Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) ir akreditēta izglītības iestāde, kura divos studiju virzienos – “Veselības aprūpe” un “Sociālā labklājība”, realizē deviņas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības pilna laika klātienes studiju programmas.

Studiju virziens "VESELĪBAS APRŪPE":

Studiju virziens "SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA":

* Sadarbībā ar Latvijas Universitāti tiek nodrošināta studiju turpināšana Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē profesionālā bakalaura programmā "Māszinības".

LU PSK darbību uzsāka 1939. gadā kā profesora un ķirurga Paula Stradiņa dibinātā Žēlsirdīgo māsu skola, kura darbojās Rīgas pilsētas 2. slimnīcas teritorijā (tagad – Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca). Kopš 1999. gada koledža atrodas – Bulduros, Jūrmalā. Pastāvēšanas gadu laikā vairākkārt ir mainīts izglītības iestādes nosaukums, kas atspoguļo gan statusa izmaiņas, gan iegūstamās izglītības saturu, taču nemainīgi tiek saglabāts pamatdarbības virziens – Latvijas darba tirgum nodrošināt kvalificētus veselības un sociālās aprūpes nozares speciālistus. Kopš 2010. gada koledža turpina pastāvēt kā Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”.

Kopš 2007. gada rudens vienlaikus ar studijām Jūrmalā darbu uzsāka LU PSK Rēzeknes filiāle, kuras galvenais uzdevumus ir Latgales reģiona veselības aprūpes un sociālās labklājības nozarei sagatavot kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus profesionāļus.

Studiju process koledžā tiek nodrošināts prasībām atbilstošā un mūsdienīgā infrastruktūrā. Pirmklīnikas kabineti, laboratorijas, praktisko nodarbību un simulāciju kabineti ir iekārtoti atbilstoši reālajai darba videi ar profesionālu aprīkojumu (mulāžām, tehnoloģiskajām iekārtām, u. c.).

Studiju laikā koledžas studējošajiem ir iespēja iesaistīties pētniecības procesā, veicot pētījumus docētāju vadībā.

LU PSK akadēmiskais personāls – profesionāļi un nozaru praktiķi. Docētāji ir praktizējoši speciālisti veselības aprūpes, skaistumkopšanas un sociālās labklājības jomā.

LU PSK ir ieguvusi ERASMUS Augstākās izglītības hartu (ECHE), kas ERASMUS+ programmas ietvaros ļauj īstenot mobilitātes gan studējošajiem, gan personālam. Mobilitāšu īstenošana studējošajiem dod iespēju nodrošināt kvalitatīvu praksi, personālam – sniedz profesionālo izaugsmi un vērtīgu pieredzes apmaiņu. Koledža regulāri iesaistās ERASMUS+ un NORDPLUS starptautisko partnerības projektu īstenošanā, kas nodrošina jaunu mācību metožu un materiālu integrēšanu studiju programmu attīstībā.

Koledžai ir izveidota veiksmīga sadarbība ar veselības, skaistumkopšanas un sociālās aprūpes iestādēm un institūcijām, augstskolām, profesionālajām asociācijām un organizācijām gan Latvijā, gan Eiropā.

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

Koledžas absolventiem ir iespēja uzsākt darba gaitas uzreiz pēc koledžas absolvēšanas (veselības aprūpes iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, ģimenes ārstu praksēs, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestā, militārās medicīnas dienestos, laboratorijās, skaistumkopšanas institūcijās, iespēja atvērt savu privātpraksi) vai turpināt studijas bakalaura programmās.

Kontaktinformācija LU PSK filiālei Rēzeknē: 

Adrese: N. Rancāna iela 23A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64625326, mob. t.: 27882168
E-pasts: lupsk.rezekne@gmail.com

Koledžas Facebook lapa

Direktore