Klausītāju reģistrācijas un uzskaites kārtība

1. pielikums
"APSTIPRINĀTS"
ar LU 07.11.2003. rīkojumu Nr.1/187
Klausītājs ir persona, kura uz līguma pamata par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem LU noteiktā kārtībā reģistrējusies konkrētu studiju kursu apguvei un pilda studiju kursu akadēmiskās saistības.

1. Pieteikšanās reģistrācijai klausītāja statusā.
1.1. Pierakstīšanās uz studiju kursiem tiek uzsākta katra semestra pirmajā dienā, tā ilgst līdz studiju kursa trešajai nodarbībai, nosakot, ka pierakstīšanās notiek rindas kārtībā uz brīvajām vietām pēc LU studentu reģistrācijas.
1.2. Pretendentam reģistrācijai LU klausītāja statusā jāpiesakās Studentu servisā.
1.3. Studentu serviss konsultē interesentus par studiju kursu apguves nosacījumiem klausītāja statusā.
1.4. Studentu servisā pretendents uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un aizpilda klausītāja reģistrācijas veidlapu.
1.5. Izvēlēto studiju kursu apguves iespēju pretendents saskaņo ar atbilstošo fakultāšu dekāniem un/vai studiju programmu direktoriem, kuri informē kursu docētājus par klausītāju līdzdalību studiju kursā.
1.6. Studentu serviss pieņem no pretendenta saskaņotu reģistrācijas veidlapu, reģistrē to LU Informatīvajā sistēmā un sagatavo klausītāja līgumu.
1.7. Klausītājs slēdz līgumu ar Latvijas Universitāti par studiju kursu apguvi un veic maksājumu līgumā noteiktajā kārtībā.
1.8. Studentu serviss sagatavo reģistrācijas rīkojumu.

2. Studiju process.
2.1. Persona, kura reģistrējusies klausītāja statusā studiju kursu apguvei, pilda studiju kursu akadēmiskās saistības, piedalās semināros un laboratorijās, var izmantot LU Bibliotēkas un datorklašu pakalpojumus.
2.2. Individuālo protokolu sagatavošanu un sekmju ievadi LU Informatīvajā sistēmā nodrošina Studentu serviss.

3. Studiju dokumentācija
3.1. Studentu serviss klausītājam sagatavo studiju karti un uzglabā to līdz nodošanai LU Arhīvā.
3.2. Klausītājam reģistrācijas maksa tiek noteikta, ja nepieciešams izgatavot klausītāja apliecību. Turpinot apgūt studiju kursus klausītāja statusā, iepriekš izsniegtai apliecībai var pagarināt derīguma termiņu uz semestri, par kuru klausītājs ir noslēdzis līgumu.
3.3. Klausītājs var saņemt izziņu par izpildītajām akadēmiskajām saistībām.