Digitālā laikmeta biznesa radīšana – e-mentorings jauno eiropiešu uzņēmējspējas attīstībai – CReBUS

EK projekts Nr. 511822-LLP-1-2010-1-RО-КA3-КА3МР „Digitālā laikmeta biznesa radīšana – e-mentorings jauno eiropiešu uzņēmējspējas attīstībai – CReBUS” (Creating a business in the digital age developing entrepreneurship competencies for young Europeans through eMentorship – CReBUS)

Projekta līg. Nr. 2010 - 4078 / 001 – 001, LU reģ. Nr. ZD2010/2684, projekta Nr. A-2684-040

Projekta mājas lapa: www.crebus.eu

Projekta dalībvalstis: Rumānija, Itālija, Latvija, Austrija, Spānija

Projekta īstenošanas laiks: 2010. - 2012.

Projekta mērķis un uzdevumi:

Projekta mērķis ir izveidot jaunu tiešsaistes mācīšanās vidi, lai atbalstītu jauniešu un augstskolu absolventu uzņēmējdarbības kompetences. Konkrētie uzdevumi ir:

  • izvērtēt jauno uzņēmēju mācīšanās vajadzības un intereses;
  • apzināt jauniešu un nākamo absolventu interešu jomas biznesa sākšanai un iespējamās barjeras (šķēršļus);
  • izstrādāt programmu uzņēmējdarbības kompetences attīstības veicināšanai, izmantojot Web 2.0 mācīšanās iespējas;
  • izveidot mājas lapu, kas piedāvā mācīšanās aktivitātes un vebinārus, video konferences, iespējas sociālajiem kontaktiem un citus resursus mācībām tiešsaistē, kā arī e-mentoringu;
  • izveidot tiešsaistes sadarbību un sociālo tīklu, iesaistot jaunos uzņēmējus, skolotājus un citas ieinteresētās puses;
  • izmantot potenciālos projekta rezultātus turpmākai attīstībai un ilgtspējīgumam pēc ES projekta finansēšanas perioda.

Projekta kopsavilkums: Situācija, kas radusies pēckrīzes sabiedrībā, Eiropas līmenī veiktie pētījumi, Eiropas stratēģiskie dokumenti 2020. gadam – viss norāda uz jaunu nozaru rašanos un jaunu prasmju nepieciešamību, kam pamatā būs spējas uzņemties vadību un zināšanas informācijas un tehnoloģiju jomā. Kā minēts OECD inovācijas stratēģijā, vadības spējas, attieksme, spēja uzņemties riskus, radošums u.c. būs izšķirošās kompetences nākotnes ekonomikai (OECD, 2009). Izmantojot e-mācīšanās iespējas, platformas un e-mentoringa tīklu, jaunie Eiropas uzņēmēji varēs mācīties no jau esošu, veiksmīgu uzņēmēju prakses un pieredzes dažādās biznesa jomās. Mērķauditorijā ietilpst 4 dažādas grupas: jaunie uzņēmēji vecumā no 18-35 gadiem, topošie un esošie pedagoģijas, psiholoģijas un vadības zinību absolventi, darba devēju, apvienību, mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji.

CReBUS projekta prezentācija (20.05.2011.) 

CReBUS projekta „Digitālā laikmeta biznesa radīšana – e-mentorings jauno eiropiešu uzņēmējspējas attīstībai” seminārs (21.10.2011.)

Semināra programma  

1.prezentacija. Vispārīgā informācija par CReBUS projektu un tā rezultātiem  

2.prezentācija. CReBUS e-mentoringa aktivitāšu struktūra un nākotnes plāni  

3.prezentacija. Lekcija “Uzņēmējspēja kā dinamiska sistēma un holistiskā pieeja tās veicināšanai” (Dr.paed. K.Oganisjana)  

4.prezentācija. CReBUS tiešsaistes rokasgrāmata  

5.prezentācija. CReBUS projekta potenciālie protežējamie un mentori