Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts otrdien, 16. janvārī, apstiprināja 13 vārdbalvu un četru jauno zinātnieku balvu ieguvējus. Laureātu vidū – arī LU zinātnieki.

LZA vārdbalvas piešķirtas:

  • LZA īstenajam loceklim Jevgēnijam Kotominam (LU Cietvielu fizikas institūts) – Edgara Siliņa balva fizikā par darbu kopu “Nanomateriālu datormodelēšana efektīvai ūdeņraža ražošanai”.
  • LZA īstenajai loceklei Annai Stafeckai (Latvijas Universitāte) – Jāņa Endzelīna balva latviešu valodniecībā par ieguldījumu ģeolingvistikā.
  • LZA īstenajam loceklim Igoram Šuvajevam (Latvijas Universitāte) – Teodora Celma balva filozofijā par grāmatām “Marginālijas” (Neputns, 2023) un “Rūpēs par dvēseli” (Apgāds Zinātne, 2019).
  • Dr. phys. Inesei Dudarevai (LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte) – Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā par Latvijas fizikas un astronomijas olimpiāžu organizēšanu vairāk nekā 10 gadu laikā.
 

LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem

  • Dr. phys. Ilzei Ošiņai (LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts) – Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā par darbu “Spektrāllīniju attēlatveidošana bezkontakta ādas diagnostikai un viltojumu atklāšanai”. Vadītājs LZA īstenais loceklis J. Spīgulis.
  • Ph.D. Reinim Vilciņam (Latvijas Universitāte) – Zentas Mauriņas balva filozofijā par darbu “Scientisma kritika Ludviga Vitgenšteina filozofijā”. Vadītājs LZA korespondētājloceklis R. Bičevskis.
 

LZA jauno zinātnieku balvas

  • Mg. phys. Agnesei Spustakai (LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte) – par darbu "Mehanoluminiscences izmantošana mehānisko spriegumu kartēšanā”. Vadītāja Dr.phys. V. Vītola.
  • Ph.D. Linardam Kļaviņam (LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) – par darbu “Vaccinium ģints ogu un to spiedpalieku biorafinēšana bioloģiski aktīvu, funkcionālu sastāvdaļu iegūšanai”. Vadītājs Dr.chem. A. Vīksna.
 

Pilns laureātu saraksts pieejams LZA mājaslapā.

Dalīties

Saistītais saturs

LZA nosauc 2023. gada nozīmīgākos zinātnes sasniegumus
05.01.2024.

LZA nosauc 2023. gada nozīmīgākos zinātnes sasniegumus