Profesionālā bakalaura studiju programma "Māksla"

 

Studiju programmā ir iespējams apgūt vienu no apakšprogrammām – Grafikas dizainers vai Interjera dizainers

Sekmīgi pabeidzot studiju programmu, grafikas dizainers spēj plānot un organizēt savu vai citu speciālistu darbu grafikas dizaina projektu īstenošanā, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un programmnodrošinājumu; atbilstoši darba uzdevumam veic kompleksu poligrāfiskās vai digitālās grafikas dizaina pasūtījumu izpildi (datu izpēte, problēmu konstatēšana, analīze un radošs risinājums); sagatavo grafikas dizaina projekta realizācijai nepieciešamo dokumentāciju; komunicē ar pasūtītāju; organizē grafikas dizaina projekta realizācijas procesu un veic tā autoruzraudzību.

Interjera dizainers prot plānot un īstenot radošas idejas telpiskās vides projektēšanas un iekārtošanas jomā, spēj formulēt darba uzdevumu, patstāvīgi veic ar kultūrvidi saistītu pasūtījumu (interjera projekti, stila piedāvājumu izstrāde, telpu dekorēšana, telpisku objektu projektēšana) informācijas izpēti un analīzi, interjera koncepcijas un skiču piedāvājuma izstrādi, pilna apjoma interjera projektu izstrādi, projekta prezentāciju, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību.
Studiju procesā notiek plenēri, pētnieciskā un profesionālā prakse, radošie darbi, izstādes un projekti.
Starptautiskās ERASMUS+ programmas ietvaros studentiem ir iespēja studēt Grieķijas, Spānijas, Vācijas un Lietuvas sadarbības augstskolās.

Studiju programmas „Māksla” mērķis ir dot iespēju studentiem:

 1. kļūt par mūsdienu darba tirgū konkurētspējīgiem, analītiski un radoši domājošiem speciālistiem ar vispusīgām zināšanām grafikas dizaina vai interjera dizaina jomā, kurus raksturo māksliniecisko ideju oriģinalitāte, kognitīvā, sociālā, kultūras, tehnoloģiskā, ekonomiskā projektēšanas konteksta izpratne un spēja izmantot datora un ražošanas tehnoloģiju piedāvātās iespējas, strādājot gan Latvijas uzņēmējdarbības vidē, gan starptautiskos projektos;
 2. iegūt 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju grafikas dizainā vai interjera dizainā.

Programmas apguve dod iespēju turpmākām studijām un/vai dziļākai specializācijai pēcdiploma profesionālās pilnveides un maģistrantūras studiju programmās Latvijā un ārzemēs.

Studiju programmas uzdevumi:

 • Radīt priekšnoteikumus studējošo zināšanu apguvei un kompetenču veidošana
 • Radīt priekšnoteikumus studējošo zināšanu apguvei un kompetenču veidošanai:
  • tēlotājā mākslā un kompozīcijā;
  • vizualizācijā, attēlu un tēlu sistēmas veidošanā;
  • dažādu dizaina darbu specifikas izpratnē;
  • dizaina menedžmenta problēmu risināšanā, projektu finansiāli ekonomisko aspektu novērtēšanā;
  • fizisko, kognitīvo, kultūras, sociālo un ekonomisko faktoru izpratnē balstītu projektu izstrādē;
  • tehnoloģiju un programmatūras apguvē, ražošanas tehnoloģisko iespēju spektra pārzināšanā;
  • komunikatīvajā lietišķās saskarsmes kultūrā, sadarbībā ar pasūtītāju un citām projektos iesaistītajām pusēm.
 • Sniegt iespēju studējošajiem apgūt pētnieciskā darba prasmes ar specialitāti saistīto teorētisko atziņu un faktoloģiskā un vizuālā materiāla apzināšanā, analīzē un interpretācijā, nodrošinot loģisku un nepārtrauktu teorētisko zināšanu un prakses integrāciju.
 • Veicināt studentu personības pilnveidi studiju procesā.
 

Studiju programmā ir šādi kursi: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, datorgrafika, mākslas vēsture, svešvalodas, filozofija, uzņēmējdarbības vadība u. c.
Apakšprogrammā Grafikas dizainers: dizaina vēsture, fotografēšana, operatora darba pamati, poligrāfiskais dizains, animācija, zīmolvedība.
Apakšprogrammā Interjera dizainers: interjera vēsture, arhitektūras pamati, interjera projektēšana, telpisko objektu dizains, gaisma interjerā, materiālmācība.

Pēc studiju programmas apguves studenti spēs:

 • parādīt grafikas dizainera vai interjera dizainera profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas dizaina jomā, kas nepieciešamas, veidojot grafiskā dizaina produktu vai interjera dizaina projektu;
 • parādīt dizaina jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, orientēties dizaina procesa struktūrā, pārzināt dizaina valodai raksturīgos izteiksmes līdzekļus;
 • izprast dizaina vērtību kritērijus kultūrvēsturiskā, politiskā, ekonomiskā, tehniskā, estētiskā, etniskā un sociālā kontekstā;
 • demonstrēt izpratni par dizaina nozares aktualitātēm un tās lomu valsts ekonomikas kontekstā;
 • formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, dizaina un tam radniecīgo nozaru problēmas, un paredzēt to iespējamos risinājumus;
 • izvērtēt dizaina attīstību ietekmējošos faktorus un dalībniekus;
 • izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes, veikt profesionālu un mākslinieciski inovatīvu darbību dizaina sfērā;
 • formulēt darba problemātiku un virsuzdevumu, patstāvīgi un radoši izstrādāt dizaina piedāvājumu, saskaņot to ar pasūtītāju, darba devēju, atbildīgajiem dienestiem, tehniskajiem izpildītājiem, ražotājiem;
 • orientēties tradicionālo un digitālo vizualizācijas tehnoloģiju klāstā un materiālu piedāvājumā;
 • izvēlēties dizaina ieceres īstenošanai visatbilstošākos mākslinieciskos un tehniskos paņēmienus;
 • plānot dizaina projekta izpildi, veikt autoruzraudzību, kontrolēt dizaina produkta izgatavošanas darbu kvalitāti un atbilstību koncepcijai, estētiskajai un tehniskajai kvalitātei, vides aizsardzības un drošības normu prasībām;
 • sistematizēt un arhivēt dizaina projekta izstrādes procesā uzkrāto informāciju;
 • veikt darbu individuāli vai komandā, pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei un uzņemties atbildību, risināt konfliktsituācijas;
 • izvēlēties prezentācijas stratēģiju, prezentēt projektu dažādām auditorijām, argumentēti diskutēt par to;
 • patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos;
 • parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā interjera vai grafiskā dizaina jomā;
 • ievērot ētikas normas;
 • apzināties mūžizglītības nepieciešamību.

Pēc studiju beigšanas var strādāt poligrāfijas uzņēmumos, izdevniecībās, reklāmas un sabiedrisko attiecību uzņēmumos, dizaina salonos, arhitektu birojos u. c. Ja vēlies, vari būt individuālā darba veicējs, iesaistīties dažādos dizaina projektos vai veidot pats savu uzņēmumu.

Pilna laika klātiene – 4 gadi (8 semestri) Nepilna laika klātiene – 4,5 gadi (9 semestri)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2500 EUR/gadā, NLK – 2200 EUR/ gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 4500 EUR/ gadā un NLK 4000 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 5 budžeta vietas
Profesionālā bakalaura grāds mākslā

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
CE matemātikā*
Praktiskais pārbaudījums vizuālajā mākslā. Par tā norisi 2024. gada uzņemšanā, skatīt šeit
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*Centralizēto eksāmenu rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

 • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

Gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
Gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
Praktiskais pārbaudījums vizuālajā mākslā. Par tā norisi 2024. gada uzņemšanā, skatīt šeit
Gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Priekšrocības: pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.

Praktiskais iestājpārbaudījums vizuālajā mākslā ietver:

 1. Ģeometrisko formu zīmējums. Uzdevums: triju priekšmetu uzstādījuma zīmējums (formāts A3). Tehnika: grafīta zīmulis. Jāņem līdzi: dažādas cietības zīmuļi, dzēšgumija, piespraudes (līmlente), nazis zīmuļu asināšanai.
 2. Krāsu kompozīcija. Uzdevums: divu priekšmetu klusās dabas gleznojums (formāts A3). Tehnika: akrils, guaša vai akvarelis. Jāņem līdzi: krāsas (akrils vai guaša, vai akvarelis), gruntēts kartons (akrilam) vai akvareļu papīrs (guašai, akvarelim), tehnikai atbilstošas otas, trauciņš ūdenim, palete (šķīvītis) krāsu jaukšanai, zīmulis, dzēšgumija, piespraudes (līmlente), papīrs (makulatūra), ko paklāt zem gleznojuma, krāsām un paletes.

Īpaši nosacījumi: minimālais punktu skaits praktiskajā pārbaudījumā studiju sākšanai ir iegūti 250 punkti
Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: grafikas dizainers; interjera dizainers. Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma.

Kursi notiek no 2024. gada 1. jūlija līdz 12. jūlijam.

Pieteikšanās kursos līdz 2024. gada 25. jūnijam.

Nodarbības notiek darbdienās (plkst.18.00–21.00) . 

Ja dalībnieku skaits būs lielāks nekā grupā paredzēts, tā tiks sadalīta pa mazākām grupām, lūgums atzīmēt vēlamo kursu norises laiku:

 • 14.30–17.30 (1.grupa);
 • 18:00–21.00 (2.grupa).

 Piedāvājam:

Mācību priekšmets Maksa par kursiem (EUR)
zīmēšana un gleznošana 96.00

Pieteikšanās:

 • interneta mājas lapā aizpildiet sagatavošanas kursu klausītāja iesniegumu (papīra formātā vai ar eParakstu parakstīts iesniegums);
 • tiem, kam ir eParaksts lūgums iesniegumu parakstīt ar eParakstu;
 • samaksājiet par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • iesniegumu un maksājuma uzdevumu atsūtiet uz PMC e–pasta adresi sagkursi@lu.lv;
 • nosūtīsim apstiprinājumu par ieskaitīšanu kursos uz Jūsu iesniegumā norādīto e–pasta adresi divu dienu laikā pēc saņemšanas.

Nodarbību saraksts:
Tiks ievietots jūnijā

Precizējums nepieciešamajiem materiāliem nodarbībā:

 • parastie zīmuļi (HB, B, 2B cietības);
 • dzēšgumija;
 • zīmuļu asināmais, kancelejas nazis;
 • guaša krāsas vai akrila krāsas (vēlams ne mazāk kā 12 krāsu komplekts)
 • plakanās otas (1,5-2 cm platas);
 • trauciņš otu skalošanai (vislabāk plastmasas glāze vai krūzīte);
 • papīra līmlente;
 • palete (balts plastmasas šķīvis, kartona gabals u. tml.);
 • A3 akvareļu papīrs gleznošanai (ja ir iespējams iegādāties).

Ar zīmēšanas papīru nodrošina fakultāte.

Kursu laikā piedāvājam arī Latvijas Universitātes dienesta viesnīcas Rīgā:

Informācija jūnijā

Vairāk par sagatavošanas kursiem, zvanot (+371) 67034892, Mob. tālrunis: (+371) 20279199
vai rakstot E-pastu uz: sagkursi@lu.lv vai sarmite.miltina@lu.lv