Māszinības - profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju programma sagatavo profesionālas, mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošas māsas, attīstot analītiskās spējas aprūpē, prasmes un kompetences patstāvīgi rīkoties dažādās aprūpes situācijās. Studijas nodrošina zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai un veicina studējošo personības attīstību, ievērojot profesionālās ētikas prasības un sagatavo tālākām studijām maģistra studiju programmā.

Studiju programma "Māszinības" nodrošina profesionālā bakalaura izglītības ieguvi ar vispārējās aprūpes māsas kvalifikāciju.
 

Studiju programma nodrošina  kompetenci pacientu aprūpē, māsu darba plānošanā un vadīšanā,sabiedrības, ģimenes un indivīda veselības veicināšanā, uzturēšanā, un pedagoģiskās kompetences, izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas dalībniekus un sabiedrību, kā arī attīstīta studentos spēju nodrošināt un veicināt pacienta līdzestību aprūpes procesā, izvērtēt un dokumentēt pacienta līdzdarbību veselību veicinošajos un uzturošajos pasākumos. Studiju programma sastāv no obligātiem studiju kursiem, ierobežotās izvēles studiju kursiem kā arī programmā ir pieejami brīvās izvēles kursi, kurus nodrošina Latvijas Universitātes plašais  kursu klāsts.

Dažādu studiju kursu apguvē tiek izmantotas gan tradicionālās lekcijas, gan interaktīvās nodarbības,  gan laboratorijas un praktiskie darbi. Lekcijās plaši tiek izmantotas datorprezentācijas un interneta resursi. Semināros studējošie iegūst pieredzi dalīties ar citiem savās zināšanās un piedalīties akadēmiskās diskusijās. Praktiskajās nodarbībās docētāji vairāk izmanto dažādos studiju programmas vajadzībām pieejamos simulatorus un reālos vizuālos līdzekļus, kuri labāk sagatavo studējošos praktiskajām nodarbībām klīnikās. Šīs praktiskās simulācijas ļauj uzlabot klīniskās prasmes, iemāca darbu komandā un stiprina studentu komunikācijas prasmes un pašpaļāvību, kas vitāli svarīgs situācijā, kad studentam saskaras ar reāliem pacientiem.

Studiju neatņemama un būtiska sastāvdaļa ir klīniskās prakses, kas notiek Latvijas vadošajās universitātes slimnīcās. reģionālajās slimnīcās,  klīnikās un  citās veselības un sociālās aprūpes institūcijās, sākot jau ar 1. kursu un veido vismaz vienu pusi no kopējā studiju ilguma.

Prakses vietas:

 • Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca;
 • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca;
 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca;
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca;
 • Rīgas 1. slimnīca;
 • Rīgas 2. slimnīca;
 • Jūrmalas slimnīca;
 • Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca;
 • Liepājas reģionālā slimnīca;
 • Daugavpils reģionālā slimnīca;
 • Vidzemes slimnīca;
 • ģimenes ārstu prakses u. c.

Studiju organizācija: darba dienās, galvenokārt plkst. 8.30-18.00, atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.

Iespējams noteiktu studiju peridodu pavadīt ārvalstu sadarbības universitātēs Erasmus+ apmaiņas programmas ietvarā.

Māsa strādā slimnīcās, klīnikās, ģimenes ārstu praksēs un veselības centros, privātpraksēs, doktorātos, kā arī institūcijās, kas koordinē pacientu aprūpi un /vai izvēlas tālākas studijas maģistra studiju programmā.

Vidusskolu absolventiem: 4 gadi jeb 8 semestri. Medicīnas koledžu absolventiem: vismaz 2 semestri atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības.
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 1800 EUR gadā. Citu valstu pilsoņiem – 5400 EUR gadā.
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī – 400 budžeta vietas.
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, vispārējās aprūpes māsas kvalifikācija.

Uzņemšana 1. semestrī:
Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*
Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

 • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

Gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
Gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās
Gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Saskaņā ar iepriekš iegūto izglītību, medicīnas koledžu absolventi var pieteikties studiju turpināšanai:
7. semestrī - personas ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”,  ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti) 
5. semestrī – personas ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”, ja studiju ilgums ir bijis 2 gadi (80 kredītpunkti)