Centra mērķis ir veicināt un īstenot jūdaikas jautājumu iekļaušanu izglītības programmās un zinātniskajos pētījumos Latvijā, kā arī apvienot un atbalstīt LU mācībspēku un studentu aktivitātes jūdaikas studiju jomā. Šī mērķa ietvaros centrs nodrošina studentiem, pētniekiem un citiem interesentiem iespēju akadēmiskā līmenī iegūt zināšanas jūdaikā, kā arī organizē pētnieciskās un izglītības aktivitātes un sagatavo publikācijas par jūdaikas jautājumiem.

Centra galvenie darbības virzieni:

  • organizēt un piedalīties ar jūdaiku saistītos pētniecības projektos;
  • iesaistīt Latvijas un ārvalstu zinātniskās institūcijas un ekspertus centra projektos;
  • organizēt izglītojošas un zinātniski pētnieciskas konferences, seminārus u.c. pasākumus;
  • izstrādāt un ieviest jaunus studiju kursus, kā arī īstenot jau izstrādātos studiju kursus centra un LU fakultāšu studiju programmu ietvaros;
  • sniegt plaši pieejamu informāciju, ekspertu pakalpojumus un konsultācijas par jūdaikas jautājumiem;
  • organizēt jūdaikas bibliotēku ar mērķi nodrošināt nepieciešamos materiālus studiju programmu un pētniecības aktivitāšu ietvaros;
  • profesionālo sakaru un starptautiskās sadarbības attīstīšana, veicinot LU akadēmisko atpazīstamību vietējā un starptautiskā mērogā.

Struktūrvienibas vadītājs

Prof. Ruvins Ferbers