Apakšprogramma "Globālā ekonomika un līderība"

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Doktora studiju programmas "Ekonomika un uzņēmējdarbība" apakšprogramma "Globālā ekonomika un līderība" ir unikāla iespēja nozares profesionāļiem pēc trīs gadu studijām iegūt doktora grādu. Doktora studiju programmas apakšprogramma angļu valodā tiek īstenots kopā ar Zalcburgas Biznesa augstskolu (SMBS). Studijas norit gan Rīgā (Latvija), gan Zalcburgā (Austrija). Doktorantiem ir cieša un individuāla sadarbība ar programmas profesoriem gan zināšanu apguvē, gan promocijas darba izstrādāšanā un sekmīgā aizstāvēšanā.

Studijas būs piemērotas valsts pārvaldes iestāžu darbiniekus, uzņēmējiem un cilvēkiem, kas interesējas par ekonomiku un ekonomiskajiem procesiem.

Prof. Baiba Šavriņa

Apakšprogramma ir sadalīta trīs gados, kuru laikā notiek semināri, pētniecības kolokviji, doktorantu darbnīcas un mācību aktivitātes. Kā arī doktoranti piedalās konferencēs, raksta zinātniskās publikācijas un promocijas darbu. Kopumā doktoranti piedalās 11 doktorantūras semināros, kas notiek programmas pirmajos divos gados. Semestrī tiek aizvadīti trīs semināri – divi Zalcburgas Biznesa augstskolā (SMBS) un viens Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē. Semināra ilgums Rīgā ir trīs dienas. Programmas konferences, semināri un eksāmeni notiek Rīgā Latvijas Universitātes profesoru vadībā.

Promocijas darba izstrādāšana ir studiju pamatā, jo tas tiek veidots kā nopietns pētījums. Studiju trešais gads pilnībā tiek veltīts disertācijas pabeigšanai, ko papildina pētnieciskie kolokviji. Promocijas darba aizstāvēšana notiek pēc visu studiju programmas prasību izpildīšanas.

Doktora studiju programmas beidzēji strādā par iestāžu un uzņēmumu vadītājiem vai paši veido veiksmīgu biznesu, ir docētāji universitātēs vai pētnieki zinātniskajos institūtos. Programmas beidzēji piedalās un dod savu ieguldījumu akadēmisko problēmu risināšanā nacionālā un starptautiskā līmenī.

3 gadi
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 5720 EUR/gadā.
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs

Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē

Programmas koordinatore Latvijas Universitātē ir Inese Vēvere - tālr.: +371 67034967, 
e-pasts: inese.vevere@lu.lv 

Programmas koordinators Zalcburgas Biznesa augstskolā ir Markus Spriestersbach, e-pasts: markus.spriestersbach@smbs.at

Vairāk informācijas par programmu PIEEJAMS ŠEIT.