Kultūras un sociālā antropoloģija - bakalaura studiju programma

Latvijas Universitātes piedāvā Latvijā pirmo un šobrīd vienīgo bakalaura studiju programmu kultūras un sociālajā antropoloģijā. Ar 2022./2023. akadēmisko gadu studiju programmas īstenošana notiek Sociālo zinātņu fakultātē, saglabājot nozares starpdisciplināro pozīciju.

Studenti atklāj cilvēces veidošanās pamatus un cilvēka unikalitāti citu sugu vidū, iegūstot sociālām un humanitārām zinātnēm unikālu skatījumu uz sabiedrību. Antropoloģijas priekšrocības slēpjas tās plašajā un starpkulturālajā pieejā, kas palīdz sistematizēt savus uzskatus, izprast un analizēt cilvēku attiecības un kultūras parādības. Kritisku un sistemātisku domāšanu var apgūt gan teoriju kursos, sekojot līdzi priekšstatu un jēdzienu attīstībai, gan tematiskos kursos. Antropologiem būtiskas ir kvalitatīvās izpētes metodes, kuras apgūstam koncentrētos metožu kursos, izmantojam dažādu jomu izpētē un nostiprinām grupu un individuālos pētnieciskos projektos. Tematiski programma nosedz daudzas izpētes jomas – politiku, ekonomiku, radniecību un ģimeni, reliģiju un rituālu, pievērošoties tādiem sīkākiem tematiskajiem laukiem kā medicīna, cilvēku un lietu, cilvēku un dzīvnieku attiecības, vide un seksualitāte. Precīzas kursu tēmas ir aplūkojamas studiju plānā.

Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura programmas mērķis ir kultūras un sociālās antropoloģijas speciālistu sagatavošana pamata līmenī, ko iezīmē spējas orientēties antropoloģijas nozares pamatnostādnēs, patstāvīgi un grupā veikt praktisku antropoloģisku pētījumu, kritiski un sistemātiski analizēt sabiedriskos un kultūras procesus.

Studiju darbs tiek organizēts e-vidē, kas sistematizē darbu visa semestra garumā un ļauj piekļūt studiju materiālam un pārbaudes darbiem no jebkuras vietas. Lai studētu antropoloģiju, studentiem jāpārvalda angļu valoda, lai apgūtu mācību literatūru. Nodarbības un studiju uzdevumi ir apgūstami bilingvāli latviešu un angļu valodā, bet atsevišķi priekšmeti notiek tikai angliski. 2024./2025. gadā uzņemtajiem studentiem studijas notiks tikai angļu valodā.
 

Programmas direktore

PhD., asoc. prof. Aivita Putniņa

Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP sniedz pamata zināšanas antropoloģijas nozarē, ļaujot apgūt reliģiskās, ekonomikās, radniecības un politikās dzīves organizāciju dažādās sabiedrībās un izmantot iegūtās zināšanas sev pazīstamu sociālu procesu analīzē. Studenti izpētes tēmām izvēlas dažādas jomas – no virtuālās un dzīves realitātes attiecības datorspēlē līdz slimību pieredzei, Afganistānas kara veterānu dzīvei un kapu draugu kustībai. Visas tēmas vieno dziļa izpēte, kas balstās cilvēku ikdienas dzīves rutīnā, vērojumos un cilvēku stāstos par savu dzīvi. Antropoloģijas studenti daudz lasa, analizē, diskutē un pēta. Mēs rosinām studentus caur pētniecību apzināt savas nākamās karjeras trajektoriju.

Lai pētītu sabiedrību, antropologi apgūst pētniecības metodes un pieejas (teoriju). Studenti mācās organizēt pētniecības procesu, runāt ar cilvēkiem (informantiem jeb pētījuma dalībniekiem), atlasīt, izmantot, datēt un analizēt informāciju. Programma veidota, lai studenti apgūtu iespējami plašāku skatu uz savu iespējamo specializācijas jomu, un daļu programmas kursu drīkst apgūt citās LU programmās. Studenti bakalaura līmenī papildus var mācīties arī svešvalodas. Studentiem ir pieejamas arī ERASMUS apmaiņas iespējas.

Antropoloģijas programma veido ne tikai akadēmiski izglītotus antropologus, bet noder arī kā pirmais vai tālākais pakāpiens personiskajā un profesionālajā attīstībā, sniedzot analītiskās, darba organizācijas un dzīves prasmes, kuras izmantojamas gan uzņēmējdarbībā, gan darbā valsts pārvaldē un nevalstiskajā sektorā. Mūsu absolvente, tagad Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa 2023. gadā iekļauta nozīmīgāko Eiropas sieviešu TOP 100 šajā jomā. Savu darba jomu Regita atklāja caur antropoloģisku sociālās uzņēmējdarbības pētniecību studiju laikā.

Studijas sniedz darba tirgū noderīgas prasmes, kas ļauj strādāt pētniecībā gan specializētās izpētes kompānijās, gan analītiskā pozīcijā uzņēmumos vai iestādēs. Tā kā programma sagatavo ne tikai specialitātē, bet attīsta arī vispārējas darba organizācijas, komandas darba un sistemātiskas domāšanas un rakstīšanas prasmes, tās būs noderīgas visdažādākajās darba vietās. Studijas var turpināt arī maģistra līmenī, kurā tiek stiprinātas patstāvīgas pētniecības un analītiskās prasmes un likts pamats akadēmiskai karjerai.

Ilze Sirmā, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja un RSU Anatomijas muzeja speciāliste

Antropoloģijas studijas, strādājot muzejos, kas ir saistīti ar medicīnas vēsturi, man palīdz saskatīt un izprast plašāku kontekstu, piemēram, medicīnas attīstības gaitas sociālos aspektus, cilvēku pieredžu dažādību un kopsakarības ar mūsdienām. Savukārt antropoloģiska pieeja palīdz veidot tādu muzeja piedāvājumu, kas vērsts uz dažādu sabiedrības grupu iesaisti un aktualizē sabiedrībā svarīgus jautājumus.

Pilna laika klātiene (PLK) - 3 gadi (6 semestri)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2650 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2800 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 10 budžeta vietas.
Sociālo zinātņu bakalaura grāds antropoloģijā

Vispārīgie nosacījumi

2024./2025. akadēmiskajā gadā uzņemšana notiks tikai angļu valodas plūsmā.

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*
CE sociālajās zinātnēs* (nav obligāts, bet dod papildu punktus)

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada atzīme angļu valodā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos
gada atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai gada atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai gada atzīme sociālajās zinātnēs vai gada atzīme politikā un tiesībās (nav obligāta, bet dod papildu punktus)

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenī, ja uzņemšana notiek pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā), ja uzņemšana notiek pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

Papildu punkti: LU SZF Jauno antropologu skolas dalībnieki 2023. un 2024. gadā saņem papildu punktus: 10; 20; 30; 40; 50 vai 60 punktus (jauno antropologu skolas ietvaros tiek organizētas sešas nodarbības un par katru sekmīgi nokārtotu uzdevumu nodarbības beigās iespējams iegūt 10 punktus).

Priekšrocības: pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.

Nosacījums ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs:

1) gadījumos, kad ārvalstnieks pretendē uz budžeta studiju vietu, konkursa vērtējums tiek aprēķināts pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta;

2) vidējās izglītības dokumenta vidējai atzīmei visos mācību priekšmetos jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā);

3) nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.15. punktu.

Studiju programmas metodiķe Margarita Lutere, tālr. 67140499, e-pasts: margarita.lutere@lu.lv

https://www.facebook.com/antropologijaLU/

Antropoloģija