Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centra darbā
iesaistīti fakultātes maģistranti, sniedzot bezmaksas juridisko palīdzību maznodrošinātām
personām. Pirms darba uzsākšanas studējošie apgūst zināšanas saskarsmes psiholoģijā,
jurista ētikā, kā arī jautājumos par lietas izpēti, laika plānošanu un citiem tematiem.
Klienti galvenokārt tiek konsultēti darba un dzīvokļu tiesībās, kā arī uzturlīdzekļu lietās,
neizslēdzot arī citus jautājumus.
Studenti par darbu centrā saņem kredītpunktus. Darba gaitā viņus konsultē fakultātes
mācībspēki un LU absolventi – praktizējoši juristi.

Struktūrvienības vadītājs

Sandra Zīle Gereiša