Diskutēšana un argumentēšana

Veiksmīga argumentācija
 • Argumentācija atbilst tēmai.
 • Idejas tiek sasaistītas kopā.
 • Argumentus izsaka secīgi, soli pa solim, izskaidrojot tā, ka nonāk līdz loģiskam slēdzienam.
 • Izskaidro priekšnoteikumus un pieņēmumus.
 • Faktus nošķir no viedokļiem, kas tiek identificēti.
 • Atzīst arī citas alternatīvas.
 • Izskaidro vai vienkāršo jau pateikto.
 • Parāda to, ka piemēri un domas ir saprastas. Izskaidro lietas būtību. Komentē, izsakot savas domas.
 • Skaidri pamato, kādēļ doma vai piemērs ir tik nozīmīgs.
 • Izvērtē argumentus, precizē ierobežojumus.
Argumentēšanas vājās puses
 • Pretrunas.
 • Iztrūkst saistība ar iepriekšējiem apgalvojumiem.
 • Secība nav skaidra un loģiska.
 • Pamatpieņēmumi nav pilnībā izvērtēti.
 • Viedoklis tiek izmantots kā fakts.
 • Tiek ignorētas alternatīvas vai citi izskaidrojumi.
 • Pielietotais žargons netiek paskaidrots.
 • Atsauces uz autoriem un citēšana bez jūtamas to izpratnes.
 • Citēšana bez jebkādas saistības ar iztirzājamo tēmu.
 • Kategoriski argumenti.