Projekta nosaukums: “Virsmas īpašību ietekmes uz slīdāmību pa ledu pētījumi” Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/129 Projekta partneri: RTU (vadošais partneris) Projekta īstenošanas termiņš: 01.04.2017.- 31.03.2020. (36 mēneši) Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 594054.28 EUR,  LU  daļa 120000 EUR Projekta zinātniskais vadītājs: Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes vadošais pētnieks, Dr. phys. Ivars Driķis, e –pasts: ivars.drikis@lu.lv Projekta administratīvais vadītājs: Laureta Buševica, e – pasts: laureta.busevica@lu.lv Projekta mērķis: uzlabot cietu materiālu virsmu slīdāmību pa ledu, detalizēti izzinot virsmas slīdāmību ietekmējošos parametrus, izveidojot jūtīgas metodes šo īpašību testēšanai, kā arī izpētot metāla – ledus mijiedarbību. Projekta galvenie rezultāti: 8 pilna teksta zinātniskās publikācijas, 1 populārzinātniskais raksts, 7 pētījumu atskaites, 3 semināru atskaites, 11 konferences prezentācijas, 1 prototips ar palielinātu jūtību slīdāmības mērīšanai. 
Pēdējās izmaiņas veiktas