Projekta nosaukums: Sintēzes gāzes ražošanas  metodes izstrāde inovatīvai metanola ieguvei ar kompaktiekārtām, izmantojot  tehnoloģisko procesu matemātisko modelēšanu

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1./20/A/110

Projektu realizē: Latvijas Universitāte sadarbībā ar SIA “ENCATA”

Projekta īstenošanas termiņš: 01.06.2021.–30.11.2023. (30 mēneši)

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 540 540,00 EUR (ERAF 444 810,36 EUR (82,29%); Valsts budžeta finansējums 55 189,13 EUR (10,21%); līdzfinansējums, t.sk., ieguldījums no privātām investīcijām 40 540,51  EUR (7,5%), LU daļa: 324 324,00 EUR.

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes vadošais pētnieks Andris Jakovičs (andris.jakovics@lu.lv)

Projekta administratīvais vadītājs: Edgars Vaikulis, e-pasts: edgars.vaikulis@lu.lv  

Projekta mērķis: izstrādāt dabas gāzes konversijas metodi sintētiskās gāzes ieguvei, ko var realizēt mazas jaudas metanola ražošanas kompaktiekārtās, lai pilnvērtīgāk izmantotu primārās enerģijas resursus un samazinātu siltumnīcas gāzu izmešus atmosfērā.

Projekta galvenie rezultāti:

  1. oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;
  2. zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa;
  3. Jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros - prototips
  4. tehnoloģiju tiesības – patents;
  5. tehnoloģiju tiesības – verificēts kompleksais modelis;
  6. tehnoloģiju tiesības – praktiskais informācijas kopums (zinātība);
  7. citi pētījuma specifikai atbilstoši projekta rezultāti – dažādi pārskati, modelēšanas metodikas dokumentācija, metodiski apraksti, prezentācijas par iegūtajiem rezultātiem, protokoli un referāti no zinātniskajām konferencēm.
 

“Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai”

Projekta pārskati

Šajā periodā tika īstenotas darbības nr. 1., 1.1., 1.2., 2. Tajās paveikts sekojošais:

  • 3. jūnijā notika projekta uzsākšanas darba apspriede, kurā tika detalizēti formulēti un saskaņoti 2. aktivitātes ietvaros veicamie darbi, savukārt 14. septembrī apspriedē tika analizēts darbu izpildes progress;
  • Tika vākti un apkopoti materiāli par sintētiskās gāzes ražošanas kompaktiekārtās tehnoloģijām un iespējamajām alternatīvām;
  • Uz literatūras analīzes bāzes padziļinātam izvērtējumam provizoriski formulētas 2 iespējamās sintētiskās gāzes ražošanas procesu shēmas: ar daļēju oksidāciju un ar katalizatoru.

Projekta zinātniskais vadītājs: A. Jakovičs, e-pasts: andris.jakovics@lu.lv

Administratīvais vadītājs: L. Bandeniece, e-pasts: liene.bandeniece@lu.lv

31.08.2021.

Pēdējās izmaiņas veiktas