LU Akadēmiskais centrs, Dabas māja. © Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Nosakot Latvijas Universitātes (LU) ilgtspējīgas attīstības principus, virzienus un galvenos instrumentus, izstrādāta LU Ilgtspējīgas attīstības politika. Tā tapusi pēc LU Ekopadomes ierosinājuma un šī gada 31. janvārī apstiprināta LU Padomē.

Ar ilgtspējīgu attīstību Latvijas Universitāte saprot atbildību par vidi un cilvēkiem, brīvprātīgu sociālo, ekonomisko, vides un cilvēktiesību vērtību iekļaušanu savā ikdienas darbībā un attiecībās ar iesaistītajām pusēm – darbiniekiem, studējošajiem, partneriem, lēmumpieņēmējiem un sabiedrību.   

“LU Padomes apstiprinātā LU Ilgtspējīgas attīstības politika nosaka prioritātes universitātē klātesošām, ilgtspējībā balstītām idejām, iniciatīvām un rīcības principiem. Politika apliecina gan universitātes saimei, gan sabiedrībai kopumā, ka mūsu stratēģijā iezīmētā virzība uz sabiedrībai un sadarbībai atvērtu videi, draudzīgu "zaļo universitāti" tiks konsekventi īstenota,” uzsveLU rektors profesors Indriķis Muižnieks. 

Latvijas Universitātes Ilgtspējīgas attīstības politikas mērķis ir noteikt Latvijas Universitātes ilgtspējīgas attīstības principus, virzienus un galvenos instrumentus, lai Latvijas Universitāte būtu atbildīgas rīcības īstenošanas paraugs un attieksmes līderis uzvedības un paradumu maiņā, kas sekmē ilgtspējīgu attīstību kā augstskolā, tā Latvijā kopumā. Ilgtspējīga attīstība ir viens no  pamatnosacījumiem, kurš virza Latvijas Universitātes darbību – studijas, pētniecību, organizatorisko attīstību, pārvaldi un sadarbību ar partneriem.

“LU Ilgtspējīgas attīstības politika ir pirmais šāda veida attieksmi definējošs politikas dokuments, kas norāda, ko ar ilgtspēju saprot Latvijas Universitāte. Tas ir pamats ne tikai LU Ekopadomes stratēģiskā plāna izveidei, bet iezīmē universitātes nostāju un attieksmi visos ilgtspējas virzienos. Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai Latvijas Universitātē fundamentāli svarīgi būs kā iekšējā, tā ārējā sadarbība,” uzsver LU Ekopadomes priekšsēdētājs Renārs Kairis.

Politika nosaka ilgtspējas attīstīšanu šādos virzienos: pētniecībā, inovācijās un zināšanu pārnesē; izglītībā un studijās ilgtspējīgai attīstībai; komunikācijā un iesaistē; sociāli atbildīgās investīcijās; resursu pārvaldībā; sabiedrības labbūtību veicinošā vidē; sadarbībā reģionālu un globālu ilgtspējas mērķu sasniegšanai.

Politika veidota saskaņā ar Latvijas Universitātes misiju, vīziju, vērtībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijā definētajiem mērķiem, Eiropas zaļā kursa nostādnēm, kā arī saskaņā ar citiem saistošajiem politikas plānošanas dokumentiem, apzinoties Latvijas Universitātes nozīmīgo lomu sabiedrības izglītošanā un viedokļa līderības demonstrēšanā.

LU Ekopadome ir LU Studentu padomes, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas un LU Akadēmiskā centra attīstības programmas kopīga iniciatīva.

Tekstā minētie resursi

LU Ilgtspējīgas attīstības politika 

Dalīties