Ārstniecība - otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma

  • Studiju programma ir veidota balstoties uz Skandināvijas valstu pieredzi, un to pamatā ir princips – studiju centrā ir students;
  • Studentu grupas ir nelielas, bet apmācība – personalizēta;
  • Studiju programma ir vispusīga, jo atšķirībā no specializētajām augstskolām papildu piedāvā kursu izvēli, dodot iespēju apgūt arī citu zinātņu nozaru priekšmetus, piemēram, svešvalodas, psiholoģiju, ekonomiku un tiesības, kas jaunajiem speciālistiem ļauj daudz veiksmīgāk konkurēt darba tirgū un veidot savu karjeru;
  • Studentiem jau no pirmā kursa ir iespēja iesaistīties zinātniskajā darbā, jo LU ir zinātnes universitāte;
  • Topošajiem ārstiem intensīva prakse sākas jau trešajā kursā, veiksmīgi kombinējot teorētisko un praktisko apmācību. Pakses laiks slimnīcās ir ne tikai ilgāks kā citās universitātēs, bet prakse ir individuāla un iekļauj reālu darbu ar pacientu, ne tikai novērojumus.

Programmas direktora p.i.

Doc. Evita Rostoka

Studiju laikā jāapgūst obligātie (A daļas) kursi 222 kredītpunktu apjomā: Normālā anatomija, Neorganiskā ķīmija, Ievads šūnu bioloģijā, Medicīniskā latīņu valoda, Ievads medicīnas studijās, Psiholoģija, Fizika, Organiskā ķīmija, Vispārējā un speciālā histoloģija, Ģenētikas pamati, Bioķīmijas pamati, Medicīnas embrioloģija, Cilvēka fizioloģija, Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna, Medicīnas bioķīmija, Mikrobioloģija, Parazitoloģija, Imunoloģija, Vispārējā patoloģija, Molekulārā ģenētika, Farmakoloģija, Iekšķīgo slimību propedeitika, Vides veselība, Vizuālā diagnostika, Ķirurģijas elementi, Iekšķīgās slimības, Orgānu un sistēmu patoloģija, Dzemdniecība, Dermatoveneroloģija, Sabiedrības veselība un epidemioloģija, Pediatrija, Ginekoloģija, Infekcijas, Ķirurģija, Neiroloģija, Uroloģija, Medicīnas vēsture un ētika, Narkoloģija, Oftalmoloģija, Otorinolaringoloģija, Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna, Specializētā ķirurģija un anestezioloģija, Psihiatrija, Neiroķirurģija, Ortopēdija. Obligātās izvēles (B daļas) kursi jāapgūst 10 kredītpunktu apjomā, bet citu nozaru (C daļas) kursi - 8 kredītpunktu apjomā.

Būtiska studiju sastāvdaļa ir prakse: Klīniskās aprūpes pamati 5. semestrī,;Klīniskā prakse 5., 7., 8., 10., 11. semestriī; Neatliekamās un pirmās palīdzības kurss 6. semestrī; Mācību prakse ģimenes medicīnā 12. semestrī; Mācību prakse iekšķīgajās slimībās 12. semestrī; Mācību prakse ķirurģijā 12. semestrī.

Iespējams noteiktu studiju peridodu pavadīt ārvalstu sadarbības augstskolās Erasmus+ un citu programmu ietvaros. Populārākās apmaiņas universitātes Helsinku Universitātie Somijā, Florences Universitāte un Bari Universitāte Itālijā, Tesaloniku Universitāte Grieķijā, Koimbras Universitāti Portugālē, Getingenes Universitāte Vācijā, Karolinskas Institūts Zviedrijā, Tartu Universitāte Igaunijā un Utrehtas Universitāte Nīderlandē.

Absolventi var strādāt sertificēta ārsta uzraudzībā un turpināt studijas rezidentūrā, lai apgūtu specialitāti un kļūtu par sertificētiem speciālistiem ar patstāvīgas prakses tiesībām, un/vai turpināt studijas doktorantūrā. Ārstiem ir iespēja strādāt veselības aprūpes iestādēs, farmācijas uzņēmumos, aģentūrās un zinātniskos institūtos.

6 gadi jeb 12 semestri
Studiju maksa 1. studiju gadā - 3468 EUR
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 30 budžeta vietas
Ārsta grāds

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
CE matemātikā*
CE bioloģijā vai CE ķīmijā, vai CE fizikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas: 
Gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā 
Gada atzīme ķīmijā vai bioloģijā, vai dabaszinībās 
Gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā 
Gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos 

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgai (ne zemākai par 4) gada atzīmei 1) bioloģijā, ķīmijā vai 2) dabaszinībās

Papildu punkti: LU Jauno mediķu skolas absolventi 2023. un 2024. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus. LU Jauno mediķu skolas absolventi 2021. un 2022. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 5 punktus.

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas vai bioloģijas olimpiādes 1.-3. pakāpes ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.