2024. GADS

22. aprīlī LU Padome pieņem lēmumu studiju maksu apstiprināšanu 2024./2025.akadēmiskajam gadam. Tāpat, saņemot LU Vadības atzinumu, LU Padome atbalsta līdzfinansējuma piešķiršanu LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtam programmas “ES-veselībai” (EU4Health) projekta “Vēža skrīninga programmu ieviešana” īstenošanai. LU Padome izskata un akceptē LU atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas attiecībā uz vairāku sabiedrību ar ierobežotu atbildību daļām.  Šajā sēdē LU Padome veic arī grozījumus 16.11.2023. Latvijas Universitātes Padomes  lēmumā Nr. 1-48/33 “par LU iestāžu konsolidāciju – reorganizāciju” un pēc tās nāk klajā ar paziņojumu: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/84126/.

13. aprīlī LU Padome apstiprina LU Informācijas drošības politiku, kā arī LU 2023.gada budžeta izpildes pārskatu. LU Padome pieņem zināšanai revidenta ziņojumu LU Vadībai pie 2023. gada finanšu pārskata, saskaņo LU 2024. gada konsolidētā finanšu pārskata revidenta izvēli, kā arī lemj par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.

11. aprīlī sakarā ar LU Padomes priekšsēdētāja I.Kalviņa pilnvaru termiņa beigām tiek organizētas LU Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas. Turpmāk LU Padomi vadīs M.Auziņš, par vietniekiem izvēloties un LU Padomes locekļiem akceptējot M.Seili un A.Staņēviču. Šajā sēdē tika uzsākts izskatīt jautājumu par LU studiju maksu apstiprināšanu 2024./2025.akadēmiskajam gadam. Jautājuma atkārtotai izskatīšanai LU Padome sanāca uz sēdi arī 15.aprīlī.

8. aprīlī LU Padome apstiprinājusi Rīgas 1.medicīnas koledžas darbības plānu 2024.gadam.

24. martā LU Padome apstiprinājusi LU un tās saistīto iestāžu 2024.gada budžetus, grozījumus LU Administrācijas nolikumā, kā arī apstiprinājusi LU prorektoru iecelšanu amatos. Tika pieņemts lēmums par atteikšanos no LU pirmpirkuma tiesībām uz vairāku sabiedrību ar ierobežotu atbildību daļām.  Šajā sēdē uzklausīts nekustamā īpašuma attīstības plāna īstenošanas progresa ziņojums, ziņojums par nozīmīga nomas līguma slēgšanu, kā arī LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pārstāvju ziņojums par programmas “ES-veselībai” (EU4Health) projekta “Vēža skrīninga programmu ieviešana” potenciālu īstenošanu un tam nepieciešamo LU atbalstu.

15. martā LU Padome saskaņojusi LU Rektora līgumu un amata aprakstu, LU Padomes priekšsēdētājam un jaunievēlētajam rektoram tos abpusēji parakstot.

LU Padome noklausoties jaunievēlētā rektora G. Bērziņa priekšlikumu, lēmusi apstiprināt K.Stradas-Rozenbergas iecelšanu LU studiju prorektora amatā, G.Kitenberga iecelšanu LU zinātņu prorektora amatā, kā arī E.Ences iecelšanu LU attīstības prorektora amatā.

14. martā LU Padome pieņēmusi apstiprinājusi grozījumus LU Stratēģijā 2021.-2027.gadam.

11. martā LU Padome uzklausīja ziņojumu saistībā ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, tostarp lēma par Salamandras ielas 1, Meiju ielas 2A un 2B, Rīgā atkārtotu virzīšanu atsavināšanai. Šajā sēdē tika izskatīts arī 06.11.2024. studējošā “Iesniegums par LU atbildi uz manu sūdzību ”Par nereģistrētiem 10 delegātu mandātiem, kas izšķīra rektora vēlēšanu 1. kārtas rezultātu”, kas adresēts Izglītības un zinātnes ministrei un Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājai, kā arī cita starpā informācijai LU Padomes priekšsēdētājam I.Kalviņam. LU Padome ar iesniegumu ir iepazinusies, tajā skaitā Padome ir iepazinusies ar LU Satversmes sapulces priekšsēdētājas  un Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  sniegto atbildi uz iesniedzēja 04.03.2024. sūdzību “Par nereģistrētiem 10 delegātu mandātiem, kas izšķīra rektora vēlēšanu 1. kārtas rezultātu”. Papildus LU Padome ir uzklausījusi Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas pārstāvju sniegto skaidrojumu par abiem iesniedzēja iesniegumiem.  LU Padome pieņem iesniedzēja iesniegumu zināšanai un pievienojas LU Satversmes sapulces priekšsēdētājas un Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  05.03.2024. vēstulē paustajam viedoklim par pārkāpumu neesamību LU 01.03.2024. Satversmes sapulces sēdes organizācijas procesā.

4. martā LU Padome apstiprināja LU 2023. gada konsolidēto finanšu pārskatu, atbalstīja LU un Izglītības un zinātnes ministrijas vienošanās parakstīšanu par finansējumu 2024. gadam, kā arī uzklausīja LU Kanclera ziņojumu par LU kopējo saistību apmēra un LU finanšu kovenanšu prognozi.

26. februārī norisinājās LU Padomes organizētās LU rektora amata kandidātu LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesores un LU rektora padomnieces Signes Bāliņas un LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāna un profesora Gundara Bērziņa debates, kuras vadīja moderators Arnis Krauze.

19. februārī LU Padomē notika diskusija par Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnījām un to piemērošanu LU stratēģiskās kontroles procesa pilnveidei, kā arī rektora un padomes pašnovērtēšanās procesu ieviešanai. LU Padome strādāja arī pie LU rektora darba līguma un amata apraksta konceptuālas apspriešanas. Tika uzklausīts LU rektora padomnieces ziņojums par digitālās transformācijas progresu. Gatavojoties 26.februārī paredzētajām LU rektora amata kandidātu debatēm, LU Padome tikās ar LU Komunikācijas departamenta pārstāvjiem un pasākuma moderatoru, lai pārrunātu organizatoriskos jautājumus.

12. februārī LU Padome apstiprināja grozījumus LU Kvalitātes politikā, kas veikti sakarā ar mūžizglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi un ieviešanu, kā arī ņemot vērā Augstskolu likumā noteikto LU Padomes kompetenci. Šajā sēdē LU Padome lēma arī par LU Akadēmiskā centra divu zemes vienības daļu iegūšanu LU īpašuma bez atlīdzības no Rīgas valstspilsētas pašvaldības. Tika uzklausīts Akadēmiskā centra attīstības programmas pārstāvju ziņojums par rakstu mājas celtniecības gaitu un nodošanas laiku, paredzamo sadārdzinājumu un kopīgo LU parādsaistību lielumu, atmaksas nosacījumiem un termiņiem. Šajā sēdē LU Padome pēc LU rektora ierosinājuma lēma uzsākt LU Bibliotēkas un LU Akadēmiskās bibliotēkas reorganizāciju, apvienojot (reorganizācijas veids – saplūšana) tās un izveidojot jaunu LU iestādi – Akadēmiskā bibliotēka, kā arī nosakot šīs reorganizācijas īstenošanas pārejas periodu no šī gada 1.aprīļa līdz 1.septembrim.

22. janvārī LU Padome turpināja apspriest nekustamā īpašuma attīstības plāna īstenošanai potenciāli izmantojamā  finansējuma pieejamības līguma parakstīšanas jautājumu, kā arī diskutēja par rektora amata konkursa 3.kārtas kandidātu diskusijas organizēšanu.

15. janvāra sēdē LU Padome pieņēma lēmumu par SIA Unilab pamatkapitāla palielināšanu sakarā ar jauna dalībnieka - Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes uzņemšanu sabiedrībā. Tāpat tika pieņemts lēmums par 16.11.2023. Latvijas Universitātes Padomes lēmuma Nr. 1-48/33 “Par LU iestāžu konsolidāciju – reorganizāciju” precizēšanu, paredzot tehniskus grozījumus iestāžu nosaukumu lietošanā. LU Padome uzklausīja arī Komunikācijas departamenta ziņojumu par rektora amata kandidātu debašu organizēšanu un izteica savus priekšlikumus.

12. janvārī LU Padomes un LU Vadības locekļi Izglītības un zinātnes ministrijā tikās ar politikas veidotāju pārstāvjiem darba sanāksmē par LU Nekustamo īpašumu plānu. 

2023. GADS

27. decembrī LU Padome apsprieda nekustamā īpašuma attīstības plāna īstenošanai potenciāli izmantojamā  finansējuma pieejamības līguma parakstīšanas jautājumu, iepazīstoties ar pieprasītajiem atzinumiem. Šajā sēdē LU Padome pieņēma zināšanai LU Stratēģiskās kontroles par 2022. gadu rezultātus un lēma vienojās par priekšlikumiem grozījumu veikšanai LU Stratēģijā 2021.-2027. gadam. Tie tālāk tiks apspriesti ar LU Senātu. LU Padome uzklausa Satversmes sapulces rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ziņojumu par LU rektora vēlēšanu organizēšanas tālāko gaitu, kā arī saskaņo LU Administrācijas izstrādāto rīkojuma projektu par LU iestāžu iekšējās konsolidācijas pārejas noteikumiem.

Rektora vēlēšanu organizēšanas procesa ietvaros, 24. novembrī  LU Padome pieņēma lēmumu par LU rektora amata pretendentu virzīšanu uz konkursa II kārtu, 4. decembrī LU Padome organizēja diskusiju par rektora atlases II kārtas interviju organizēšanu, vienojoties par scenāriju. 7. un 8. decembrī notika rektoru LU Rektora atlases II kārta, kurā LU Padomes locekļi intervēja uz II kārtu virzītos rektora amata kandidātus. Lēmumu par rektora amata kandidātu virzīšanu vēlēšanu III kārtai LU Padome pieņēma 10. decembrī, par to publiski informējot jau 11. decembrī.

27. novembrī LU Padomes sēdē ar ziņojumu piedalījās Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča ārštata padomnieks zinātnes jautājumos profesors Tomas Torims. T.Torims sniedza LU Padomei prezentāciju par Eiropas kodolpētījumu organizācijas CERN misiju un Latvijas iesaisti CERN ekperimentālajā programmā, raksturojot tur darbojošos Latvijas zinātnieku komandu, kuru starpā ir arī  LU studenti un zinātnieki. Šajā sēdē LU Padome lēma arī par LU un tās aģentūru un zinātnisko institūtu budžetu grozījumu apstiprināšanu. LU Padome arī uzklausīja kārtējo LU Nekustamā īpašuma attīstības plāna 2022.-2027. gadam progresa ziņojumu.

13. novembrī LU Padome pulcējās iekšējai diskusijai par universitātes iestāžu konsolidāciju, gala lēmumu šajā jautājumā pieņemot 16. novembrī

10. novembrī publicēts LU Padomes priekšsēdētāja viedokļa raksts: “Ivars Kalviņš: LU rektoram jābūt gatavam strādāt no pirmās dienas, nevis atnākt, lai mācītos.” 

6. novembra sēdē apstiprināti grozījumi 26.10.2023. LU Padomes lēmumā “Par Latvijas Universitātes rektora amata pretendentu atlases komisijas izveidi”, pēc LU Padomnieku konventa lēmuma veicot izmaiņas tā pārstāvniecības sastāvā. LU Padome iepazinās ar Prorektora dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā prof. Valda Segliņa informatīvo ziņojumu par zinātņietilpīgo biznesa ideju universitāšu inkubatoru un lēma par SIA “UNILAB” kapitāla daļu atsavināšanu. Pēc Padomes pieprasījuma, sēdē uzklausīts LU Administrācijas ziņojums par universitātes Sporta mājas attīstības plāniem un rakstu mājas celtniecības gaitu. 

1. novembrī Padome apstiprinājusi LU rektora amata pretendentu atbilstības noteiktajām prasībām, novērtēšanas dokumenta veidlapu un metodiku, kas pieejama Dokumenti (lu.lv) 

26. oktobrī LU Padome ir apstiprinājusi Latvijas Universitātes rektora amata pretendentu atlases komisijas sastāvu.

3. oktobrī notika Latvijas Universitātes un Banku augstskolas padomju un vadību pārstāvju tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas vadību, kuras viedokli pārstāvēja Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Jānis Paiders.  Šajā sēdē, atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas prasībām, ar ministriju tika saskaņotas abu augstskolu attīstības stratēģijas. 

16. oktobrī LU Padomes sēdē tika apspriests LU iekšējās konsolidācijas lēmuma pieņemšanas process, kā arī tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri rezultāti.

LU Padomes studiju un zinātnes izcilības komisija pabeigusi galveno stratēģijas izpildes rādītāju analīzi, atbalstot stratēģiskās kontroles rezultātu virzīšanu tālākai apspriešanai LU Padomes sēdē. Procesam turpinoties, LU Padome lems par grozījumu iniciēšanu LU Stratēģijā, pēc kā tālāk tiks uzsākts to saskaņošanas process LU Senātā. Izstrādes procesā ir LU galveno rādītāju monitoringa rīks, kuru plānots izmantot ne tikai LU Padomes darbā, bet arī publicēt LU mājas lapā.

13. oktobrī LU Padome tikās ar Izglītības un zinātnes ministri, lai pārrunātu LU attīstības prioritātes un uzdevumus, tostarp rektora vēlēšanu un LU struktūras konsolidācijas procesus, kā arī LU pāreju uz institucionālā finansējuma modeli un citus jautājumus.

9. oktobra sēdē LU Padome atbalstīja LU Administrācijas un LU Nekustamo īpašuma aģentūras (LUNIA) priekšlikumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu. Atbilstoši Rektora vēlēšanu nolikumam, LU padome izvirzīja arī četrus savus pārstāvjus LU rektora amata pretendentu atlases komisijas sastāvam. Tāpat LU Padome nolēma iestāties par institucionālā finansēšanas modeļa ieviešanas nepieciešamību aprobācijas veidā arī LU. Tika lemts arī par to, ka nepieciešams iniciēt Eiropas komisijas PVN direktīvas piemērošanu Latvijas augstākās izglītības nozarei. LU Padome pārrunāja arī augstākās pedagoģiskās izglītības pilnveides svarīgākos uzdevumus, pēc kuriem 2023. gada 12. oktobrī LU Padomes locekle M. Seile vadījās, moderējot LU un IZM organizēto reģionālo diskusiju LU filiālē Bauskā. Diskusijā piedalījās Izglītības un zinātnes ministre, kā arī reģiona pašvaldību pārstāvji. Plānots īstenot šādu diskusiju ciklu visās LU filiālēs ideju apmaiņai ar reģionu pārstāvjiem par pedagogu sagatavošanas un tālākizglītības jautājumiem.

18. un 25. septembra sēdēs LU Padome izskatīja jautājumus par atsevišķu nekustamo īpašumu tālāku izmantošanu, kā arī finanšu vadības jautājumiem.  2023. gada 25. septembrī LU Padome izskatīja trīs LU Administrācijas priekšlikums par nekustamajiem īpašumiem, atbalstot pirmpirkuma tiesību izmantošanu zemes gabala iegādei Rīgā, Lielvārdes ielā 24, kā arī nosakot papildus izpētes un analīzes jautājumus ar LU nekustāmā īpašuma aģentūras likvidāciju saistīto īpašumu realizācijai. 2023. gada 18. septembrī LU Padome apstiprinājusi LU Finanšu vadības un grāmatvedības politiku jaunā redakcijā, kā arī iepazinusies ar revidenta vēstuli vadībai. LU izskatījusi un atbalstījusi arī  Vienošanās grozījumu noslēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju par papildus finansējumu stipendiju nodrošināšanai programmu grupas ''Pedagogu izglītība'' studējošajiem un papildu finansējumu pedagoģijas studiju programmu finansēšanai pēc optimālā koeficienta.

19. septembrī LU Padomes priekšsēdētājs Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijā informēja par Banku augstskolas integrācijas LU ekosistēmā ceļa karti un tās īstenošanas gaitu.

18. septembrī LU Padomes sēdē tika apstiprināts arī LU rektora vēlēšanu sludinājums. I. Kalviņš: "Prasības ir nolikumā, bet mēs sagaidām, ka jaunais rektors spēs ieviest iecerētās un uzsāktās reformas, spēs saliedēt LU saimi virzībai uz ekselence zinātnē, pētniecībā un inovācija, kā arī studiju kvalitātes tālākai izaugsmei. Tāpat mēs vēlamies, lai jaunais rektors būtu personība, kas spēj iedvesmot kolektīvu virzībā uz vietu pasaules labāko universitāšu saimē. Un, protams, rektoram jābūt spējīgam vadītājam.”

22. septembrī Bostonā notika Amerikas Tirdzniecības palātas organizētais investoru piesaistes pasākums “Spotlight Latvia”. Tajā uzstāties paneļdiskusijā "Cilvēkkapitāla piesaiste STEM nozarēm" bija aicināti arī profesors M. Auziņš un padomes locekle M. Seile.

No 17.-21. septembrim LU padomes un vadības pārstāvji, kopā ar Latvijas valsts pārvaldes, izglītības un uzņēmējdarbības līderiem pulcējās Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā (MIT), lai piedalītos seminārā par stratēģisko ekosistēmu vadību un inovāciju attīstīšanu. LU Padomes locekle Mārīte Seile skaidro: "Seminārā īpaša uzmanība tika pievērsta detalizētai attīstības scenāriju analīzei, iesaistot dažādas spēlētājus, pirms lēmumu pieņemšanas. Savukārt MIT un Hārvarda universitātes profesoru pieredzes stāstos tika uzsvērta nepieciešamība pētniecības tēmās risināt sabiedrībai aktuālas problēmas, kā arī strādāt ciešā sasaistē ar industriju, lai zinātniskie atklājumi pēc iespējas ātrāk tiktu pārvērsti praktiski izmantojamos risinājumos."

4. septembra sēdi LU Padome veltīja diskusijai ar Tieslietu padomes priekšsēdētāju Aigaru Strupišu un priekšsēdētāja padomnieci Tieslietu padomes jautājumos Solvitu Harbaceviču, lai pārrunātu sadarbību juridiskās izglītības kvalitātes stiprināšanā un finansējuma piesaistē. Tikšanās laikā tika apspriests arī jautājums saistībā ar LU Juridiskās fakultātes potenciālo statusu LU jaunajā struktūrā pēc īstenotas iekšējās konsolidācijas. Diskusijas rezultātā LU Padome un Tieslietu padome vienojās sadarboties, lai panāktu juridiskās izglītības kvalitātes tālāku uzlabošanu LU, kā arī kopīgi iestātos par valsts finansējuma palielināšanas nepieciešamību augsti kvalificētu juristu sagatavošanai Latvijas valsts vajadzībām.