Bioloģijas bakalaura studiju programma

Bioloģijas bakalaura studiju īstenošanas mērķis ir sniegt akadēmisku izglītību bioloģijā un praktiskas iemaņas pētnieciskajā darbā. Paaugstināt studējošo vispārējo izglītības līmeni, sagatavojot akadēmiski izglītotus speciālistus, kas patstāvīgi spēj veikt pētījumus un risināt teorētiskos jautājumus bioloģijā, tās apakšnozarēs, kā arī bioloģijai radniecīgās zinātnes nozarēs.

Programmas ietvaros studenti apgūst studiju kursus, kas ietver bioloģijas pamatus, principus, struktūru un metodoloģiju. Bioloģijas attīstības vēsture un aktuālie jautājumi nav izdalīti kā atsevišķs kurss, bet gan integrēti studiju kursos.

Uzsākot studijas studenti apgūst Vispārīgās bioloģijas kursus, piemēram, Ievads šūnu bioloģijā, Mikrobioloģijas pamati, Ģenētikas pamati, Ievads botānikā, zooloģijā un ekoloģijā, kā arī apgūst bioķīmiju, augu, cilvēka un dzīvnieku anatomiju un fizioloģiju. Turpinot studijas, tiek apgūti kursi atbilstoši izvēlētajai bioloģijas apakšnozarei. Programma ietver arī starpdisciplināro aspektu: “Fizika dabas zinātnēm”, “Matemātika biologiem”, “Ievads Zemes zinātnēs”, “Ķīmija”, “Organiskā ķīmija”.

 

Programmas absolventi var strādāt universitātēs, pētnieciskajos institūtos, dažādās dabas aizsardzības institūcijās, uzņēmumu laboratorijās, kas saistīti ar biotehnoloģijām, mikrobioloģiju un molekulāro bioloģiju, vides jomas uzņēmumos, selekcijas un izmēģinājumu stacijās, medicīnas-veterinārmedicīnas iestādēs, muzejos, nevalstiskās organizācijās. Pēc studijām maģistrantūrā darba iespējas ir ievērojami plašākas.

Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves.

3 gadi  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2700 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 5100 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī – 60
Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: 

CE latviešu valodā*
CE bioloģijā*
CE  angļu valodā, vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme bioloģijā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai fizikā, vai ķīmijā
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgai (ne zemākai par 4) gada atzīmei ķīmijā vai dabaszinībās;

Papildu punkti: LU Izcilības skolas dabaszinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 50 punktus

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās bioloģijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences dabaszinātņu nozaru grupas vai medicīnas un veselības zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā; LU Jauno biologu skolas sacensību 1. – 3. vietas ieguvējiem kopvērtējumā 12. klašu grupā 2024. gadā.

Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.