Projekta nosaukums: “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras noslēgtais līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/003
Sadarbības līgums par Pētījuma Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” īstenošanu, līguma Nr. SL/1.5/2019
Projekta vadošais partneris: SIA „IT KOMPETENCES CENTRS”
Projekta partneri: SIA „Datorzinību centrs” (DZC), Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU)
Projekta īstenošanas termiņš: 05.2019 – 12.2020, tai skaitā LU iesaistes periods no 01.2020. - 12.2020.
Projekta finansējuma LU daļa: EUR 30`000,00 (ERAF- EUR 19`500,00; DZC- EUR 10`500,00)
Projekta zinātniskais vadītājs: Ilona Kojalo, e-pasts: ilona.kojalo@lu.lv
Projekta administratīvais vadītājs: Iveta Eniņa, e-pasts: iveta.enina@lu.lv
Projekta īss apraksts:

Projektā 2020. gadā tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana, sagatavots un iesniegts jau trešais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti.

Šī projekta zinātniskajam sadarbības partnerim - Latvijas Universitātei pētījumu procesa atbalstam tiek veidota Genoma datu ezera infrastruktūra, kas nodrošinās tehniskos līdzekļus un funkcionalitāti pētniecības procesu vajadzībām.

Šī infrastruktūra satur vairākas savstarpēji saistītas datu krātuves, kurās notiek datu transformēšana un sagatavošana pētniecības analīzes veikšanai.

Izstrādātais pētniecības procesa atbalsta modelis paredzēts, lai nodrošinātu tādu pētījumu ekosistēmas daļu, kas ļautu pētniekiem koncentrēt savu uzmanību uz pašu pētniecību, samazinot birokrātisko darba slodzi un papildus slodzi IT darbību veikšanu.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Projekta aktualitātes 2020. gada otrajā ceturksnī:

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gada otrajā ceturksnī tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana un uzsākta divu jaunu pētniecības projektu īstenošana. Sagatavots un iesniegts jau ceturtais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Ārkārtas situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību valstī noteikto ierobežojumu dēļ visas sanāksmes notikušas attālināti. Attālinātais darbs un atceltie pasākumi atsevišķos gadījumos ir likuši mainīt pētījumu norises laika grafikus, bet kopumā pētījumu īstenošana nav būtiski ietekmēta.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

  • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu īstenošana – “Pētniecības atbalsta modeļa izveide” un “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.