Ieguvumi no Validpack: to izplatīšana Eiropā – CAPIVAL

EK projekts Nr. 511883-LLP-1-2010-1-R0-KA4-КА4МР "Ieguvumi no Validpack: to izplatīšana Eiropā – CAPIVAL(Capitalizing on Validpack: going Europe wide – CAPIVAL)

Projekta līg. Nr. 2010 - 4043 / 001 - 001, LU reģ. Nr. ZD2010/2683, projekta Nr. A-2683-040

Projekta mājas lapa: www.capival.eu

Projekta dalībvalstis: Rumānija, Itālija, Latvija, Vācija, Portugāle, Francija, Spānija, Nīderlande

Projekta īstenošanas laiks: 2010. - 2012.

Projekta mērķis un uzdevumi:

CAPIVAL projekta mērķis ir izveidot un uzturēt Eiropas tīklu, kas veicinātu kompetences izvērtēšanas instrumentārija  Validpack ieviešanu 20 Eiropas valstīs. Šis vispārīgais CAPIVAL mērķis ir izteikts šādos specifiskos uzdevumos:

  • iepazīstināt visas Eiropas valstis ar Validpack instrumentāriju, kas ir radies VINEPAC projektā www.vinepac.eu, nodibinot nacionālos Validpack kontakta centrus;
  • apzināt Validpack nepieciešamību, nozīmi un potenciālu dažādos nacionālos kontekstos, veicot Validpack pārbaudi ieinteresētajās organizācijās – novērtēšanas centros, pieaugušo izglītības centros/iestādēs, profesionālajās asociācijās, darba devēju vidū, u.c., tādējādi veicinot šī līdzekļa izmantošanu;
  • sadarbojoties ar atbilstošajām ieinteresētajām pusēm, nodrošināt Validpack piemērošanu;
  • atbalstīt Validpack ieviešanu, veidojot kursus kompetences vērtētājiem, kā arī rokasgrāmatas, kurās atspoguļots kompetences novērtēšanas process visās tā fāzēs un aspektos, raksturojot tā kvalitātes kritērijus;
  • plaši izplatīt Validpack ieviešanas rezultātus.

Projekta kopsavilkums: Kaut gan ir spilgti izteikta nepieciešamība pēc augsti kvalificētiem darbiniekiem, kuri specializētos atbalsta sniegšanā pieaugušo izglītībai, Eiropā tiek piedāvātas tikai dažas izglītības/mācību programmas šāda veida profesionāļiem. Vēl mazāks piedāvājumu klāsts ir programmām, kuras ir iespējams pārstrādāt un pielāgot jaunām prasībām. Šo iemeslu dēļ pasniedzēji bieži vien uzņemas mācīšanās pienākumus, patstāvīgi pilnveidojot savu psiholoģiski pedagoģisko kompetenci, kura tiek apgūta neformālā un informālā veidā. Padarīt šo kompetenci oficiāli atzītu mūsdienās ir kļuvis par nepieciešamību, kas tiek minēta saistībā ar nacionālās kompetences novērtēšanas sistēmas ieviešanu un novērtēšanas līdzekļu attīstīšanu. CAPIVAL projektā ir paredzēts izmantot VINEPAC projekta rezultātus – pasniedzēju, kuri specializējas darbā ar pieaugušajiem, psiholoģiski pedagoģiskās kompetences validēšanu, izmantojot Validpack, kas sekmē izglītotāju formālā, neformālā un informālā veidā iegūtās kompetences novērtēšanu un dokumentēšanu. 

CAPIVAL projekta prezentācija (20.05.2011.)    

CAPIVAL projekta pirmais seminārs (07.10.2011.) 

CAPIVAL projekta otrais seminārs (02.11.2011.)