Projekta nosaukums: No Hypericum hirsutum šūnu kultūras iegūta un raksturota izejviela pielietojumam ādas reģenerācijas līdzekļos

Projekta līguma numurs: KC-L-2017/5, Projekta ID Nr. KC-PI-2020/5

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

Projekta īstenošanas termiņš: 2020. gada 1. maijs – 2020. gada 30. septembris

Projekta kopējais finansējums: 25 300 EUR

Atbalsta finansējuma apmērs (90%): 22 770 EUR

LU finansējuma daļa (10%): 2530 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:  LU Bioloģijas fakultātes pētnieks Mārtiņš Borodušķis

Projekta mērķis: Jaunas iedarbīgas kosmētikas izejvielas - no Hypericum hirsutum iegūtas augu šūnu biomasas ekstrakta validācija

Projekta galvenie rezultāti: 1) Priekšizpēte - no H.hirsutum iegūtas audu kultūras primārais raksturojums kā ādu atjaunojošas izejvielas ieguves avota validācija; 2) tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšana, kas ietver tehnoloģijas apraksta izstrādi, tirgus situācijas izpēti un tehnoloģijas ekonomiskā pamatojuma izstrādi un 3) izstrādāts komercializācijas stratēģijas plāns, kas ietver potenciālo licenciātu izpētes, cenu veidošanas modeļa, finanšu plāna un komercializēšanas soļu aprakstu.

Projekta īss kopsavilkums:

Priekšnoteikums projekta veiksmīgajai īstenošanai ir jau iegūtās H.hirsutum kallusu kultūras un primārie dati par to bioloģiski aktīvo savienojumu sastāvu, ko šajā projekta stadijā nepieciešams apstiprināt.  Iepriekš iegūtie rezultāti liecina par auga šūnu biomasas vērtīgo ķīmisko sastāvu (piem., specifisku flavonoīdu un polifenolu saturs), kas norāda uz potenciālu šūnu kultūru ekstraktus pielietot ādu reģenerējošos kosmētikas līdzekļos, brūču dzīšanu un iekaisumu regulējošās medicīnas ierīcēs.

Projektā izstrādājamā tehnoloģija paredz risināt sarežģīto H.hirsutum kultivēšanu aizstāt ar biotehnoloģisku auga šūnu pavairošanu kontrolētos apstākļos, kas nodrošinātu augstu standartizāciju un nemainīgu no šūnu biomasas iegūstamo izejvielu kvalitāti un ļautu izveidot efektīvu, izmantošanai izejvielu ražošanā piemērotu tehnoloģiju.