MATEMĀTIKA -BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Matemātikas bakalaura studiju programma nodrošina kvalitatīvu akadēmisko izglītību matemātikas zinātnē. Studējošie iegūst gan teorētiskās zināšanas, gan iemaņas pētniecībā, kas nodrošina pamatu profesionālajai darbībai. Zinātniskās analīzes spējas attīsta prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavo studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām.

Matemātikas bakalaura studiju programma nodrošina pamatzināšanas matemātikas zinātnes fundamentālajās apakšnozarēs, matemātikas praktiskajiem pielietojumiem aktuālās apakšnozarēs. Vienlīdz liela vērība tiek veltīta matemātikas teorētiskajiem aspektiem un iegūto prasmju un iemaņu praktiskai izmantošanai. Teorijas un prakses mijiedarbību veicina vairāki semināri, kursa un bakalaura darbi.

Studiju programmā A daļā paredzēts apgūt kursus 91 kredītpunkta apjomā, B daļā kursus 60 kredītpunktu apjomā, bet C daļā 9 kredītpunktu apjomā. A daļā apgūstamie studiju kursi ir Programmēšana un datori, Algebra, Analītiskā ģeometrija, Matemātiskās loģikas un kopu teorijas elementi, Matemātiskā analīze, Diferenciālvienādojumi, Skaitliskās metodes, Matemātiskā statistika, Kompleksā mainīgā funkciju teorija, Varbūtību teorija.

Programma nodrošina nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi augstas kvalifikācijas profesionāļu sagatavošanai matemātikas lietojumiem tautsaimniecībā (matemātiskā modelēšana, matemātiskā statistika), zinātnē un visu līmeņu matemātiskās izglītības nodrošināšanai. Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri spēj patstāvīgi un radoši apgūt jaunākos matemātikas zinātnes sasniegumus un tos efektīvi pielietot praksē.

Dabaszinātņu bakalaura grāda matemātikā ieguvēji ir sagatavoti studijām maģistra studiju programmās matemātikā kā Latvijas, tā arī citu ES valstu universitātēs. Izmantojot studiju programmas piedāvātās iespējas, absolventi var turpināt maģistra studijas arī zinātņu nozarēs, kuru attīstībai kvalificētas matemātikas zināšanas ir būtiskas, tā dodot ieguldījumu šo zinātņu nozaru attīstībā. Dabaszinātņu bakalaura grāda matemātikā ieguvēji kā analītiķi vai pētnieki ir arī gaidīti tūlītējā darbā dažādos uzņēmumos.

Studējošie programmu var apgūt 3 gados - 6 semestru pilna laika klātienes studijās (PLK). Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2700 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2700 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. akadēmiskā gada rudens semestrī - 40 budžeta vietas.
Dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: 

CE latviešu valodā*
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Papildu punkti: LU Mazās matemātikas universitātes (MMU) dalībnieki 2024. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 100 punktus;

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas, fizikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma un atzinības rakstu ieguvējiem no 2022. līdz 2024. gadam; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences dabaszinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem no 2022. līdz 2024. gadam; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem no 2022. līdz 2024. gadam.