Projekta nosaukums: Ātra un rentabla, uz mašīnmācīšanos balstīta sistēma mikroorganismu augšanas analīzei

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/19/A/147

Projekta sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte un SIA "Laboratorija AUCTORITAS"

Projekta ieviešanas sākuma datums: 01.07.2020. 

Projekta ieviešanas beigu datums: 30.06.2023.

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši  

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējais finansējums – EUR 647 881.72, no tā ERAF – EUR 374 475.63 jeb 57.8%, valsts budžeta finansējums – EUR 224 814.95 jeb 34.7%; vadošā partnera finansējums – EUR 195 764.38, RTU – EUR 192 868.88, SIA "Laboratorija AUCTORITAS" – EUR 259 248.46.

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks Aleksejs Ļihačovs, e-pasts: aleksejs.lihacovs@lu.lv

Projekta administratīvais vadītājs: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta projektu vadītāja Liene Ozoliņa, e-pasts: liene.ozolina@lu.lv

Projekta mērķis: izstrādāt un validēt lāzera speklu kontrasta attēlošanas prototipa ierīci ar iegultu MNT sistēmu mikrobu aktivitātes ātrai bezkontakta novērtēšanai uz cietas barotnes. Piedāvātā tehnika ievērojami samazinās (divas līdz sešas reizes) laiku, kas nepieciešams, lai noteiktu mikroorganismu skaitu vai augšanas ātrumu nekā standarta (manuāla koloniju veidojošo vienību skaitīšana, KVV) metode un automatizētu darbietilpīgu skaitīšanas un mikroorganismu klasifikācijas procesu.

Uzdevumi projektā:

  • izstrādāt un izveidot rentablu, autonomu kompaktu lāzeru speklu attēlošanas Sistēmu mikroorganismu skaitīšanai un klasificēšanai; 
  • validēt mikroorganismu skaitīšanas un klasifikācijas sistēmu laboratorijas vidē; 
  • validēt mikroorganismu skaitīšanas un klasifikācijas sistēmu reālajā vidē; 
  • izstrādāt protokola priekšlikumu jaunai standartmetodei mikroorganismu skaitīšanai; 
  • iesniegt 9 zinātniskus rakstus žurnālos vai konferences materiālos, kas citēti SCOPUS vai Web of Science datubāzēs. Trīs no tiem – brīvpieejas recenzētos žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa.

Projekta īstenošanas aktivitātes:

  1. Autonomas un kompaktas lāzeru speklu attēlošanas ierīces izveide baktēriju skaitīšanai un klasificēšanai;
  2. Sistēmas testi laboratorijas vidē;
  3. Sistēmas testi reālā vidē;
  4. Publicitāte un izplatīšana.

Projektā paredzētās pētniecības darbības atbilst pētniecības kategorijai – rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde.

Projekta atskaites:

  • 01.02.2022. - 30.04.2022.:
Pēdējās izmaiņas veiktas