Projekta nosaukums: Vaccinium ģints ogu pārstrāde: “zaļās” tehnoloģijas un inovatīvi, farmakoloģiski raksturoti produkti biofarmācijai
Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/⁠16/⁠A/⁠047
Projekta partneris: SIA "SilvEXPO"
Projekta īstenošanas termiņš: 01.02.2017.-⁠31.01.2020. (36 mēneši)
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 644 956,25 (ERAF 548 212,81 EUR; Valsts budžeta finansējums 48 371,72 EUR; LU  finansējums 48 371,72 EUR)
Projekta zinātniskais vadītājs: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors, Dr.habil.ķīm. Māris Kļaviņš
Projekta administratīvais vadītājs: Agnese Kukela, e-pasts: agnese.kukela@lu.lv
Projekta mērķis: Zināšanu ietilpīgas biofarmācijas ietvaros izstrādāt inovatīvu un efektīvu veselību veicinošu produktu.
Projekta galvenie rezultāti: 5 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, t.sk. 1 oriģināls zinātniskais raksts, kas tiks iesniegts publicēšanai rakstu krājumā, kura citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa, ar patentu aizsargāts produkts un tā iegūšanas metode, inovatīva, veselību veicinoša produkta prototips, kā arī produkta izmantošanas ieteikumi.
Pēdējās izmaiņas veiktas