Projekta nosaukums: “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei”

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/19/A/076

Projekta partneris: SIA “Izglītības sistēmas”

Projekta īstenošanas termiņš: 01.09.2020. – 31.08.2023.

Finansējums: Kopējās izmaksas: 645 893,75 EUR, LU daļa 344 706,25 EUR

Projekta zinātniskā vadītāja: LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore, vadošā pētniece, Dr.paed. Dace Namsone

Projekta administratīvā vadītāja: Laine Blūma

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir ieviest uz pierādījumiem un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu izglītības nozarē. Tas ļaus salīdzināt dažādas mācību un mācīšanās prakses, ļaujot skolotājiem un skolu vadītajiem pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus, lai uzlabotu izglītības kvalitāti. Skolas sasniegumu salīdzinājums, ieviešot ari skolēnu individuālās izaugsmes dinamiku, ļaus pašvaldībām ka skolu dibinātājam un finansētājam pieņemt uz datiem balstītus lēmumus par budžeta veidošanu, skolotāju stimulēšanu un skolu tīkla optimizāciju.

Plānotie rezultāti: - Pētniecībā un uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototips automatizētai datu analīzei, pārvaldībai un komunikāciju pakalpojumam; - Prototipa formāls apraksts un infrastruktūra, ieskaitot statistiskās apstrādes un datu organizācijas modeļu aprakstus un algoritmu specifikācijas; - Uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa validācija pamatskolu praksē; - Ieteikumi turpmākai prototipa uzlabošanai.

Projekts tiks īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros. 

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.augusta, kopējās izmaksas - 645 893,75 EUR.

Papildu informācija: 

Dace Namsone, projekta zinātniskā vadītāja, dace.namsone@lu.lv 
Laine Blūma, projekta administratīvā vadītāja, laine.bluma@lu.lv 

 

29.09.2020.

2020. gada 1.septembrī Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar SIA “Izglītības sistēmas” uzsāka projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” īstenošanu.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts pētniecībā un uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototips automatizētai datu analīzei, pārvaldībai un komunikāciju pakalpojumam. Projekta mērķis ir ieviest uz pierādījumiem un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu izglītības nozarē. Tas ļaus salīdzināt dažādas mācību un mācīšanās prakses, ļaujot skolotājiem un skolu vadītajiem pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus, lai uzlabotu izglītības kvalitāti. Skolas sasniegumu salīdzinājums, ieviešot ari skolēnu individuālās izaugsmes dinamiku, ļaus pašvaldībām ka skolu dibinātājam un finansētājam pieņemt uz datiem balstītus lēmumus par budžeta veidošanu, skolotāju stimulēšanu un skolu tīkla optimizāciju.

Laika periodā no 01.09.-30.11.2020.:

Uzsākti vairāki paralēli darbi, lai sasniegtu pirmās aktivitātes (Rūpnieciskais pētījums – zinātniskās literatūras un lokālās situācijas analīze, prototipa konceptuāla modelēšana) ietvaros definētos rezultātus: 

 1. Veikta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēniem un skolotājiem aktuālas atgriezeniskās saites formu un saturu, t.i., kāda informācija ir nozīmīga skolēniem, lai motivētu mācīties, savukārt skolotājiem sniegtu priekšstatu par satura apguvi, stundas produktivitāti mācību procesā, kā arī nepieciešamajiem savas profesionālās pilnveides risinājumiem. Literatūras apskatā ietverta informācija par pašreizējo aktuālo starptautisko praksi; 
 2. Veikta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēnu snieguma datu izmantošanu atšķirīgas atgriezeniskās saites iegūšanai dažādos skolas, kā organizācijas līmeņos (skolas vadība, skolotāji, skolēni); 
 3. Veikta pieejamo skolēnu snieguma par 2018./2019.m.g. un 2019./2020.m.g. valsts pārbaudes darbos matemātikā un latviešu valodā datu analīze (Liepājas skolu 3., 6. un 9.klasēs), lai izstrādātu potenciālo datu analīzes algoritmu un noteiktu iespējamos datu analīzes šķērzgriezumus, kurus būtu iespējams izmantot jēgpilnas atgriezeniskās saites sniegšanai skolotājiem. Datu analīzes algoritma modelēšana balstīta sintezējot un pilnveidojot zinātniskās literatūras avotos aprakstītās pieejas; 
 4. Apkopoti raksturīgie rēķināšanas prasmes novērtēšanai izmantotie uzdevumu piemēri 3., 6. un 9. klašu grupās, analizējot pieejamos valstu pārbaudes darbus. Izveidotas raksturīgo uzdevumu tipu grupas, kuras izmantotas, lai izveidotu pirmos skolēnu vērtēšanas IT sistēmas piemērus (raksturīgo uzdevumu digitālā formāta izveidošana). 
 5. Uzsākts darbs pie atgriezeniskās saites par skolēna rēķināšanas prasmi sniegšanas teorētiskā modeļa – sistēmas konceptuālā apraksta izstrādes, identificējot nozīmīgākās prasmju dimensijas, kritērijus, snieguma līmeņus. Teorētisko modeli turpmākajos projekta posmos plānots izmantot IT atbalsta sistēmas prototipa veidošanai. 
 6. Saistībā ar projekta 1.aktivitātes pirmo divu mēnešu rezultātiem iesniegts pieteikums (anotācija) starptautiskajai konferencei “15th annual International Technology, Education and Development Conference”Valensijā, Spānijā. 

     Otrās aktivitātes (Rūpnieciskais pētījums – uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa dokumentācijas izstrāde) ietvaros ir izveidots pirmais iespējamais datu modeļa apraksts - datu struktūras un to saistība. Ir uzsākts meklēt iespējamās atvērtā koda programmatūras, kurām jau ir izstrādāta noteikta funkcionalitāte - piemēram, zīmēšanas. Paralēli ir uzsākts darbs pie kritēriju izveides, kuri ir nepieciešami atgriezeniskās sistēmas pilnvērtīgai darbībai. Kā izejmateriāls tiek izmantoti izveidoti paraugjautājumu tipi, kuri var būt sastopami testos dažādām klašu grupām. 

       Visu projekta īstenošanas laiku norisinās 5.aktivitāte (Rūpnieciskais pētījums – pastāvīgas izplatīšanas aktivitātes). Gan finansējuma saņēmēja, gan sadarbības partnera telpās sabiedrībai redzamā vietā ir izvietoti informatīvi plakāti, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ir saskaņā ar Vadošās iestādes 2016.gada 30.decembra apstiprinātajām ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām. Tiek atjaunota informācija interneta vietnēs www.lu.lv un www.e-klase.lv .

 

12.03.2021.

Laika periodā no 2020. gada 1.decembra līdz 2021.gada 28.februārim

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar SIA “Izglītības sistēmas” turpināja projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” īstenošanu, lai sasniegtu pirmās darbības (Rūpnieciskais pētījums – zinātniskās literatūras un lokālās situācijas analīze, prototipa konceptuāla modelēšana) un otrās darbības (Rūpnieciskais pētījums – uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa dokumentācijas izstrāde) definētos rezultātus:

1.darbības ietvaros paveiktais:

 1. Sagatavoti 11 valsts pārbaudes darbu datu analīzes pārskatu piemēri izglītības iestāžu vadībām un viens pārskats pašvaldības vadībai, lai demonstrētu iespējamos atgriezeniskās saites sniegšanas risinājumus pašvaldības, skolas un klases līmenī. Pārskatos izstrādē, analizējot datus, izmantots iepriekšējā ceturksnī izstrādātais datu analīzes algoritms skolām ar atšķirīgu vidējo skolēnu snieguma līmeni.
 2. Veiktas 11 diskusijas (14.12.-18.12.2020.) ar Liepājas izglītības iestāžu vadību pārstāvjiem un viena diskusija ar Liepājas pašvaldības vadību, lai iegūtu atsauksmes par sagatavotajiem valsts pārbaudes darbu datu pārskatu piemēriem un precizētu izglītības iestāžu vadītāju vajadzības saistībā ar atgriezeniskās saites nodrošināšanu skolēna snieguma uzlabošanai nozīmīgu intervenču sagatavošanai.
 3. Turpināta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēniem un skolotājiem aktuālas atgriezeniskās saites formu un saturu, kā arī uzsākta literatūrā aprakstīto pieeju apkopošana par skolas vadībai nozīmīgas atgriezeniskās saites saturu, kura būtu izmantojama skolas efektivitātes uzlabošanai.
 4. Uzsākta padziļināta zinātniskās literatūras apkopošana un aktuālu teorētisko modeļu analīze par datos balstītu lēmumu pieņemšanu skolas efektivitātes uzlabošanai.
 5. Sagatavots un iesniegts publicēšanai viens zinātniskais raksts, kura ietvaros apkopotas atziņas par validēto valsts pārbaudes datu analīzes modeli un dažādiem iespējamajiem datu analīzes šķērsgriezumiem, kuri būtu efektīvi izmantojami atgriezeniskās saites sniegšanai pašvaldības, skolas un klases līmenī.
 6. Izstrādāta pirmā versija rēķinpratības konceptuālajam modelim, kuru turpmāk plānots izmantot atbilstošu diagnosticējošo darbu sagatavošanā, kā arī IT atbalsta sistēmā datu struktūru, tabulu un to savstarpējo savienojumu izstrādē.
 7. Izstrādātas pirmās versijas tekstpratības (testa un atvērto atbilžu) un rēķinpratības diagnosticējošajiem darbiem 7.klasē, ietverot dažāda tipa uzdevumus (testa, atvērto atbilžu, ģeometriskā zīmējuma u.c.), kurus plānots izmantot IT atbalsta sistēmas prototipā atgriezeniskās saites sniegšanai visos līmeņos.

2.darbības aktivitātes:

Ir izveidota pirmā versija IT sistēmas prasību aprakstam: 

1.      izveidots darbplūsmu un moduļu saraksts

2.      datu modeļa (tabulas, to saistības) sākotnējā versija

3.      aprakstīta pirmā versija darbplūsmai par testa jautājumu vadību (jautājumu izveide, papildināšana vai maiņa, kā arī pareizo atbilžu ievade, sasaiste ar atgriezenisko saiti)

Ir izvēlēts potenciālais lietotāju saskarnes risinājums interaktīvajiem rēķinpratības uzdevumiem, kurš spēj nodrošināt parauga uzdevumu funkcionalitāti (figūru zīmēšanu), kā arī sniegt atgriezenisko saiti par skolēna darbībām (piegājienu skaits, laiks, izmantotie rīki, utt.).

Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros.

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.augustam, kopējās izmaksas - 645 893,75 EUR.

 

15.06.2021.

 

ERAF projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” īstenošana turpinās.

1.darbības ietvaros paveiktais:

 1. Uzsākta zinātniskās literatūras un līdzīgu pētījumu iepriekšējās pieredzes apkopošana par vērtēšanas darbu, t.sk., diagnosticējošo darbu validitātes un uzticamības izvērtēšanas iespējām.
 2. Papildināts zinātniskās literatūras analīzes apkopojums par dažādu līmeņu atgriezeniskās saites sniegšanas nozīmi skolas darbības efektivitātes uzlabošanā ar padziļinātu praktisko piemēru (dažādu valstu izglītības pārvaldes institūciju un privāto uzņēmumu izveidoto rīku piedāvātie piemēri) izvērtējumu.
 3. Turpināta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēniem un skolotājiem aktuālas atgriezeniskās saites formu un saturu. Uzsākts darbs pie vairāku līmeņu (skolas vadība, skolotājs, skolēns) atgriezeniskās saites sniegšanas modeļa izstrādes un efektīvākā risinājuma izvērtēšanas.
 4. Turpināta padziļināta zinātniskās literatūras apkopošana un aktuālu teorētisko modeļu analīze par datos balstītu lēmumu pieņemšanu skolas efektivitātes uzlabošanai un to izmantošanas iespējām praksē.
 5. Precizēti tekstpratības un rēķinpratības diagnosticējošo darbu trīsdimensionālie ietvari.
 6. Pabeigta tekstpratības diagnosticējošā darba 7.klasei 1. pilotversijas aprobācija 4 izglītības iestādēs, kopā iesaistot 317 skolēnus un 9 skolotājus. Pabeigta rēķinpratības diagnosticējošā darba 7.klasei 1.pilotversijas aprobācija.
 7. Sagatavoti 3 tekstpratības diagnosticējošā darba 1.pilotversijas pārskati.

2.darbības aktivitātes:

Turpinās IOT sistēmas projektēšana, noslēdzot dažu galvenos elementus. Pēc lietotāju saskarnes risinājuma (Geogebra) izvēles ir nostiprināta sadarbība ar to: 

·         noslēgts sadarbības līgums starp “E-klasi” un “International Geogebra Institute” par mācību platformas izmantošanu;

·         izvēlēts labākais risinājums jautājumu (sīklietotņu) glabāšanai, kura notiks izstrādājamajā IT sistēmā  Base64 formātā;

·         izstrādāts uzmetums prasībām sīklietotņu izveidei Geogebra, kā arī nosacījumi, kā var pārbaudīt, vai izstrādātās sīklietotnes atbildīs izstrādājamajai IT sistēmai. 

Tiek turpināts attīstīt visu darbplūsmu aprakstu, ir uzzīmēti lietotāja ceļš un ekrānu skices jautājumu (sīklietotņu) sasaistei starp Geogebra un izstrādājamo IT sistēmu. 

Tika testēts, vai var izstrādāt algoritmu, kurš var automātiski klasificēt tekstpratības uzdevumus ar atvērtajām. Testa laikā ir gūts apstiprinājums, ka, balstoties uz marķētiem datiem jeb skolotāju iepriekš labotām atbildēm, var izveidot mašīnmācīšanās algoritmu, kurš ar 90% precizitāti nosaka, vai uz jautājumu ierakstītā atbilde ir uzskatāma par pareizu vai nepareizu. Balstoties uz šo testu, ir izveidota darbplūsma algoritmu izstrādei un atjaunošanai, kā arī veiktas korekcijas IT sistēmas projektā, jo tur ir jāparedz datu apmaiņa ar mašīnmācīšanās algoritmiem. 

5.darbības ietvaros:

 1. Novadīta viena fokusa grupas diskusija (07.06.2021) ar izglītības iestāžu vadības pārstāvjiem par skolas darbības un efektivitātes uzlabošanas vajadzībām aktuālas atgriezeniskās saites formu, apjomu un saturu. Fokusa grupas diskusijā piedalījās Valmieras Valsts ģimnāzijas, Liepājas 6.vidusskolas un Liepājas 15.vidusskolas vadības pārstāvji, skolu direktori un viņu vietnieki.
 2. Sagatavots un iesniegts viena raksta pieteikums ICERI (International Conference of Education, Research and Innovation) konferencei, kura plānota no 8.-10. novembrim Seviļā, Spānija.
 3. Uzsākta zinātniskā raksta sagatavošana par tekstpratības diagnosticējošā darba aprobācijas un datu validitātes/uzticamības uzlabošanas rezultātiem, kuru plānots iesniegt žurnālā “Studies in Educational Evaluation”.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros.

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.augustam, kopējās izmaksas - 645 893,75 EUR.

Papildu informācija:

Dace Namsone, projekta zinātniskā vadītāja, dace.namsone@lu.lv

Laine Blūma, projekta administratīvā vadītāja, laine.bluma@lu.lv

 
Pēdējās izmaiņas veiktas