Dabaszinātņu (Vides zinātņu) doktora studiju programma

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus, kā arī augsti kvalificētus profesionāļus lietišķajai pētniecībai vai sabiedrības pārvaldības darbam ar starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

Doktora studiju programma vides zinātnē sniedz iespējas studiju laikā veikt kvalitatīvus pētījumus un iegūt jaunas zinātniskas atziņas kādā no vides zinātnes apakšnozarēm. Studiju programma nodrošina pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba sagatavošanu. Studējot šajā programmā, iespējams padziļināt teorētiskās zināšanas, iegūt pieredzi zinātniskajā darbā un spējas veikt patstāvīgus pētījumus kādā no vides zinātnes apakšnozarēm. Tiek iegūtas vispārējas prasmes, kas nepieciešamas darbam Latvijas tautsaimniecības, augstākās izglītības, zinātnes, vides un veselības aizsardzības iestādēs, kā arī iegūta augsta kvalifikācija un iespējas konkurēt starptautiskajā akadēmiskajā apritē.

Doktorantūras studiju programmas prasību izpildīšana un promocijas darba aizstāvēšana, atbilstoši apakšnozarei, ļauj iegūt ģeogrāfijas, ķīmijas, bioloģijas vai ekonomikas (vides pārvaldībā) doktora grādu vides zinātnē.

     

Studiju programmas direktora p.i.

Vides zinātnes DSP piedāvā studijas šādās vides zinātnes apakšnozarēs:

  • vides ķīmija un ekotoksikoloģija;
  • dabas aizsardzība;
  • vides inženierzinātne;
  • vides pārvaldība.

Vides zinātnes studiju programmas absolventi strādā Latvijas vides aizsardzības sistēmā: LR Vides un reģionālās attīstības ministrijā, Valsts vides dienestā, kā arī citās valsts institūcijās. Vairāki absolventi turpina darbu pētniecībā, piemēram, Koksnes ķīmijas institūtā, institūtā “Silava”, kā arī pedagoģiskajā darbā Latvijas Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Dažos gadījumos pētniecības darbs tiek turpināts ārvalstīs. 

PLK – 6 semestri (3 gadi), NLK – 8 semestri (4 gadi)
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 3300 EUR/gadā, NLK – 3300 EUR/ gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 7500 EUR/ gadā un NLK 6200 EUR/ gadā.
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs; Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors/-e) (Ph.D. ) sociālajās zinātnēs

Iepriekšējā akadēmiskā izglītība: maģistra grāds dabas zinātnēs vai tam atbilstošs kvalifikācijas diploms.
Papildus prasības pēc nozares doktorantūras padomes noteiktas formas: promocijas darba tēmas izvērsts pamatojums (5 lpp).

Programmas sekretāre Inese Silamiķele, e-pasts: inese.silamikele@lu.lv , mob. tālr. 28367549