Doktora studiju programmas “Datorzinātnes un matemātika” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus patstāvīgam darbam datorzinātņu un matemātikas zinātņu nozarēs, augstākajā izglītībā un tautsaimniecībā. Programma ir izveidota, balstoties Eiropas Savienības valstu pieredzē doktora līmeņa studiju īstenošanā, Latvijā atzītos prioritāros zinātnes virzienos un Latvijas Universitātē pastāvošās akadēmiskās izglītības tradīcijās.

 

Programmas direktors

Prof. Andris Ambainis

Studijas notiek Datorikas fakultātē, kā arī LU Matemātikas un informātikas institūtā (atsevišķos gadījumos – arī Elektronikas un datorzinātņu institūtā), to galvenā komponente ir zinātniskais darbs augsti kvalificēta akadēmiskā personāla vadībā. Dažas no iespējamajām zinātniskā darba tēmām: kvantu skaitļošana un matemātiskā datorzinātne, valodas apstrāde un mašīntulkošana, informācijas sistēmas un programminženierija, datorinženierija un kiberfizikālās sistēmas, mākslīgais intelekts, kognitīvās zinātnes.

Programmas absolventi ir doktora līmeņa speciālisti, kuri strādā gan zinātnē (pētnieki un pasniedzēji), gan piedalās un vada tehniski sarežģītu projektu realizēšanu programmēšanas industrijā. Absolventi strādā gan Latvijā (LU, reģionālās augstskolas, zinātniskie institūti, programmizstrādes industrija), gan ārzemēs (augstskolas un zinātniskie institūti Lielbritānijā, Zviedrijā, Norvēģijā u. c. valstīs).

Pilna laika klātiene (PLK): 4 gadi (8 semestri)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 8400 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 8400 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2022. gada rudens semestrī budžeta vietas - 10; maksas vietas - 2.
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs; Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors/-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās

Maģistra grāds datorzinātnēs, maģistra grāds matemātikā, inženierzinātņu maģistra grāds datorzinātnē vai informācijas tehnoloģijā, vai minētajiem maģistra grādiem pielīdzināma augstākāka izglītība; maģistra grāds citā nozarē ar darba pieredzi informācijas tehnoloģiju vai matemātikas jomā.