atlase un priekšizpēte.
 3. Starojuma kapilāro siltummaiņu apkures/dzesēšanas jaudu aprēķina metodikas izstrāde, ievērojot būtiskos ēkas, klimata un ekspluatācijas raksturlielumus.
 4. Aprēķinu metodikas verifikācija un aprobācija.
 5. Ēku vadības sistēmu papildus elektronikas komponenšu, datu apstrādes protokolu un programmatūras  moduļu koncepcijas un risinājumu prototipu izstrāde.
 6. Apkures/dzesēšanas sistēmu ar starojuma kapilārajiem siltummaiņiem objektorientētas projektēšanas automatizētas vides izveide, izmantojot precizētos siltumtehnisko aprēķinu rezultātus.
 7. Starojuma kapilāro siltummaiņu sistēmu hidraulisko aprēķinu metodikas pilnveidošana, verifikācija un aprobācija.
 8. Kondensāta veidošanās un sēnīšu augšanas risku telpās un būvkonstrukcijās aprēķinu metodikas izstrāde, verifikācija un aprobācija dzesēšanas sistēmām ar starojuma kapilārajiem siltummaiņiem.
 9. Eksperimentālo būvkonstrukciju prototipu ar integrētiem kapilārajiem siltummaiņiem izstrāde.
 10. Optimāli projektētu starojuma kapilāro sistēmu būvkonstrukciju prototipu pētījumi reālos ekspluatācijas apstākļos.
 11. Starojuma kapilāro sistēmu elementu komplektācijas automātiskas ģenerācijas programmatūras izstrāde.
 12. Izstrādņu rezultātu apkopošana, secinājumu un rekomendāciju izstrāde
 13. Zinātnisko referātu konferencēm un publikāciju sagatavošana.

Projekta pārskati:

Pēdējās izmaiņas veiktas