Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts (LU LaVI) ir 1935. gadā dibinātās Latviešu valodas krātuves tradīciju turpinātājs, kas ar Latvijas Universitātes (LU) 2015. gada 26. oktobra Senāta lēmumu Nr. 234 tika reorganizēts par LU pamatstruktūrvienību „Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts”. LU LaVI īsteno pētniecisko darbību dažādās latviešu valodniecības jomās – dialektoloģijā un areālajā lingvistikā, onomastikā, valodas vēsturē, gramatikā, fonētikā un fonoloģijā, leksikoloģijā un leksikogrāfijā, sociolingvistikā, terminoloģijā, valodas kultūrā. LU Latviešu valodas institūts ir vienīgais institūts pasaulē, kurā latviešu valoda tiek tik disciplināri dziļi un starpdisciplināri plaši pētīta un kurā tiek veidoti tradicionāli un mūsdienīgi valodas resursi.

LU LaVI misija ir identificēt un pierakstīt, zinātniski raksturot un teoretizēt latviešu valodas materiālu visās tās formās un lietojumos.

LU LaVI zinātniskais personāls nepārtraukti uzkrāj latviešu valodas materiālu un veic ilggadīgus, dziļi fundamentālus pētījumus par latviešu valodu kā sistēmu (fonētika, morfoloģija, sintakse, leksika un stilistika), par latviešu valodas attīstību (diahroniskā valodniecība, vispārīgā valodniecība, valodas vēsture) un par latviešu valodu vidē (onomastika, dialektoloģija, etnolingvistika, terminoloģija un sociolingvistika), ņemot vērā kontaktvalodu apstākļus dažādos laika periodos, valodas politiku un pārvaldību Latvijā un izceļot latviešu valodas kā kultūras vērtības un nacionāli nozīmīga saziņas līdzekļa nozīmi Latvijā.

LU LaVI iegūtos valodas materiālus un pētījumu rezultātus, kā arī izveidotos valodas resursus popularizē sabiedrībā dažādos veidos un sadarbības formās, piemēram, valsts un privātās iestādēs, uzņēmumos (izglītības iestādēs, zinātniskajos institūtos, izdevniecībās), publiskos pasākumos un populārzinātniskās publikācijās.

LU LaVI regulāri izdod divus zinātniskos žurnālus Linguistica Lettica un Onomastica Lettica, rīko starptautiskās zinātniskās konferences, piemēram: akadēmiķa Jāņa Endzelīna dzimšanas dienas atceres starptautisko zinātnisko konferenci, starptautisko zinātnisko konferenci “Onomastikas pētījumi”, zinātnisko semināru “Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas” u. c.

Direktore