FILOZOFIJA - DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Doktora studiju programma "Filozofija" dod iespēju padziļināti pētīt kādu no filozofijas daudzajās apakšnozarēs (ētika, estētika, epistemoloģija, apziņas filozofija, sociālā filozofija, politikas filozofija, filozofijas vēsture, ideju vēsture Latvijā u.c.) aktuālajām problēmām un iegūt filozofijas doktora grādu, tādējādi vairojot gan savu, gan Latvijas intelektuālo kapitālu un sapratni par cilvēka vietu pasaulē un sabiedrības attīstību.

Akadēmiskā darba pamatus, zinātnisko publikāciju izstrādes metodoloģiju, zinātnieka ētiku, filozofijas procesus pasaulē un Eiropā, jaunākās atziņas filozofijas apakšnozarēs, klasiskos un mūsdienu ievērojamu autoru tekstus. Būs iespēja tikties ar filozofijas slavenībām, katru gadu doties kopā ar doktorantu grupu uz kādu no Eiropas ievērojamām universitātēm, lai kopā ar citvalstu doktorantiem sarīkotu zinātnisko semināru, kurā uzstātos par promocijas tēmu un diskutētu par citvalstu doktorantu pētnieciskajām izvēlēm, nostiprinot starptautisko sadarbību. Piemēram, studiju procesa ietvaros notikuši semināri „Rīga-Vīne”, „Rīga-Roma”, „Rīga-Venēcija”, Rīga-Parīze”, „Rīga-Dublina”, Rīga-Pāvija”, „Rīga-Tībingene” u.c.

Strādāt projektos, pētniecībā, pasniegt filozofiju, ētiku un citas filozofiskas ievirzes disciplīnas augstskolās un universitātēs. Jaunos doktorus mēdz uzaicināt par ekspertiem sabiedrības attīstības, valsts pārvaldes, starptautisko attiecību, Eiropas Savienības attīstības, vērtību, kultūras, izglītības, drošības un aizsardzības jautājumos.

Pilna laika studijās (PLK) 3 gadus, nepilna - 4 gadus. Promocijas darbu mēdz sagatavot un aizstāvēt vidēji piecos gados, jo ir vajadzīgas publikācijas starptautiskos un vietēja rakstura izdevumos.
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2700 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 5500 EUR/ gadā.
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs

Uzņemšanas nosacījumi: iestājpārrunas, nepieciešams LU noteiktajos termiņos iesniegt promocijas darba pieteikumu, kurā tiek aplūkota izvēlētā pētījuma aktualitāte pasaulē, Eiropā un Latvijā, iestrādes, iespējamie jauninājumi un iecerētā darba struktūra

Studiju programmā mēdz iekļauties arī dažādas Eiropas universitātes beigušie maģistri, tādēļ nereti par saziņas valodu kļūst arī angļu valoda. Promocijas darbu var rakstīt un aizstāvēt arī angļu valodā.