Projekta nosaukums: Biopolimēru tehnoloģijas prototipēšana nanostrukturētu izstrādājumu iegūšanai no ražošanas blakusproduktiem

Projekta līguma numurs: KC-L-2017/5, Projekta ID Nr. KC-PI-2020/38

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

Projekta īstenošanas termiņš: 2020. gada 1. aprīlis – 2020. gada 30. septembris

Projekta kopējais finansējums: 27 777,78 EUR

Atbalsta finansējuma apmērs (90%): 25 000,00 EUR

LU finansējuma daļa (10%): 2 777,78 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Pāvels Semjonovs, vadošais pētnieks (LU Bioloģijas institūts)

Projekta administratīvais vadītājs: Jānis Čakste, vadošais eksperts (LU Bioloģijas institūts)

Projekta mērķis: izvērtēt bionoārdāmu materiālu rūpnieciskas ražošanas iespējas no atjaunojamām izejvielām, tādējādi nodrošinot efektīvu resursu izmantošanu un aprites ekonomikas principu plašāku ieviešanu.

Projekta galvenie rezultāti: 

Lai novērtētu biopolimēru iegūšanas tehnoloģijas attīstīšanas pamatposmus un uzdevumus, kā arī definētu perspektīvāko turpmāk attīstāmu produktu un tā tirgus potenciālu, projekta gaitā tiks veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte. Atbilstoši priekšizpētes rezultātiem tiks izstrādāta komercializācijas stratēģija turpmākai tehnoloģijas attīstīšanai un produktu virzīšanai tirgū. Lai nodrošinātu biopolimēru tehnoloģijas attīstības līmeņa paaugstināšanu un komercializācijas iespējas līdz industriālas ražošanas mērogiem tiks izstrādāts projekta pieteikums otrā posma finansējumam.

Projekta īss kopsavilkums:

Projekta gaitā plānots novērtēt biopolimēru iegūšanas tehnoloģiju komercializācijas potenciālu. Biopolimēru iegūšanai mikrobiālās konversijas ceļā ir iespējams izmantot lauksaimniecības produktu pārstrādē un pārtikas produktu ražošanā radušos blakusproduktus. Attīstot šādas videi draudīgas tehnoloģijas, ir iespējams nodrošināt efektīvu un lietderīgu pieejamo resursu izmantošanu, tādējādi  virzoties uz aprites ekonomikas principu  īstenošanu.

Mikrobiālās izcelsmes biopolimēri raksturojami ar daudzveidīgām izmantošanas iespējām un unikālām fizikāli ķīmiskām īpašībām. Materiāla pielietošanas iespējas ir ļoti plašas, sākot no iepakošanas materiālu iegūšanas vai izmantošanas pārtikas rūpniecībā līdz sarežģītu medicīnas vai elektronikas komponenšu ražošanai.