Erasmus+ docētāju mobilitātes galvenais uzdevums ir lekciju lasīšana ārvalstu partneraugstskolā, ar kuru attiecīgai LU fakultātei vai nodaļai ir noslēgts Erasmus+ līgums konkrētajā studiju virzienā, kas paredz savstarpēju pasniedzēju apmaiņu. Papildu lekciju lasīšanai docētājs var sniegt konsultācijas, kā arī piedalīties dažādos pasākumos, kas ir saistīti ar studiju aktualitātēm. 

Saskaņā ar Erasmus+ programmas noteikumiem minimālais nolasīto lekciju stundu skaits partneraugstskolā vizītes laikā ir 8 stundas (4 lekcijas).

Jāņem vērā, ka Erasmus+ docētāja mobilitāte var notikt tikai tādā laika posmā, kad partneraugstskolā notiek studiju process.

Docētāju mobilitātes dalībnieka minimālais vizītes periods uz ārvalstu partneraugstskolu, kādam var būt aprēķināta Erasmus+ stipendija, drīkst būt divas dienas (ieskaitot ceļošanas dienas).

2021./2022. ak. gadā LU var piešķirt Erasmus+ stipendiju maksimāli piecu dienu vizītei (ieskaitot ceļošanas dienas).

Docētāju mobilitātes dalībniekam vajag savlaicīgi rakstīt partneraugstskolas kolēģiem un vienoties par tādiem vizītes datumiem, lai kopējais mobilitātes periods nepārsniegtu piecas dienas. Tad nerādīsies pārpratumi un kļūdas Erasmus+ formalitāšu noformēšanā un stipendijas aprēķinos.

Atsevišķos gadījumos vizītes periods var par vienu līdz divām dienām pārsniegt noteikto maksimālo mobilitātes ilgumu, bet tādos gadījumos vajag rēķināties ar to, ka Erasmus+ stipendija papildu dienām nevar būt aprēķināta. 

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ docētāju mobilitātē un kandidātu sarakstu apstiprināšana notiek fakultātēs katru akadēmisko gadu. Pieteikšanās procedūru organizē fakultāšu starptautiskās sadarbības koordinatori. Kandidātu pieteikumus izskata un nominēto mobilitātes dalībnieku sarakstu apstiprina fakultātē izveidotā komisija. Apstiprināts fakultātes Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieku saraksts tiek nosūtīts LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļai, kura palīdz pasniedzējiem kārtot nepieciešamās formalitātes. Erasmus+ docētāju mobilitātei nominētais pasniedzējs ir atbildīgs par Erasmus+ programmas noteikumu ievērošanu. Ja kādu iemeslu dēļ plānotā vizīte uz partneraugstskolu nevar notikt, pasniedzēja pienākums ir savlaicīgi informēt par situāciju fakultātes starptautiskās sadarbības koordinatoru un LU ārlietu vadītāju.

Savas vizītes realizēšanai nominētais docētāju mobilitātes dalībnieks saņem no LU Erasmus+ stipendiju, no kuras ir jāsedz ar uzturēšanos ārvalstīs saistītus izdevumus (naktsmītne, ēdināšana, apdrošināšana utml.).

Katrā akadēmiskajā gadā Eiropas Komisija nosaka docētāju un personāla maksimālās dienas stipendijas normas vizītēm uz Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Ņemot vērā Latvijas Universitātei piešķirto Erasmus+ finansējumu no Eiropas Komisijas līdzekļiem, kā arī piešķirto Latvijas Republikas līdzfinansējuma apjomu, LU Erasmus+ uzraudzības komisija apstiprina LU stipendijas dienas likmes Erasmus+ docētāju mobilitātei katram konkrētajam akadēmiskajam gadam.

Erasmus+ stipendijas likmes docētāju/personāla mobilitātēm 2021./2022. ak. gadā

140 EUR                     

     

Igaunija, Lietuva,  Slovākija, Slovēnija, Horvātija, Maķedonija, Čehija, Polija, Ungārija, Rumānija, Bulgārija, Turcija.

160 EUR                                 

Austrija, Vācija, Spānija, Portugāle, Grieķija, Kipra, Malta.

 

180 EUR       

Nīderlande, Beļģija, Francija, Itālija.

 

200  

EUR                  

Lielbritānija, Dānija,  Somija, Zviedrija, Lihtenšteina, Norvēģija, Īrija, Islande, Luksemburga.     

 

 

Papildus Erasmus+ stipendijai Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībniekam tiek segti no EK budžeta faktiskie ceļa izdevumi pēc izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas (biļetes, iekāpšanas taloni, rēķini, čeki, izraksti no bankas kontiem utml.).

Maksimālā summa ceļa izdevumiem tiks noteikta saskaņā ar t.s. EK attāluma kalkulatora rādītājiem, kas "mēra" attālumu no Rīgas līdz mērķa pilsētai novelkot kartē taisnu līniju.

EK attāluma kalkulatoru var atrast ŠEIT.

Tad pēc EK tabulas tiks noteikts, kāda maksimālā summa ceļa izdevumiem var būt piešķirta. Jāņem vērā, ka mobilitātes dalībniekam tiks atlīdzināti faktiskie ceļa izdevumi, nepārsniedzot noteiktas maksimāli pieļaujamas summas.

Attālums 

Maksimālā summa par ceļa izdevumiem no EK finanšu līdzekļiem

No 10 km līdz 99 km

20 EUR

No 100 km  līdz 499 km

180 EUR

No 500 km līdz 1999 km

275 EUR

No 2000 km līdz 2999 km

360 EUR

No 3000 km līdz 3999 km

530 EUR

No 4000 km līdz 7999 km

820 EUR

No 8000 km

1100 EUR

 

Zinot konkrētus vizītes datumus, kas ir saskaņoti ar partneraugstskolu, Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieks var savlaicīgi interesēties par maršrutu, transporta veidu un biļetēm uz ārvalstu pilsētu, lai panāktu pēc iespējas lētākas ceļa izdevumu izmaksas.

Mobilitātes dalībniekam ir divas iespējas, kā iegādāties biļetes.

Ja docētāju mobilitātes dalībnieks sākumā ir iegādājies biļetes par personīgajiem līdzekļiem, tad pēc atgriešanās no vizītes, atskaites un ceļa izdevumu apliecinošo dokumentu (rēķini, čeki, kvītis, izraksts no bankas konta utml.) iesniegšanas, viņai/viņam tiks atlīdzināti faktiskie ceļa izdevumi ar ierobežojumu līdz maksimāli atļautai summai.

Biļetes var rezervēt arī tūrisma aģentūrā "Averoja", ar kuru LU ir noslēgts līgums. Mobilitātes dalībniekam vajag sazināties ar "Averoja" darbinieci Silja Pētersoni (silja.petersone@averoja.lv ) un lūgt viņu atsūtīt maršruta variantus. Ja kāds no variantiem derēs mobilitātes dalībniekam, tad “Averoja” darbiniece var rezervēt biļetes un sagatavot rēķinu (maksātājs būs LU). Šo rēķinu mobilitātes dalībniekam vajadzēs pārsūtīt Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļai. Rēķinu novīzēs LU Erasmus+ Institucionālā koordinatore Alīne Gržibovska un tas tiks nosūtīts uz apmaksu LU grāmatvedībai, kas pieņem rēķinus par ceļa izdevumiem tikai no firmas “Averoja”.

Gadījumā, ja docētāju mobilitātes dalībnieks rezervē biļetes un saņem rēķinu par tām no ceļojuma biroja “Averoja”, viņai/viņam jābūt savlaicīgi noformētam LU komandējuma iesniegumam. LU grāmatvedība var apmaksāt rēķinu par ceļa izdevumiem tikai tad, kad ir noformēts LU komandējums.

Gadījumā, ja faktiskie ceļa izdevumi pārsniedz ierobežojuma summu, Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībniekam ir atļauts daļēji segt ceļa izdevumus no citiem pieejamiem finansējuma avotiem, izņemot līdzekļus no citiem EK finansētajiem projektiem vai programmām.

Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībniekam vajag savlaicīgi saskaņot ar partneraugstskolas kolēģiem konkrētus vizītes datumus, kā arī noformēt Mobilitātes līgumu (Mobility Agreement) (skat. VEIDLAPU) par vizītes programmu. Noformēto Mobilitātes līgumu jāpārsūt saskaņošanai partneraugstskolas kontaktpersonai. Saskaņotu Mobilitātes līgumu paraksta Erasmus+ docētājs, fakultātes dekāns un ārvalstu partneraugstskolas kontaktpersona. Erasmus+ programmas noteikumi neparedz Mobilitātes līgumu oriģinālu iesniegšanu, tādēļ parakstus var iegūt arī pārsūtot Mobilitātes līgumus ieskenētā veidā (PDF formātā) pa e-pastu. Mobilitātes līgumam jābūt noformētam un parakstītam no visām pusēm pirms Erasmus+ docētāja izbraukšanas uz partneraugstskolu. Docētāju mobilitātes dalībnieks nevar gaidīt no ārvalstu partneraugstskolas nekādu finansiālo atbalstu. Partneraugstskolas uzdevums ir ieplānot stundu sarakstā Erasmus+ docētāja lekcijas vai seminārus, kā arī nodrošināt studentu/doktorantu/klausītāju auditoriju.  Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieks var lūgt kolēģus no partneraugstskolas palīdzēt atrast un rezervēt pēc iespējas lētāku dzīves vietu vizītes laikā. Parasti ārvalstu kolēģi ir izpalīdzīgi šādos jautājumos un var ieteikt viesnīcas par pieņemamām cenām vai arī var rezervēt dzīves vietu augstskolas viesu namā. Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieka braucienam uz partneraugstskolu tiek noformēts LU komandējums saskaņā ar LU noformēšanas kārtību. Erasmus+ docētājam vajadzēs aizpildīt LU komandējuma iesnieguma veidlapu, norādot tajā valsti, augstskolu, vizītes datumus un mērķi (lekciju lasīšana Erasmus+ programmas ietvaros), kā arī saņemt LU fakultātes dekāna parakstu sadaļā „Saskaņots”. 

Komandējuma iesnieguma veidlapas sadaļas par finansējuma noteikumiem un līdzekļiem aizpilda un novīzē LU Ārlietu vadītāja Alīne Gržibovska, kura ir atbildīga par Erasmus+ līdzekļu izlietojumu. Gadījumā, ja Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieka ceļa izdevumu segšanai tiks daļēji izmantoti citi pieejami līdzekļi, atsevišķu ierakstu komandējuma iesniegumā par papildus līdzekļu veidu (projekta numuru) un finansējuma ierobežojumu veic un parakstās persona, kura atbild par šo līdzekļu izlietojumu. Pirms vizītes uz ārvalstu partneraugstskolu katram docētāju mobilitātes dalībniekam jāparaksta ar LU Erasmus+ kontrakts (finansējuma līgums), ko gatavo Studiju servisu departamenta Mobilitātes nodaļa. Lai noformētu Erasmus+ kontraktu (finansējuma līgumu), docētājam vajag iepriekš elektroniski atsūtīt LU ārlietu vadītājai sekojošo informāciju: - konkrēti vizītes datumi, kas ir saskaņoti ar partnetaugstskolu;

- paša mobilitātes dalībnieka mājas adrese, mob. tālruņa numurs, E-pasta adrese. Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieks sarunā ar Ārlietu vadītāju (aline.grzibovska@lu.lv; tel.: 67033997) tikšanās datumu un laiku, atnāk uz 134. telpu ar LU komandējuma iesniegumu, ko ir parakstījis dekāns. Tikšanās reizē tiek nokārtotas visas formalitātes, kādas ir nepieciešamas saskaņā ar Erasmus+ noteikumiem.
1-2 dienas pēc vizītes perioda beigām mobilitātes dalībnieks saņems automātisku E-pastu no EK datu bāzes Mobility Tool ar linku uz individuālās atskaites (EU Survey) aizpildīšanu un nosūtīšanu tiešsaistē. To jāizdara 5 kalendāra dienu laikā pēc automātiskā e-pasta saņemšanas. Automātisko E-pastu no datu bāzes Mobility Tool jāmeklē visās E-pasta sadaļās, jo tas var ienākt jebkurā no tām (arī SPAM). Mobilitātes dalībniekam OBLIGĀTI jāsaglabā aizpildīto individuālo atskaiti PDF formātā savā datorā pēc tās nosūtīšanas tiešsaistē. Vienas nedēļas laikā pēc atgriešanās no vizītes uz ārvalstu partneraugstskolu Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībniekam jāiesniedz LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļā sekojošus Erasmus+ atskaites dokumentus: ārvalstu augstskolas oficiālu apliecinājumu par vizītes periodu un nolasīto lekciju stundu skaitu (oriģinālu); Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieka Mobilitātes līgumu; - ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus (biļetes, iekāpšanas talonus, rēķinus, čekus, izdrukas no bankas kontiem utml.).  
Uzmanību!!!
Visos atskaites dokumentos un individuālajā atskaitē (EU Survey) jābūt norādītiem tiem pašiem vizītes datumiem, kādi ir ierakstīti Erasmus+ kontraktā (finansējuma līgumā). Saskaņā ar LU noteikto kārtību pēc atgriešanās no vizītes uz ārvalstu viesaugstskolu Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībniekam jāaizpilda LU Komandējuma pārskata veidlapa un jāiesniedz tā savas struktūrvienības vadītājam (dekānam). Pārskata veidlapu var saņemt dekanātā vai LU mājaslapā.   Pieteikšanās dalībai Erasmus+ docētāju mobilitātei notiek fakultātēs katru akadēmisko gadu. Pieteikšanās procedūru organizē fakultāšu starptautiskās sadarbības koordinatori. Fakultātes nosaka atlases kritērijus pēc saviem ieskatiem. Informāciju par atlases kritērijiem varat iegūt pie savas fakultātes starptautiskā koordinatora.
Ar jautājumiem par Erasmus+ docētāju mobilitāti un tās noteikumiem, par atskaites dokumentu iesniegšanu var vērsties pie LU ārlietu vadītājas. Alīne Gržibovska
Nodaļas vadītāja
Raiņa bulv. 19, 134.kab.
Tālr.: +371 67033997
E-pasts: aline.grzibovska@lu.lv