Projekta publicitātes foto

Pilotprojektā gandrīz 80 meitenes no sešām Latvijas skolām sadarbojās ar ekspertiem papildu nodarbībās fizikā, matemātikā un programmēšanā, kā arī saņēma psiholoģisko atbalstu attālinātajās konsultācijās pusotra mācību gadu laikā un piedalījās divās nometnēs šī gada jūnijā un oktobrī.

Latvijas Universitātes (LU) eksperti no 2022./2023. mācību gada līdz šī mācību gada 30. novembrim piedalījās ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” aktivitātēs "Metodikas atbalsta programmas (attālinātajām mācībām, psiholoģiskam atbalstam, nometnēm) izstrāde un aprobācija”. Projekta mērķgrupa bija 30 talantīgas meitenes fizikā, matemātikā un programmēšanā no sešām Latvijas skolām – Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, RTU Inženierzinātņu vidusskolas, Daugavpils tehnoloģiju vidusskolas/liceja, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzijas un Cēsu Valsts ģimnāzijas.

Pilotprojekta īstenošanai tika izvēlētas sešas izglītības iestādes, kuru skolnieces 2021./2022. mācību gadā visbiežāk uzrādīja augstus rezultātus Fizikas valsts olimpiādē (FVO) 2. posmā un tādējādi tika uzaicinātas uz FVO 3. posmu, kā arī meiteņu īpatsvars starp Valsts matemātikas un Atklātās matemātikas olipiādes laureātiem.

Atbalsta programmu veidoja metodikas pasākumi (Rīgā un reģionos), iesaistot konkrētas izglītojamās atbalsta pasākumu saņemšanā. Katrā mācību semestrī piedalījās līdz 30 meitenēm, no katras skolas piecas talantīgas meitenes, sākot no 9. klases līdz pat 12. klasei.

Katrā mācību priekšmetā tika izstrādāts nodarbību tematiskais plāns atbilstoši iepirkuma “Metodikas izstrādes un ieviešanas vadības un pētījuma izstrādes pakalpojumi meiteņu sasniegumu un talantu attīstībai STEM jomā” ietvaros identificētajām pierādījumos balstītajām zinātniskajām atziņām par efektīvākajām pedagoģiskajām pieejām meiteņu mērķa grupai. Tika īstenotas līdz 60 astronomisko stundu nodarbībām, līdz ar to katrā no skolām līdz 10 nodarbībām. Savukārt, līdz 10 psihologa konsultācijām meitenes varēja izmantot katrā no skolām ar mērķi stiprināt savu psiholoģisko gatavību un mazināt stresu pirms nacionāla vai starptautiska mēroga olimpiādēm.

Atbilstoši no 2021. gada 31. marta līdz 2022. gada 30. aprīlim veiktā pētījuma (LU pētnieku grupa: projekta vadītāja – Dr.sc.admin. Gunta Kraģe, Dr.paed. Linda Daniela, Dr.psych. Ilona Krone, Dr.oec. Silvija Kristapsone, M. Ludmila Belogrudova, Dr.paed. Aleksandrs Vorobjovs) rezultātiem, kas izvirzīja faktorus, kas ietekmē mācību sasniegumus fizikā un matemātikā, projektā notika ekspertu regulārs metodisks darbs ar meitenēm.

Eksperti, ņemot vērā katras skolnieces sasniegumu līmeni, nodarbībās piedāvāja individuālus uzdevumus, vienlaicīgi nodrošinot konsultatīvo atbalstu. Meitenes, kas piedalās olimpiādēs, pētījumā apliecināja, ka ir gatavas mācīties, ja saņem skolotāju atbalstu, un nav pamatojuma uzskatam, ka meitenes nespēj veikt sarežģītus uzdevumus un viņām sarežģītas tēmas nav piemērotas. Ļoti svarīgi ir sociālie faktori, sniegtais iedrošinājums un atbalsts, nozīmīgi ir realizēt sevi, bet tas balstās arī uz meiteņu pagātnē saņemtiem vēstījumiem un iegūto personīgo pieredzi. Jau pētījumā tika norādīts, ka talantīgās meitenes ir talantīgas ne tikai STEM mācību priekšmetos, bet arī citās mācību disciplīnās un tai pat laikā aktīvas dažādās mākslinieciskajās izpausmēs kā muzicēšana, dejošana, dziedāšana un citos mākslas izpausmes veidos.

Turpmāk lielākais uzsvars būtu liekams uz skolas mācību procesu, lai arvien vairāk skolotāju apgūtu un prastu savā darbā izmantot inovatīvas mācīšanas metodes, kas parādītu STEM jomas interesantumu un dažādos virzienus, kur skolēni var darboties. Piesaistīt skolās ekspertus no augstskolām, kas atbalstītu gan skolēnus, gan skolotājus. Tāpat būtu nepieciešams piedāvāt regulāru psiholoģisko atbalstu gan meitenēm, kuras gatavas startēt uz starptautiskajām olimpiādēm, lai savienotu mācības ar braucieniem uz ārvalstīm, pilnveidojot zināšanas un prasmes savas personības pilnveidošanā, gan meitenēm, kuras ir talantīgas STEM priekšmetos, lai nostiprinātu savu psiholoģisko noturību jauniem izaicinājumiem mācību procesā.

Lielāka uzmanība jāpievērš pasākumu organizēšanai valsts līmenī, lai padarītu STEM mācību priekšmetus jauniešiem atraktīvākus, jo pētījumā iegūtie dati liecina, ka tikai neliela daļa skolēnu savu nākotni saista ar STEM jomu. Ņemot vērā, ka arī puiši savu karjeru reti saista ar STEM jomu, pasākumi būtu organizējami ļoti plašā mērogā, kas varētu būt gan dažādi pulciņi, kur atraktīvā veidā apgūt STEM priekšmetus, gan nometnes.

Projekta noslēguma pasākumā 29. novembrī iedvesmojošus vārdus teica projekta iniciatore Liene Voroņenko (tagad LDDK izglītības jomas vadītāja), LU Padomes locekle Mārīte Seile un digitālās politikas un kiberdrošības eksperte Ieva Ilvesa, lai meitenēm paplašinātu skatījumu uz darba vai iespējām nozarē un sniegtu iespēju iepazīt ikdienas profesionālo vidi.

Projekta komandas vārdā pateicamies skolu direktoriem un projekta koordinatoriem, kuri rūpējās par savām skolas meitenēm visu projekta laiku: Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas direktoram Mārim Braslam un koordinatoram skolotājam Jānim Zeimanim, RTU Inženierzinātņu vidusskolas direktorei Laurai Fjodorovai, Daugavpils tehnoloģiju vidusskolas/licejas direktorei Irinai Paurai un koordinatorei skolotājai Ivetai Zarānei, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Inai Gaiķei un koordinatorei skolotājai Diānai Siliņai, Valmieras Valsts ģimnāzijas direktoram Artūram Skrastiņam un direktora vietniecei, koordinatorei Diānai Zilbertei.

Pateicos projekta komandai par ieguldīto darbu Latvijas nākotnei: LU Reģionālā centra izpilddirektorei Sanitai Ģērmanei, Liepājas Universitātes rektorei, psiholoģei un pedagoģijas doktorei Dacei Mednei, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas izglītības pētniecības katedras zinātniskajai asistentei Ludmilai Belogrudovai, Teorētiskās fizikas katedras vecākai ekspertei Elīnai Pavlovskai, Pirmās programmēšanas skolas dibinātājam, programmēšanas un informātikas skolotājam Raivim Ieviņam, Latvijas matemātikas izlases trenerim, olimpiāžu matemātikas skolotājam Ilmāram Štolceram un Andai Kušķei, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktores vietniecei un datorikas skolotājai par divu nometņu “Talantu attīstības nometne” vadīšanu.

ESF projekta 8.3.2.1./16/I/002 NACIONĀLA UN STARPTAUTISKA MĒROGA PASĀKUMU ĪSTENOŠANA IZGLĪTOJAMO TALANTU ATTĪSTĪBAI  ietvaros LU īsteno projektus „Metodikas atbalsta programmas (attālinātajām mācībām) izstrāde un aprobācija”, „Metodikas atbalsta programmas (psiholoģiskajam atbalstam) izstrāde un aprobācija”, „Metodikas atbalsta programmas (nometnēm) izstrāde un aprobācija.”

Projekta mērķis ir nodrošināt nacionāla un starptautiska mēroga atbalsta pasākumu kopumu, lai veicinātu vispārējas izglītības iestāžu izglītojamo individuālo kompetenču un talantu attīstību. 

Pilotprojekta īstenošanā piedalās sešas izglītības iestādes no 2021./2022. mācību gada: Cēsu Valsts ģimnāzija, Daugavpils tehnoloģiju vidusskola/licejs, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija, RTU Inženierzinātņu vidusskola, Valmieras Valsts ģimnāzija. 

Dalīties