2024. gada 1.-23. janvāris

12. janvārī LU Padomes un LU Vadības locekļi Izglītības un zinātnes ministrijā tikās ar politikas veidotāju pārstāvjiem uz darba sanāksmi par LU Nekustamo īpašumu plānu. 

15. janvāra sēdē LU Padome pieņēma lēmumu par SIA Unilab pamatkapitāla palielināšanu sakarā ar jauna dalībnieka - Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes uzņemšanu sabiedrībā. Tāpat tika pieņemts lēmums par 16.11.2023. Latvijas Universitātes Padomes lēmuma Nr. 1-48/33 “Par LU iestāžu konsolidāciju – reorganizāciju” precizēšanu, paredzot tehniskus grozījumus iestāžu nosaukumu lietošanā. LU Padome uzklausīja arī Komunikācijas departamenta ziņojumu par rektora amata kandidātu debašu organizēšanu un izteica savus priekšlikumus.

22. janvārī LU Padome turpināja apspriest nekustamā īpašuma attīstības plāna īstenošanai potenciāli izmantojamā  finansējuma pieejamības līguma parakstīšanas jautājumu, kā arī diskutēja par rektora amata konkursa 3.kārtas kandidātu diskusijas organizēšanu.

2023. gads

2023. gada 14. novembris – 31. decembris

27. decembrī LU Padome apsprieda nekustamā īpašuma attīstības plāna īstenošanai potenciāli izmantojamā  finansējuma pieejamības līguma parakstīšanas jautājumu, iepazīstoties ar pieprasītajiem atzinumiem. Šajā sēdē LU Padome pieņēma zināšanai LU Stratēģiskās kontroles par 2022. gadu rezultātus un lēma vienojās par priekšlikumiem grozījumu veikšanai LU Stratēģijā 2021.-2027. gadam. Tie tālāk tiks apspriesti ar LU Senātu. LU Padome uzklausa Satversmes sapulces rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ziņojumu par LU rektora vēlēšanu organizēšanas tālāko gaitu, kā arī saskaņo LU Administrācijas izstrādāto rīkojuma projektu par LU iestāžu iekšējās konsolidācijas pārejas noteikumiem.

Rektora vēlēšanu organizēšanas procesa ietvaros, 24. novembrī  LU Padome pieņēma lēmumu par LU rektora amata pretendentu virzīšanu uz konkursa II kārtu, 4. decembrī LU Padome organizēja diskusiju par rektora atlases II kārtas interviju organizēšanu, vienojoties par scenāriju. 7. un 8. decembrī notika rektoru LU Rektora atlases II kārta, kurā LU Padomes locekļi intervēja uz II kārtu virzītos rektora amata kandidātus. Lēmumu par rektora amata kandidātu virzīšanu vēlēšanu III kārtai LU Padome pieņēma 10. decembrī, par to publiski informējot jau 11. decembrī.

27. novembrī LU Padomes sēdē ar ziņojumu piedalījās Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča ārštata padomnieks zinātnes jautājumos profesors Tomas Torims. T.Torims sniedza LU Padomei prezentāciju par Eiropas kodolpētījumu organizācijas CERN misiju un Latvijas iesaisti CERN ekperimentālajā programmā, raksturojot tur darbojošos Latvijas zinātnieku komandu, kuru starpā ir arī  LU studenti un zinātnieki. Šajā sēdē LU Padome lēma arī par LU un tās aģentūru un zinātnisko institūtu budžetu grozījumu apstiprināšanu. LU Padome arī uzklausīja kārtējo LU Nekustamā īpašuma attīstības plāna 2022.-2027. gadam progresa ziņojumu.

2023. gada 1.-13. novembris

1. novembrī Padome apstiprinājusi LU rektora amata pretendentu atbilstības noteiktajām prasībām, novērtēšanas dokumenta veidlapu un metodiku, kas pieejama Dokumenti (lu.lv) 

6. novembra sēdē apstiprināti grozījumi 26.10.2023. LU Padomes lēmumā “Par Latvijas Universitātes rektora amata pretendentu atlases komisijas izveidi”, pēc LU Padomnieku konventa lēmuma veicot izmaiņas tā pārstāvniecības sastāvā. LU Padome iepazinās ar Prorektora dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā prof. Valda Segliņa informatīvo ziņojumu par zinātņietilpīgo biznesa ideju universitāšu inkubatoru un lēma par SIA “UNILAB” kapitāla daļu atsavināšanu. Pēc Padomes pieprasījuma, sēdē uzklausīts LU Administrācijas ziņojums par universitātes Sporta mājas attīstības plāniem un rakstu mājas celtniecības gaitu. 

10. novembrī publicēts LU Padomes priekšsēdētāja viedokļa raksts: “Ivars Kalviņš: LU rektoram jābūt gatavam strādāt no pirmās dienas, nevis atnākt, lai mācītos.” 

13. novembrī LU Padome pulcējās iekšējai diskusijai par universitātes iestāžu konsolidāciju, gala lēmumu šajā jautājumā plānots pieņemt 16. novembrī. 

Lai LU struktūras reformas process neietekmētu universitātes darbības nepārtrauktību, reformas ieviešanai paredzēts atbilstošs pārejas posms. Tā laikā LU Administrācija izstrādās un īstenos detalizētu plānu pakāpeniskam un saskaņotam jauno struktūrvienību veidošanas procesam, par ko regulāri informēs LU saimi un  Padomi. Darbinieki ir LU lielākā vērtība, tādēļ Padome pastāvīgi sekos līdzi tam, lai uz LU attīstību vērstais iekšējās konsolidācijas process tiktu īstenots tā, lai tas nodrošinātu darbiniekiem optimālu darba vidi un karjeras tālākās izaugsmes iespējas, tādējādi uzlabojot universitātes zinātnisko sniegumu un studiju kvalitāti. 

2023. gada 26. oktobris

2023. gada 26.oktobrī plkst.16.45. LU Padome ir apstiprinājusi Latvijas Universitātes rektora amata pretendentu atlases komisijas sastāvu.

2023. gada 26. septembris–16. oktobris

2023. gada 3. oktobrī notika Latvijas Universitātes un Banku augstskolas padomju un vadību pārstāvju tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas vadību, kuras viedokli pārstāvēja Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Jānis Paiders.  Šajā sēdē, atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas prasībām, ar ministriju tika saskaņotas abu augstskolu attīstības stratēģijas. 

2023. gada 9. oktobra sēdē LU Padome atbalstīja LU Administrācijas un LU Nekustamo īpašuma aģentūras (LUNIA) priekšlikumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu. Atbilstoši Rektora vēlēšanu nolikumam, LU padome izvirzīja arī četrus savus pārstāvjus LU rektora amata pretendentu atlases komisijas sastāvam. Tāpat LU Padome nolēma iestāties par institucionālā finansēšanas modeļa ieviešanas nepieciešamību aprobācijas veidā arī LU. Tika lemts arī par to, ka nepieciešams iniciēt Eiropas komisijas PVN direktīvas piemērošanu Latvijas augstākās izglītības nozarei. LU Padome pārrunāja arī augstākās pedagoģiskās izglītības pilnveides svarīgākos uzdevumus, pēc kuriem 2023. gada 12. oktobrī LU Padomes locekle M. Seile vadījās, moderējot LU un IZM organizēto reģionālo diskusiju LU filiālē Bauskā. Diskusijā piedalījās Izglītības un zinātnes ministre, kā arī reģiona pašvaldību pārstāvji. Plānots īstenot šādu diskusiju ciklu visās LU filiālēs ideju apmaiņai ar reģionu pārstāvjiem par pedagogu sagatavošanas un tālākizglītības jautājumiem.

2023. gada 13. oktobrī LU Padome tikās ar Izglītības un zinātnes ministri, lai pārrunātu LU attīstības prioritātes un uzdevumus, tostarp rektora vēlēšanu un LU struktūras konsolidācijas procesus, kā arī LU pāreju uz institucionālā finansējuma modeli un citus jautājumus.

2023. gada 16. oktobrī LU Padomes sēdē tika apspriests LU iekšējās konsolidācijas lēmuma pieņemšanas process, kā arī tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri rezultāti.

LU Padomes studiju un zinātnes izcilības komisija pabeigusi galveno stratēģijas izpildes rādītāju analīzi, atbalstot stratēģiskās kontroles rezultātu virzīšanu tālākai apspriešanai LU Padomes sēdē. Procesam turpinoties, LU Padome lems par grozījumu iniciēšanu LU Stratēģijā, pēc kā tālāk tiks uzsākts to saskaņošanas process LU Senātā. Izstrādes procesā ir LU galveno rādītāju monitoringa rīks, kuru plānots izmantot ne tikai LU Padomes darbā, bet arī publicēt LU mājas lapā.

2023. gada 18.-25. septembris

2023. gada 18. un 25.  septembra sēdēs LU Padome izskatīja jautājumus par atsevišķu nekustamo īpašumu tālāku izmantošanu, kā arī finanšu vadības jautājumiem.  2023. gada 25. septembrī LU Padome izskatīja trīs LU Administrācijas priekšlikums par nekustamajiem īpašumiem, atbalstot pirmpirkuma tiesību izmantošanu zemes gabala iegādei Rīgā, Lielvārdes ielā 24, kā arī nosakot papildus izpētes un analīzes jautājumus ar LU nekustāmā īpašuma aģentūras likvidāciju saistīto īpašumu realizācijai. 2023. gada 18. septembrī LU Padome apstiprinājusi LU Finanšu vadības un grāmatvedības politiku jaunā redakcijā, kā arī iepazinusies ar revidenta vēstuli vadībai. LU izskatījusi un atbalstījusi arī  Vienošanās grozījumu noslēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju par papildus finansējumu stipendiju nodrošināšanai programmu grupas ''Pedagogu izglītība'' studējošajiem un papildu finansējumu pedagoģijas studiju programmu finansēšanai pēc optimālā koeficienta.

2023. gada 18. septembrī LU Padomes sēdē tika apstiprināts arī LU rektora vēlēšanu sludinājums. I. Kalviņš: "Prasības ir nolikumā, bet mēs sagaidām, ka jaunais rektors spēs ieviest iecerētās un uzsāktās reformas, spēs saliedēt LU saimi virzībai uz ekselence zinātnē, pētniecībā un inovācija, kā arī studiju kvalitātes tālākai izaugsmei. Tāpat mēs vēlamies, lai jaunais rektors būtu personība, kas spēj iedvesmot kolektīvu virzībā uz vietu pasaules labāko universitāšu saimē. Un, protams, rektoram jābūt spējīgam vadītājam.”

2023. gada 19. septembrī LU Padomes priekšsēdētājs Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijā informēja par Banku augstskolas integrācijas LU ekosistēmā ceļa karti un tās īstenošanas gaitu.

No 2023. gada 17.-21. septembrim LU padomes un vadības pārstāvji, kopā ar Latvijas valsts pārvaldes, izglītības un uzņēmējdarbības līderiem pulcējās Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā (MIT), lai piedalītos seminārā par stratēģisko ekosistēmu vadību un inovāciju attīstīšanu. LU Padomes locekle Mārīte Seile skaidro: "Seminārā īpaša uzmanība tika pievērsta detalizētai attīstības scenāriju analīzei, iesaistot dažādas spēlētājus, pirms lēmumu pieņemšanas. Savukārt MIT un Hārvarda universitātes profesoru pieredzes stāstos tika uzsvērta nepieciešamība pētniecības tēmās risināt sabiedrībai aktuālas problēmas, kā arī strādāt ciešā sasaistē ar industriju, lai zinātniskie atklājumi pēc iespējas ātrāk tiktu pārvērsti praktiski izmantojamos risinājumos."

Savukārt 22. septembrī Bostonā notika Amerikas Tirdzniecības palātas organizētais investoru piesaistes pasākums “Spotlight Latvia”. Tajā uzstāties paneļdiskusijā "Cilvēkkapitāla piesaiste STEM nozarēm" bija aicināti arī profesors M. Auziņš un padomes locekle M. Seile.

2023. gada 4. septembris

LU Padome 2023. gada 4. septembra sēdi veltīja diskusijai ar Tieslietu padomes priekšsēdētāju Aigaru Strupišu un priekšsēdētāja padomnieci Tieslietu padomes jautājumos Solvitu Harbaceviču, lai pārrunātu sadarbību juridiskās izglītības kvalitātes stiprināšanā un finansējuma piesaistē.

Tikšanās laikā tika apspriests arī jautājums saistībā ar LU Juridiskās fakultātes potenciālo statusu LU jaunajā struktūrā pēc īstenotas iekšējās konsolidācijas. Diskusijas rezultātā LU Padome un Tieslietu padome vienojās sadarboties, lai panāktu juridiskās izglītības kvalitātes tālāku uzlabošanu LU, kā arī kopīgi iestātos par valsts finansējuma palielināšanas nepieciešamību augsti kvalificētu juristu sagatavošanai Latvijas valsts vajadzībām.