Farmācija - bakalaura studiju programma

Farmācijas studiju programmas saturs ir starptautiski reglamentēts un paredz apgūt darba tirgum nepieciešamās farmācijas un informācijas tehnoloģiju prasmes un zināšanas par medikamentiem un medikamentu ražošanā izmantotajām vielām, jaunākajiem zinātnes sasniegumiem farmācijas pamatdisciplīnās. Mācību saturs paredz iegūt labas farmācijas prakses kompetences un akcentē zinātniski pamatotas pieejas nozīmi veselības aizsardzības sistēmā. Programmā tiek ievēroti farmaceitiskās aprūpes pamatprincipi un realizācijas veidi, un bakalaura darba izstrādes laikā attīstās studentu patstāvīgā un pētnieciskā darba iemaņas.
 

Studiju programmu veido obligātie jeb A daļas kursi 92 kredītpunktu apjomā, ierobežotās izvēles jeb B daļas kursi 20 kredītpunktu apjomā un brīvās izvēles jeb C daļas kursi 8 kredītpunktu apjomā. Tie ir 40 kredītpunkti katrā studiju gadā un 120 kredītpunkti kopā visā studiju programmā. Pirmajā studiju semestrī Jūs apgūsiet vispārīgas zināšanas augu un dzīvnieku bioloģijā, anatomijā un fizioloģijā, latīņu valodā, un ievadu informācijas resursos un datu bāzēs farmācijā. Sākot ar otro studiju semestri, kursi kļūs arvien specializētāki un vērsti uz farmācijas zināšanu iegūšanu, piemēram, farmakognozija, patfizioloģija un slimību izcelsmes mehānismi, medicīniskā mikrobioloģija un imunoloģija. Otrajā studiju gadā Jūs padziļināti apgūsiet analītisko ķīmiju, organisko ķīmiju, farmācijas ķīmiju un farmācijas nozares kursus, tādus kā praktiskā farmācija, farmakokinētika, farmakoloģija un farmakoterapija, un klīniskā farmācija. Trešajā studiju gadā Jūs studēsiet bioķīmiju, zāļu formu tehnoloģiju, toksikoloģiju un vides bioķīmiju, ārstniecisko vielu biosintēzi augos, zāļu vielu metabolismu un arī psiholoģiju, kas ir ļoti svarīga farmaceitiskajā aprūpē. 
 
Ierobežotās izvēles (B) daļā tiek piedāvāti kursi 20 kredītpunktu apjomā, kā piemēram, farmācijas vēsture, ievads slimnīcas farmācijā, farmaceitiskā mikrobioloģija, botānika, uztura bagātinātāji, un citi kursi. Brīvās izvēles (C) daļā studenti kursus 8 kredītpunktu apjomā var apgūt citās fakultātēs,  piemēram, apgūstot kādu svešvalodu pēc izvēles.
 
LU ir noslēgti sadarbības līgumi ar citu valstu augstskolām, kas ļauj noteiktu studiju periodu pavadīt ārvalstu sadarbības augstskolās Erasmus+ un citu programmu ietvaros.

Ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistrantūrā, jo lai iegūtu tiesības strādāt kā farmaceits, ir nepieciešams farmācijas maģistra grāds. Farmācijas bakalauri drīkst strādāt farmaceitiskos uzņēmumos, aģentūrās un zinātniskos institūtos. LU bakalaura studiju programma „Farmācija” ir vienīgā studiju programma Latvijā, kurā iegūst bakalaura grādu farmācijā.

3 gadi jeb 6 semestri
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2400 EUR gadā. Citu valstu pilsoņiem – 6000 EUR gadā
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 12 budžeta vietas
Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
CE latviešu valodā*
CE matemātikā*
Gada atzīme ķīmijā vai dabaszinībās
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme ķīmijā vai dabaszinībās 
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā 
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos 

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgai (ne zemākai par 4) gada atzīmei ķīmijā vai vismaz viduvējai (ne zemākai par 5) gada atzīmei dabaszinībās

Papildu punkti: LU Jauno mediķu skolas absolventi 2023. un 2024. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus. LU Jauno mediķu skolas absolventi 2021. un 2022. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 5 punktus

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.