Projekta nosaukums: “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijas teritorijai, ietverot jūras teritorijas”  Projekta līguma numurs: Vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/160 Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2017. – 29.02.2020. Projekta kopējais finansējums: 584901.91 Euro Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Gunārs Silabriedis Projekta administratīvais vadītājs: Irīna Baltmane Projekta mērķis: Projekta vispārīgais mērķis ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecībā plaši izmantojamu visas sauszemes  un jūras teritorijas augstas precizitātes gravitācijas lauka anomāliju modeli.  Projekta galvenie rezultāti u.c. informācija par projekta īstenošanu: Projekta rezultātā tiks iegūts augstas precizitātes Latvijas un tās jūras ekonomiskās zonas gravitācijas lauka anomāliju modelis. Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes: 1. Pētniecība: 1.1. Esošās informācijas apkopošana par nivelēšanas 1. un 2. klases tīklu datiem un to papildināšana ar augstas precizitātes GNSS pozicionēšanas mērījumiem; 1.2. Digitālā zenīta teleskopa un GNSS mērījumu ieguve gar jūras krastu un gar Latvijas robežām, kā arī sabiezinātu mērījumu veikšana izteiktās anomāliju zonās; 1.3. Satelītu altimetru mērījumu apkopošana par Latvijai piegulošo jūras akvatoriju un virs jūras veikto avio gravimetrisko mērījumu iesaiste; 1.4. Satelītu orbītu koriģēšana, pielietojot lāzertālmēru mērījumus; 1.5. Iegūto mērījumu datu apstrāde, kontrole un dažādo datu kopu integrēšana kopējā augstas precizitātes Latvijas gravitācijas lauka anomāliju modelī. 2. Petniecības rezultāti tiks nodoti ierobežotas pieejamības publiskai lietošanai. 3. Par projekta risinājuma metodēm tiks veidotas publikācijas citējamos rakstu krājumos un ziņots starptautiskās konferencēs.
Pēdējās izmaiņas veiktas